Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Recykling mechaniczny odpadów opakowaniowych pozwala na odzysk tworzyw sztucznych i ponowne ich zastosowanie w opakowaniach żywności. Jednak aby zapewnić ich odpowiednią jakość, procesy recyklingu, w wyniku których otrzymuje się tworzywa sztuczne przeznaczone do produkcji materiałów, które mogą być używane do kontaktu z żywnością, muszą zapewniać wysoką skuteczność usuwania zanieczyszczeń potwierdzoną testami obciążeniowymi. Stosowanie tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu, otrzymanych w wyniku obróbki mechanicznej reguluje rozporządzenie Komisji (WE) nr 282/2008 w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu, a przeznaczonych do kontaktu z żywnością, z późniejszymi zmianami. Zgodnie z tym przepisem prawnym taki proces recyklingu musi być poddany ocenie bezpieczeństwa przez EFSA, a następnie musi uzyskać zezwolenie Komisji Europejskiej.
EN
Mechanical recycling of packaging wastes allows the recovery of plastics and their re-use in food packaging. However, to ensure that they have appropriate quality, the recycling processes for the production of food contact materials must ensure high removal efficiency in challenge tests. The use of products intended for contact with food containing recycled plastics obtained as a result of mechanical treatment is regulated by the Commission Regulation EC) no 282/2008 on recycled plastic materials and articles intended to come into contact with food. According to this legal regulation, the recycling process that results in plastics for contact with food must be assessed by EFSA and then obtained the European Commission authorization.
PL
W artykule omówiono rodzaje silikonów, w tym polisiloksanów, oraz ich właściwości i wynikające z nich wykorzystywanie w przemyśle spożywczym, w tym produkcji wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Przedstawiono aktualny stan prawny w zakresie wyrobów silikonowych przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz omówiono badania migracji, które powinny być wykonane w celu zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego.
EN
The article discusses the types of silicones, including polysiloxanes and their properties and the resulting use in the food industry, including the production of products intended for contact with food. It presents the current state of the law in the field of silicones articles intended to come into contact with food and discusses migration tests should be done to ensure the health safety.
PL
Materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością, w tym opakowania do żywności, muszą spełniać wymagania obowiązujących przepisów prawnych w zakresie ich bezpieczeństwa w kontakcie z żywnością. W artykule przedstawiono rodzaje dokumentów potwierdzających zgodność materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, wprowadzanych do obrotu handlowego, które muszą im towarzyszyć. Omówiono obowiązki przedsiębiorców działających na rynku materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością w odniesieniu do wystawienia i dysponowania deklaracją zgodności oraz dokumentami uzupełniającymi. Przedstawiono również wymagania dotyczące znakowania i systemu zapewnienia identyfikowalności materiałom i wyrobom w całym łańcuchu dostaw.
EN
The materials and articles intended for contact with food, including food packaging must meet the requirements of existing legislation in the field of safety in contact with food. The article presents the types of documents confirming the compliance of the marketed materials and articles intended to come into contact with food that must accompany them. It discusses the responsibilities of business operators of materials and articles intended for contact with food in relation to the issuing and disposing of the declaration of compliance and supporting documents. It also presents the requirements for labeling and traceability system for materials and articles throughout the whole supply chain.
PL
W artykule omówiono zastosowanie materiałów ceramicznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością jako elementów maszyn i wyposażenia w przemyśle spożywczym. Przedstawiono wymagania szczegółowe Unii Europejskiej w zakresie badania migracji ołowiu i kadmu z powierzchni ceramicznych. Omówiono zmiany planowane w ustawodawstwie Unii Europejskiej, dotyczące m.in. aktualizacji dotychczasowych limitów migracji ołowiu i kadmu, rozszerzenia wymagań w zakresie limitów migracji dla innych metali, rozszerzenie zakresu stosowania do wyrobów szklanych i powierzchniowo szkliwionych oraz z powłokami ceramicznymi, emaliowanymi lub zdobionymi na innych materiałach, np. stopach metali. Ponadto planowana jest zmiana metody oznaczania migracji metali z wyrobów ceramicznych w celu potwierdzania zgodności wyrobu z limitami, w tym rozważane są nowe warunki badania i nowy płyn modelowy imitujący żywność.
EN
The article discusses the application of ceramic materials intended for contact with food as machinery parts and equipment in food industry. Current specific requirements of the European Union for the testing of lead and cadmium migration from ceramic surfaces were presented. There were discussed the planned changes in the legislation of the European Union concerning the updating of the existing limits of the migration for lead and cadmium, extending the requirements for migration limits for other metals, extending the scope of the glassware and glazed surfaces and coated ceramics, being enameled or decorated on other materials e.g. metal alloys. In addition, it is planned to change the method for determination of metal migration from ceramics used to confirm the compliance with the limits, including the consideration of new testing conditions and new food simulator.
PL
W artykule omówiono zagrożenia związane z uwalnianiem się substancji szkodliwych dla zdrowia człowieka z elementów maszyn mających kontakt z żywnością. Omówiono rodzaje substancji, jakie mogą uwalniać się z różnych materiałów stosowanych w maszynach przemysłu spożywczego, takich jak tworzywa sztuczne, gumy i silikony oraz stopy metali. Przedstawiono szkodliwe działanie na organizm człowieka pierwszorzędowych amin aromatycznych, ftalanów oraz metali (chromu i niklu). Zwrócono szczególną uwagę na wymagania prawne, jakim muszą sprostać materiały stanowiące powierzchnie kontaktujące się z żywnością w maszynach stosowanych w przetwórstwie żywności.
EN
In the article, the risks resulting from the release of harmful substances to human health from machine parts in contact with food have been discussed. The types of substances that can be released from various materials commonly used in the food industry, such as plastics, rubbers and silicones, metal alloys and an adverse effect on the human body primary aromatic amines, phthalates and metals (chromium and nickel) have been presented. Special attention was paid to the legal requirements which should be met by the materials constituting the surfaces in contact with food in food processing equipment.
PL
W artykule omówiono zagrożenia dla zdrowia wynikające z uwalniania się z opakowań żywności substancji małocząsteczkowych, potencjalnie rakotwórczych dla człowieka. Przykładami takich substancji są: formaldehyd oraz pierwszorzędowe aminy aromatyczne, takie jak 4,4’-oksydianilina, 4,4’-metylenodianilina, 2,4-toluenodiamina, 3,3’-dimetylobenzydyna. Szczególnie duże ryzyko uwalniania do żywności takich substancji występuje w przypadku wyrobów importowanych z Chin i Hong Kongu. Ustanowione w UE przepisy prawne mają na celu zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów, a organy kontrolne (w Polsce – Państwowa Inspekcja Sanitarna) przykładają szczególną wagę do zgodności wyrobów kuchennych wykonanych z poliamidu i melaminy w ramach urzędowej kontroli materiałów do kontaktu z żywnością.
EN
The article discusses the health risks resulting from the release of the substances of low molecular weight, being potentially carcinogenic to the human body, from food packaging. Examples of such substances include: formaldehyde and primary aromatic amines, such as 4,4’-oxydianiline, 4,4’-methylenedianiline, 2,4-toluenediamine, 3,3’-dimethylobenzidene. Particularly, a high risk of the release of such substances into food occurs in the case of the articles imported from China and Hong Kong. The laws, as established in the EU, are intended to ensure maximum safety of consumer health whereas inspection bodies (in Poland – State Sanitary Inspection) pay particular attention to the importance of checking the compliance of cookware made of polyamide and melamine within the framework of official food contact materials’ control.
PL
W artykule omówiono zastosowanie bisfenolu A w materiałach i wyrobach przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Przedstawiono również aktualny stan prawny oraz zagrożenia wynikające ze stosowania tej substancji w produkcji wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością dla niemowląt i dzieci.
EN
The article discusses the application of bisphenol A in materials and articles intended for contact with food. It also presents the current legal status and the risks resulting from the use of this substance in the manufacture of articles intended for contact with food destined for infants and children.
PL
W artykule omówiono podstawowe zasady dotyczące działania Systemu Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznych Produktach Żywnościowych i Środkach Żywienia Zwierząt – RASFF. Przedstawiono rodzaje zagrożeń oraz powiadomień dotyczących materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, jakie w ostatnich latach były przedmiotem notyfikacji do systemu RASFF.
EN
The article discusses the basic principles for the operation of the Rapid Alert System for Food and Feed - RASFF. It presents the types of threats and alerts on materials and products intended to come into contact with food which in the recent years Has been subjected to notification to the RASFF system.
PL
Przedstawiono krajowe przepisy prawne regulujące ocenę opakowań do żywności oraz odpowiednie dyrektywy Unii Europejskiej z tego zakresu. Zwrócono uwagę na wynikającą z dyrektyw odpowiedzialność producenta wyrobu, który ma obowiązek stosować odpowiednie materiały i kontrolować bezpieczeństwo finalnego produktu. Omówiono parametry jakości zdrowotnej i zasady oceny higienicznej opakowań z tworzyw sztucznych. Wskazano na poważny udział opakowań z tworzyw sztucznych w odpadach komunalnych oraz omówiono zagadnienie wykorzystania tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu do produkcji opakowań przeznaczonych do żywności.
EN
Polish food law concerning the evaluation of food packagings and the European Commission Directives were presented. The attention was paid to resulting from Directives responsibility of the producers who should use only the appropriate materials and control the safety of the final product. Also health quality parameters and the principles of hygienic evaluation of plastics food packagings were discussed. The increasing contribution of food plastics packagings in the communal waste and its ecological impact has been pointed out. Health quality aspects of recycled plastics used as food packagings were discussed.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.