Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 45

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
EN
Plates of AZ91 cast magnesium alloy with a thickness of 3.5 mm were butt-welded using a laser power of 2000 W and helium as the shielding gas. The effect of the welding speed on the weld cross-sectional geometry and porosity was determined by microscopic analysis. It was found that to avoid the formation of macropores, welding should be carried out at a speed of 3.4 m/min or higher. Non-equilibrium solidification of the laser-melted metal causes fragmentation of the weld microstructure. Joints that were welded at optimal laser processing parameters were subjected to structural observations using optical and scanning microscopy and to mechanical tests. The mechanical properties were determined through Vickers hardness measurements in the joint cross-section and through tensile testing. The results indicate that the hardness in the fusion zone was about 20 HV (30%) higher than that of the base material. The weld proved to be a mechanically stable part of the joint; all the tensile-tested specimens fractured outside the fusion zone.
2
Content available remote Zwolnienia spod regulacji w transporcie towarów niebezpiecznych według umowy ADR
PL
Towary niebezpieczne w transporcie są częścią dóbr, które są potrzebne codziennie - nie tylko w przemyśle chemicznym ale również osobom prywatnym. Mając na uwadze główny cel przepisów dotyczących transportu towarów niebezpiecznych, bezpieczeństwo podczas transportu, ustawodawcy umieścili w Umowie ADR szereg wykluczeni oraz wyłączeń spod działania części przepisów. Ułatwiają one dystrybucję towarów niebezpiecznych w sytuacjach kiedy niebezpieczeństwo jest zminimalizowane.
EN
Dangerous goods in transport are part of the goods that are needed every day - not only in the chemical industry but also for private buyers. Bearing in mind the main objective of the regulations concerning the transport of dangerous goods and safety during transport, legislators included in the ADR Agreement a number of exclusions and exceptions from the operation of some provisions. They facilitate the distribution of dangerous goods in situations where the danger is minimized.
3
Content available remote Rozłączniki, czyli łączniki robocze
PL
Przyjmując jako kryterium funkcję pełnioną w obwodach elektrycznych objaśniono, czym są rozłączniki i jak się je klasyfikuje.
EN
Assuming as a criterion the function performed in electric circuits, it is explained what the switches are and how they are classified.
4
Content available remote Lampy ledowe, czyli ledówki
PL
Lampy elektryczne działające na zasadzie elektroluminescencji opanowały znaczny segment rynku lamp do ogólnych celów oświetleniowych. W piśmiennictwie i w obrocie handlowym przypisuje im się rozmaite nazwy żargonowe. Zasada jednolitości terminologicznej wymaga, aby miały one nazwę, która zawiera źródłosłów wspólny grupie nazw pojęć pokrewnych i może być uznanym terminem technicznym. W artykule zaproponowano i uzasadniono taką nazwę pełną (lampa ledowa) i skróconą (ledówka).
5
Content available remote Wymogi zakresie przewozu baterii litowych drogą lotniczą
PL
Postęp technologiczny umożliwia wdrażanie nowych, lepszych i wydajniejszych źródeł energii. Wraz z wprowadzaniem nowych baterii i koniecznością transportowania ich wprowadza się do łańcuchów logistycznych nowe materiały niebezpieczne. Wiąże się to z generowaniem nowych zagrożeń, które wymuszają podjęcie właściwych środków zaradczych. Przykładem takich nowych zagrożeń w transporcie lotniczym są baterie litowe, które doprowadziły już do katastrofy lotniczej. W celu ograniczenia zagrożeń generowanych przez baterie litowe w transporcie lotniczym wprowadzone zostały przepisy regulujące zasady ich transportu. W artykule przedstawione zostały obecnie obowiązujące przepisy oraz planowane zmiany, jakie zostaną w nich wprowadzone w najbliższych latach.
EN
Technological progress enables the implementation of new, better and more efficient sources of energy. With the introduction of new batteries and the need to transport them, new hazardous materials are introduced into the logistic chains. This involves the generation of new threats which force appropriate corrective measures. An example of such new threats in air transport are the lithium batteries that have already led to the plane crash. In order to limit the hazards of lithium batteries in air transport, regulations governing their transport are introduced. The article presents current regulations and planned changes to be introduced in the coming years.
6
Content available remote Dobra praktyka w zakresie tworzenia dokumentacji mocowania ładunku w kontenerach
PL
Wykorzystanie kontenerów w transporcie wiąże się nie tylko z uproszczeniem i przyspieszeniem operacji przeładunkowych ale również z zapewnieniem bezpieczeństwa przewożonego ładunku. Pomimo, że sam kontener często stanowi wystarczające zabezpieczenie dla transportowanego w nim ładunku, to jednak umieszczone w nim poszczególne jednostki ładunkowe powinny być właściwie zabezpieczone przed uszkodzeniami. Zgodnie z obowiązującymi przepisami załadowca kontenera jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa ładunku. W artykule przedstawione zostały, wynikające z praktyki, przykłady sporządzania dokumentacji fotograficznej kontenera przygotowywanego do transportu.
EN
The use of containers in transport is not only associated with the simplification and acceleration of transshipment operations but also with the security of the cargo carried. Although the container itself often provides sufficient protection for the cargo it transports, the individual load units placed therein should be adequately protected against damage. In accordance with the regulations in force, the container loader is responsible for ensuring the safety of the load. The article presents practical examples of preparing photographic documentation of a container prepared for transport.
EN
The standardized precipitation index (SPI), standardized reference evapotranspiration index (SEI) and standardized climatic water balance index (SCWBI) were used to analyze moisture conditions in the vegetation seasons of 1954–1995 in Łódź. SPI and SEI were calculated on the assumption that empirical monthly precipitation sums and monthly sums of reference evapotraspiration are gamma distributed. Because monthly sums of climatic water balance are normally distributed, they required standardization to SCWBI. The aim of study was to compare those three indexes (SPI SEI and SCWBI) for years 1954–1995 in Łódź.
EN
This paper evaluates the accuracy of estimates of the Standardized Precipitation Index (SPI) using gamma, normal and log-normal distributions. In order to classify the above methods, the authors performed an analysis of the quality of theoretical distributions to empirical distribution, obtained on the basis of monthly precipitation sums during the vegetation season in a multi-year period 1954–1995 in Łódź.
PL
W odpowiedzi na pytanie czytelnika autor wyjaśnia, że protokół sprawdzenia odbiorczego instalacji elektrycznej można unieważnić na podobnych zasadach jak inne dokumenty. W celu uzasadnienia tego stwierdzenia przytacza opinie prawników, w tym sentencje wyroków sądowych. Wyjaśnia też, jak naprawić nieprawidłowości, jakie nastąpiły przy projektowaniu, budowie i sprawdzaniu odbiorczym słonecznej instalacji grzewczej.
EN
In response to a question the author explains that the Safety Certificate for an electrical installation can be invalidated on similar terms as other documents. In order to support this statement some lawyers opinions, including sentences of judgments are quoted. The author also explains how to repair irregularities, which have occurred in the design, construction and verification before being put into service of a solar heating installation.
PL
Omówiono podstawowe jednostki miar i jednostki pochodne układu SI oraz jednostki dopuszczone do stosowania z jednostkami SI. Przedstawiono zasady zapisywania nazw i oznaczeń jednostek głównych i złożonych oraz zasady tworzenia jednostek krotnych.
EN
The paper discusses basic units of measurement, derived SI units and accepted off-system units. Principles of spelling names and designations of base and derived units are also presented.
PL
Praca jest kontynuacją badań przeprowadzonych na podstawie danych z Obserwatorium Agro- i Hydrometeorologii UP Wrocław-Swojec z okresu 1964–2009 i opublikowanych w czasopiśmie „Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich” nr 3/III/2012, str. 197–208. Tematyką opublikowanej pracy są dwie metody wyznaczania wskaźnika standaryzowanego opadu. Pierwsza z nich polega na wyznaczeniu SPI bezpośrednio z dopasowanego rozkładu gamma, któremu podlegają miesięczne sumy opadów w wieloleciu 1964–2009 we Wrocławiu, druga na zastosowaniu transformacji prowadzących do rozkładu normalnego. W prezentowanej pracy autorzy wyznaczają wskaźnik standaryzowanego opadu (SPI) stosując rozkład logarytmiczno-normalny i dokonują oceny tak wyznaczonego wskaźnika na tle wskaźników wyznaczonych za pomocą rozkładu gamma i rozkładu normalnego. Celem pracy była analiza porównawcza otrzymanych wartości współczynników SPI otrzymanych trzema różnymi metodami
EN
The problem analyzed in this paper is the continuation of research conducted on data from Wrocław-Swojec agro- and hydrometeorology observatory in 1964–2009 period and published in “Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich” nr 3/III/2012, pp. 197–208. The paper concerns two methods of calculation of standardized precipitation index (SPI). The first one extracts SPI directly from gamma distribution, since monthly precipitation sums in the 1964–2009 period in Wrocław are gamma distributed. The second method is based on the transformations of data leading to normal distribution. The authors calculate SPI with the use of log-normal distribution and confront it with values obtained by gamma and normal distributions. The aim of this paper is to comparatively assess the SPI values obtained with those three different methods.
PL
Za pomocą wskaźników standaryzowanego opadu (SPI), standaryzowanej ewapotranspiracji wskaźnikowej (SEI) oraz standaryzowanego klimatycznego bilansu wodnego (SKBW) przeanalizowano warunki wilgotnościowe w okresie wegetacji w wieloleciu 1964–2006 we Wrocławiu-Swojcu. SPI i SEI wyznaczono przy założeniu, że rozkłady empiryczne miesięcznych sum opadów oraz miesięcznych sum ewapotranspiracji wskaźnikowej dla danych pochodzących ze stacji Wrocław-Swojec są rozkładami gamma. Ponieważ miesięczne sumy klimatycznego bilansu wodnego w miesiącach okresu wegetacyjnego w wieloleciu 1964–2006 we Wrocławiu-Swojcu podlegają rozkładowi normalnemu, wyznaczenie SKBW polegało na standaryzacji KBW. Celem pracy było porównanie trzech wskaźników: standaryzowanego opadu (SPI), standaryzowanej ewapotranspiracji wskaźnikowej (SEI) oraz standaryzowanego klimatycznego bilansu wodnego (SKBW).
EN
The standardized precipitation index (SPI), standardized reference evapotranspiration index (SEI) and standardized climatic water balance (SCWB) were used to analyze the humidity conditions in the vegetation period of years 1964–2006 in Wrocław-Swojec Observatory. SPI and SEI were calculated on the assumption that empirical monthly precipitation sums and monthly sums of reference evapotraspiration, obtained from Wrocław-Swojec data, are gamma distributed. Since monthly sums of climatic water balance for analogous data are normally distributed, CWB required standardization to SCWB. The aim of study was to compare those three indexes: standardized precipitation index (SPI), standardized reference evapotranspiration index (SEI) and standardized climatic water balance (SCWB).
PL
Stosowanie różnych metod obliczania wskaźnika standaryzowanego opadu (SPI) związane jest z otrzymywaniem różnych jego przybliżeń. Metody oparte na rozkładzie normalnym i jego transformacjach oraz na rozkładzie gamma dają podobne wyniki, stąd można je stosować zamiennie. Metoda oparta na rozkładzie logarytmiczno-normalnym daje wyraźnie różne wartości tego wskaźnika szczególnie dla wartości ekstremalnych SPI. Pojawia się wobec tego problem, która z metod daje rozkład lepiej dopasowany do danych empirycznych. Celem tej pracy jest uporządkowanie powyższych metod ze względu na stopień dopasowania do danych empirycznych z Obserwatorium Agro- i Hydrometeorologii we Wrocławiu Swojcu z wielolecia 1964–2009.
EN
The use of different calculating methods to compute the standardized precipitation index (SPI) results in various approximations. Methods based on normal distribution and its transformations, as well as on gamma distribution, give similar results and may be used equally, whereas the lognormal distribution fitting method is significantly discrepant, especially for extreme values of SPI. Therefore, it is problematic which method gives the distribution optimally fitted to empirical data. The aim of this study is to categorize the above mentioned methods according to the degree of approximation to empirical data from the Observatory of Agro- and Hydrometeorology in Wrocław-Swojec from 1964–2009 years.
PL
Przy doborze przekładników prądowych sprawdza się m.in. ich obciążalność zwarciową. W katalogach jest ona opisana dwoma parametrami: znamionowym prądem dynamicznym (Idyn) oraz znamionowym krótkotrwałym prądem cieplnym wytrzymywanym w ciągu 1 s (Ith). Okazuje się, że wielu elektryków nie potrafi poprawnie posługiwać się tymi danymi, zwłaszcza w przypadku obwodów zabezpieczonych bezpiecznikami ograniczającymi. Artykuł niniejszy wyjaśnia, jak należy interpretować wspomniane dane znamionowe przekładników prądowych w takich sytuacjach.
EN
What is checked while selecting current transformers is, among other factors, their short-circuit withstand ability. To this end, the manufacturer shall provide two parameters: the rated dynamics current (Idyn) and the rated short-time thermal current during 1 s (Ith). It transpires that many electricians are not able to properly use those data, especially in the case of circuits protected by current-limiting fuses. The paper explains how to interpret the short-circuit withstand data of current transformers in such situations.
16
Content available remote Pisownia oraz wymowa nazw i oznaczeń jednostek miar
PL
Na tle zarysu historii standaryzacji jednostek miar artykuł przedstawia jej stan aktualny. Wymienia jednostki podstawowe i jednostki pochodne układu SI oraz jednostki dopuszczone do stosowania z jednostkami SI. Omawia i uzasadnia zasady zapisywania jednostek głównych i jednostek złożonych oraz zasady tworzenia jednostek krotnych. Wskazuje możliwe nieporozumienia przy stosowaniu jednostek spoza układu SI. Podane zasady powinny być przestrzegane w tekstach i innych wypowiedziach naukowych.
EN
Based on the historical background the paper describes the current state of the standardization of measurement units. The article presents the basic and derived SI units as well as non-SI units accepted for use with the International System. Moreover the rules of correct spelling and pronunciation names and symbols of measurement units are discussed. Similar issues are explained in relation to multiples and submultiples of these units and to unit symbols obtained by multiplication and/or by division. Possible misunderstandings when using non-SI units have been pointed out. These principles should be observed in all the scientific texts and lectures.
17
Content available remote Kłopoty z projektem przebudowy zasilania niedużego zakładu
PL
Ze względu na wzrost zapotrzebowania na moc wymieniono główną linię rozdzielczą zakładu na dwie osobne linie z osobnymi układami rozliczeniowego pomiaru energii elektrycznej. W rezultacie niepotrzebnie skomplikowano sam układ pomiarowy i zawyżono koszty poboru energii. Naruszono też zasady poprawnego stosowania przeciwpożarowych wyłączników prądu oraz wyłączników różnicowoprądowych.
EN
Because of the increase in power demand the main distribution circuit was replaced by two separate circuits with two separate settlement metering systems. As a result, the settlement metering itself unduly complicated and energy costs become higher as well. The rules for proper use of fireman's switches and residual current devices have also been infringed.
18
Content available remote Współistnienie układów TN oraz TT : odpowiedzi na pytania czytelników
PL
Dla celów zasilania awaryjnego albo na czas prac konserwacyjnych bądź remontowych zachodzi potrzeba łączenia sąsiadujących sieci niskiego napięcia. Jeżeli są to sieci o niejednakowym układzie, np. TN i TT, to łączenie bezpośrednie nie zawsze jest możliwe. Przedstawiono dopuszczalne rozwiązania w sytuacjach rzeczywistych, o które pytali czytelnicy.
EN
There is a need to connect the adjacent LV distribution networks for the purpose of emergency power supply or for the duration of maintenance and repair. If these networks are different, e.g. TN and TT, they may not always be directly connected. The paper presents possible solutions in several real situations indicated by readers.
PL
Zespoły prądotwórcze spalinowo-elektryczne służą do stałego lub tymczasowego zasilania wyspowych instalacji sieci rozdzielczych niepołączonych z systemem elektroenergetycznym. Mogą też być źródłem zasilania rezerwowego, uruchamianym w razie niesprawności zasilania podstawowego. W zależności od przeznaczenia zespołu i trybu pracy, jego budowy i mocy znamionowej oraz środowiskowych warunków pracy, różne są wymagania odnośnie do wykonania zasilanej instalacji oraz środków ochrony od porażeń prądem elektrycznym. W instalacjach tymczasowych z zespołami prądotwórczymi ruchomymi najbardziej przydatne są środki ochrony, które nie wymagają sprawdzania wartości impedancji pętli zwarciowej i nie wymagają żadnego uziemienia.
EN
Diesel-electric generating sets may feed temporary or permanent installations and networks not connected to the electricity grid. They can also serve as standby power supply source. According to their destination, mode of operation, construction, rated power and environmental conditions of work, there are different requirements for installation, its equipment and protection against electric shock. In temporary installations supplied by mobile generating sets most appropriate are protection measures that do not require checking loop impedance value and not require any earthing electrode. Are also useful protection measures for which earthing resistance 50 or 100 ohms is sufficiently good. Polish standards and rules on this subject are incomplete, so foreign and international normative documents have been used in this paper. The loop impedance values have to be verified only in TN-S installations without residual current circuit-breakers.
PL
Ostatnia edycja normy 60364-4-41 rozszerza obowiązek stosowania ochrony uzupełniającej przed dotykiem bezpośrednim na obwody gniazd wtyczkowych przeznaczonych dla laików oraz na wszelkie urządzenia ruchome użytkowane na wolnym powietrzu. Norma dopuszcza pewne odstępstwa, ale są one sformułowane tak enigmatycznie, że trudno je praktycznie wykorzystać. W artykule wyjaśniono sens i intencje dopuszczalnych odstępstw oraz innych postanowień normy co do ochrony uzupełniającej.
EN
The last edition of standard 60364-4-41 extends the use of additional protection against direct contact on socket-outlets up to 20 A intended for ordinary persons and for all mobile equipment up to 32 A for use outdoors. Exemptions allowed in the standard are formulated so enigmatically, that they are difficult to exploit. The article explains meaning and intentions of derogations and other provisions of standard on additional protection.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.