Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 18

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono analizę spadków napięć w instalacjach elektrycznych czterech ciągników. Przeprowadzone badania wykazały, że w przypadku coraz większej liczby odbiorników prądu włączonych do standardowego źródła zasilania i instalacji elektrycznej konieczne staje się przeprowadzenie wstępnych pomiarów dotyczących spadków napięć. Poprawność działania systemów mechatronicznych w przypadku dwóch przebadanych ciągników wymaga wymiany akumulatora lub doposażenia instalacji w zabezpieczenia przed spadkami napięć.
EN
The article presents analysis of voltage drops in electrical installations of four tractors. The tests have shown that in the case of an increasing number of current receivers connected to a standard power source and electrical installation, it is necessary to carry out preliminary measurements regarding voltage drops. The correct operation of mechatronic systems in the case of two tested tractors requires replacement of the battery or retrofitting the installation with protection against voltage drops.
PL
W artykule przedstawiono planowanie transportu drogowego w przedsiębiorstwie rolnym z wykorzystaniem systemu GPS do rejestracji pracy środków transportowych i oceny efektywności transportu wewnętrznego i zewnętrznego. Badania przeprowadzono w przedsiębiorstwie rolnym podczas zbioru pszenicy ozimej, rzepaku ozimego i kukurydzy na ziarno z całkowitej powierzchni 460 ha. Pola rozmieszczone były od centrali w promieniu 10,75 km. Do przetransportowania było łącznie 4479,8 t. Na podstawie otrzymanych wyników zostały obliczone czasy trwania kursu z ładunkiem i bez ładunku, czas obrotu, wielkość potoku towarowego i prędkość eksploatacyjna oraz techniczna.
EN
The article presents road transport planning in an agricultural enterprise using a GPS system for recording the work of transport means and assessing the efficiency of internal and external transport. The research was carried out in an agricultural enterprise during winter wheat harvest, winter rape and corn for grain from a total area of 460 ha. The fields were located from the headquarters within a radius of 10.75 km. A total of 4479.8 tons were transported. On the basis of the results obtained, the duration of the course with and without cargo was calculated, the turnover time, the size of the freight stream and the operational and technical speed.
PL
W artykule podjęto próbę oceny wielkości wydatku energetycznego kierowców zawodowych samochodów ciężarowych, którzy realizowali przewozy transportowe na trasach tzw. „długodystansowych”. Zakres badań obejmował określenie relacji między ilością uderzeń serca a chwilową sytuacją drogową, rozumianą jako punkt drogi wymagający od kierowcy szczególnej uwagi np.: skomplikowane skrzyżowanie, itp. Badania przeprowadzono w prywatnym przedsiębiorstwie transportowym wykorzystując jako aparaturę pomiarową miernik skurczów serca firmy POLAR oraz mikroprocesorowy miernik wydatku energetycznego WE-4. Na podstawie pomiarów określono wskaźnik rezerwy tętna oraz wydatek energetyczny na podstawie wentylacji płuc. Odnotowano istotne relacje między stopniem trudności sytuacji drogowej a wskaźnikiem rezerwy tętna, co może być wykorzystane przy organizacji pracy kierowcy poprzez dopasowanie przerw do stopnia zmęczenia fizjologicznego.
EN
The scope of work will include the timing of driver's working time (two persons) during the typical working week. Physical load will be determined based on the amount of heart contractions and its interpretation using the WRT index and on the basis of the oxygen consumption determined by lung ventilation. Polar's computer apparatus and software will be used as well as the EC-4 microprocessor energy meter. The comparative analysis will allow to distinguish between the type of activity and the degree of physical strain. In addition, the research should provide an answer to the extent to which physical fatigue affects performance in the case of selected transport tasks. The final result should be a process optimization, where the objective function will be to minimize energy expenditure while maintaining the required work efficiency.
PL
Badania dotyczą wpływu wielkości dawki promieniowania mikrofalowego na stopień eliminacji mikroorganizmów znajdujących się w glebie. W eksperymencie źródło promieniowania mikrofalowego miało częstotliwość 2450 MHz i mocy 800 W, którego oddziaływanie na mikroorganizmy mierzono w profilu glebowym do głębokości 0,01m. Odnotowano wyraźny spadek populacji mikroorganizmów w obszarach oddziaływania promieniowania.
EN
The study deals with the effect of microwave radiation dose on the degree of elimination of microorganisms in the soil. In the experiment the microwave source had a frequency of 2450 MHz and a power of 800 W, which impact on the microorganisms was measured in the soil profile to the depth of 0.01 m. There has been a marked decrease in the population of microorganisms in the areas of radiation exposure.
PL
W artykule przedstawiono zastosowanie sygnału z modułu Field-IQ współpracującego z panelem nawigacyjnym Trimble CFX-750 do sterowania zespołem elektrozaworów w opryskiwaczu polowym. Przeprowadzone badania umożliwiły dobranie odpowiedniego układu do zmiany parametrów sygnału sterującego elektrozaworami oraz wyznaczenie opóźnień przy ich włączaniu i wyłączaniu.
EN
The article describes the use of a signal from Module Field-IQ cooperating with navigation display Trimble CFX-750 to control the electrovalve in the field sprayer. The study allowed for selecting the appropriate system for changing the parameters of the electrovalve control signal and determining delays when switching on and off.
PL
W artykule przedstawiono wykorzystanie systemu GPS do rejestracji pracy środków transportowych i możliwości wykorzystania zebranych danych do oceny efektywności transportu wewnętrznego w przedsiębiorstwie branży rolno-spożywczej. Badania przeprowadzono na terenie gospodarstwa rolnego, podczas zbioru pszenicy z pola powierzchni 36,2 ha, oddalonego o 13,9 km od siedziby gospodarstwa. Ogółem przetransportowano 283,8 t. Na podstawie zebranych danych zostały obliczone czasy trwania kursu z ładunkiem i bez ładunku, czas obrotu, wielkość potoku towarowego i prędkość eksploatacyjna oraz techniczna.
EN
The paper presents the use of the GPS system for recording the work of transport means and the possibilities of using collected data to evaluate the efficiency of internal transport in an agricultural enterprise. The study was carried out on a farm while harvesting wheat from a field 13.9 km away and an area of 36.2 ha. For transporting was 283.8 t. Based on the results obtained, the time course of the course with the load and unloaded, the time of rotation, the size of the cargo stream and the speed of service and technical.
PL
W artykule dokonano oceny ergonomiczno-ekspolatacyjnej wybranych samochodów ciężarowych wykorzystywanych w rodzinnej firmie transportowej. Uwzględniony został przedział mocy od 206 KW do 397 KW. Zakres pracy obejmował analizę teoretyczno–praktyczną badanych samochodów ciężarowych z uwzględnieniem nowoczesnych rozwiązań technicznych przekładających się na komfort i bezpieczeństwo pracy kierowcy zawodowego. Ponadto przeprowadzona została ocena ergonomiczna, dotycząca geometrii stanowiska pracy kierowcy oraz trudności obsługi urządzeń i stopnia skomplikowania urządzeń sygnalizacyjnych. Z przeprowadzonej analizy wynika, że najlepszym z badanej grupy samochodów ciężarowym w obrębie właściwości eksploatacyjno–ergonomicznych jest DAF XF105.460 oraz Volvo FH16.540.
EN
The aim was operational and - ergonomic assessment truck used in the family business to carry freight transport on short and long-haul routes. Included is a power range from 206 kW to 397 kW. The scope of work included analysis of theoretical - practical surveyed trucks including modern technical solutions translate into comfort and safety professional driver. In addition, the ergonomic assessment has been carried out concerning the geometry of the job of the driver and the difficulties operating and the complexity of the signaling equipment. The analysis shows that the best truck taking into account the operational and performance - ergonomic is XF105.460 DAF and Volvo FH16.540.
PL
W artykule przedstawiono program proponowany rolnikom do kompleksowego zarządzania gospodarstwem rolnym. Z dostępnych na rynku programów do przetestowania wybrano program Agro-NET w wersji 6.00.0127 firmy Agrocom. Sprawdzenia działania programu dokonano wprowadzając wszystkie dane dotyczące uprawy pszenicy ozimej w wybranym gospodarstwie. Przeprowadzone testy wykazały, że obsługa takiego oprogramowania jest łatwa, ale wymaga dużej wiedzy od użytkownika i najlepiej aby wprowadzaniem informacji zajmowała się jedna osoba.
EN
The article presents a programme for farmers for complex management of an agricultural farm. From among programmes, which are available on the market, Agro-NET programme version 6.00.0127 by Agrocom was selected for testing. The programme performance was checked by introducing all data concerning winter wheat cultivation in a selected farm. The tests, which were carried out, proved that the use of this programme is easy by it requires vast knowledge from the user and one person should be involved in entering the data.
EN
The paper presents the results of winter wheat variable top dressing on grain quality and mineral nitrogen content in soil. The investigations revealed that application of variable fertilization increased the amount of absorbed components in the plant material and decreased variability of these values. Grain quality classified is as fodder grain due to low protein concentration (below 11.5%) and considerable number of germinated grains (c.a. 25%). Mineral nitrogen content in soil on the variably fertilized field was between 20 and 60% lower than on the field fertilized traditionally.
PL
W artykule przedstawiono wyniki zmiennego nawożenia pogłównego pszenicy ozimej na jakość ziarna i zawartość azotu mineralnego w glebie. Przeprowadzone badania wykazały, że stosowanie zmiennego nawożenia podniosło ilość pobranych składników w materiale roślinnym i obniżyło zmienność tych wartości. Jakość ziarna kwalifikowała je, jako paszowe ze względu na niską zawartość białka (poniżej 11,5%) i dużą ilość skiełkowanych ziaren (ok. 25%). Zawartość azotu mineralnego w glebie na polu nawożonym zmiennie była niższa niż na polu o nawożeniu tradycyjnym od 20 do 60%.
PL
Wyznaczono powierzchnię uprawy, dla której zastosowanie kilku zaproponowanych zestawów sprzętu wraz z oprogramowaniem do rolnictwa precyzyjnego byłoby już opłacalne. Obliczenia wykonano na podstawie rocznych kosztów utrzymania takiego wyposażenia w przeliczeniu na hektar, dla powierzchni w zakresie 50-1000 ha, oraz na podstawie oszczędności, uzyskanych wskutek wykonania przestrzennie zmiennego nawożenia. Wyznaczone powierzchnie opłacalności, w zależności od zestawu, metody liczenia oraz uzyskanych oszczędności, wynoszą 160-575 ha. Stabilizacja kosztów stałych w przeliczeniu na hektar wystąpiła w większości przypadków w przedziale 450-600 ha.
EN
The areas of wheat, rape and maize cropping were determined, for which the application of several sets of equipment together with the software for precision agriculture would be profitable. Calculations were based on annual costs of using such equipment per 1 ha, for the areas ranging from 50 to 1000 ha; the savings in costs obtained owing to application of spatially diversified fertilization were considered as well. Determined areas of profitability, depending on the equipment set, computation method and savings obtained, amount to 160-575 ha. Stabilization of the fixed costs accounted per 1 ha, occurred in most cases within the range of 450-600 ha.
PL
Przedmiotem opracowania jest porównanie pod względem kosztów aplikowanych nawozów dwóch technologii nawożenia - precyzyjnego i tradycyjnego. Analiza dotyczyła nawożenia mineralnego pszenicy ozimej, rzepaku i kukurydzy uprawianej na ziarno w latach 2006-2007. Jednostkowe koszty nawożenia podano w przeliczeniu na hektar oraz tonę wyprodukowanego ziarna. Różnice w kosztach nawożenia tradycyjnego i przestrzennie zmiennego w przeliczeniu na hektar uprawy wynosiły od - 8,0 do 87,6 PLN*ha-1. W odniesieniu do tony ziarna oszczędności wynosiły 1,3-24,1%.
EN
The object of study was to compare two fertilization technologies - the precise and traditional ones, in respect of the costs of fertilizers applied. Analysis included mineral fertilization of winter wheat, rape and the maize for grain in 2006-2007. The specific costs of fertilization were given as accounted per 1 ha and 1 ton of grain harvested. The differences in costs of traditional and spatially diversified fertilizations related to 1 ha of cropping area, ranged from - 8.0 up to 87.6 PLN*ha-1. In relation to 1 ton of grain the savings amounted to 1.3-24.1%.
PL
W pracy zaprezentowano sposób wykonania i interpretację map przestrzennych i czasowych trendów plonowania. Badania przeprowadzono na trzech polach z uprawą pszenicy ozimej, rzepaku ozimego i kukurydzy na ziarno. W celu przeanalizowania stabilności uzyskiwania plonów o określonej wysokości, dokonano oceny zmienności plonowania w czasie. Na podstawie map trendów przestrzenno-czasowych plonowania można wnioskować, że nawożenie tradycyjne przyczyniło się do przewagi obszarów plonów stabilnych na polu z uprawą roślin ozimych, zaś zmienna aplikacja dała w tym względzie lepsze efekty na polu z monokulturą kukurydzy.
EN
The paper presents preparation method and interpretation of maps showing spatial and temporal trends of yields. The research was carried out on three fields cultivated with winter wheat, winter rape and maize grown for grain. In order to analyse stability in obtaining crops at the specific level, the researchers evaluated yields variability in time. Maps of spatial and temporal trends of yields provide grounds to conclude that uniform fertilisation has contributed to the predominance of stable crop areas on the field cultivated with winter plants, whereas variable application has yielded better results in the field with maize monoculture.
PL
Celem badań było wyznaczenie na 19-hektarowym polu z uprawą kukurydzy na ziarno obszarów o niskich, średnich i wysokich wartościach zwięzłości i wilgotności, utrzymujących się w danym miejscu przez cały okres wegetacyjny oraz określenie związku pomiędzy nimi, a wysokością plonu na danym obszarze. Wykonano pomiary zwięzłości i wilgotności objętościowej w trzech fazach rozwoju kukurydzy. Na mapy ich przestrzennego rozmieszczenia, będące wynikiem sumowania danych z trzech okresów badań, nałożono mapę plonu. Stwierdzono, że plony niskie, średnie i wysokie występowały przeważnie na tych obszarach pola, na których przez cały okres utrzymywała się średnia zwięzłość lub średnia wilgotność.
EN
The research aimed to fix zones characterized by low, medium and high values of cone index (CI) and moisture content during the whole period of growth, and to find relationship between them and the level of yields. Measurements of penetration resistance (CI) and volumetric moisture content at three stages of the corn growth were carried out. On the maps of their spatial distribution, obtained as a result of superimposition of data from three considered stages, the yield map was overlaid. It was concluded that low, medium and high yields occurred on zones, where medium values of penetration resistance or moisture prevailed during the whole growing season.
PL
W opracowaniu przedstawiono porównanie informacji o ilości wysiewu nawozów mineralnych na mapach aplikacyjnych z ilością zarejestrowaną na mapach powstałych "w tle" podczas pracy rozsiewacza. Badania przeprowadzono dla trzech rodzajów nawozów, zastosowanych na polu z uprawą pszenicy ozimej. Aplikację nawozu oraz rejestrację jej przebiegu w postaci cyfrowej mapy wynikowej umożliwiał program SiteMate VRA 9.3 fmy FarmWorks, zainstalowany w komputerze sterującym rozsiewaczem. Stwierdzono dużą zgodność w planowanych i wysianych dawkach zastosowanych nawozów.
EN
The work compares information on the amount of sown mineral fertilizers on application maps to the amount registered on maps generated "in the background" during distributor operation. The research was carried out for three fertilizer types, used in the field for winter wheat cultivation. The SiteMate VRA 9.3 application from FarmWorks installed in a computer controlling the distributor allowed fertilizer application and recording of its progress in form of a digital resultant map. The research allowed to find compliance between planned and sown doses of applied fertilizers.
PL
W opracowaniu przedstawiono oszczędności wynikające z zastosowania nawożenia azotowego w II i III dawce wyznaczonej na podstawie pomiaru intensywności barwy zielonej, będącej w związku ze stanem odżywienia roślin tym makroelementem. Całkowite zapotrzebowanie na azot oszacowano na podstawie założonego plonu i zawartości azotu mineralnego w glebie. Określenie drugiej i kolejnych dawek odbywało się na podstawie zawartości chlorofilu w liściach mierzonego przy pomocy urządzenia SPAD 502DL firmy Spectrum Technologies Inc. W porównaniu z nawożeniem jednorodnym, na polu nawożonym zmiennie miał miejsce wzrost plonu o 3,2%, mimo mniejszego o ok. 14% zużycia azotu ogółem.
EN
The paper deals with possible reduction of outlays that result from considering chlorophyll content in plant leaves at application of second and third rates of nitrogen. Estimation of the overall demand for nitrogen was based on the assumed yield and the content of mineral nitrogen in soil. Determination of second and third rate of nitrogen was based on SPAD data, collected by chlorophyll meter SPAD 502DL, a product of Spectrum Technologies Inc. Variable nitrogen application resulted in 3,2% higher yield and 14% lower nitrogen demand in comparison with uniform rate fertilization.
PL
W artykule przedstawiono problem wpływu rozdzielczości map zasobności i wielkości siatki poboru próbek gleby na wyniki szacowania zmienności przestrzennej zasobności w składniki pokarmowe i w efekcie na zmienność przestrzenną w zlokalizowanym nawożeniu mineralnym. Badania wykonano na przykładzie zapotrzebowania na fosfor na polu z uprawą pszenicy ozimej. Z wykorzystaniem rejestracji automatycznej wraz z pozycjonowaniem geograficznym kombajnu określono średni plon pszenicy z hektara, niezbędny do szacowania wymaganej ilości składnika mineralnego. Zawartość fosforu określono dla różnej liczebności próbek gleby, wynikającej z trzech różnych wielkości siatki punktów na polu. Dla każdego wariantu siatki mapę zasobności sporządzono w czterech rozdzielczościach. Na podstawie powyższych informacji obliczono zbilansowane dawki nawożenia fosforem i porównano z nawożeniem tradycyjnym. Najlepsze dopasowanie dawek do zmienności występującej na polu uzyskano przy rozdzielczości mapy 10 m oraz dla 50-metrowego boku kwadratu siatki.
EN
In the presented paper resolution of the map and size of the grid, on which soil sample collection was based, were considered as factors influencing the results of estimation of spatial variation of soil minerals content and, finally, also the variation during performing of localized fertilization. Research was carried out on a field with winter wheat cultivation and demand on phosphorus was considered. Yield was monitored with the combine harvester geographical positioning and its average value was taken into consideration at estimation of required amount of phosphorus. Determination of the phosphorus content was based on different number of soil samples, as their collection was carried by 3 sampling grids that differed in size. For each grid map of the mineral content was prepared in 4 resolutions. Based on the above a balanced rate of phosphorus fertilization was calculated and compared with the traditional one. Rates best adjusted to variation on the field were obtained for 10 m resolution for the map and for 50 m long side of grid.
PL
W opracowaniu przedstawiono wyniki badań dotyczących zmienności przestrzennej fizycznych właściwości gleby lekkiej (piasek słabo gliniasty), które przeprowadzono na polo o powierzchnie 0,45 ha. Po doprawieniu gleby na polo wytyczono 45 poletek o wymiarach 10 x 10 metrów. Przy użyciu rejestratora kartograficznego 3R-GPS wyznaczono granicę i powierzchnię badanego obszaru oraz współrzędne geograficzne punktów przecięcia się przekątnych na poszczególnych poletkach. Granice pola wraz z danymi geograficznymi punktów pomiary zostały zapisane w rejestratorze w postaci pliku z rozszerzeniem .shp. W pobliżu zarejestrowanych punktów wykonano pomiary takich właściwości fizycznych gleby jak gęstość objętościowa, opór ścinania, wilgotność wagowa i objętościowa. W programie ArcView 3.3 współrzędne geograficzne punktów pomiarowych zostały powiązane z wynikami pomiarów właściwości gleby, zestawionymi w postaci tabel w MS Excel. Wynikiem obróbki są mapy rastrowe przedstawiające przestrzenną zmienność danej cechy gleby. Na bazie przeprowadzonych badań można stwierdzić, że przestrzenne rozmieszczenie wartości danej właściwości gleby może być różne w zależności od metody wykonania pomiaru. Zastosowane w opracowaniu dwa sposoby określania stanu zagęszczenia gleby dały wynik zgodny w 20,5%. Dla pomiarów wilgotności gleby metodą wagową oraz sondą TDR uzyskano zgodność wyników na poziomie 77%.
EN
The paper presents results of research concerning spatial variability of light loamy sand soil physical properties, carried out on the field of 0.45 hectares area. After tillage, 45 plots of 10x 10 m dimensions were laid on the field. Using cartographic recorder 3R-GPS boundary of the measured area and geographical position of the diagonals intersection points on each plot was determined. Field boundaries together with each plot centre co-ordinates were saved as shape file. In the vicinity of the recorded points measurements of volumetric bulk density, shear strength and moisture content by weight and volume were carried out. In the Arc View 3.3 computer programmed geographical co-ordinates of the measuring points were linked with results of measurements, prepared in MS Excel. Raster maps presenting spatial distribution of the measured soil physical properties were obtained. On the basis of the carried out research it can be stated that this distribution might depend on the used method of measurement. Two methods applied for determining soil compactness gave the same results on 20.5% of the field area. As far moisture content is concerned, conformity of results of measurements by weight and by volume with TDR probe amounted to 77% of the field area.
PL
W opracowaniu przedstawiono przygotowanie map aplikacyjnych do nawożenia pszenicy ozimej nawozem fosforowym i potasowym. Zbiór pszenicy był przeprowadzony kombajnu zbożowym Class Lexion 430, wyposażonym w optyczny system pomiaru plonu firmy Agrocom oraz miernik wilgotności ziarna. Zarejestrowane dane dotyczące plonowania opracowano wstępnie w programie Agro-Map tej same] firmy, otrzymując przestrzenne rozmieszczenie wysokości plonów. Mapy naważenia mineralnego, zawierające zróżnicowane dawki dla danego pola zgodnie z uzyskanymi plonami i zasobnością gleby, sporządzono w programie ArcView 3.3 firmy ESRI, do którego importowano dane z kombajnu. Zapotrzebowanie na składniki minerale zostało oszacowane na podstawie ich wykorzystania przez roślinę w danym roku. Powstałe mapy eksportowano do formatu pliku czytanego przez sterownik systemu LH 5000 GPS, z którym pracuje rozsiewacz Alpha 1131 firmy Rauch, użytkowany w przedstawionych badaniach.
EN
In the paper preparation of application maps for phosphate and potassium fertilization of winter wheat is presented. The wheat harvest was made by Class Lexicon 430 combine harvester, equipped with Agrocom optical yield monitoring system and grain moisture sensor. Recorded yield data were first processed in Agro-Map programmed of the same company, getting information on spatial distribution of yields in the field. Maps of fertilization considering variable rates according to the site yield and macro elements content were prepared in Arc View 3.3 programmed of ESRI, to which the yield data were transferred. Demand for macro elements was estimated on the basis of their use by the plant in the past season. The application maps were saved in format read by LH 5000 GPS system that controls the work of Rauch Alpha 1131 fertilizer used in the presented research.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.