Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 42

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Treść opracowania obejmuje zagadnienia dotyczące uwarunkowań i specyfiki procesów schładzania, zamrażania i rozmrażania mięsa i jego wyrobów. Omówiono wpływ i korelacje zachodzące pomiędzy czasem prowadzenia procesów na zmiany zachodzące w obrabianym materiale oraz na finalną jakość rozmrożonego mięsa. Poddano ocenie zasady prawidłowego rozmrażania mięsa i jego wyrobów. Zestawiono i poddano charakterystyce najczęściej stosowane techniki i technologie schładzania i zamrażania surowców pochodzenia zwierzęcego.
EN
The content of the study covers issues related to the conditioning and specificity of the processes of cooling, freezing and thawing meat and its products. The influence and correlations between the time of running processes on changes occurring in the processed material and the final quality of thawed meat are discussed. The principles of proper defrosting of meat and its products have been assessed. The most frequently used techniques and technologies for cooling and freezing of raw materials of animal origin were summarized and analyzed.
EN
The paper presents a change in physical properties of loose, dust fodder additives (aluminosilicate) after mixing them with oil or glycerine. Additives where mixed in a blade mixer with the same mixing time for all samples, which was 1 minute. Tests with oil or glycerine were carried out in the following amounts: 5%, 10%. For mixtures of additives with oil or glycerine a selected group of physical properties was determined. Method of determination of physical properties was the same for all samples i.e. the same additives - without oil and glycerine as well as mixtures with their participation. Obtained research results and their analysis unanimously indicate that adding any amount of oil or glycerine for additives improves selected physical properties of mixtures.
PL
Prezentowana praca przedstawia zmianę właściwości fizycznych sypkich, pylistych dodatków paszowych (glinokrzemianów) po wymieszaniu ich z olejem lub gliceryną. Mieszanie dodatków przeprowadzono w mieszarce łopatkowej z jednakowym czasem mieszania dla wszystkich prób wynoszącym 1 min. Wykonano próby z udziałem oleju lub gliceryny w następujących ilościach: 5%, 10%. Dla otrzymanych w ten sposób mieszanin dodatków z udziałem oleju lub gliceryny określono wybraną grupę właściwości fizycznych. Sposób określania cech fizycznych był taki sam dla wszystkich próbek tj. samych dodatków - bez udziału oleju i gliceryny, jak i mieszanin - z ich udziałem. Uzyskane wyniki badań i ich analiza jednoznacznie wskazują, iż dodanie określonej ilości oleju lub gliceryny do dodatków wpływa na poprawę wybranych właściwości fizycznych mieszanin.
EN
The objective of the paper was to determine the impact of the value of the oil pressing pressure with the cold pressing method in a screw press on the pressing course and performance. Varied values of pressure were obtained through the use of three replaceable attachments of the pressing unit with a varied diameter of the outlet conduit (ф1=2 mm, ф2=4 mm and ф3=6 mm). The soya oil pressing process perfor-mance was determined in relation to the applied attachment and the soya cultivar. Seeds of 7 Polish non-genetically modified soya cultivars constituted research material. It was proved that both variable pressure values and the used soya cultivars have impact on the pressing performance. Based on the analysis of the obtained research results it was proved that varied technical parameters and soya cultivars influence both the process performance and the remaining parameters and pressing conditions.
PL
Celem pracy było określenie wpływu zmiennych wartości ciśnienia wytłaczania oleju metodą tłoczenia na zimno w prasie ślimakowej na przebieg i wydajność tłoczenia. Zróżnicowane wartości ciśnienia uzyskiwano poprzez zastosowanie trzech wymiennych końcówek zespołu tłoczącego o różnej średnicy kanału wylotowego (ф1=2 mm, ф2=4 mm i ф3=6 mm). Określano wydajność procesu tłoczenia oleju sojowego w zależności od zastosowanej końcówki oraz odmiany soi. Materiałem do badań były nasiona 7 polskich odmian soi niemodyfikowanej genetycznie. Wykazano, iż wpływ na efektywność wytłaczania mają zarówno zmienne wartości ciśnienia jak i wykorzystane odmiany soi. W oparciu o analizę uzyskanych wyników badań potwierdzono, iż zróżnicowane parametry techniczne i odmiany soi mają wpływ zarówno na wydajność tego procesu, jak i jego pozostałe parametry i warunki tłoczenia.
PL
W procesie dystrybucji podstawowym kryterium oceny jakości owoców jest ich jędrność. Celem badań było określenie wpływu czasu przechowywania jabłek w chłodni zwykłej na ich jędrność oznaczaną przy pomocy testu Magness-Taylora. W trakcie wielomiesięcznego przechowywania jabłek w chłodni zwykłej stwierdzono 50-60% spadek jędrności miąższu. Przebieg zmian jędrności miąższu w czasie przechowywania opisano wielomianami drugiego stopnia. Istotny wpływ na dynamikę zmian jędrności miąższu jabłek mają ich cechy odmianowe.
EN
In the process of distribution of the primary criterion for assessing the quality of fruit is their firmness. The purpose of the research was to determine the impact of storage of apples in regular storage on their firmness, using test Magness-Taylor. In the course of a multi-month storage apples in regular storage was observed 50-60% decrease in firmness of the flesh. Changes the flesh firmness during storage were described using equations 2. degree. A significant impact on the dynamics of changes of the flesh firmness of apples have their varietal characteristics.
EN
The paper aims at determination of parameters, approximate to optimal, of pneumatic separation of the mixture of wild cornflower dried petals obtained by mechanical harvesting. Moreover, the investigated raw material contamination was assessed through comparison and identification of various groups of contaminants and undesired components of the mixture in the basic raw material. Separation was carried out in a horizontal air stream with the use of the designed pneumatic separator. The most efficient and effective was the process of petals separation at the air stream velocity which was 4 m·s-1. The amount of the obtained clean petals from the mixture in case of a fraction with bigger dimensions was 48.3%. With the increase of the air stream velocity the coefficient η increases but along with this, the amount of a valuable fraction, which is taken by the stream, grows. At the growth of air stream velocity from Vs=4 m·s-1 to Vs=6 m·s-1 (within the same size fractions), the highest increase of the coefficient η was in case of the fraction of 400÷500 μm and was 48.3%.
PL
Praca dotyczy określenia zbliżonych do optymalnych parametrów pneumoseparacji mieszaniny suszonych płatków dzikiego bławatka, pozyskanych poprzez mechaniczny zbiór. Ponadto dokonano oceny stopnia zanieczyszczenia badanego surowca, poprzez zestawienia i identyfikację różnych grup zanieczyszczeń i komponentów mieszaniny niepożądanych w surowcu podstawowym. Separację prowadzono w poziomym strumieniu powietrza z wykorzystaniem zaprojektowanego separatora pneumatycznego. Najbardziej skutecznie i efektywnie proces wydzielania płatków przebiegał przy prędkości strumienia powietrza wynoszącej 4 m·s-1. Ilość pozyskanych, czystych płatków z mieszaniny w przypadku frakcji o większych wymiarach sięgała 48,3%. W miarę wzrostu prędkości strumienia powietrza wzrasta współczynnik η , ale wraz z tym powiększa się ilość frakcji wartościowej, którą porywa strumień. Przy wzroście prędkości strumienia powietrza z Vs=4 m·s-1 do Vs=6 m·s-1 (w obrębie tych samych frakcji wymiarowych), najwyższy przyrost współczynnika η miał miejsce w przypadku frakcji 400÷500 μm i wyniósł 48,3%.
PL
W pracy dokonano zestawienia i analizy podstawowych zasad i procedur związanych z projektowaniem nowych produktów spożywczych oraz ich logistyką dostaw. Ponadto na wybranej grupie studentów studiujących profil spożywczy poddano ocenie ich kreatywność w zakresie opracowywania nowych receptur produktów i potraw, z uwzględnieniem działań marketingowych i logistycznych. Poddano ocenie najważniejsze etapy tworzenia i realizacji długiej drogi powstawania nowego wyrobu spożywczego, rozpoczynając od pomysłu, kończąc na realizacji. Omówiono czynniki wpływające na końcowy sukces i akceptację konsumencką nowych produktów i potraw. W oparciu o dane zawarte w zrealizowanych projektach studentów, dokonano oceny ich kreatywności i pomysłowości w odniesieniu do opracowywania nowych produktów spożywczych. Wyniki oceny konsumenckiej przeprowadzonej na grupie studentów, wykazały zdecydowaną akceptację, wybranych (nowych) grup żywności, przy czym najwyżej ocenione zostały walory smakowe i innowacje w zakresie tworzenia nowych struktur i konsystencji produktów.
EN
This paper summarizes and analyzes the basic principles and procedures related to the design of new food products and their distribution. In addition, a selected group of students studying the profile of food were assessed their creativity in developing new recipes and food products, including marketing and logistics. It was assessed the most important steps of creating and implementing a long road emergence of a new food product, starting from the idea, ending with implementation. It was discussed factors influencing the ultimate success and acceptance of new consumer products and foods. Based on the data contained in the completed projects students assessed their creativity and ingenuity in relation to the development of new food products. The results of the evaluation conducted on the consumer group of students showed an overwhelming acceptance, some (new) food groups, with the highest scores are the taste and innovation in creating new structures and consistency of products.
PL
Celem pracy było wykazanie wpływu prędkości głowicy pomiarowej na wartości pomiarowe podstawowych wyróżników profilowej analizy tekstury (TPA), takich jak: twardość I i II, kohezyjność, adhezyjność, elastyczność, żujność i gumiastość oraz odbojność. Badany materiał poddawano dwukrotnemu ściskaniu do 50% pierwotnej wysokości przy prędkościach głowicy: 0,5; 0,83 1,0; 1,2; 1,5 (mm·s-1). Analizie poddano sześcienne próbki sera śmietankowego typu włoskiego Capresi o długości boku 15 mm. Uzyskane wyniki badań wykazały, że statystycznie istotne różnice (przy α=0,05) zanotowano tylko w nielicznych przypadkach pomiędzy wynikami uzyskanymi dla poszczególnych analizowanych poziomów prędkości głowicy pomiarowej, jednak można zaobserwować wyraźne trendy zmian wartości wyróżników TPA w miarę jej wzrostu czy spadku. Zaobserwować można wzrost wyróżników twardości I i II w miarę zwiększania prędkości głowicy pomiarowej (jednak bez potwierdzenia statystycznie istotnych różnic przy α=0,05). Podobny trend obserwować można także dla wyróżnika gumiastość oraz żujność w zakresie prędkości głowicy od 1,0 do 1,5 (mm·s-1).
EN
The objective of the paper was to obtain the impact of the velocity of measuring head on measuring values of basic differentiators of the profile analysis of texture (TPA) such as: hardness I and II, cohesiveness, adhesiveness, elasticity, chewability and gumminess as well as resilience. The investigated material was subject to double compression to 50% of original height at the following head speeds: 0.5; 0.83 1.0; 1.2; 1.5 (mm·s-1). Cubic samples of cream cheese of Italian type Capresi with the side length of 15 (mm) were analysed. The obtained test results proved that statistically significant differences (at α=0.05) were reported only in few cases between the results obtained for particular analysed levels of the measuring head speed. However, one may report clear trends of changes of TPA differentiators values with increase or decrease. The increase of hardness differentiators I and II may be reported with the increase of the measuring head speed (however without confirmation of statistically significant differences at α=0.05). A similar trend may be also reported for gumminess and chewability differentiator on account of the head speed from 1.0 to 1.5 (mm·s-1).
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczące wpływu wstępnej obróbki ultradźwiękowej na proces destylacji olejków eterycznych z nasion kminku zwyczajnego. Badania przeprowadzono w dwóch wariantach. W pierwszym procesowi destylacji poddano całe nasiona, zaś w drugim nasiona rozdrobnione. Do generowania ultradźwięków wykorzystano procesor ultradźwiękowy (Sonic VC 750) z głowicą o średnicy 19 mm, pracujący z częstotliwością 20 kHz. Zastosowano następujące parametry wstępnej sonifikacji nasion: czas obróbki od 20 do 60 minut, natężenie ultradźwięków: 28 i 42 W·cm-2. Stwierdzono, że wstępna obróbka ultradźwiękowa nasion kminku znacząco przyśpiesza tempo pozyskiwania olejków oraz zwiększa końcową wydajność procesu. W zależności od czasu i natężenia ultradźwięków zanotowano wzrost wydajności od 9 do 40%. Zaobserwowano także istotny wpływ rozdrobnienia nasion na kinetykę procesu destylacji.
EN
The paper presents research results concerning the influence of ultrasound pre-treatment on the process of distillation of essence from caraway seeds. Tests were carried out in two variants. In the first one, whole seeds were subjected to distillation process, and in the second one ground seeds. An ultrasound processor (Sonic VC 750) with a head of 19 mm diameter operating with frequency 20 kHz was used for generating ultrasounds. The following parameters of initial sonification of seeds were applied: treatment time from 20 to 60 minutes, intensity of ultrasounds: 28 and 42 W·cm-2. It was found out that the initial ultrasound treatment of caraway considerably speeds up the rate of obtaining essence and increases the final efficiency of the process. Depending on the time and intensity of ultrasounds the increase of efficiency from 9 to 40% was reported. Moreover, a significant impact of seeds fragmentation on the kinetics of the distillation process was reported.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczące wpływu stopnia rozdrobnienia suszu zielarskiego na zawartość olejków eterycznych. Do badań użyto odpady zielarskie pochodzące z następujących roślin: melisy lekarskiej, szałwii lekarskiej i rumianku. Surowiec podzielono na frakcje wykorzystując laboratoryjny separator pneumatyczny LPS 200 MC. Do analiz wybrano susz, który zatrzymał się na sitach o wielkości oczek: 100μm i 250μm. Oznaczenie zawartości olejku eterycznego w suszu wykonano zgodnie z zaleceniami normy BN-88/8192-04. Stwierdzono, że stopień rozdrobnienia ziół ma wpływ na zawartość olejku eterycznego. Większe wartości olejków zaobserwowano we frakcji o mniejszym stopniu rozdrobnienia. Otrzymane wyniki wskazują, że pozyskany odpad zielarski może być użyty do dalszego przerobu na olejki eteryczne.
EN
The paper presents the research results concerning the impact of the degree of crushing of dried herbs on the content of essential oils. Herbaceous waste from lemon balm, garden sage and camomile was used for the research. Raw material was divided into fractions with the use of a laboratory pneumatic separator LPS 200 MC. Dried herbs, which stayed at the sieve of meshes provided below, was selected for analysis: 100μm and 250μm. Determination of the content of essential oil in dried herbs was carried out according to the recommendations of a norm BN-88/8192-04. It was stated that the degree of crushing of herbs influences the content of essential oil. Higher values of essential oils were reported in a fraction of a lower degree of crushing. The obtained results prove that the obtained herb waste may be used for further processing into essential oils.
PL
Celem pracy było określenie stopnia zanieczyszczenia występującego w runie leśnym (suszone owoce jałowca oraz owoce suszone borówki czarnej) zebranym mechanicznie. Surowiec został poddano separacji sitowo-pneumatycznej na 6 frakcji, które następnie poddano ręcznie rozdzieleniu na dwie grupy (zanieczyszczenia i materiał właściwy). Następnym etapem była analiza sitowa. Uzyskane wyniki badań wykazały duże zróżnicowanie w zakresie rodzaju i stopnia zanieczyszczenia poszczególnych surowców. Stwierdzono, iż średnia masa cząstek zanieczyszczeń w każdej z frakcji wymiarowych jest znacząco większa od cząstek owoców borówki czarnej, zaś masa zanieczyszczeń jest dwa- do trzech razy większa. Najbardziej zanieczyszczonym materiałem (35-45% zawartości zanieczyszczeń, będących kamieniami) okazały się suszone owoce jałowca i borówki czarnej, przy czym frakcja kamieni zanieczyszczająca nasiona miała wymiary przedziale od 0,3 do 4,0 mm.
EN
The objective of the paper was to determine degree of contamination occurring in the ground cover (dried juniper fruits and fried fruit of bilberry) harvested mechanically. Raw material was subjected to sieve-pneumatic separation into 6 fractions, which were later subjected to manual separation into two groups (contaminations and proper material), which then were subjected to the sieve analysis. The obtained research results proved considerable diversification concerning a type and a degree of contamination of particular raw materials. It was determined that an average mass of contaminating fractions in each dimensional fraction is considerably bigger than fractions of bilberry fruit while the mass of contamination is two-three times bigger. Dried juniper fruits and bilberry fruit occurred to be the most contaminated material, where stones constituted 35-45% of the contamination content and the fraction of stones which contaminated seeds was within 0.3 to 4.0 mm.
PL
Celem pracy było określenie wpływu obróbki wstępnej, polegającej na zamrażaniu i rozmrażaniu miazgi lub wytłoków, na wydajność i energochłonność procesu tłoczenia soku z wybranych warzyw korzeniowych, oraz ocena jakościowa otrzymanego soku. W procedurze I jako obróbkę wstępną przed pierwszym tłoczeniem zastosowano wyłącznie rozdrobnienie surowca, w procedurze II dodatkowo przed tłoczeniem wytłoków (drugie tłoczenie) zastosowano obróbkę cieplną, polegającą na ich zamrożeniu w temperaturze co najmniej -18°C, następnie rozmrożeniu i doprowadzeniu do temperatury otoczenia; w procedurze III obróbkę cieplną (zamrażanie i rozmrażanie) surowca przeprowadzono zarówno przed pierwszym tłoczeniem miazgi, jak i przed drugim tłoczeniem wytłoków. Zastosowana obróbka z wykorzystaniem techniki zamrażania zwiększa wydajność tłoczenia. Wyraźne zwiększenie wydajności procesu uzyskano przeprowadzając próby według II i III procedury badawczej. Nakłady energetyczne na proces tłoczenia wyraźnie maleją dla II i III procedury badawczej. W badaniach nie uwzględniono nakładów energetycznych, związanych z zamrażaniem miazgi lub wytłoków.
EN
The objective of the paper was to determine the impact of the initial processing consisting in freezing and defrosting of pulp or pomace on efficiency and energy consumption of the process of pressing juices of the selected root vegetables and the quality evaluation of the obtained juice. In I procedure, only grinding of the raw material was applied as initial processing before the first pressing; in II procedure additionally before pressing pomace (second pressing) a thermal processing which consisted in freezing in the temperature of at least -18°C was applied, then defrosting and warming to the temperature of surroundings; in III procedure a thermal processing (freezing and defrosting) of the raw material was carried out both before the first pressing of the pulp as well as before the second pressing of pomace. The applied processing with the use of the freezing technique increases the efficiency of pressing. A visible increase of the efficiency of the process was obtained by carrying out samples according to II and III research procedures. Energy inputs on the pressing process visibly decrease for II and III research procedure. Energy inputs related to freezing the pulp or pomace were not included in the research.
PL
Celem pracy była charakterystyka oporów cięcia wybranych materiałów pochodzenia roślinnego o zróżnicowanej budowie morfologicznej. Stwierdzono, że cechy odmianowe badanych warzyw istotnie wpływają na wartość maksymalnej siły i pracy cięcia. Określono wpływ kąta ostrza noża na energochłonność procesu i wyznaczono wartości maksymalnych sił cięcia badanych materiałów. Najniższą wartość maksymalnej siły cięcia i pracy cięcia zarejestrowano dla noża o kącie ostrza wynoszącym 10°.
EN
The aim of this work was to determine the characteristics of cutting resistance of selected plant samples with diversified morphological structure. It was proved that characteristics related to different varieties of plants influence the maximum value of cutting force and work. The influence of knife sharpening angle on the process energy intensity was specified and the maximum value of cutting force of studied samples was found. The lowest value of maximum cutting force and work were found for a knife with a sharpening angle amounting 10°.
PL
Celem pracy było określenie wpływu zastosowania podciśnienia w trakcie próżniowego pakowania sera twarogowego kwasowego na zawartość wody oraz podstawowe wyznaczniki profilowej analizy tekstury uzyskanego wyrobu. Próbki twarogu o masie 250 g pakowano próżniowo stosując ciśnienie: 7 kPa, 15 kPa, 23 kPa (wartość typowa najczęściej stosowana przez producentów), 31 kPa, 39 kPa oraz ciśnienie atmosferyczne (101 kPa). Po wychłodzeniu surowca i przetrzymaniu w temperaturze 6°C przez 12 godzin dokonano oznaczeń zawartości wody, twardości I i II, spójności i gumiastości (test TPA podwójnego ściskania do 50% pierwotnej wysokości próbki). Zastosowanie w trakcie pakowania serów twarogowych kwasowych obniżonego ciśnienia o wartości 15 kPa i 23 kPa powodowało istotny spadek wyznaczników TPA takich jak: twardość I, twardość II oraz gumiastość. Obniżenie ciśnienia pakowania z poziomu ciśnienia atmosferycznego do 7 kPa powodowało spadek zawartości wody z wartości w wyrobie, wyjątkiem były próbki pakowane pod ciśnieniem 23 kPa charakteryzujące się zawartością wody zbliżoną do poziomu obserwowanego w twarogach pakowanych pod ciśnieniem atmosferycznym.
EN
The purpose of the study was to determine the influence of applying negative pressure during vacuum packing of acid curd cheese on the content of water and basic determiners of the profile analysis of the texture of the obtained product. Samples of curd cheese of 250 g mass were vacuum packed applying pressure of 7 kPa, 15 kPa, 23 kPa (typical value, the most frequently used by producers), 31 kPa, 39 kPa and the atmospheric pressure (101kPa). After cooling the material and keeping in the temperature of 6°C for 12 hours, water content, hardness I and II, cohesiveness and gumminess were determined (TPA test up to 50% of the original height of the sample). Application of the lowered pressure of the value of 15kPa and 23 kPa during packing acid curd cheese caused a significant decrease of TPA markers such as: hardness I, hardness II and gumminess. Decreasing the pressure of packing from the level of atmospheric pressure to 7 kPa resulted in the decrease of the water content from the value in the product. Samples packed at the pressure of 23 kPa, with water content similar to the level in curd cheese packed under the atmospheric pressure, were the exception.
PL
Celem pracy była ocena możliwości wykorzystania obróbki cieplnej w prażaku nasion grochu i fasoli do wytwarzania nowych produktów będących zamiennikami orzeszków ziemnych. Badania obejmowały procesy nasycania (nawilżania) nasion różnymi wodnymi roztworami soli, cukru i melasy, a następnie prażenie ich w założonych zakresach temperaturowo-czasowych. Tak preparowane nasiona poddane zostaną ocenie sensorycznej. Wyniki badań i ich analiza wykazały, iż odpowiednio dobrane metody przygotowania i nasycania (nawilżania) nasion, a następnie obróbka cieplna w prażaku w temperaturze 150-160°C, dają możliwość otrzymania, nowych, atrakcyjnych i wysokobiałkowych produktów.
EN
The purpose of the work was to evaluate the possibilities of using thermal processing of pea and bean seeds in a roaster to make new products constituting substitutes for peanuts. The scope of the research covered seed saturation (humidification) processes using various water solutions of salt, sugar and molasses, and then roasting within the assumed temperature-time ranges. Seeds prepared in this way will be subject to sensory evaluation. Research results and their analysis have proven that properly selected methods for seed preparation and saturation (humidification), and then thermal processing in a roaster at the temperature of 150-160°C, allow to obtain new, attractive, highprotein products.
PL
W pracy przedstawiono zakres oddziaływania zastosowanych parametrów obróbki parą wodną obłuszczonego ziarna jęczmienia na zróżnicowanie cech geometrycznych uzyskanych z tego surowca płatków jęczmiennych. Analiza uzyskanych wyników badań dotycząca zmienności pola powierzchni rzutu poziomego i współczynnika kształtu płatków, wykazała duży zakres zmian tych parametrów, wynikający głównie z zróżnicowania zastosowanych zabiegów hydrotermicznych tj. czasu nawilżania parą, ciśnienia pary i wilgotności początkowej ziarniaków. Stwierdzono, iż największy wpływ na wielkość i kształt płatków ma czas nawilżania i ciśnienie pary wodnej. W mniejszym stopniu na różnicę określanych parametrów miał poziom wilgotności początkowej surowca.
EN
The paper presents the scope of the influence of applied parameters for steam treatment of hulled barley grain on diversification of geometrical characteristics of barley flakes obtained from this material. Completed analysis of obtained research results concerning variability of surface area of flake horizontal projection and its shape factor proved large scope of changes in these parameters, mainly resulting from diversification of applied hydrothermal treatments, that is steam moistening time, steam pressure and initial humidity of seeds. The research has proven that moistening time and steam pressure mostly affect the size and shape of flakes. The level of raw material initial humidity had less influence on the difference in determined parameters.
16
Content available Wpływ rozdrobnienia materiału na proces dozowania
PL
Sposoby rozdrabniania i dozowania zależą od wielkości zakładu, rodzaju produkcji i posiadanego wyposażenia technicznego. Nowoczesne zakłady przemysłu zbożowo-młynarskiego i paszowego wyposażane są obecnie w układy całkowicie zautomatyzowanego dozowania, włączone w komputerowy system sterowania produkcją w całym zakładzie. Celem przeprowadzonych badań było określenie wpływu rozdrobnienia surowca i prędkości obrotowej ślimaka na końcowy efekt procesu dozowania. Do badań użyto śruty z rozdrobnionych nasion łubinu. Badania przeprowadzono na dozowniku DSK 04p wyprodukowanym przez firmę Hydrapress. Stopień rozdrobnienia ma wpływ na wydajność dozownika. Gwałtowny wzrost wydajności następuje dla rozdrobnienia z sitem 3 mm. Natomiast rozdrobnienie mniejsze z sita 8,5 mm powoduje spadek wydajności w porównaniu ze śrutą z sita 6 mm. W odniesieniu do konstrukcji zastosowanego dozownika należy stwierdzić, że zastosowany w nim element roboczy charakteryzuje się dużą precyzją dozowania oraz szerokim zakresem wydajności (uwarunkowanej prędkością obrotową ślimaka dozującego). Stwarza to możliwość zastosowania go do dozowania szerokiej gamy rozdrobnionych mieszanin ziarnistych w dowolnym układzie technologicznym.
EN
Grinding and proportioning methods depend on plant size, production type and engineering equipment at hand. Modern grain processing-milling industry and feed production plants are currently being equipped with fully automated proportioning systems that belong to computerised production control system used by the whole production plant. The purpose of completed research was to determine the influence of raw material grinding and rotational speed of screw on final effect of proportioning process. Meal made of ground lupine seeds was used in the research. The tests were carried out using the DSK 04p screw feeder manufactured by Hydrapress. Grinding degree affects screw feeder output. Sudden output increase is observed for grinding with a 3mm sieve. Whereas, finer grinding with a 8.5mm sieve results in output drop as compared to meal obtained from a 6mm sieve. As regards the design of employed screw feeder, we should state that working element installed in it is characterised by high proportioning accuracy and wide output range (conditioned by feeding screw rotational speed). This allows to use it for proportioning wide range of ground grainy mixes in any processing system.
PL
Proces otoczkowania polega na pokrywaniu danego produktu warstwą substancji zwanej otoczką. Proces taki można prowadzić w różnego typu granulatorach bezciśnieniowych, a najlepszym typem jest granulator bębnowy lub talerzowy. Do badań przygotowano ryż preparowany oraz wyłuskane nasiona słonecznika. Jako otoczkę stosowano mieszankę składającą się z: 35% - kakao, 35% - mleko w proszku i 30% - cukier puder. Jako ciecz wiążącą użyto wody. Surowce posiadające wysoką zdolność do pochłaniania wilgoci w wyniku procesu nakładania powłoki absorbują dużą ilość wilgoci podczas prowadzenia procesu, co powoduje wnikanie mieszanki posypki wraz z wilgocią do wnętrza produktu wzbogacając jego smak, a jednocześnie powodują znaczny wzrost gęstości usypowej. Proces otoczkowania wpłynął na twardość badanego surowca. Po naniesieniu powłoki twardość otrzymanego produktu z ziarna ryżu wzrosła o ok. 66%, a z nasion słonecznika o ok. 22%.
EN
Coating process involves covering of a given product with layer of a substance called coat. This process may be carried out in various types of pressureless granulators, however drum-type or disk-type granulators are best. Prepared rice and shelled sunflower seeds were used in the tests. The coat was a mix consisting of: 35% - cocoa, 35% - powdered milk and 30% - powdered sugar. Water was used as the bonding liquid. Raw materials characterised by high moisture absorbing capacity take in plenty of moisture during execution of the coat applying process. As a result of this, coat mix penetrates with moisture into the product thus enriching its taste. At the same time, these materials cause considerable bulk density growth. Coating process has affected hardness of the examined material. After having applied the coat, hardness of product obtained from rice grain increased by ca. 66%, and from sunflower seeds - by ca. 22%.
18
Content available remote Zmiany tekstury wędzonego sera twarogowego w zależności od czasu wędzenia
PL
Określono wpływ czasu wędzenia gorącego sera twarogowego wędzonego na zawartość wody oraz podstawowe wyznaczniki profilowej analizy tekstury uzyskanego wyrobu. Ser twarogowy poddany wędzeniu gorącemu w zakresie od 3 do 4.5 godzin wykazuje się wzrostem twardości I i II. elastyczności, gumiastości oraz żujności w miarę przedłużania czasu wędzenia w stosunku do surowca wejściowego.
EN
Paper presents influence of smoking time of warm quarg cheese on its moisture content and basic texture parameters. Quarg cheese subjected to smoking for 3 to 4,5 hours revealed a characteristic increase of I and II hardness, elasticity, gumminess and chewiness — all these features growing with the extension of smoking time in comparison with raw material.
PL
Celem podjętych badań było określenie wpływu składu mieszanki suszu marchwiowego oraz mąki z pszenicy durum na właściwości fizyczne i wytrzymałościowe uzyskanego granulatu. Doświadczenia przeprowadzono w granulatorze talerzowym Zwiększenie procentowego dodatku mąki z pszenicy durum z 20 do 30 i 40% wpłynęło na zmniej-! szenie średniego wymiaru granulki ok. 15%. Największą trwałość statyczną posiadał granulat z 20% dodatkiem mąki z pszenicy durum.
EN
An influence of dried carrot and durum wheat flour mixture composition on physical and strength properties of granules formed was investigated. The study was conducted using a disk granulator. Increasing wheat flour addition of 20. 30 and 40% caused about 15% increase of the average size of granules. The greatest static durability displayed granules with 20% addition of wheat flour.
PL
Przedstawiono wpływ parametrów obróbki parą wodną obłuszczonego ziarna jęczmienia na energochłonność procesu jego płatkowania. Analiza uzyskanych wyników badań wykazała duży zakres zmian tego parametru, wynikający głównie ze zróżnicowania wielkości szczeliny roboczej i czasu nawilżania, w mniejszym stopniu z poziomu wilgotności początkowej surowca.
EN
The paper presents an influence of steam moistening of barley grains i on energy consumption during flaking process. A relatively wide range j of energy consumption changes was observed. It was a result of diffe- I rent moistening time and a different size of working gap between rolls. The initial moisture content of raw material revealed weaker influ- i ence.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.