Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 56

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Brak precyzyjnych algorytmów doboru układów napędowych pojazdów off-road przekłada się na ich przewymiarowanie, a w konsekwencji wyraźny wzrost cen takich pojazdów. Konieczne stało się stworzenie i eksperymentalne potwierdzenie modelu, określającego wpływ podstawowych wskaźników konstrukcyjnych eksploatacyjnych pojazdu na jego opory przemieszczania się. Rezultatem pracy jest innowacyjny demonstrator do badań energochłonności ruchu podwozi na gąsienicach elastomerowych. W pracy przedstawiono zasadę działania demonstratora z układami pomiarowymi oraz opisano etapy jego budowy. Zaprezentowało proces kalibracji przetworników pomiarowych uzyskane charakterystyki.
EN
Lack of accurate algorithms for selecting drive systems off-road machines and vehicles, results in over sizing then and consequently in the significant increase in the prices of that kind of machines and vehicles. It has become necessary to create and experimentally confirm a model defining the influence of constructional and operational indicators of the off-road machine and vehicle on its motion resistance. The result is an innovative testing device for experimental studying of energy consumption in undercarriage with rubber tracks movement. The paper presents the principle of operation of tracked testing device with measuring systems and describes the stages of its construction. The calibration process of measuring transducers and obtained characteristic are presented.
EN
The article presents the results of own numerical research conducted to determine the influence of the differential, causing the occurrence of the non-uniform torsion of wheels on the same axle and the changes in the width of an articulated vehicle, on the changes of the angle in the turn joint leading to snaking. An attempt was also made to determine the influence of swaying on vehicle stability. The quantitative influence of the above mentioned factors has been determined. Analytical formulae are also presented.
PL
Wrost wymagań co do wydajności oraz dokładności dokonywanych za pomocą koparki jednonaczyniowej prac spowodował potrzebę stosowania systemów pomagania operatora. Systemy takie wydają się szególnie przydatne przy pracach wymagających ciągłej wymiany wykorzystywanych przez maszynę narzędzi. Istniejące na rynku systemy tego typu cechują się dużą różnorodnością, ale wszystkie one nie spełniają w całości oczekiwań użytkowników. W głównej mierze jest to spowodowane ograniczoną funkcjonalnością dostępnych produktów. Obecnie niejednokrotnie operatorzy są zmuszeni do montowania na maszynie kilku systemów o różnych możliwościach eracyjnych
EN
Increasing demands concerning efficiency and precision of works done by a single bucket excavators has led to development systems assisting operators during work. Such systems seems to be particularly useful during works requiring constant changes of the work tools. There is a variety of them on the market, however not all of them fulfil all user expectations. That is mostly due to limited functionality of the products. Nowadays operators have to mount up to a few different systems on one excavator. Facing these needs, the Department of Off-Road Machine and Vehicle Engineering at Wrocław University of Science and Technology, within a EU Commission project PROSYMA, has taken part in development of a new complex system for operator assistance. A system which inter alia: precisely positions the work tool tip, identifies the actual tip-over stability of the excavator, measures the loads acting on the tool, weighs the mass of the material in the tool, monitors proper tool installation in the quick-coupler has been developed. Based on analyses and tests carried out within the scope of the project, a fully functional prototype has been developed. In the article it has been presented and compared to other systems of this class. Selected test results have been discussed.
PL
Permanentnie zmieniające się wymagania rynku oraz rosnąca konkurencja powodują, że działania firm w zakresie innowacyjności produktu mają dla nich strategiczne znaczenie. Aktualnym wymogiem jest więc tendencja do ciągłego skracania cyklu opracowania i wdrożenia do produkcji innowacyjnych maszyn i urządzeń bądź modernizacji rozwiązań już istniejących.
EN
The author presents main pillars of innovative strategy in science and research of the Department of Off-Road Machine and Vehicle Engineering in Wroclaw University of Technology and Science. This strategy aims at comprehensive innovative projects for industrial practice. The article presents examples of original solutions and the research potential of the Department of Off-Road Machine and Vehicle Engineering for application in design and operation of heavy duty machines, particularly of mining machines.
PL
W artykule, na podstawie stanu wiedzy i techniki w zakresie problematyki prac wydobywczych w podziemnych kopalniach rud metali w Polsce oraz na świecie, zostaną zaprezentowane dotychczasowe dokonania oraz problemy w zakresie pełnej automatyzacji (autonomii) ładowarek łyżkowych stosowanych przede wszystkim w kopalniach podziemnych. W prezentowanym opracowaniu, na tle znanych zagranicznych cząstkowych doświadczeń, zostaną omówione przede wszystkim własne innowacyjne dokonania.
EN
In this paper, based on current state of knowledge and technology in issues related to underground mining of metal ores in Poland and in the world, current achievments and problems of full automation (autonomy) of LHDs will be presented. Own innovative implementations, against the background of well-known foreign fragmentary experiences will be submitted.
PL
W artykule opisano przygotowanie oraz wykonanie wzmocnienia podłoża gruntowego pod siedem obiektów mostowych (typu WD, WS, WDJ, WSJ), realizowanych w ramach zadania Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S3 Legnica (A4) – Lubawka, zadanie I od węzła Legnica II (bez węzła) do węzła Jawor II (z węzłem) o długości ok. 19,730 km, tj. od km 2 + 420,47 do km 22 + 150,00.
EN
Design of optimal machines and off-road vehicles requires, among others the knowledge of dynamic interaction of the traction components with soil. Due to the lack of constitutive equation of soil, in practice the research centres worldwide use the so-called process analogues, i.e. the special test devices. These devices however are used only for static tests and are burdened with the scale error. They are also often subject to the so-called wall effect and bulldozing effect. The research conducted in The Department of Off-Road Machine and Vehicle Engineering has shown that in the dynamic interaction of traction components or working tools with soil a substantial strengthening of cohesive soils, which can cause even several times increase in their strength, which significantly changes the commonly used relationships based on static tests. In the article, the unique on the international scale test equipment developed in the Department of Off-Road Machine and Vehicle Engineering for experimental identification of dynamic soil strength parameters is shown. In addition, the initial results of the tests obtained with this device in the laboratory and in situ are presented. The practical impact of dynamic strengthening of soil are presented as opposite to the conventional methods, at the example of traction forces generated by the tracked undercarriage estimated by virtue of an undercarriage analytical model.
EN
The current standards in roll-over stability of off-road wheeled machines and vehicles do not include many significant factors of their design and performance (e.g. suspension type and parameters, stiffness of tires) as well as operation conditions (e.g. inclination and bearing capacity of the ground). In practice, it results in many dangerous roll-over accidents, particularly of articulated body steer vehicles, which might involve the operator’s death and/or severe damage to the machine and its surroundings. In recent years, some solutions developed and applied by particular companies aimed at roll-over stability improvement have been noticed. Unfortunately, their use appears to be not optimal and the aggregated knowledge remains usually a know-how of the company. For comprehensive explanation of this problem the Division of Off-Road Machine and Vehicle Engineering has built the innovative universal test vehicle for experimental tests on roll-over stability of off-road wheeled machines and vehicles. This unique at global level, universal test vehicle enables the undercarriage structure and properties to be optionally selected and roll-over stability to be tested on special rotary-tilting platform with on-line measurement of three components of reaction forces under each wheel. The paper presents the parameters and research potential of the original universal tests vehicle with the exemplary tests results.
9
Content available Energy efficiency of rubber tracked chassis
EN
Nowadays, increasing number of machines and off-road vehicles are equipped with elastomeric, mainly rubber, tracked chassis. Rubber tracks and belts combine the most important advantages of both: pneumatic tires and conventional tracks made from metal links. In spite of significant benefits, rubber tracked chassis is a novel and uncommon design solution, as the application of rubber tracks and belts still brings up many severe problems. Consequently, an urgent need to overcome these problems exists. In The Division of Off-Road Machine and Vehicle Engineering (DORMVE) an intensive research, pertaining to rubber-tracked chassis has been conducted for many years. In the very beginnings, the investigation was carried on in cooperation with German companies INTERTRACTOR, IAMT and IBAF. As a result, numerous original and innovative design solutions, which became a subject of European, American and Japanese patents, were developed. However, some issues have not yet been resolved. Present research of DORMVE is aimed at identification of problems concerning energy efficiency of rubber-tracked chassis. The main objective of current investigation is to improve the energy efficiency. To do so a comprehensive optimisation process is to be carried out. Within the following article, a classification of aforementioned problems will be discussed. Research facilities in laboratory of DORMVE and exemplary results, which have already been obtained, will be also presented.
PL
W artykule, w pierwszej jego części, zaprezentowano problemy stateczności wywrotnej przegubowych maszyn roboczych na podwoziu kołowym w ujęciu obowiązujących normatywnych przepisów. Wykazano, że aktualnie obowiązujące normy nie uwzględniają wielu istotnych czynników konstrukcyjnych i eksploatacyjnych maszyn, co skutkuje wieloma przypadkami wywrotu w eksploatacji tej klasy pojazdów – łącznie ze zdarzającą się śmiercią operatora.
EN
In the first part of the article, problems connected with tip− over stability of articulated wheeled earth−moving machines according to current standards are presented. It was shown that current standards do not take into account many important design and operational factors of the machines, which results in many cases of tipping−over of vehicles in this class – including cases of death of the operator. Facing the needs of industry, in the second part of the article, a mathematical model and simulations of tire and ground stiffness influence on articulated vehicle’s tip−over stability are presented. These factors are not taken into account directly by any of current standards.
PL
W ramach projektu celowego NCBiR-8/R/T00/2010/11 „Mobilny system dowodzenia, rozpoznania I łączności", zrealizowanego przez Akademię Morską w Gdyni, opracowano autorskie koncepcje, skonstruowano, zbudowano oraz przetestowano gąsienicowe zespoły jezdne typu DELTA jako potencjalną alternatywę kół osobowych pojazdów samochodów. Głównym celem tego projektu było sprawdzenie racjonalności stosowania takiego rozwiązania w działaniach operacyjnych służb mundurowych na terenach o malej nośności, zwłaszcza terenach powodziowych.
EN
Two original solutions are presented for DELTA type track, with direct and indirect drive on the rubber track. Both solutions were tested in situ on Nissan Navara automobile vehicle. The paper discusses the main findings with the indirect drive on rubber track showing superior performance.
PL
W artykule zaprezentowano zwięzły opis innowacyjnego urządzenia do eksperymentalnej identyfikacji dynamicznych wskaźników interakcji mobilnych maszyn roboczych z podłożem odkształcalnym. Dzięki obszernej analizie literatury światowej dotyczącej obecnie występujących metod badania własności wytrzymałościowych gruntów możliwe było zaprojektowanie nowatorskiego urządzenia pozbawionego wielu wad występujących w rozwiązaniach konwencjonalnych. Na podstawie wstępnych badań innowacyjnym urządzeniem wykazano, że gleby spoiste umacniają się nawet kilkakrotnie podczas dynamicznego ścinania.
EN
The article presents a brief description of an innovative device for experimental prediction of dynamic interaction between off-road machines and terrain. After exhaustive analysis of existing methods of determination of soil properties, a new device was designed. Initial tests have shown that cohesive soils strengthen up to a few times during dynamic shearing.
13
EN
The paper presents the results of the computer analysis of strength of insulated body. Mathematical model was described. The analysis included the development of load characteristics based on exploitation conditions. Based on construction data computational models of the analyzed construction were developed. Their simulation tests and result analysis carried information about stress distribution in the semi-trailer construction. In particular, actions were focused on presenting the load implementation of trailer during driving on a bend of the road.
PL
W pracy przedstawiono wyniki komputerowych analiz wytrzymałościowych konstrukcji naczepy chłodni. Opisano model matematyczny zestawu transportowego. Analiza obejmowała opracowanie charakterystyk obciążeniowych na podstawie danych dotyczących warunków eksploatacyjnych. Na podstawie danych konstrukcyjnych zostały opracowane modele obliczeniowe analizowanej konstrukcji. Ich badania symulacyjne i analiza wyników dostarczyły informacji o rozkładzie naprężeń w konstrukcji naczepy chłodni. W szczególności skupiono się na przedstawieniu implementacji obciążeń dla przypadku jazdy naczepy na łuku drogi.
EN
The article presents one of the methods of construction verification connected with a designing process of the tilling-and-sowing combined machine. In the developed seeder a mechatronic control system was used which allows to increase the working speed and to increase the accuracy of sowing. Construction of the machine was elaborated and then its strength was analyzed. The calculations showed the effort of the construction and allowed to indicate areas with exceeded stress limits. It also allowed to make modifications in the construction at the designing stage. The next stage was fatigue strength analysis of the tilling-and-sowing combined machine carrying structure.
PL
W artykule przedstawiono jedną z metod weryfikacji konstrukcji związanej z projektowaniem agregatu uprawowo-siewnego. W opracowanym siewniku zastosowano mechatroniczny układ sterowania umożliwiający zwiększenie prędkości roboczej i podwyższenie dokładności wysiewu. Opracowano konstrukcję maszyny i poddano ją analizie wytrzymałościowej. Obliczenia te pokazały stan wytężenia konstrukcji i umożliwiły określenie obszarów przekroczenia dopuszczalnych naprężeń. Pozwoliło to na wprowadzenie zmian konstrukcyjnych na etapie projektowania maszyny. Następnym etapem pracy było przeprowadzenie analizy wytrzymałości zmęczeniowej konstrukcji nośnej agregatu
EN
The existing theoretical tyre models are not perfect; on the other hand, tyres have a significant impact on the safety of vehicle traffic. Therefore, the problem of measurements of tyre deformation when interacting with road surface still must be dealt with. The review of the state of the art in the field of transducers and tyre deformation measurement methods, presented in this article, shows the abundance and diversity of the solutions having been made available so far. Nevertheless, it has been shown, based on the systematic classification adopted, that transducers representing each of the classification groups are characterized by separate properties, which in many cases are hardly compatible with each other. The lack of a transducer that would be free from drawbacks induces attempts to aggregate selected positive features of the solutions that are known in the present state of the art and can be taken as a basis for developing an innovative deformation transducer of new generation. Such a transducer will be presented in the next article.
PL
Niedoskonałość modeli teoretycznych ogumienia i istotny wpływ opon na bezpieczeństwo ruchu pojazdów sprawiają, iż problem pomiaru deformacji ogumienia w interakcji z nawierzchnią jest aktualny. Przedstawiony w niniejszym artykule przegląd stanu techniki w dziedzinie przetworników i metod pomiaru deformacji wskazuje na bogactwo i różnorodność dostępnych rozwiązań. Mimo to, na podstawie przyjętej systematyki podziału wykazano, iż przetworniki każdej z grup charakteryzują odrębne, niejednokrotnie trudne do pogodzenia właściwości. Brak przetwornika pozbawionego niedogodności skłania do podjęcia próby agregacji wybranych korzystnych cech rozwiązań znanych ze stanu techniki stanowiących bazę do opracowania innowacyjnego przetwornika deformacji nowej generacji, który zostanie zaprezentowany w następnym artykule.
EN
The paper presents a rope vehicle with unique operational parameter developed and tested at the Wrocław University of Technology. This vehicle is able to climb different ropes, such as steel ones, carrying and transport ones etc.It can also transport control service devices e.g.magnetic head for verification of rope condition, a film camera, a device for removal and application of grease etc. The vehicle is capable of being driven onto any sloping steel ropes covered with grease without damaging them – the feature currently not available in the products offered by competitors. Additionally this vehicle is able to go over obstacles on the rope. The rope vehicle, using light ropes made of artificial fibres, can be also used as a universal device for unconventional rope transport in areas which are hard to reach, eg.mountains, fjords, etc.
PL
Istota innowacyjnego mechatronicznego pojazdu gąsienicowego polega na tym, że ma on co najmniej jeden człon jezdny pojazdu, z których każdy ma co najmniej dwie gąsienice składające się z segmentów połączonych przegubami. Każdy segment gąsienicy ma dwa sztywne elementy połączone sprężystym przegubem. Segmenty tych gąsienic wyposażone są w gumowe, o specjalnych własnościach mechanicznych elementy, o optymalnym kształcie i geometrii, które zapewniają wyjątkowo dużą siłę trakcyjną, nawet na cięgnie linowym pokrytym smarem konserwującym. Ponadto smar ten jest skutecznie wyciskany z pola współpracy gąsienicy z cięgnem poprzez szczeliny pomiędzy segmentami. W procesie optymalizacji gumowych elementów segmentów gąsienicy wykonano złożone obliczenia numeryczne oraz zrealizowano wiele wariantowych badań eksperymentalnych, na specjalnie zbudowanym do tych celów, unikatowym stanowisku badawczym. Bardzo istotny wzrost siły trakcyjnej uzyskano dodatkowo dzięki zastosowaniu oryginalnego rozwiązania zapewniającego adaptacyjny docisk gumowych elementów segmentów gąsienicy do cięgna linowego, w przybliżeniu na całym obwodzie, jak również w wyniku wykorzystania napędu na wszystkie koła. Dzięki zaprezentowanym nowatorskim rozwiązaniom uzyskano tak wysokie sprzężenie gąsienic z liną, w szczególności pokrytą smarem konserwującym, że pojazd ze standardowym obciążeniem może wjechać na dowolnie nachylone liny stalowe, czego w chwili obecnej nie oferują inne znane na świecie pojazdy linowe, np.[1–3].
PL
W artykule zaprezentowano, opracowany w ramach projektu rozwojowego N R10 0011 10 [3] i przetestowany w Katedrze Inżynierii Maszyn Roboczych i Pojazdów Przemysłowych Politechniki Wrocławskiej, pojazd gąsienicowy do lokomocji po cięgnach linowych o unikalnych parametrach eksploatacyjnych. Urządzenie to, zarejestrowane jako wynalazek, nie ma swego odpowiednika w stanie wiedzy i techniki w kraju i za granicą. Zostało one nagrodzone złotym medalem na 61. Międzynarodowych Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik BRUSSELS INNOVA 2012 w Brukseli, a ponadto Naczelna Organizacja Techniczna przyznała autorom wyróżnienie Dolnośląskiego Mistrza Techniki za rok 2012.
EN
The paper presents a rope vehicle with unique operational parameter developed and tested at the Wrocław University of Technology. This vehicle is able to climb different ropes, such as steel ones, carrying and transport ones etc. It can also transport control service devices e.g. magnetic head for verification of rope condition, a film camera, a device for removal and application of grease etc. The vehicle is capable of being driven onto any sloping steel ropes covered with grease without damaging them - the feature currently not available in the products offered by competitors. Additionally this vehicle is able to go over obstacles on the rope. The rope vehicle, using light ropes made of artificial fibres, can be also used as a universal device for unconventional rope transport in areas which are hard to reach, eg. mountains, fjords, etc.
PL
Wiele służb wykonuje czynności operacyjne w terenie ciężkim, w którym poruszanie się pojazdami z napędem na cztery koła często jest mocno utrudnione lub wręcz niemożliwe. Głównym problemem jest przemieszczanie się pojazdów kołowych, np. w czasie powodzi, w gruncie rozmiękłym wykazującym bardzo niewielką nośność. Jednym ze sposobów poprawy parametrów eksploatacyjnych, w tym niezbędnej mobilności, klasycznych kołowych pojazdów terenowych jest zastosowanie napędu gąsienicowego w postaci gąsienic wymiennych typu DELTA.
EN
A project and prototype of delta type track, that can be interchangeably used instead of wheels, in this case for Nissan Navara D40, is presented. All subsystems, including flexible tracks, were manufactured in Poland. The prototype drive system was tested from the point of view of operation requirements and design optimization, with positive result. Results will be published in a separate paper.
PL
W artykule zaprezentowano system sterowania mechatronicznego pojazdu linowego nowej generacji o unikalnych parametrach eksploatacyjnych. Ten innowacyjny pojazd został opracowany i zbudowany w ramach projektu rozwojowego NR 10001110 w Zakładzie Inżynierii Maszyn Roboczych i Pojazdów Przemysłowych Politechniki Wrocławskiej. Innowacyjne rozwiązania konstrukcyjne zastosowane w tym urządzeniu, decydujące o jego wyjątkowych możliwościach trakcyjnych, zostały opisane w zgłoszeniu patentowym [3]. Wyjątkowe osiągi pojazdu linowego uzyskano dzięki zastosowaniu nowatorskiego układu jezdnego ze specjalnymi gąsienicami elastomerowymi, dzięki któremu uzyskano sprzężenie z liną, pokrytą smarem konserwującym, kilkakrotnie lepsze w stosunku do innych znanych rozwiązań w tego typu pojazdach. Opracowany i zaimplementowany układ sterowania pozwala na optymalne wykorzystanie możliwości oryginalnego układu napędowego pojazdu linowego umożliwiając bezprzewodową obsługę, w tym regulację prędkości jazdy, inspekcję wizyjną liny, pomiar wybranych wielkości fizycznych.
EN
The article presents the control system of the new generation mechatronic rope vehicle with unique operational parameters. This innovative vehicle was developed and built under the development project No 10001110 in the Division of Off-Highway Vehicle Engineering of Wrocław University of Technology. Innovative design solutions used in this device, determining its exceptional traction capabilities are described in the patent application [3]. The unique performance of the rope vehicle is achieved by using an innovative undercarriage with special elastomeric tracks, which provides the coupling to the rope, preservative grease coated, several times better compared to other known solutions for this type of vehicle. Developed and implemented control system allows for optimal use of the capabilities of the original rope vehicle powertrain allowing wireless operation, including adjusting the speed control., the vision tests of rope, measurement of selected physical value.
PL
Jednym z aktualnych trendów w maszynach inżynieryjnych jest wzrost ich mobilności, czyli możliwości ich przemieszczania się z prędkościami 40-60 a nawet 100 km/h. Tendencje te wynikają z jednej strony z potrzeby zwiększenia wydajności eksploatacyjnej tych maszyn z drugiej zaś strony z konieczności osiągniecia, wymaganej w NATO, bezpiecznej prędkości przemieszczania kolumny pojazdów na poziomie 60 km/h. Wymagania te ujawniły jednak szereg nieznanych dotychczas problemów dynamicznych w tej klasie maszyn, jak na przykład wężykowanie przegubowych maszyn inżynieryjnych wyposażonych w wielkogabarytowe, elastyczne opony. Występujące oscylacje członów maszyny przegubowej przy dużych prędkościach mają negatywny wpływ na stabilność jazdy, z reguły nie spełniają aktualnie obowiązujących norm i stanowią realne zagrożenie kolizji z innymi pojazdami. W artykule dokonano identyfikacji istotnych przyczyn zjawiska wężykowania, zaprezentowano wyniki badań eksperymentalnych i symulacyjnych tego szkodliwego zjawiska jak również wpływu interakcji kołysań bocznych maszyny (wokół tylnego mostu wahliwego) na powstawanie oscylacji członów maszyny w przegubie skrętu. Na bazie uzyskanych wyników zaprezentowano również innowacyjny układ skrętu maszyny przegubowej stabilizujący proces wężykowania do poziomu bezpiecznego z oraz zapewniający adaptacyjne dopasowanie jego parametrów do każdej fazy eksploatacyjnej maszyny inżynieryjnej.
EN
The one of the actual trends in earth moving engineering vehicles is increase of their mobility and safety improvement. Costumer would like to increase maximum travelling speed from 40-60 to over 100 km/h. Actual tends are made, from the one side because of increase of efficiency of work and form the other side the necessity of maintaining required by NATO traveling speed at the level of 60 km\h or more to keep military column moving fast and safety. This requirements are involving a series, before unknown, dynamics problems for example snaking of articulated vehicles equipped in huge size tires. Oscillations between front and rear vehicles frames with the high speed (over 50km/h) have a negative effect on vehicles stability of movement. Actually because of this fact there is a risk of collision with the other vehicles in a parade. In the article a set of factors causing snaking behavior are listed and experimental results are presented. In detail this article is showing problem of interaction occurs between revolute joints in the steering system and rear axle support revolute joint. A innovative, new generation steering system is presented. In this system steering system gain can by adjusted both manually and automatically to avoid snaking behavior and increase vehicles moving safety .
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.