Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Oleje mineralne są niemal powszechnie obecne w naszym środowisku. Ich składniki mogą przenikać do żywności zarówno pochodzenia roślinnego, jak i zwierzęcego na wiele różnych sposobów. Z uwagi na ich strukturę chemiczną głównymi związkami są węglowodory nasycone olejów mineralnych (MOSH) i węglowodory aromatyczne pochodzenia mineralnego (MOAH). Oba rodzaje są łatwo wchłaniane przez człowieka z żywnością i mogą gromadzić się zarówno w tkance tłuszczowej, jak i w niektórych narządach, takich jak wątroba, śledziona czy węzły chłonne.
EN
Mineral oils are almost universally present in our environment. Their constituents can penetrate into food of both plant and animal origin in many different ways. From the perspective of their chemical structure, the main compounds of interest are mineral oil saturated hydrocarbons (MOSH) and mineral oil aromatic hydrocarbons (MOAH). Both types are easily absorber by humans with food and can accumulate in both adipose tissue and certain organs such as the liver, spleen, or lymph nodes.
PL
W artykule omówiono zagrożenia dla zdrowia wynikające z uwalniania się z papierowych i tekturowych opakowań żywności substancji małocząsteczkowych, szkodliwych dla zdrowia człowieka. Zwrócono szczególną uwagę na bezpieczeństwo opakowań z papieru i tektury wyprodukowanych z wtórnych włókien celulozowych, które mogą zawierać pozostałości farb i tuszów drukarskich. Zawarte w nich składniki, takie jak oleje mineralne czy fotoinicjatory, mogą uwalniać się do żywności. Poruszono problem związany z materiałami opakowaniowymi z papieru i tektury z recyklingu jako istotnego źródła zanieczyszczenia żywności olejami mineralnymi. Przedstawiono również wymagania prawne, jakie muszą spełniać opakowania z papieru i tektury przeznaczone do kontaktu z żywnością, w tym wymagania w zakresie składu i badań.
EN
The article discusses the health risks resulting from the release of low molecular weight substances from paper and cardboard food packaging, which are harmful to human health. Special attention is paid to the safety of paper and cardboard packaging made from recycled cellulose fibers, which may contain residues of paints and printing inks. The ingredients such as mineral oils or photoinitiators can be released into the food. The attention was also paid to the problem connected with the paper and cardboard packaging materials, coming from recycling as an important source of food contamination with mineral oils. The article presents the legal requirements to be met by paper and paperboard packaging intended to contact with food, including the requirements for composition and tests.
PL
W artykule omówiono zastosowanie bisfenolu A w materiałach i wyrobach przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Przedstawiono również aktualny stan prawny oraz zagrożenia wynikające ze stosowania tej substancji w produkcji wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością dla niemowląt i dzieci.
EN
The article discusses the application of bisphenol A in materials and articles intended for contact with food. It also presents the current legal status and the risks resulting from the use of this substance in the manufacture of articles intended for contact with food destined for infants and children.
PL
W artykule omówiono rodzaje elastomerów, w tym gumy silikonowej i elastomerów termoplastycznych, stosowanych w produkcji wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Przedstawiono obecny stan prawny w zakresie wyrobów elastomerowych przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz zwrócono uwagę, jakie badania powinny być wykonane w celu zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego tego rodzaju wyrobów.
EN
The article discusses the types of elastomers, including silicone rubber and thermoplastic elastomers used in the production of food contact articles. It presents the current state of the law in the field of elastomeric articles intended to come into contact with food and highlights what tests should be performed to ensure the health safety of such products.
PL
W artykule omówiono podstawowe zasady dotyczące działania Systemu Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznych Produktach Żywnościowych i Środkach Żywienia Zwierząt – RASFF. Przedstawiono rodzaje zagrożeń oraz powiadomień dotyczących materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, jakie w ostatnich latach były przedmiotem notyfikacji do systemu RASFF.
EN
The article discusses the basic principles for the operation of the Rapid Alert System for Food and Feed - RASFF. It presents the types of threats and alerts on materials and products intended to come into contact with food which in the recent years Has been subjected to notification to the RASFF system.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.