Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 66

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
EN
The paper discusses experimental studies to determine the effect of the die working portion angle on the lubrication conditions, zinc coating thickness and the mechanical properties of medium-carbon steel wires. The test material was 5.5 mm-diameter wire rod which was drawn into 2.2 mm-diameter wire in seven draws at a drawing speed of v = 10 m/s. Conventional drawing dies of a working portion angle of α = 3, 4, 5, 6, 7°, respectively, were used for the drawing process. After the drawing process, the quantity of the lubricant on the wire surface and the thickness of the zinc coating were determined in individual draws. Testing the finished 2.2 mm-diameter wires for mechanical properties, on the other hand, determined the effect of the die working portion on the yield point, tensile strength, uniform and total elongation, reduction in area, the number of twists and the number of bends.
EN
The paper discusses a theoretical and an experimental analyses of steel wire drawing in conical drawing dies with a varying length of the die sizing portion. The theoretical analysis was performed in the Drawing 2D, where the wire temperature and drawing stress were determined. The theoretical study was verified by the measurement of drawing force under laboratory conditions and by industrial multi-stage drawing tests carried out under commercial conditions. A relationship has been shown to exist between die sizing portion length and wire temperature and drawing stress.
EN
An analysis of the effect of drawing speed on the formation of a zinc coating in the multi-stage fine steel wire drawing process has been carried out in the article. Pre-hardened 2.2 mm-diameter material was drawn into 1.00 mm-diameter wire in 6 draws on a multi-stage drawing machine. The drawing process was carried out at a drawing speed of 5, 10, 15, 20 and 20 m/s, respectively. Mechanical tests were tests were performed for the final wires to determine their yield strength, ultimate tensile strength, uniform and total elongation and reduction in area. The thickness of the zinc coating on the wire surface was determined by the gravimetric method and based on metallographic examination. The use of electron scanning microscopy, on the other hand, enabled the identification of individual phases in the zinc coating. The above investigations were supplemented with corrosion testing of 1.00 mm-diameter wires. It has been demonstrated that drawing speed significantly influences not only the thickness of the zinc coating on the drawn wire surface, buts also its morphology and corrosion resistance.
EN
In this paper, an attempt was made to explain the causes of surface delamination in high carbon steel wires during the torsion test. For end wires with 1.7 mm diameter drawn at speeds of 5, 10, 15, 20, 25 m/s, technological tests were carried out. Then the susceptibility of the wire to plastic strain was determined. The microstructure analysis complemented the research. Analysis of the fracture torsion test showed that the wires drawn at speeds exceeding 15 m/s are delamination, which disqualify it as a material for a rope and a spring. The source of delamination in high carbon steel wires is their stronger strengthening, especially of the surface layer, which leads to a decrease in the orientation of the cementite laminaes and an increase in the degree of their fragmentation.
EN
The paper analyzes the effect of ageing on the variations in the mechanical and technological properties of steel wire. The process of drawing 5.5 mm-diameter wire rod into 1.70 mm wire was carried out in 12 draws on a Koch KGT multi-stage drawing machine in the drawing velocity range of 5-25 m/s. Finished 1.7 mm-diameter wires after, respectively, 1, 24, 720 and 8760 hours of the completion of the drawing process were subjected to testing to determine their mechanical and technological properties. The yield strength, YS; tensile strength, UTS; uniform elongation, Ar; total elongation, Ac; reduction of area, Z; number of twists, Nt; and the number of bends, Nb, have been determined. It has been demonstrated that variations in mechanical properties occur after the multi-stage drawing process due to ageing, with their degree and mode being dependent on the drawing speed.
PL
W artykule przeprowadzono analizę wpływu prędkości ciągnienia na własności mechaniczne i technologiczne drutów ocynkowanych o średnicy końcowej 1,0 mm. Uzupełnienie badań stanowił pomiar ilości środka smarującego na powierzchni drutów po procesie ciągnienia. Materiał wstępnie umocniony o średnicy 2,2 mm przeciągnięto na ciągarce wielostopniowej w 6-ciu ciągach na drut o średnicy 1,0 mm. Proces ciągnienia zrealizowano przy prędkości ciągnienia: 5, 10, 15, 20 m/s. Dla drutów finalnych określono własności mechaniczne, tj.: umowną granicę plastyczności, wytrzymałość na rozciągnie, wydłużenie równomierne i całkowite oraz przewężenie. W zakresie badań własności technologicznych wykonano próbę skręcania i przeginania drutu. Dodatkowo określono ilość środka smarującego na powierzchni drutów. Druty ciągnione z prędkością 20 m/s, w stosunku do drutów ciągnionych z prędkością 5 m/s, wykazują kilkuprocentowy wzrost własności wytrzymałościowych oraz spadek własności plastycznych, co należy wiązać z gorszymi dla tego wariantu ciągnienia warunkami smarowania. Zbyt mała ilość smaru przy ciągnieniu z dużymi prędkościami, przyczyniła się także do znaczącego, bo wynoszącego kilkadziesiąt procent, spadku liczby skręceń i liczby przegięć.
EN
In this work analyzes the influence of the speed in the multi-stage drawing process on the mechanical and technological properties of galvanized wires with a diameter of 1.00 mm. The addition of the test was a measurement of the amount of lubricant on the surface of the wires after the drawing process. Pre-hardened material with a diameter of 2.2 mm was pre-drawn on a multi-stage drawing machine in 6 draws into 1.00-diameter wire. The drawing process was carried out at the drawing speed of 5, 10, 15, 20 m/s. For final wires, mechanical properties were tested ie yield strength, tensile strength, uniform and total elongation, and constriction. In the field of technological properties the tests of twisting and bending wire were made. In addition, the amount of lubricant on the surface of the wires was determined. Wires drawn at 20 m/s, in comparison to wires drawn at 5 m/s, exhibit several percent increase in strength and decrease in plasticity, which should be associated with worse lubrication conditions for this variant. Too little lubricant at high drawing speeds has also contributed to a significant decrease in the number of twists and the number of bands.
PL
Podczas badań przeprowadzono analizę wpływu procesu ciągnienia drutów stalowych w ciągadłach konwencjonalnych i hydrodynamicznych na wielkość naprężeń własnych. Proces ciągnienia walcówki o średnicy 5,5 mm na druty o średnicy 1,70 mm realizowano w 12 ciągach, w zakresie prędkości 5–25 m/s. Dla drutów f1,70 mm wykonano doświadczalny pomiar naprężeń własnych w oparciu o metody mechaniczne, tj. metodę wzdłużnego szlifowania drutu, zwaną w literaturze metodą Sachsa-Linicusa oraz metodę wzdłużnego rozcinania drutu. Przeprowadzone badania wykazały istotny wpływ metody i prędkości ciągnienia na wartość naprężeń własnych pierwszego rodzaju w drutach ze stali wysokowęglowej. Druty ciągnione w ciągadłach konwencjonalnych i hydrodynamicznych z prędkością 25 m/s, w stosunku do drutów ciągnionych z prędkością 5 m/s, odznaczają się w zależności od metody badania odpowiednio o 15,1 i 37,5% (metoda wzdłużnego szlifowania) oraz o 14,3 i 24,4% (metoda wzdłużnego rozcinania końca drutu) wyższymi wzdłużnymi naprężeniami własnymi. Wyniki prowadzonych badań potwierdziły pozytywny wpływ ciągnienia hydrodynamicznego na naprężenia własne, przy czym wraz ze wzrostem prędkości ciągnienia, różnice w wartościach naprężeń własnych pomiędzy drutami ciągnionymi w ciągadłach konwencjonalnych i hydrodynamicznych maleją.
EN
In this work the analysis of the wire drawing process in conventional and hydrodynamic dies on the value of residual stresses has been done. The drawing process of f5.5 mm wire rod to the final wire of f1.7 mm was conducted in 12 passes, in the drawing speed range of 5–25 m/s. For f1.70 mm wires, experimental measurements of residual stresses were performed on the basis of mechanical methods, ie the longitudinal grinding method of the wire, called the Sachs-Linicus method and the longitudinal wire cutting method. The results showed that the method and the drawing speed have influence on the value of the type I residual stresses in the high carbon steel wires. The wire drawn in conventional and hydrodynamic dies at a speed of 25 m/s, with respect to the wires drawn at 5 m/s, are distinguished according to the test method respectively by 15.1 and 37.5% (longitudinal grinding method) and by 14.3 and 24.4% (longitudinal wire cutting method), higher longitudinal residual stresses. The presented results have also confirmed the positive influence of hydrodynamic drawing on residual stresses, while with the increase of the drawing speed the differences in the values of the stresses between the wires drawn in conventional and hydrodynamic dies are decreasing.
EN
This paper studies an impact of futures expiration days on the Polish equity market. From three potential expiration effects appearing in the literature (namely, the increased trading volume of underlying assets, increased volatility of their returns, and price reversal after expiration), the latest one is researched in detail for expiration days of futures on the WIG20 index, the mWIG40 index, and individual stocks. The data covers the period from January 2001 to December 2016. The phenomenon of price reversal is studied with the use of regression models, price reversal measures, and event study methodology. The results obtained for expiration days are compared with the results from non-expiration days to check whether a potential price reversal can be interpreted as an effect of expiration. No price reversals after futures expirations were found in the returns of the WIG20 nor mWIG40 indexes. In the case of individual stocks, results from all of the three methods support the assumption that price reversal occurs after expiration. The reversal is immediate and is reflected in overnight returns more than in daily returns.
PL
W pracy przedstawiono wpływ kąta części roboczej ciągadła na strukturę geometryczną powierzchni oraz warunki smarowania, podczas procesu ciągnienia z dużymi prędkościami drutów ze stali niskowęglowej. Drut wstępnie umocniony o średnicy 2,2 mm przeciągnięto w warunkach przemysłowych w 7 ciągach na drut o średnicy 1,0 mm, przy prędkości końcowej 25 m/s. W procesie ciągnienia zastosowano pięć zestawów ciągadeł konwencjonalnych różniących się kątem części roboczej α = 3º, 4º, 5º, 6º, 7º. Stwierdzono, że w procesie ciągnienia dużymi prędkości cienkich drutów stalowych optymalnym kątem ciągnienia jest kąt α = 6º.
EN
The influence of the angle of the working part of the die on the geometrical structure of surfaces and lubrication conditions in the high speed drawing process of low carbon steel wire has been shown. Wire reinforced pre having a diameter of 2.2 mm was drawn under industrial conditions in seven drafts on a 1.00 mm wire diameter at the final speed of 25 m/s. In the drawing process the five sets of conventional dies with the working part of die α = 3º, 4º, 5º , 6º, 7º were applied. It was found that in high speed drawing process of thin steel wires the optimum drawing angle is angle α = 6º.
PL
W pracy określono wpływ kąta ciągnienia na warunki smarowania i własności mechaniczno-technologiczne drutów ze stali niskowęglowej. Wielostopniowe ciągnienie drutu wstępnie umocnionego o średnicy 2,2 mm na drut o średnicy 1,0 mm zrealizowano w 7 ciągach z prędkością końcową 25 m/s. Wykazano, że w procesie ciągnienia wielostopniowego z dużymi prędkościami cienkich drutów ze stali niskowęglowej kąt ciągnienia wpływa w sposób istotny na warunki smarowania i własności mechaniczne drutu.
EN
The study determined the influence of the drawing angle on the lubrication conditions and mechanical and technological the properties of low carbon steel wires. Multi-stage pre strengthened wire drawing with a diameter of 2.2 mm into a wire 1.0 mm in diameter was performed in seven drafts with the final speed of 25 m/s. It has been shown that in the process of multistage drawing of thin wires of low carbon steel at high speeds, the drawing angle significantly affects the lubrication conditions and mechanical properties of the wire.
PL
W pracy określono wpływ modyfikacji obróbki cieplnej na linii patentowniczej na własności drutów kordowych. Druty po patentowaniu o strukturze perlitycznej oraz bainityczno-perlitycznej o średnicy 1,65 mm przeciągnięto w 19 ciągach na drut o średnicy 0,3 mm. Następnie otrzymane druty spleciono na kord stalowy. Dla drutów końcowych o średnicy 0,3 mm określono wytrzymałość na rozciąganie, liczbę skręceń i liczbę przegięć.
EN
In the paper the influence of modification of heat treatment on patenting line on steel cord properties has been assessed. The patented wires of pearlite structure and pearlite-bainite with a diameter of 1.65 mm in 19 passes into a wire with a diameter of 0.3 mm were drawn. Then, the obtained wires were stranded to a steel cord. For the end wires of 0.3 mm diameter tensile strength, the number of twists and the number of bends was determined.
EN
Theoretical and experimental investigations of steel wire heating up and cooling down in the high-speed drawing process have been carried out in the study. The theoretical investigation encompassed simulations of the drawing process using the Forge2011® program, in which the temperature distributions at the wire exit from the die and the temperature of wire after being wound onto the drum were determined.To verify the obtained theoretical investigation results, the experimental measurement of the temperature of wires on the drum and on the storage reel was carried out in industrial conditions.It has been demonstrated that intensive and short-duration heating of a thin, approximately 50μm-thick wire sub-surface layer up to temperatures not exceeding 1000°C occurs in the high-speed drawing process. By contrast, immediately after wire exit from the die, intensive cooling of the wire over a length of about 0.2 mm down to a temperature of below 200°C takes place.
PL
W pracy przeprowadzono badania teoretyczno- doświadczalne nagrzewania i chłodzenia się drutu stalowego w procesie ciągnienia z dużymi prędkościami. Badania teoretyczne obejmowały symulacje procesu ciągnienia za pomocą programu Forge2011®, w których wyznaczono rozkłady temperatury na wyjściu drutu z ciągadła oraz określono temperaturę drutu po nawinięciu na bęben. W celu weryfikacji uzyskanych wyników badań teoretycznych przeprowadzono w warunkach przemysłowych eksperymentalny pomiar temperatury drutów na bębnie oraz na szpuli zbiorczej. Wykazano, że w procesie ciągnienia z dużymi prędkościami w ciągadle występuje intensywne i krótkotrwałe nagrzewanie się cienkiej, przypowierzchniowej ok. 50 pin warstwy drutu do temperatur przekraczających 1000°C. Natomiast bezpośrednio po wyjściu drutu z ciągadła na odcinku około 0,2 m następuje intensywne chłodzenie drutu do temperatury poniżej 200°C.
EN
The paper contains the theoretical and experimental analysis of the impact of the drawing angle on the drawing process and the properties of low carbon steel wires. A multi-stage drawing wire rod with a diameter of 5.5 mm on a wire with a diameter of 1.0 mm has been carried out in two stages. The first one consisted of preliminary drawing wire rod for the wire with a diameter of 2.2 mm which was next subjected to the drawing process at a speed of 25 m/sec at the final wire with a diameter of 1.0 mm. The wires were drawn in conventional dies with drawing angle α = 3, 4, 5, 6, 7 degrees. For the wires drawn in respective variants, the investigation of the mechanical properties was performed and the amount of lubricant on the surface of steel wires was determined. Numerical analysis of the process of drawing in the Drawing 2D complemented the experimental studies. It has been shown that when drawing at high speeds, properly chosen the value of the angle of the working part of the die can improve the lubrication conditions and mechanical properties of steel wires.
EN
Analyst recommendations are one of the types of information whose appearance on the market can have an influence on security prices. In this paper, I study the impact of analyst recommendations on stocks listed on the WIG20 Index, using event-study methodology and linear regression models. The dataset contains 576 absolute recommendations published from the 1st of January 2012 to the 1st of September 2015 by various analyst houses. The prefatory study researches price reaction to positive, neutral, and negative recommendations separately. Subsequently, to check if investor reaction depends on a change in the level of recommendation, corresponding research is repeated for events clustered in nine groups defined in terms of possible level changes. Linear regression models with categorical variables are used in search of additional factors affecting investor reactions. Changes in the level of recommendation, size of the company, and reputation of brokerage house represent explanatory variables. Preliminary results point out that the direction of investor reaction is generally consistent with the information contained in the recommendation, and that the reaction of the market seems to be stronger in the case of positive events than in the case of negative ones. The analysis of recommendation changes reflects more-detailed dependents. In particular, the interpretation of a neutral recommendation depends strongly on the level of the previous recommendation. If it represents growth from SELL or REDUCE, the reaction is positive, while in the case of a drop from ACCUMULATE or BUY, it leads to negative abnormal returns. This relationship is additionally confirmed by results from the linear regression models. The models show the size of the firm as a significant factor that has an influence on the reaction to a recommendation: the smaller the firm, the stronger the reaction.
PL
W artykule przeprowadzono analizę procesu ciągnienia drutów stalowych w ciągadłach hydrodynamicznych. Proces ciągnienia walcówki o średnicy 5,5 mm na druty o średnicy 1,70 mm zrealizowano w 12 ciągach, w zakresie prędkości 5÷25 m/s. Dla drutów ∅ 1,70 mm wykonano badania wytrzymałości zmęczeniowej oraz struktury geometrycznej powierzchni. Przeprowadzone badania wykazały korzystny wpływ ciągnienia hydrodynamicznego z dużymi prędkości na wytrzymałość zmęczeniową drutów ze stali wysokowęglowej. Druty ciągnione w ciągadłach hydrodynamicznych z prędkością 25 m/s, w stosunku do drutów ciągnionych z prędkością 5 m/s, odznaczały się o 188 % wyższą liczbą cykli zmęczeniowych. Poprawę wytrzymałości zmęczeniowej drutów ciągnionych w ciągadłach hydrodynamicznych z dużymi prędkościami (v = 25 m/s) należy tłumaczyć z jednej strony występowaniem w tym procesie naprężeń ściskających, które zapobiegają rozwojowi istniejących pęknięć powierzchniowych, z drugiej zaś strony lepszą strukturą geometryczną powierzchni.
EN
In this work the analysis of the wire drawing process in hydrodynamic dies has been done. The drawing process of ∅5.5 mm wire rod to the final wire of ∅1.7 mm was conducted in 12 passes, in the drawing speed range of 5÷25 m/s. For the final wires ∅1.7 mm the investigation of fatigue strength and surface structure were determined. The data of investigations prove the favourable effect of the high speed hydrodynamic drawing process on fatigue strength of high carbon steel wires. The wires drawn in hydrodynamic dies with speed 25 m/s, in relation to the wires drawn at a speed of 5 m/s, characterized by 188 % higher number of strength cycles. The improvement of fatigue strength of wires drawn in hydrodynamic dies at high speed (v = 25 m/s) can be explained on the one hand the presence in the process of compression stresses, which prevent the growth of existing cracks in the surface, on the other hand, a better surface structure.
EN
Illegal insider trading is a problem that involves most of financial markets. Unusual abnormal returns as well as increased trading volumes observed ahead of price sensitive information can be signals of this type of market abuse behavior. In this paper, I study the occurrence of insider trading on the Warsaw Stock Exchange. I verify if publications of annual financial reports of WIG issuers can be preceded by this phenomenon. The study includes reports from the period between 1 January, 2010, and 29 May, 2014. In order to define abnormal returns, I suit the GARCH process to daily returns and use event-study analysis. Potential insider trading behaviors are found with the use of two-day cumulative abnormal returns in a first step and with the use of daily abnormal returns afterwards. The publications that are marked with potential informed price movements are analyzed for the presence of extremely high abnormal trading volumes, which can be additional signals of market abuse.
PL
W pracy określono wpływ technologii splatania kordu stalowego na jego własności mechaniczne. Badania zrealizowano w warunkach laboratoryjnych dla dwóch typów kordu. Stwierdzono, że zastosowanie bezwirnikowej metody splatania kordu stalowego, w odróżnieniu od metody wirnikowej, umożliwia uzyskanie kordu stalowego o lepszych własnościach mechanicznych i zmęczeniowych. Uzyskane wyniki badań mogą znaleźć zastosowanie w przemyśle ciągarskim, przy wdrażaniu nowych technologii produkcji kordu stalowego.
EN
In the paper the influence of the steel cord stranding technology on its mechanical properties has been assessed. Tests were carried out under laboratory conditions on two types of cord. It was found that application of irrotoring lay method of steel cord, in contrast to rotoring lay method, makes it possible to obtained the steel cord having improved the mechanical and fatigue strength properties. The obtained results may find application in the wire industry while implementing the new production technologies of steel cord.
PL
W artykule przedstawiono wyniki pomiarów wybranych parametrów chropowatości powierzchni prętów stalowych, które decydują o intensywności kontaktowego przewodzenia ciepła występującego w miejscach styku prętów nagrzewanych w wiązkach. Badania wykonano dla kilkunastu próbek o zróżnicowanym stanie powierzchni, co było uwarunkowane różnym stopniem ich utlenienia. Próbki zostały utlenione w wyniku kontrolowanego nagrzewania w elektrycznym piecu komorowym. Pomiary analizowanych parametrów chropowatości wykonano za pomocą profilometu Form Talysurf firmy Taylor Hobson. Uzyskane wyniki nie wykazały istnienia jakiejś określonej zależności między wartościami analizowanych parametrów chropowatości a grubością zgorzeliny na badanych próbkach.
EN
The paper presents the results of measurements of selected of surface roughness parameters of steel bars, which decide about the intensity of the contact thermal conductance occurring at the contact points of bars, which heating in bundles. Research carried out for several samples about the different surface state, which was conditioned by of the different degrees of oxidation. The samples was oxidized as a result of controlled heating in an electric furnace chamber. The measurements of analyzed roughness parameters was carried out using Form Talysurf profile measurements gauge from Taylor Hobson company. The results not revealed the existence of any particular relationship between the values roughness parameters analyzed and thickness the layer of scale, researching samples.
PL
W pracy przedstawiono analizę teoretyczno-doświadczalną wpływu ciągnienia wielostopniowego w ciągadłach konwencjonalnych i hydrodynamicznych na nierównomierność odkształcenia drutów stalowych. Proces ciągnienia walcówki o średnicy 5,5 mm na druty o średnicy 1,70 mm zrealizowano w 12 ciągach na ciągarce wielostopniowej Koch KGT25. Druty o średnicy ∅1,70 mm po ciągnieniu w ciągadłach konwencjonalnych i hydrodynamicznych poddano ocenie własności wytrzymałościowych, plastycznych oraz technologicznych. Uzupełnieniem badań był pomiar mikrotwardości na przekroju poprzecznym drutów. Wykorzystując program komputerowy Drawing 2D, wyznaczono rozkłady odkształcenia postaciowego i intensywności odkształcenia. Zastosowanie w procesie ciągnienia wielostopniowego ciągadeł hydrodynamicznych powoduje zmniejszenie nierównomierności odkształcenia, poprawia własności plastyczne i technologiczne drutów stalowych.
EN
In this work the theoretical-experimental analysis of the influence of wire drawing process in conventional and hydrodynamic dies on inhomogeneity of strain has been done. The drawing process of 5.5 mm diameter wire rod to the final wire of 1.7 mm diameter was conducted in 12 passes by mains of mutidiers Koch KGT25 machine. Then, for final wires 1.7 mm diameter drawn in conventional and hydrodynamic dies the strength, plasticity, technological properties has been conducted. Complement the research was to measure the microhardness on the cross-section of the wires On the base of Drawing 2D program the distributions of redundant strain and effective strain were determined. The application in the multipass drawing process hydrodynamic dies causes the decrease of inhomogeneity strain and improves the plasticity and technological properties of steel wires.
PL
W pracy przeprowadzono analizę procesu ciągnienia drutów stalowych w ciągadłach hydrodynamicznych. Proces ciągnienia walcówki o średnicy 5,5 mm na druty o średnicy 1,70 mm zrealizowano w 12 ciągach, w zakresie prędkości 5÷25 m/s. Dla drutów ∅1,70 mm przeprowadzono badania topografii powierzchni, zmierzono ilość smaru na powierzchni drutów oraz określono ciśnienie smaru w ciągadłach hydrodynamicznych.
EN
In this work the analysis of the wire drawing process in hydrodynamic dies has been done. The drawing process of ∅5.5 mm wire rod to the final wire of ∅1.7 mm was conducted in 12 passes, in drawing speed range of 5÷25 m/s. For final wires ∅1.7 mm the investigation of topography of wire surface, the amount of lubricant on the wire surface and the pressure of lubricant in hydrodynamic dies were determined.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.