Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 14

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
This article presents a process for developing a simplified model of a centrifu-gal pump impeller in a CAD environment. Developing a virtual object involved modeling an impeller of a pump both in working condition and with one of the blades damaged. The resonant frequency magnitudes obtained as the result of the analysis of the model were compared with the results obtained in the measurements carried out on a real object. The measurements and simulations were carried out on a pump before and after the damage to the impeller. In order to verify the developed model, particular elements of the model were weighed and then compared with the corresponding masses of the corresponding elements obtained from the virtual object.
PL
W artykule zaprezentowano proces tworzenia uproszczonego modelu wirnika pompy wirowej w środowisku oprogramowania CAD. Konstruowanie obiektu wirtualnego obejmowało modelowanie wirnika pompy sprawnej oraz z symulowanym uszkodzeniem jednej z łopatek. Porównano wyniki częstotliwości rezonansowych uzyskanych w wyniku analizy modelu z uzyskanymi w trakcie pomiarów na rzeczywistym obiekcie. Pomiary i symulacje przeprowadzono na pompie przed i po uszkodzeniu wirnika. W celu weryfikacji sporządzonego modelu poszczególne elementy pompy poddano ważeniu i porównano z masami odpowiednich elementów uzyskanych z obiektu wirtualnego.
PL
W pracy analizowano wpływ ubytków masy powstających w łopatkach wirnika turbosprężarki tłokowego silnika spalinowego na rozkład naprężeń w wirniku oraz na obciążenie wału napędowego przy założeniu, że ubytki są niesymetryczne. Zadanie rozwiązano metodą elementów skończonych (MES) przy użyciu programu CAE [1]. Zadanie traktowano jako statyczne z obciążeniem masowym wywołanym siłami odśrodkowymi. Przedstawiono obliczone częstotliwości drgań własnych, stany naprężenia oraz obciążenia wału w stanie nieuszkodzonym i z niesymetrycznymi ubytkami masy.
EN
In this article was analyzed the influence weight losses generated in the rotor blades of the turbo engine piston on the stress distribution in the rotor and the driveshaft load on the assumption that the cavities area symmetrical. The task was solved by finite element method(FEM) using CAE programme[1]. The task was treated as static mass load caused by centrifugal forces. Shows the calculated natural frequency, the states of stress and load shaft intact and unbalanced weight losses.
EN
Although many heat treatment schemes have been developed for pearlitic steel, in the literature there is still little information about the influence of the different heat treatment parameters on the percentage, properties and morphology of the phases. Neither there is any information on matching the parameters, taking into account the different degree of deformation of the steel wires, the particular applications and operating conditions of the products. The aim of this research was to optimize the parameters of the interoperation annealing used during the cold plastic work-ing of pearlitic steel intended for cold-drawn wires. The results of the hardness measurements and microscopic observations, presented in this paper clearly show that there is no need to apply long recrystallization treatments to small diameter wires. This finding is highly significant from the economic point of view and it clearly shows the importance of the individual matching of heat treatment parameters to specific industrial applications.
PL
W artykule zaprezentowano proces odwzorowywania właściwości elementów wirujących wytwornicy spalin silnika turbinowego LM 2500 przy użyciu oprogramowania CAD. Przedstawiono również porównanie częstotliwości rezonansowych obliczonych w wyniku symulacji oraz uzyskanych w trakcie pomiarów na rzeczywistym obiekcie. Artykuł zawiera poszczególne etapy odwzorowywania geometrii, począwszy od określania wymiarów rzeczywistego obiektu, poprzez analizę dokumentacji aż do procesu modelowania silnika w programie CAD.
EN
This paper presents a mapping process of rotating components in the combustion gas generator of a turbine engine type LM 2500 using CAD software. It also compares the results of resonant frequencies obtained in simulations, and measurements performed on a real engine. It includes particular stages in geometry mapping, which starts from determining dimensions of a real object through to analyzing the documentation up to the process of modeling in the CAD program.
PL
Praca nawiązuje do wystąpienia na III Krajowej Konferencji "Nowe Materiały - Nowe Technologie w Przemyśle Okrętowym i Maszyn" w roku 2006. Przedstawiono wtedy problematykę budowy strukturalnej i wybranych własności stali Hardox 400 i Hardox 500. Rozszerzono asortyment materiałów o zbliżonych składach chemicznych, strukturach i własnościach o stale z grupy ???, AR, Armotec, Armax i innych. Rozbudowano program prac o badania faktograficzne, zużywania ściernego, korozyjne oraz badania połączeń spawanych. Przeprowadzono również badania strukturalne dotyczące materiałów innych niż stale Hardox 400 i Hardox 500. Stale tej grupy znajdują zastosowanie głównie w przemyśle maszynowym, stoczniowym i zbrojeniowym. W Polsce klasyfikuje sieje jako: niskostopowe stale martenzytyczne lub stale konstrukcyjne o podwyższonej odporności na ścieranie.
EN
The paper is related to the presentation during III Domestic Conference " New Materials - New Technologies in Shipyards and Machine Industry " in the year 2006. The problems concerning structures and selected properties of steels Hardox 400 and Hardox 500 were presented in this time. Assortment of investigated materials, like steels belonging to the group ???, AR, Armotec and Armax, was extended. Program of fractography, abrasion resistance and welded joints researches was expanded. Observations of structures of materials different to theHardox400 and Hardox 500 steels were also performed. The steels belonging to these group are applied mainly in machine, shipyards and armour industry. In Poland they are classified like low alloyed martensitic steels or structural steels with raised abrasion resistance.
EN
Let: {Xi} be a sequence of r.v.'s, and: Mn := max (X1,..., Xn), mn := min (X1,..., Xn). Our goal is to prove the almost sure central limit theorem for the properly normalized vector {Mn,mn}, provided: 1) {Xi} is an i.i.d. sequence, 2) {Xi} is a certain standardized stationary Gaussian sequence.
EN
In our paper, we give the simulation results concerning the multiple-comparison procedures, especially their error measures, such as FWER and FDR. We compare the powers of four popular multiple-comparison procedures, applied to three standard statistical models. All of our simulations were carried out by using the R-project package.
PL
W naszej pracy rozważamy różne podejścia do problematyki jednoczesnego testowania wielu hipotez zerowych. W tym kontekście omawiamy procedury testowania typu single-step, step-down i step-up. W szczególności, przedstawiamy własności i zastosowania takich miar błędów testowania, jak: FWER, k-FWER, FDP, FDR, pFDR. Wspomniane procedury testowania są intensywnie wykorzystywane w analizie mikromacierzy DNA, która to analiza umożliwia monitorowanie poziomów ekspresji wielu genów jednocześnie oraz znajduje ostatnio szerokie zastosowania w diagnostyce, leczeniu i badaniach medycznych.
EN
In our paper, we consider different approaches to the problem of simultaneous testing of many null hypotheses. In this context, we discuss the single-step, the step-down and the step-up procedures of multiple testing. In particular, we are concerned with their properties and applications in the control of the error rates, such as: FWER, k-FWER, FDP, FDR, pFDR. The mentioned procedures are intensively used in the DNA microarrays analysis, which enables the monitoring of expression levels of many genes simultaneously and is widely applied in recent medical diagnostics, treatment and research.
EN
In our paper we prove two kinds of the so-called almost sure central limit theorem (ASCLT). The first one is the ASCLT for the vectors ((Mn(1) , . . . ,Mn(r)), where Mn(j) n - the j-th largest maximum of X1, . . . ,Xn and {Xi} is an i.i.d. sequence. Our second result is the ASCLT for some random permanents.
PL
Ośrodek przemysłowy Lausitzer Braunkohle AG w 4 czynnych kopalniach odkrywkowych wydobywa 57,5 min ton węgla (stan 31.12.2001), przy stale pogarszających się warunkach geologicznych. Pogarszające się warunki wydobycia nie zwalniają nas z obowiązku podnoszenia wskaźników sprawności techniczno - górniczej Kopalni. By temu zadaniu sprostać konieczne jest wyprzedzające rozpoznanie zagrożeń i zaklasyfikowanie ich pod kątem ryzyka awarii na maszynach podstawowych wraz z oceną wpływu na sąsiednie podzespoły. Efektem takich działań jest utrzymywanie w pracy podzespołów maszyn podstawowych bez awarii tak długo jak to jest możliwe. Przy aktualnym stanie badań naukowych diagnozowania łącznie ze specyfiką instalacji, przebiegami uszkodzeń, prognozami w zakresie pozostałego okresu użytkowania i wartościami granicznymi, istniejąca również w naszym przedsiębiorstwie wizja całkowicie zautomatyzowanego diagnozowania uważana jest w chwili obecnej za niemożliwą do zrealizowania. W LAUBAG praktykuje się, w dziedzinie diagnozowania drgań on-line, rejestrowanie automatyczne, wstępną obróbkę, alarmowanie, i postępowanie poparte ręczną diagnozą na bazie dostarczonych automatycznie danych. Regułąjest weryfikacja wyników przez obchód kontrolny. Przyszłe badania i opracowania zmierzają w kierunku algorytmów diagnostycznych, kompleksowego traktowania diagnozy z parametrami procesowymi oraz generowania wartości granicznych zorientowanych na podzespoły i ich ewentualne uszkodzenia uszkodzenia.
EN
The market changes and continuous global tendencies which take place nowadays, cause a permanent growth of competition in every sector of economy. The companies are facing the necessity of searching savings in different spheres and fields of their activity. The problem concem also surface coal mines. Present monitoring solutions gives practically unlimited possibilities of tracing the characteristic process values and their evaluation. Specially projected systems allow complex condition monitoring of important subassembles from such machines like bucket wheel excavators or transmission bands. Because mining machinery is very specific and unique, stationary systems of monitoring nowadays are getting more and more significant. The steering and archiving unit is the heart of the system. This unit collect and process signals that come from a composite box or multiplex. This is the place where the collected signals are comparcd with already set up cautionary and alert thresholds and where the estimations take place as well as realization of further alert and measuring process. Immediate reaction of the unit allow to avoid serious damages, while integrate cautionary exits without delay transfer signals to operator cab and to steering system of machine. Excavator on the open cast has to puli out the overburden. Especially the case is getting difficult when it concerns bucket wheel, because it can hit different kinds of material in the overburden. That is why it is endangered to dynamie changes of loading. Driving moment of the gear transfer itself over the bearing. Force of digging present the moment, which is the driving reaction of the system. To make it possible to measure the dynamic peak of the moment, the signal form DMS sensor is transfer to measuring system. As long as the peaks of the moment appear, course of load of engine and turns are registered. LAUBAG practices in the field of: vibration diagnosis Online registered automatically, pretreatment, alert, keeping and hand, precise diagnosis based on the automatic given data. Future examinations and data handling tend towards the direction of diagnosis algorithm, complex treatment of diagnosis with processes parameters as well as generate of limited values subassembly and damage oriented.
11
EN
Let X1, X2,… be some standardized stationary Gaussian process and let us put: Mk = max(X1,…Xk), Sk = [wzór] Xi, σk = [wzór]. Our purpose is to prove an almost sure central limit theorem for the sequence (Mk, Sk/σk) under suitable normalization of Mk. The investigations presented in this paper extend the recent research of Csaki and Gonchigdanzan [1] and Dudziński [2].
12
Content available remote Nowoczesne systemy monitoringu maszyn górnictwa odkrywkowego
PL
Zachodzące przemiany rynkowe oraz ciągłe tendencje globalizacyjne powodują stały wzrost konkurencji we wszystkich sektorach gospodarki. Przedsiębiorstwa stają przez koniecznością poszukiwania oszczędności w różnych dziedzinach i sferach swej działalności problem ten dotyczy również odkrywkowych kopalni węgla brunatnego. Jednym ze znaczących czynników kosztotwórczych są nieplanowane postoje oraz usterki pociągające za sobą straty nie tylko w wymiarze produkcyjnym, lecz również nakłady ponoszone na remonty i obsługę maszyn. Z tego powodu serwis oparty na przewidywaniu usterek staje się coraz bardziej istotny w tym sektorze przemysłu. Aby umożliwić planowanie zaróno postojów jak i zakresu prac remontowo-serwisowych, konieczny jest nie tylko nowoczesny system nadzoru, lecz przede wszystkim efektywny monitoring poszczególnych podzespołów i części maszyn. Przedstawiono możliwości współczesnych systemów monitoringu, stosowane rozwiązania oraz korzyści płynące z ich wykorzystania. Przytoczone przykłady bazują na aplikacjach firmy Pruftechnik, dedykowanych dla potrzeb górnictwa odkrywkowego.
EN
The article presents new and modern systems of monitoring mining machines. Presented examples are for open cast coal mining.
PL
Rozwój Internetu przyczynił się do popularyzacji i łatwego dostępu do informacji. Początkowo udostępniane przez sieć komputerową dokumenty miały bardzo prostą formę zdjęć, tekstów czy zwykłych tabel. Dzisiaj istnieje możliwość publikacji znacznie ciekawszych, w pełni interaktywnych opracowań - w tym również map.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.