Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 51

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
EN
The aim of the study was to present the use of archival welllogs for quantitative determination of organic matter (TOC wt.% ). The study was conducted in the lower Palaeozoic rocks of the Baltic Basin and Podlasie-Lublin Basin as well as in the Carboniferous rocks of the Fore-Sudetic Homocline basement. In many wells, sonic logging has not been run at all or run to a limited extent. In such cases, a neural network method was used to estimate the interval time. Then, continuous analysis was carried out for quantitative determination of organic matter content (TOC) using the CARBOLOG method. Finally, well log interpretation was performed for six wells in the Podlasie-Lublin Basin, five wells in the Baltic Basin, and five wells in the Fore-Sudetic Homocline basement. This article presents examples of results obtained for two wells.
PL
Celem pracy było określenie współczynnika przewodności cieplnej skał na podstawie składu mineralnego. Przetestowano wybrane modele matematyczne uwzględniające objętościową zawartość poszczególnych minerałów wraz z odpowiadającymi im współczynnikami przewodności cieplnej, a następnie porównano otrzymane wyniki z danymi laboratoryjnymi. Zaobserwowano znaczący wpływ litologii na wybór odpowiedniego modelu.
EN
The aim of the presented work was the determination of the thermal conductivity of rocks based on their mineral composition. Mathematical models based on volumetric fractions of rock components and their thermal conductivities were introduced and the obtained results were compared with laboratory data. A significant impact of lithology on the choice of an appropriate model was observed.
PL
Celem pracy było określenie zależności pomiędzy zawartością substancji organicznej TOC uzyskanej z badań laboratoryjnych a parametrami uzyskanymi z profilowań geofizycznych. Wykorzystano następujące profilowania geofizyczne: akustyczne, opornościowe, gęstościowe oraz porowatość wyliczoną z danych otworowych z odwiertu W. Skonstruowane modele cechują się współczynnikiem korelacji R z zakresu: 0,76÷0,86. Opracowane zależności zastosowano w otworze W oraz w odwiercie L położonym w badanym obszarze, uzyskując zadowalające wyniki.
EN
The aim of this paper was to determine the relation between the laboratory measurements of the organic substance content (TOC) and parameters obtained from geophysical logs. The data from the acoustic, resistance, and density logs, and porosity calculated from well logs from the borehole W were used. Constructed models are characterized by correlation coefficients R ranging from 0.76 to 0.86. The obtained relations were applied in boreholes W and in L from the studied area, and satisfying results were achieved.
PL
Celem pracy było zastosowanie pomiarów naturalnej promieniotwórczości do określenia zailenia skał. Zawartości pierwiastków promieniotwórczych uzyskano przy wykorzystaniu spektrometru Gamma Logger oraz za pomocą aparatu typu Mazar. Opracowano modele dla otworu T, cechujące się współczynnikami determinacji R2 z zakresu 0,67÷0,71 dla urządzenia Gamma Logger oraz 0,85÷0,90 dla spektrometru Mazar. Weryfikację modeli przeprowadzono na podstawie wyników pomiarów laboratoryjnych składu mineralnego. Uzyskane zależności zastosowano w otworach T oraz M, o podobnej stratygrafii. W obydwu otworach wykonano pomiary spektrometrem Gamma Logger. Kolejnym odwiertem testowym był otwór L, w którym nie przeprowadzono pomiarów spektrometrycznych. W wyniku zastosowania modeli uzyskano wyniki składu mineralnego dobrze skorelowane z danymi laboratoryjnymi (R2: 0,67÷0,87).
EN
The aim of the research was the application of natural radioactivity measurements to determine the clay content of rocks. Radioactivity content of elements was acquired by using both, Gamma Logger and Mazar spectrometers. Mathematical models for “T” well indicating R2 = 0,69÷0,71 for Gamma Logger and R2 = 0,75÷0,90 for Mazar were constructed. The models were verified, using laboratory mineralogical analysis results. The obtained mathematical relations were applied in two wells, “T” and “M”, characterized by similar stratigraphy. Measurements were carried out in both wells, using Gamma Logger spectrometer. Another well, “L”, was not tested with any spectrometers. Application of mathematical models indicate good correlation between modeled mineralogical content and laboratory results with R2 = 0,67÷0,87.
PL
Artykuł prezentuje sposób wykorzystania laboratoryjnych badań chemicznych i mineralogicznych do modelowania m.in. zailenia czy wskaźnika CEC na podstawie wskazań profilowań jądrowych. Wyniki analiz laboratoryjnych posłużyły do skonstruowania modeli matematycznych pozwalających oszacować własności skał istotne dla oceny paraetrów złożowych. Modele zweryfikowano dla rzeczywistych profilowań jądrowych z otworu wiertniczego XY. Uzyskane wysokie współczynniki determinacji (model vs dane laboratoryjne) zachęcają do dalszych prac nad modelami przeznaczonymi dla większego obszaru geologicznego.
EN
The paper presents the application of laboratory analyses (chemical and mineralogical) for the modeling of parameters such as clay content, CEC etc. from nuclear logs. Mathematical models based on laboratory data were developed. These models allow for the estimation of rock properties that are crucial for the assessment of reservoir parameters. Models were verified for nuclear logs of the XY borehole. High determination coefficient of models vs laboratory data were obtained. These results encourage further studies on models suitable for larger geological areas.
EN
The goal of this paper is to present the use of the neural networks method for the estimation of interval times. An important parameter for shale formations is the Total Organic Carbon content (TOC). Acoustic logging constitutes the data necessary in methods assessing the TOC (CARBOLOG, Passey). Newly drilled boreholes feature a complete set of geophysical logging. Nevertheless, there are archival boreholes for which acoustic logging is usually missing or was performed only for a limited depth interval. In such cases it is impossible to perform the quantitative assessment of the TOC parameter using the above mentioned methods. Therefore, in order to calculate the TOC parameter, the neural networks method can be used for the estimation of interval times in archival boreholes. Many types of networks were tested for various input variables constituted by the borehole data, obtaining high values of the correlation coefficients (R: 0.95÷0.97) between acoustic logging and logging resulting from the use of neural networks.
PL
Celem pracy jest zastosowanie metody sztucznych sieci neuronowych do wyznaczania czasu interwałowego skał na podstawie profilowań geofizycznych. Ważnym parametrem dla formacji łupkowych jest zawartość substancji organicznej TOC. Niezbędnymi danymi w metodach do określenia zawartości substancji organicznej TOC (CARBOLOG, Passeya) jest profilowanie akustyczne. Nowe wiercenia posiadają komplet profilowań geofizycznych. Niemniej jednak istnieją otwory archiwalne, w których na ogól brak jest profilowania akustycznego lub wykonanie jest w ograniczonym interwale głębokościowym. W takim przypadku niemożliwe jest przeprowadzenie ilościowej oceny parametru TOC powyższymi metodami. Stąd, aby wyliczyć parametr TOC, do estymacji czasu interwałowego w odwiertach archiwalnych można wykorzystać metodę sieci neuronowych. Przetestowano kilka typów sieci, dla różnych zmiennych wejściowych, które stanowiły dane otworowe uzyskując wysokie współczynniki korelacji R (0,95÷0,97) pomiędzy profilowaniem akustycznym a profilowaniem uzyskanym przy wykorzystaniu sieci neuronowych.
EN
Cation exchange capacity (CEC) is closely related to the amount and type of clay minerals, which, due to their large specific surface area, are characterised by high ion exchange capacity. The CEC value is particularly strongly influenced by swelling minerals, such as: smectite, mixed-layered illite-smectite. The parameter of cation exchange capacity in conjunction with the analysis of clay minerals can be applied to the swelling capacity estimation of both highly diagenetic rocks such as shales from gas-bearing formations and less altered Miocene sediments of the Carpathian Foredeep and Flysch. The CEC parameter of an investigated sample is influenced by two factors: the total content of clay minerals and their swelling capacity determined by the content of smectite layers in the mixedlayered mineral illite-smectite (%S), the swelling capacity being the deciding factor.
PL
Zdolność wymiany kationowej jest ściśle związana z ilością i rodzajem minerałów ilastych, charakteryzujących się ze względu na wielkość powierzchni właściwej, dużymi zdolnościami jonowymiennymi. Szczególnie duży wpływ na wartość CEC mają minerały pęczniejące, takie jak: smektyt, mieszanopakietowy illit-smektyt. Parametr pojemności wymiany kationowej CEC w połączeniu z analizą minerałów ilastych może być wykorzystywany do określania zdolności pęcznienia skał ilastych zarówno mocno zdiagenezowanych, takich jak skały formacji łupków gazonośnych, jak i słabiej zmienionych osadów miocenu zapadliska przedkarpackiego i fliszu. Na wartość parametru CEC w badanej próbce wpływają dwa czynniki: sumaryczna zawartość minerałów ilastych i ich zdolności pęcznienia zdeterminowane przez zawartość pakietów smektytowych w minerale mieszanopakietowym illit-smektyt (%S), jak i sumaryczna zawartość minerałów ilastych, przy czym zdolności do pęcznienia są tutaj czynnikiem dominującym.
PL
Celem pracy jest ilościowa ocena zawartości węgla organicznego (TOC % wag.) w osadach kambru, ordowiku i syluru na platformie prekambryjskiej. Przeprowadzono ciągłą analizę w profilach 6 wierceń na obszarze basenu bałtyckiego oraz 4 wierceń basenu podlasko-lubelskiego. Do ciągłej oceny parametru TOC w profilach wierceń zastosowano metodę CARBOLOG, wykorzystującą profilowania geofizyki otworowej w 10 otworach wiertniczych, oraz archiwalne wyniki badań laboratoryjnych zawartości węgla organicznego uzyskane w 8 odwiertach z analizy pirolitycznej Rock-Eval oraz LECO. Analiza wyników interpretacji metodą CARBOLOG pozwoliła stwierdzić, że najwyższym potencjałem macierzystości charakteryzują się utwory syluru dolnego, ordowiku i górnego kambru w rejonie basenu bałtyckiego oraz utwory syluru dolnego w rejonie basenu podlasko-lubelskiego. W przedstawionej analizie porównawczej parametru TOC uzyskanego laboratoryjnie oraz z profilowań geofizycznych metodą CARBOLOG otrzymano wysoki współczynnik determinacji (R2 = 0,94), co świadczy o dobrym poziomie dopasowania danych laboratoryjnych TOC do danych otworowych. Potwierdza to poprawność zastosowanej w niniejszej pracy metody CARBOLOG.
EN
The aim of the paper is a quantitative assessment of organic carbon content (TOC % weight) in the Cambrian, Ordovician and Silurian sediments in the Precambrian platform. Continuous analysis was made in the profiles of six boreholes in the Baltic Sea and four boreholes in the Podlasie–Lublin basin. The CARBOLOG method was used for continuous evaluation of TOC parameters in the borehole profiles. The method applied the logs of bore-hole geophysics in ten boreholes and archival results of laboratory tests for organic carbon content obtained in eight boreholes from the Rock-Eval pyrolytic analysis and LECO. The analysis of interpretation obtained by results using the CARBOLOG method allowed to state that the highest source potential is typical of the deposits of lower Silurian, Ordovician and upper Cambrian in the region of the Baltic basin and deposits of the lower Silurian in the Podlasie–Lublin basin. In the presented comparative analysis of the TOC parameter obtained in laboratory tests and in geophysical logs using the CARBOLOG method, a high coefficient of determination was obtained (R2 = 0,94), which attests to a proper level of matching the TOC laboratory data to the borehole data. This confirms the correctness of the CARBOLOG method applied in this paper.
PL
Celem pracy jest wykorzystanie metody sieci neuronowych do określenia czasów interwałowych ΔT, niezbędnych do ilościowej oceny zawartości węgla organicznego (TOC % wag.) metodą CARBOLOG. Technika ta wymaga zastosowania dwóch podstawowych profilowań geofizycznych: oporności i akustycznego. Przegląd archiwalnych profilowań geofizycznych w odwiertach poszukiwawczych przemysłu naftowego i wierceniach badawczych Państwowego Instytutu Geologicznego z obszaru platformy prekambryjskiej wykazał duże zróżnicowanie ich jakości. W licznych otworach wiertniczych profilowania te nie zostały wykonane lub nie zachowały się. Z wytypowanych ostatecznie 10 odwiertów w sześciu nie wykonano profilowania akustycznego, a do estymacji czasu interwałowego wykorzystano sieci neuronowe. Przetestowano wiele typów sieci, dla różnych zmiennych wejściowych. Uzyskano wysokie współczynniki korelacji (R: 0,76÷0,97) pomiędzy wartościami czasu interwałowego otrzymanego metodą sieci neuronowych i z profilowania akustycznego. Potwierdzono tym samym poprawność metody estymowania czasu interwałowego z wykorzystaniem sieci neuronowych. Technikę tę można zastosować w odwiertach o podobnym profilu stratygraficznym, nawet w skali całych basenów.
EN
The goal of this paper is to present the use of the neural network method to estimate interval times ΔT. Interval times ΔT are essential for quantitative estimation of TOC with the use of the Carbolog method. This method requires the application of two basic geophysical logs: electrical and acoustic resistance. A review of archival geophysical logs in exploratory boreholes in the oil industry and research boreholes of the National Geological Institute in the Precambrian platform showed great diversity in their quality. In numerous boreholes the logs were not performed or were not preserved. Out of the ten boreholes eventually selected, acoustic log was not performed in six and for the assessment of the interval time the method of neural network was applied. Many types of networks were tested, for various input variables. High values of correlation coefficient were obtained (R: 0.76÷0.97) between the values of the acoustic time received by the method of neural network and the acoustic log. Thus, the correctness of the method of the acoustic log with the use of neural network was confirmed. The technique of neural network may be used in boreholes with a similar stratigraphic profile, even with respect to entire basins.
EN
The aim of the presented work was to introduce a method of estimating thermal conductivity using well log data. Many petrophysical properties of rocks can be determined both by laboratory measurements and well-logs. It is thus possible to apply geophysical data to empirical models based on relationships between laboratory measured parameters and derive continuous thermal conductivity values in well profiles. Laboratory measurements were conducted on 62 core samples of Meso- Paleozoic rocks from the Carpathian Foredeep. Mathematical models were derived using multiple regression and neural network methods. Geophysical data from a set of seven well logs: density, sonic, neutron, gamma ray, spectral gamma ray, caliper and resistivity were applied to the obtained models. Continuous thermal conductivity values were derived in three well profiles. Analysis of the obtained results shows good consistence between laboratory data and values predicted from well log data.
PL
Ciepło radiogeniczne określane jest standardowo w profilach otworów wiertniczych za pomocą wzoru Rybacha, uwzględniającego wyniki gęstościowego i spektrometrycznego profilowania gamma. Wymienione profilowania nie są wykonywane we wszystkich otworach wiertniczych, czasem badane są tylko fragmenty profilu otworu. W związku z tym istnieje konieczność konstrukcji modeli interpretacyjnych, uwzględniających zależność wydzielanego ciepła radiogenicznego od litologii skał, ich składu mineralnego i parametrów petrofizycznych, takich jak: porowatość, przewodność cieplna czy prędkość propagacji fali akustycznej. W tym celu wykorzystywana jest metoda sztucznej inteligencji. Sztuczna inteligencja jest działem informatyki zajmującym się rozwiązywaniem problemów, które nie są efektywnie algoryhnizowalne. Obejmuje ona między innymi zagadnienie sieci neuronowych. W niniejszej pracy przedstawiono sieci neuronowe skonstruowane w oparciu o dane laboratoryjne, pochodzące z siedmiu wybranych odwiertów omawianego rejonu. Opracowaną metodykę zastosowano do ilościowej oceny ciepła radiogenicznego w profilach wybranych otworów wiertniczych. Zweryfikowano ją w oparciu o wyniki badań laboratoryjnych i krzywą ciepła określoną ze wzoru Rybacha.
EN
Radiogenic heat is conventionally estimated in well profiles by the means of Rybach equation using the results of density and spectral gamma logs. These logs are not always performed, and sometimes only part of the well profile is logged. That's why there is a necessity to generate mathematical models connecting radiogenic heat with the litology of rocks, their mineralogy and petrophysical parameters such as: porosity, heat conductivity, and velocity of wave propagation. Neural network (a section of computer science dealing with problems which can't be effectively solved with the use of algorithms) was used to achieve this goal. Presented in this work neural network was constructed using laboratory data from seven boreholes from the investigated area. Afterwards it was used to estimate quantitatively values of radiogenic heat in the profiles of the investigated boreholes. The obtained results were verified with the use of laboratory data and radiogenic heat profiles estimated by the means of Rybach equation.
PL
W niniejszej pracy zaprezentowano metodykę umożliwiającą wyznaczenie ciepła radiogenicznego skał mezo-paleozoicznych w profilu otworów wiertniczych rejonu Tarnów-Dębica. Ciepło radiogeniczne określane jest standardowo w profilach otworów wiertniczych za pomocą wzoru Rybacha, uwzględniającego wyniki gęstościowego i spektrometrycznego profilowania gamma. Wymienione profilowania nie są wykonywane we wszystkich otworach wiertniczych, czasem badane są tylko fragmenty profilu otworu. W związku z tym istnieje konieczność konstrukcji modeli matematycznych, uwzględniających zależność wydzielanego ciepła radiogenicznego od litologii skał, ich składu mineralnego i parametrów petrofizycznych takich jak: porowatość, przewodność cieplna czy prędkość propagacji fali akustycznej. Badania laboratoryjne wykonane na materiale rdzeniowym z badanego rejonu obejmowały: ilościową analizę rentgenowską składu mineralogicznego, pomiary gęstości, gęstości objętościowej oraz porowatości, pomiary przewodności cieplnej, pomiary prędkości propagacji fal podłużnych i poprzecznych oraz pomiary zawartości naturalnych pierwiastków promieniotwórczych: uranu, toru i potasu. W procesie tworzenia modeli wykorzystano metody statystyki matematycznej: regresję liniową, wielokrotną, estymację nieliniową oraz metodę sieci neuronowych. Opracowaną metodykę zastosowano do ilościowej oceny ciepła radiogenicznego w profilach dziesięciu wybranych otworów wiertniczych rejonu Tarnów-Dębica. Wykreślono mapy średnich wartości ciepła radiogenicznego dla utworów: kredy górnej, jury górnej i środkowej oraz karbonu dolnego. Na podstawie profilowań ciepła radiogenicznego z wybranych otworów wiertniczych wykonano przestrzenny, schematyczny model rozkładu tego parametru dla warstw odpowiadającym następującym jednostkom stratygraficznym: dewon, karbon, trias, jura oraz kreda. Model ten, przedstawiony poprzez pięć profili korelacyjnych, określa hipotetyczną wartość ciepła w omawianym rejonie. Wykonano także korelację odcinkowych wartości strumienia cieplnego i średnich ważonych wartości ciepła radiogenicznego badanych skał.
EN
New method used for quantitative estimation of the radiogenic heat values in the profiles of the boreholes from Tarnów-Dębica area is presented in this work. Radiogenic heat is conventionally estimated in well profiles by the means of Rybach equation using the results of density and spectral gamma logs. These logs are not always performed and sometimes only part of the well profile is logged. That's why there is a necessity to generate mathematical models connecting radiogenic heat with the litology of rocks, their mineralogy and petrophysical parameters such as: porosity, heat conductivity, and velocity of wave propagation. Laboratory measurements, performed on core samples from the Tarnów-Dębica area, includes: quantitative mineralogical composition (X-ray analysis) density, bulk density, porosity, thermal conductivity, velocity of longitudal and transverse waves propagation, and natural radioactive elements (uranium, thorium and potassium) content. Additionally log data, among others gamma logs and velocity of longitudal wave propagation from the chosen boreholes from the investigated area were used in the new methodology. Mathematical models were generated with the use of the following statistical methods: linear regression, multiple regression analysis, non-linear estimation and networks. The obtained methodology was used for quantitative evaluation of the radiogenic heat values in ten chosen boreholes from the Tarnów-Dębica area. In the present study, maps of average radiogenic heat values for Upper Cretaceous, Upper and Middle Jurassic and Lower Carboniferous has been drafted. On the grounds of radiogenic heat logging from selected boreholes, spatial, schematic model of this parameter distribution has been prepared for the strata corresponding to the following stratygraphic units: Devonian, Carboniferous, Triassic, Jurassic and Cretaceous. This model, represented by five correlation models, determine hypothetic heat value in the region in question. The study also covers correlation of heat flux sectional values and weighed averages of radiogenic heat for examined rocks.
PL
Ciepło radiogeniczne A określane jest standardowo w profilach otworów wiertniczych za pomocą wzoru Rybacha, uwzględniającego wyniki gęstościowego i spektrometrycznego profilowania gamma. Opracowane na bazie danych laboratoryjnych, pochodzących z odwiertów omawianego obszaru, w oparciu o metody statystyki matematycznej oraz sieci neuronowe, modele do ilościowej oceny ciepła radiogenicznego skał zostały zastosowane do wyliczenia parametru ciepła w odcinkach profili odwiertów, w których nie wykonano spektrometrycznego profilowania gamma. Były to: Ł-1, O-3 oraz Z-8K. Wygenerowanie wartości ciepła w pełnym profilu umożliwiło uzyskanie rzeczywistego obrazu jego zmian. Na podstawie profilowań ciepła radiogenicznego z następujących otworów wiertniczych: G-3, K-1, Ł-1, Ł-2, O-3, P-2, Z-7 oraz Z-8K wykonano przestrzenny, schematyczny model rozkładu tego parametru dla warstw odpowiadającym następującym jednostkom stratygraficznym: dewon, karbon, trias, jura oraz kreda. Model ten, przedstawiony poprzez dwa profile korelacyjne, określa hipotetyczną wartość ciepła w omawianym rejonie. W niniejszej pracy wykonano także korelację odcinkowych wartości strumienia cieplnego i średnich ważonych wartości ciepła radiogenicznego badanych skał.
EN
Radiogenic heat is conventionally estimated in well profiles by the means of Rybach equation using the results of density and spectral gamma logs. Models for quantitative estimation of radiogenic heat established with the use of laboratory data, statistical methods and neural network have been used for heat calculation in parts of well profiles (wells Ł-1, O-3, Z-8K) lacking in spectral gamma logs. A spatial, schematic model of radiogenic heat distribution for the stratigrafic units: Dewonian, Carboniferous, Triassic, Jurassic, and Cretaceous was constructed on the base of heat profiles from the wells: G-3, K-1, Ł-1, Ł-2, O-3, P-2, Z-7 and Z-8K. This model represented by two correlation profiles describes hypothetical values of heat in the investigated area. Additionally, correlation of average values of the radiogenic heat with heat flow values for each stratigraphic unit was conducted.
PL
Ciepło radiogeniczne określane jest standardowo w profilach otworów wiertniczych za pomocą wzoru Rybacha - na podstawie wyników profilowania gęstościowego i spektrometrycznego profilowania gamma. Wymienione profilowania nie są wykonywane we wszystkich otworach wiertniczych, czasem badane są tylko fragmenty profilu otworu. W związku z tym, istnieje konieczność konstrukcji modeli matematycznych uwzględniających zależność wydzielanego ciepła radiogenicznego od litologii skał, ich składu mineralnego i parametrów petrofizycznych, takich jak: porowatość, przewodność cieplna i prędkość propagacji fali akustycznej. Opracowaną metodykę zastosowano do ilościowej oceny ciepła radiogenicznego w profilach wybranych otworów wiertniczych.
EN
Radiogenic heat is normally estimated in well profiles by the means of the Rybach formula - on the basis of the density log and spectral gamma log. These logs are not always performed, and sometimes only part of the well profile is logged. That.s why there is the necessity to generate mathematical models connecting radiogenic heat with the lithology of rocks, their mineral composition and petrophysical parameters such as: porosity, heat conductivity and velocity of elastic wave propagation. The obtained models were used to estimate values of radiogenic heat in the profiles of the investigated boreholes.
PL
W artykule przedstawiono algorytm oraz aplikację XU_WHITE, opracowaną w INiG do określenia prędkości fal podłużnych i poprzecznych dla skał piaskowcowo-ilastych. Opracowaną metodę zastosowania modelu Xu-White wykorzystano w profilu otworu wiertniczego T-1 dla utworów czerwonego spągowca. W oparciu o wyznaczone prędkości wyliczono współczynnik Poissona. Uzyskane rezultaty pozwalają wnioskować o poprawności przedstawionej metody.
EN
The XU-WHITE algorithm and programme developed in INiG in order to determine the velocity of longitudal and transverse waves for silicoclastic rocks is presented in this paper. The established method of the Xu-White model usage has been applied to the profile of Rotliegend sediments from the T1 well. The Poisson coefficient has been calculated on the basis of the determined velocity values. The obtained results show the correctness of the presented method.
PL
W artykule przedstawiono modele matematyczne umożliwiające wyznaczenie w profilu otworów wiertniczych nasycenia wodą nieredukowalną oraz przepuszczalności absolutnej i fazowej. Przy opracowywaniu modeli wykorzystano dane z badań laboratoryjnych wykonanych dla próbek skał pochodzących z dwóch otworów wiertniczych: Z-2 oraz Z-3. Wielkość nasycenia wodą nieredukowalną (Sw[nr]) badanych skał oszacowano na podstawie metody magnetycznego rezonansu jądrowego. Dla prawidłowego określenia parametru Sw[nr] konieczne było wyznaczenie średniej wielkości czasu granicznego (T[2G2]) dla skał z badanego rejonu. Średnia wartość wyznaczonego eksperymentalnie parametru T[2G2] wynosi 2,6 ms, a więc znacząco odbiega od średniej wartości podawanej w literaturze dla utworów klastycznych (33 ms) [5, 10]. W procesie tworzenia modeli matematycznych zastosowano metodę estymacji nieliniowej. Skonstruowane modele dla utworów miocenu i kambru wykorzystano w procesie interpretacji profilowań geofizycznych z otworu wiertniczego Z-3. Uzyskano wyniki tworzące spójny zbiór danych, logicznie wpasowanych w strukturę złoża, pozostających w zgodności zarówno z danymi laboratoryjnymi, wynikami prób złożowych, jak i składem przypływających mediów.
EN
Mathematical models enabling determination of the following parameters: irreducible water saturation, total and phase permeability are presented in this paper. The models were developed with the use of laboratory data obtained for samples from two boreholes: Z-2 and Z3. Irreducible water saturation (Sw[nr]) was estimated with the use of the nuclear magnetic resonance (NMR) method. In order to determine irreducible water saturation properly, the average value of cut-off time T[2G2] for the rocks of the investigated area was calculated. The average value of the experimentally determined cut-off time T[2G2] = 2,6 ms, differs significantly from the average value T[2G2] = 33 ms for sedimentary rocks mentioned in many papers [5, 10]. Mathematical models were calculated with the use of the non-linear estimation method. These models were employed in the interpretation of well-logs from the Z-3 borehole with the Miocene and Cambrian sediments. The obtained results create a consistent set of data compatible with the laboratory data and inflowing media composition.
PL
Do opracowywania modeli wykorzystano dane z badań laboratoryjnych, wykonanych dla próbek skał pochodzących z pięciu otworów wiertniczych: C-5K, K-2, M-1, N-1, R-1 K, S-33K. Wielkość nasycenia wodą nieredukowalną (Sw/nr) badanych skał oszacowano .na podstawie metody magnetycznego rezonansu jądrowego. Dla prawidłowego określenia parametru Sw/nr konieczne było wyznaczenie średniej wielkości czasu granicznego T2G2 dla skał z badanego rejonu. Średnia wartość wyznaczonego eksperymentalnie parametru T2G2 wynosi 6,8 ms, a więc znacząco odbiega od średniej wartości podawanej w literaturze dla utworów klastycznych (33 ms) [3, 5]. Skonstruowano modele oddzielnie dla serii piaskowcowo-iłowcowej, mułowcowo-iłowcowej oraz łącznie dla obu serii.
PL
W pracy przedstawiono wyniki pomiarów laboratoryjnych współczynnika przewodności cieplnej λ skał mezopaleozoicznych w rejonie Tarnów—Dębica. Analiza korelacyjna pomiędzy współczynnikiem λ, a składem mineralnym badanych skał potwierdziła zależność λ, od kwarcu i minerałów ilastych dla piaskowców oraz od dolomitu dla skał węglanowych. Wyznaczono średnie wartości współczynnika λ, dla serii litostratygraficznych mezozoiku i górnego paleozoiku. Na podstawie wartości współczynnika przewodności cieplnej oraz gradientów geotermicznych określono gęstość powierzchniowego strumienia cieplnego w badanym rejonie. Dla serii litostratygraficznych, dla których dysponowano największą ilością pomiarów (górna jura i dolny karbon) opracowano mapy przestrzennego rozkładu ww. parametrów termicznych.
EN
Results of the thermal conductivity measurements of the Mesozoic and upper Paleozoic rocks from the Tarnów—Dębica area are presented in this paper Correlational analysis confirmed the relationship between the thermal conductivity coefficient and mineral content of the investigated rocks (quarz and clay minerals for sandstones and dolomite for carbonate rocks). The average thermal conductivity values for the Mesozoic and upper Paleozoic rocks were estimated. The values of surface heat flow were calculated on the basis of the average thermal conductivity and geothermal gradient values. Maps of spatial distribution of the thermal parameters in the investigated area were drawn up for upper Jurassic and lower Carboniferous rocks.
PL
Przedstawiono modele matematyczne umożliwiające wyznaczenie w profilu otworów wiertniczych następujących parametrów: nasycenia wodą nieredukowalną, przepuszczalności absolutnej i fazowej. Przy opracowywaniu modeli wykorzystano dane z badań laboratoryjnych wykonanych dla próbek skał pochodzących z sześciu otworów wiertniczych: C-5K, K-2, M-1, N-1, R-1K oraz S-33K. Wielkość nasycenia wodą nieredukowalną (Swnr) badanych skał oszacowano na podstawie metody magnetycznego rezonansu jądrowego. Dla prawidłowego określenia parametru Swnr konieczne było wyznaczenie średniej wielkości czasu granicznego T2G2 dla skał z badanego rejonu. Średnia wartość wyznaczonego eksperymentalnie parametru T2G2 wynosi 6,8 ms, a więc znacząco odbiega od średniej wartości podawanej w literaturze dla utworów klastycznych (33 ms) [5, 9]. Wyznaczone na podstawie badań laboratoryjnych rdzeni wiertniczych parametry skał - takie jak: przepuszczalność absolutna i względna, zawartość minerałów ilastych oraz wskaźniki struktury porowej i zwilżalności - poddano analizie statystycznej, z uwzględnieniem podziału utworów mioceńskich na dwa poziomy: serię piaskowcową i piaskowcowo-mułowcową. W procesie tworzenia modeli matematycznych zastosowano metodę estymacji nieliniowej. Skonstruowane modele wykorzystano w procesie interpretacji profilowań geofizycznych z otworów wiertniczych: C-5K, K-2 oraz S-33K. Wykonane obliczenia dają zadowalające rezultaty. Uzyskano wyniki tworzące spójny zbiór danych, logicznie wpasowanych w strukturę złoża; pozostających w zgodności zarówno z danymi laboratoryjnymi, wynikami prób złożowych, jak i składem przypływających mediów.
EN
Mathematical models enabling determination of the following parameters: irreducible water saturation, total and phase permeability are presented in this paper. The models were developed with the use of laboratory data obtained for samples from six boreholes: C-5K, K-2, M-1, N-1, R-1K and S-33K. Irreducible water saturation (Swnr) was estimated with the use of the nuclear magnetic resonance (NMR) method. In order to determine irreducible water saturation (Swnr) properly, the average value of cut-off time T2G2 for the rocks of the investigated area was calculated. The average value of the experimentally determined cut-off time T2G2 = 6,8 ms differs significantly from the average value T2G2 = 33 ms for sedimentary rocks mentioned in many papers [5, 9]. Parameters such as: total and relative permeability, clay minerals content, porous structure and wettability coefficients were analysed. The division into sandstone and sandy-clayley sediments was taken into account. Mathematical models were calculated with the use of the non-linear estimation method. These models were employed in the interpretation of well-logs from the C-5K, K-2 and S-33K boreholes. The results of the conducted calculations are satisfactory. The obtained results create a consistent set of data compatible with the laboratory data and inflowing media composition.
PL
Przedstawiono metodę określania wielkości przestrzeni porowej skał zajętej wodą związaną w iłach, przy wykorzystaniu magnetycznego rezonansu jądrowego. Kluczowym parametrem w tego typu badaniach jest czas relaksacji poprzecznej T{2ił}. Pozwala on określić porowatość iłów na podstawie krzywych kumulacyjnych porowatości uzyskanych z rozkładu T{2}. Badania wykonano dla siedemnastu próbek piaskowców mioceńskich, o różnym stopniu zasilenia. Uzyskane wyniki wykorzystano do opracowania modeli matematycznych umożliwiających ilościową ocenę porowatości iłów w profilu otworu wiertniczego. Modele przetestowano na danych karotażowych z otworu Palikówka-3.
EN
The method of porous space size determination occupied by bound water in clays, employing nuclear magnetic resonance method was presented. The key parameter in such type of research is lateral relaxation time T(2ił). It allows for clays porosity determination on the grounds of porosity cumulative curves obtained from T(2) distribution. The research was carried out for seventeen samples of Miocene sandstones having various contents of clay minerals. The obtained results have been used to develop mathematical models enabling quantitative assessment of clays porosity within borehole profile. The models were tested on well logging data from Palikowka-3 borehole.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.