Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Materiały korundowe wypalane wiązane krzemionka koloidalną
PL
Przeprowadzono badania laboratoryjne i półtechniczne w zakresie korundowych tworzyw ogniotrwałych z wiązaniem koloidalnej krzemionki. Do mieszanek korundu wprowadzano różne ilości krzemionki koloidalnej o różnej zawartość SiO2. Stwierdzono, że domieszka znacznie podwyższa wytrzymałość mechaniczną materiału po wysuszeniu. Uzyskano również znaczny wzrost wytrzymałości po wypaleniu oraz poprawę własności termomechanicznych i odporności na szok termiczny. Lepsza jakość materiałów korundowych wynikała ze zwiększonej zawartości mulitu w osnowie, która zbliżona była do zawartości maksymalnie możliwej. Omówiono perspektywy przemysłowego zastosowania opracowanych materiałów korundowych.
EN
Tests of corundum refractory materials with the colloidal silica bond were conducted on a lab scale and on a semi-technical scale. The colloidal silica with diverse content of SiO2 and in various quantities was introduced into the corundum mixtures. It was stated that the addition significantly increased the mechanical strength of material after drying. Also the increases of mechanical strength after firing as well as the improvement of thermo-mechanical properties and thermal shock resistance were achieved. The improvement of corundum materials quality was the result of the increased mullite content in the matrix close to the content potentially available. Prospects of the industrial application of the developed corundum materials were discussed.
PL
Zbadano przydatność zużytego sorbentu z zakładów azotowych do wytwarzania wyrobów ogniotrwałych wysokoglinowych. Stwierdzono, że w toku obróbki termicznej sorbentu wydziela się jedynie para wodna i CO2. Palonka otrzymana z wykorzystaniem zużytego sorbentu odznaczała się dobrymi właściwościami w tym wysoką zawartością mulitu. Wyprodukowane w Przedsiębiorstwie Materiałów Ogniotrwałych "Komex" wyroby wysokoglinowe w gatunkach AI50 i AI60 z zastosowaniem powyższej palonki, charakteryzowały się wysoką wytrzymałością mechaniczną na ściskanie, dobrymi właściwościami termomechanicznymi i umiarkowaną porowatością, spełniając wszystkie wymagania normatywne.
EN
Usefulness of the waste sorbent from the chemical industry for the production of high alumina refractory bricks was tested. It was stated that during thermal treatment of the sorbent, the only issued gases are H2O and CO2. The grog produced with the use of the waste sorbent has had high mullite content and good technological properties. High alumina bricks type AI50 and AI60 manufactured on the base of this grog have had good properties especially high mechanical and thermo mechanical strength and relatively Iow porosity. The direct cost savings from 10% to 20% achieved depending upon the product mixes.
PL
Przeanalizowano warunki pracy obmurzy ogniotrwałych instalacji piecowych przemysłu cementowego. Stwierdzono, że stosowanie na coraz szerszą skalę paliw alternatywnych zmieniło te warunki powodując konieczność doboru odpowiednich tworzyw ogniotrwałych. Głównymi czynnikami powodującymi niszczenie jest kondensacja alkaliów oraz działanie ścierające pyłów unoszonych z przestrzeni roboczej pieca. Stwierdzono, że w elementach obmurza, w których dominujące oddziaływanie alkaliów w temperaturach do 1250 stopni C, najkorzystniejsze jest stosowanie wyrobów kwarcowo-szamotowych, które w tych warunkach pokrywają się warstwą szkliwa zapobiegającego dalszej korozji. Wyniki tych obserwacji potwierdzono w skali laboratoryjnej i przemysłowej. Opracowano betony ogniotrwałe glinokrzemianowe, zawierające węglik krzemu, które są szczególnie odpowiednie w miejscach narażonych na silne oddziaływanie ścierające pyłów piecowych. Na podstawie przeprowadzonych obserwacji w PMO Komex opracowano propozycje wyłożenia ogniotrwałego instalacji piecowych, które dobrze pracują w szeregu cementowni.
EN
They analyzed working conditions refractories in installations of the cement industry. It was stated that applying alternative fuels to the more and more wide scale had changed this conditions causing the necessity of the selection of right refractory materials. Acondensation of the alkali and abrasive of dusts raised from the working space of the kiln are main factors causing deteriorating. They stated, that in cement plants kilns, in which dominating influence of the alkali to 1250 Celsius degrees is most preferable applied of quartz-chamotte products which are becoming covered in these conditions layer of the glaze preventing the more distant corrosion. Conclusions of this observation were confirmed in the laboratory and industrial scale. Aluminosilicous refractories lining were worked out, containing the silicon carbide which are particularly useful in places exposed to the strong abrasive influence by kiln dusts. Proposals of refractories lining for kiln installations which are working well in several cement plant were worked out in the refractory plant PMO Komex on the base of carried observation.
PL
W artykule przedstawiono wyniki laboratoryjnych i odlewniczych badań termofizycznych cech materiałów izolacyjnych o osnowie wieloskładnikowej. Wykorzystano je do optymalizacji tych cech, z założeniem wytwarzania wyrobów izolacyjnych w warunkach produkcji seryjnej. Wykorzystano wyniki prac badawczych i wdrożeniowych zrealizowanych przez zespół Autora w zakresie materiałów izolacyjnych, w odlewniach krajowych i zagranicznych. Równolegle wykorzystano także przemysłowe doświadczenie PMO w produkcji izolacyjnych płyt wlewnicowych. Materiałom nadano postać taśm złożonych z płyt. Ich produkcją podjęło Przedsiębiorstwo Materiałów Ogniotrwałych w Krakowie we współpracy z zespołem z Politechniki Poznańskiej. Materiały były już testowane na odlewach o masie 30 ton (odlew + nadlew) i są oferowane do stosowania w wielkogabarytowym odlewnictwie staliwa i żeliwa. Jakość płyt dorównuje wyrobom tego rodzaju z najlepszych wytwórni europejskich.
EN
In the article the results of laboratory and foundry thermophysical examinations of the characteristic features of multicomponent matrix insulating materials are presented. These results have been used in optimization of those features ass-ming that insulating products are manufactured under the conditions of series pr-duction. To this purpose served the results of research and implementation works carried out by the Author's team in the scope of insulating materials at the domestic and foreign foundries. The industrial experience of Przedsiebiorstwo Materiałów Ogniotrwałych (PMO) in Kraków in production of insulating ingot mould bottom plates has been used as well. The materials have been given the shape of strips composed of plates. They will be produced by PMO in cooperation with the Technical University of Poznan. The materials have already been tested on castings with the mass of 30 tons (casting + riser) and are offered for use in production of large-size steel and iron castings. The quality of plates is equal to this kind of products manufactured by the best European plants.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.