Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 85

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
EN
The paper presents the effect of deformation temperature on the mechanical stability of retained austenite in a multiphase TRIP steel. Series of static tensile tests were carried out in the temperature range –20 to 140°C in order to simulate the temperatures occurring during stamping process of automotive steel sheets and conditions of their exploitation. Samples deformed at 20°C and 60°C showed the best combination of strength and ductility. It was related to the gradual transformation of retained austenite into martensite. Obtained results revealed that the intensity of TRIP effect is significantly related to the deformation temperature. The amount of retained austenite, which transformed into martensite during plastic deformation decreases as the deformation temperature increases. It was also found that the stability of retained austenite depends on its morphology. The obtained results showed the relationship between deformation temperature and the stability of retained austenite. The chemical composition and microstructure of multiphase steels dedicated to the automotive industry should be designed for providing the maximum TRIP effect at the specific deformation temperatures.
EN
Purpose: The aim of the paper is to analyse the effect of thermomechanical process with different cooling paths on microstructure and mechanical properties of low-carbon structural steel. Design/methodology/approach: The steel used for the investigation was subjected to two step deformation using a Gleeble 3800 simulator and then held at designed temperatures from 650ºC to 800ºC for different times. A final step included water cooling to room temperature to freeze the microstructure. Typical microscopic studies have been done. The analysis of the volume fraction of presented phases was carried out together with the measurement of grain size by means of image analysis. The last part of conducted research was hardness analysis of the steel after the different heat treatments. Findings: It was found that the microstructure constitution and grain size are strongly dependent on the temperature of isothermal holdings. The microstructure of steel held at 800ºC is composed of the mixture of bainite and two kinds of ferrite: globular and acicular. When the temperature was lowered by 50ºC the ferrite shows the globular morphology. When the temperature drops to 700ºC and below it, the microstructure is composed of ferritic-pearlitic mixture. It was observed that when the isothermal temperature was increased the grain size decreased and the opposite effect was observed for the holding time. The longer the time of the isothermal holding, the larger was the grain size. Research limitations/implications: For better understanding of the phase transformation kinetics in this steel the dilatometric test are planned. Practical implications: The knowledge of the microstructure evolution and hot deformation response of low-carbon structural steels is important from the industrial point of view. Originality/value: The combined effects of hot deformation and different cooling paths give the useful information on a microstructure evolution.
3
Content available remote Strefowa obróbka cieplna taśm stalowych tłoczonych na gorąco
PL
Rosnące zapotrzebowanie przemysłu motoryzacyjnego na elementy charakteryzujące się wysoką wytrzymałością oraz skomplikowanym kształtem doprowadziło do opracowania nowoczesnych technik kształtowania taśm na gorąco. Do tej grupy metod zaliczany jest proces strefowej obróbki cieplnej, który jest realizowany podczas tłoczenia. Pozwala on na uzyskanie elementów o skomplikowanym kształcie, charakteryzujących się strefowo zróżnicowanymi własnościami mechanicznymi. Zastosowanie specjalnych matryc do kształtowania na gorąco oraz kontrolowanego chłodzenia pozwala na uzyskanie bardziej korzystnych własności mechanicznych w porównaniu do elementów kształtowanych na zimno. Zastosowanie tej technologii pozwala na redukcję grubości ścianek elementów odpowiadających za bezpieczeństwo bierne pasażerów, prowadząc jednocześnie do redukcji masy całkowitej pojazdu.
EN
The growing demand of the automotive industry for elements characterised by high strength and complicated shape has led to the development of new techniques of steel sheets forming. This group of methods includes the tailored heat treatment process, which is carried out during stamping. It enables obtaining elements characterised by complicated shape and tailored mechanical properties. Special dies used in the hot forming process and controlled cooling enable obtaining more favorable mechanical properties as compared to cold-formed elements. Tailored hot stamping enables to reduce the thickness of elements responsible for passenger passive safety, which leads to the reduction of the vehicle total weight.
4
Content available remote Obróbka cieplna prętów zbrojeniowych z samoodpuszczaniem martenzytu
PL
Rozwój przemysłu, w tym przemysłu budowlanego, bazującego na produkcji wyrobów wykonanych ze stali konstrukcyjnych, związany jest z coraz większymi oczekiwaniami dotyczącymi własności mechanicznych, jak i ceny tych wyrobów. Procesy produkcyjne ukierunkowywane są na uzyskiwanie materiałów o wysokich własnościach mechanicznych przy zmniejszeniu zapotrzebowania na energię potrzebną do ich wytworzenia, a co za tym idzie – zmniejszeniu kosztów produkcyjnych. Jedną z takich technologii jest technologia tempcore, która pozwala na uzyskanie wyrobów o wysokiej wytrzymałości w postaci prętów o zmiennej strukturze pomiędzy powierzchnią a rdzeniem wyrobu, bez potrzeby stosowania drogich pierwiastków stopowych. Jednocześnie w technologii tej wykorzystywane jest zjawisko samoodpuszczania martenzytu, co przekłada się na oszczędność energii w procesie produkcyjnym.
EN
The development of industry (including the construction industry) based on the manufacturing of structural steel products is related to higher and higher requirements regarding the mechanical properties and the price of these products. Manufacturing processes are focused on obtaining materials characterized by high mechanical properties and decreased energy demand at the same time, which means lower production costs. One of such technologies is the tempcore process, which allows to obtain high-strength products such as rode bars with the structure varying through the cross section of the product without the need to use expensive alloying elements. Moreover, this technology uses the martensite self-tempering phenomenon, which accounts for energy savings in the manufacturing processes.
5
Content available remote Obróbka cieplna wysokowytrzymałych stali wielofazowych
PL
Nowoczesne materiały konstrukcyjne muszą łączyć wysoką wytrzymałość i odporność na pękanie, a także wykazywać dużą podatność na odkształcenia technologiczne. Podczas gdy pierwsze dwa parametry można z powodzeniem polepszyć przez rozdrobnienie ziarna, to zapewnienie dużej odkształcalności blach, prętów i kształtowników stalowych wymaga innego podejścia materiałowego. Coraz częściej połączenie wymienionych parametrów mechanicznych wymaga zastosowania stali o mikrostrukturze wielofazowej, kształtowanej podczas kilkuetapowej obróbki cieplnej. Koegzystencja kilku składników strukturalnych o odmiennych własnościach mechanicznych czyni współczesne stale wielofazowe podobnymi do materiałów kompozytowych, łączących efektywnie odmienne własności.
EN
Modern structural materials have to combine high strength, toughness and technological formability. The former two parameters are usually improved through grain refinement, whereas the desired deformability of steel sheets, rods, and sections requires other material approach. The mentioned mechanical parameters can be more often obtained when using multiphase microstructure steels, which are formed during a multi-step heat treatment. The coexistence of several structural constituents of different mechanical properties makes current multiphase steels similar to composite materials, which combine effectively different properties.
6
Content available remote Cynkowanie ogniowe wysokowytrzymałych blach stalowych dla motoryzacji
PL
Blachy stalowe dla motoryzacji stosowane są w większości jako blachy pokrywane powłokami cynkowymi. Wynika to z relatywnie małej odporności korozyjnej stali niestopowych oraz niskostopowych. Stosowane powłoki ogniowe lub galwaniczne zabezpieczone dodatkowo warstwą lakieru umożliwiają zazwyczaj eksploatację samochodu przez kilkanaście lat. Ekonomika procesu i duże zapotrzebowanie na blachy pokrywane wymagają zastosowania nowoczesnych linii cynkowania zintegrowanych z ciągłymi liniami wyżarzania blach stalowych. Potrzeba bezproblemowej zgrzewalności blach oraz ich pokrywania lakierem decyduje o rozwoju powłok typu galvannealing.
EN
In most cases automotive steel sheets are used as the sheets covered by zinc coatings. This is due to a relatively poor corrosion resistance of unalloyed and low-alloyed steels. The applied hot-dip galvanized or electro-galvanized coatings are additionally protected by a lacquer layer. It ensures over-ten-year operation of a car. The process economics and a high demand for coated sheets require the use of modern zinc coating lines integrated with continuous steel sheets annealing lines. The need for a trouble-free resistance spot welding of sheets and their lacquer covering affects the development of galvannealing-type coatings.
PL
W pracy zbadano możliwości zastosowania stali austenitycznej wysokomanganowej jako nowoczesnego materiału do produkcji drutów stalowych o wysokim potencjale odkształcenia plastycznego na zimno. Odkształcenie plastyczne symulowano w jednoosiowej próbie rozciągania w zakresie temperatury od 20°C do 200°C. Przeanalizowano rodzaj dominującego mechanizmu umocnienia (efekt TRIP lub/i efekt TWIP) w zależności od temperatury odkształcenia. Rozwój mikrostruktury monitorowano w przerywanych próbach rozciągania do odkształcenia wynoszącego 5%, 10%, 20% oraz do zerwania.
EN
In this study, the possibilities of the application of high-Mn austenitic steel as a material for the production of steel wires with high potential of cold plastic deformation were examined. The plastic deformation was simulated in a uniaxial tensile test in a temperature range of 20°C to 200°C. The dominant effect of strengthening mechanism of the steel (TRIP or/ and TWIP effect) depending on the temperature of plastic deformation was determined. Development of the microstructure was monitored in interrupted tensile tests to deformation of 5%, 10%, 20% and up to rupture.
PL
W artykule zaprezentowano przegląd możliwości zastosowania nowoczesnych stali wysokowytrzymałych do produkcji walcówki na druty. Analizie poddano stale wielofazowe wykazujące efekt TRIP o osnowie ferrytycznej, średniowęglowe stale bainityczne oraz stale średniomanganowe z austenitem szczątkowym. Określono najważniejsze wymagania materiałowe w kontekście czystości metalurgicznej, potencjału do umocnienia odkształceniowego oraz odporności zmęczeniowej. Określono możliwości produkcji drutów w zakresie stosowania dużych gniotów cząstkowych oraz dużych szybkości odkształcenia wraz z generowaniem ciepła tarcia i jego wpływu na indukowaną odkształceniem przemianę martenzytyczną.
EN
The paper reviews the possibilities of the application of modern highstrength steels for production of wire rods. The analysis comprised multiphase ferrite-matrix steels showing a TRIP effect, mediumcarbon bainitic steels and medium-manganese steels with retained austenite. The most important material requirements concerning the metallurgical cleanliness, work-hardening potential and fatigue resistance have been defined. The opportunities for the production of wires using high partial reductions and high strain rates accompanied by the generation of friction heat affecting the strain-induced martensitic transformation have been determined.
9
Content available remote Sposoby łączenia wysokowytrzymałych blach stalowych dla motoryzacji
PL
Łączenie podzespołów karoserii samochodowej jest jednym z krytycznych elementów umożliwiających redukcję jej masy. Nowoczesne technologie łączenia blach ze stali wielofazowych o wysokiej wytrzymałości i plastyczności są ściśle powiązane z nowoczesnymi technologiami kształtowania plastycznego. Połączenie tych dwóch technologii pozwala na efektywne wytwarzanie podzespołów o zaawansowanych parametrach użytkowych i estetycznych. Nowe składy chemiczne stali wielofazowych wymagają jednak pewnej modyfikacji parametrów spawania i zgrzewania oraz decydują o większym znaczeniu nowych, hybrydowych technologii łączenia.
PL
Redukcja masy własnej produktów osiągana jest obecnie poprzez zastępowanie dotychczas stosowanych materiałów konstrukcyjnych nowymi o większych parametrach użytkowych. Duże właściwości mechaniczne elementów stalowych uzyskiwane są przede wszystkim na drodze precyzyjnej obróbki cieplnej po walcowaniu na zimno lub obróbki cieplno-mechanicznej, w przypadku wyrobów walcowanych na gorąco. Problematyka łączenia tych materiałów za pomocą metod spawalniczych związana jest z ich dużą wrażliwością na ostry cykl cieplny towarzyszący procesom spawalniczym. W I części artykułu przedstawiono wyniki badań technologicznych wpływu procesu lutospawania łukowego, a w drugiej części wpływ lutospawania laserowego na właściwości mechaniczne oraz strukturalne połączeń wielofazowej stali CPW 800.
EN
Presently, the reduction of the kerb weight of products is obtained by replacing previously used structural materials with new materials characterised by more favourable operating parameters. Significant mechanical properties of steels elements are primarily obtained through the precise heat treatment following cold rolling or, in cases of hot-rolled products, by using thermo-mechanical treatment. The problems related to the joining of the above-named materials using welding methods are connected with their high sensitivity to intense thermal cycles accompanying welding processes. The first part of the article presented the results of technological tests concerning the effect of arc braze welding processes. The second part of the article presents the effect of laser braze welding on the mechanical and structural properties of joints made of complex phase steel CPW 800.
EN
This work is concerned with comparative tests involving single-spot and twin-spot laser welding of thermomechanically rolled TRIP steel. The welding tests were carried out using keyhole welding and a solid state laser. In the case of twin-spot laser beam welding, the power distribution of beams was 50%:50%. The changes in macro- and microstructures were investigated using light and scanning electron microscopy. Three main zones subjected to the tests included the fusion zone, the heat affected zone and the intercritical heat affected zone (transition zone between the base material and the HAZ). Special attention was paid to the effect of various thermal cycles on the microstructure of each zone and on martensite morphology. The tests involved hardness measurements carried out in order to investigate the effect of different microstructures on mechanical properties of welds.
EN
The work addresses microstructure–property relationships of hot-rolled complex phase steel sheets subjected to various conditions of dual beam laser welding. The article also contains a comparison between single-spot and twin-spot laser welding. Test-related joints were made using a Yb:YAG disc laser having a maximum power of 12 kW and a welding head enabling the focusing of a laser beam on two spots. The tests involved investigating the effect of power distribution on the macrostructure, microstructure and mechanical properties of joints. Microscopic investigations revealed the stabilisation of some fraction of retained austenite in the intercritical heat affected zone (ICHAZ) of joints. The application of the second beam resulted in tempering-like effects in the martensite of the fusion zone and in the HAZ, favourably reducing the hardness of the joint. The use of bifocal welding enabled the obtainment of a 10% hardness reduction in the fusion zone as against single-spot laser beam welding.
13
Content available remote Technologie łączenia wysokowytrzymałych blach stalowych dla motoryzacji
PL
Łączenie podzespołów karoserii samochodowej jest jednym z krytycznych elementów umożliwiających redukcję jej masy. Nowoczesne technologie łączenia blach ze stali wielofazowych o wysokiej wytrzymałości i plastyczności są ściśle powiązane z nowoczesnymi technologiami kształtowania plastycznego. Połączenie tych dwóch technologii pozwala na efektywne wytwarzanie podzespołów o zaawansowanych parametrach użytkowych i estetycznych. Nowe składy chemiczne stali wielofazowych wymagają jednak pewnej modyfikacji parametrów spawania i zgrzewania oraz decydują o większym znaczeniu nowych, hybrydowych technologii łączenia.
EN
Joining the individual components of body structures is one of the critical elements which enable their weight reduction. The advanced technologies of joining multiphase steel sheets of high strength and plasticity are strictly related to modern metal forming technologies. The combination of these two technologies enables the efficient production of car modules of advanced functional and aesthetic parameters. However, new chemical compositions of multiphase steels require some modifications of welding and spot welding parameters, as well as accelerate the use of new, hybrid joining technologies.
EN
Purpose: The aim of the paper is to determine the impact of vanadium microaddition on mechanical properties and microstructure of two steel grades with a different content of V, applied for production of casing pipes used in the extractive industry. Design/methodology/approach: Pilger process technology with subsequent normalizing was used. The tests were carried out on an industrial batch produced in the Rurexpol Department, and the research was done with the use of industrial research laboratories of Alchemia S.A. Group. The microstructure and mechanical properties were determined in the initial state and after normalizing at two temperatures: 940°C and 880°C. Static tensile test and Charpy V impact test have been applied. Findings: Mechanical properties, macrostructure and microstructure of steel pipes, obtained during production under industrial conditions, have been analyzed in the article. The effects of V content and hot-working and normalizing treatment affect substantially the mechanical properties and microstructure of the investigated steels. Research limitations/implications: It was found that the application of vanadium microaddition to the normalizing process after the hot-rolling has a beneficial effect on a strength-toughness balance only at a narrow range of technological parameters of the normalizing. Practical implications: The knowledge of the vanadium microaddition effect on the industrial production route is indicated in the paper. Originality/value: : The effect of vanadium microaddition has been proved to be very sensitive to the temperature conditions of the heat treatment.
15
Content available remote Laser Welding and Heat Treatment of Steel 0H15N7M2J
EN
The article presents the results of tests concerning the mechanical and structural properties of single-spot and twin-spot laser beam welded joints made of a steel strip, the chemical composition of which corresponds to that of steel 0H15N7M2J. In addition, the article presents the comparison concerning the geometry of joints made using the single and twin-spot laser beam. The test joints were subjected to heat treatment involving austenitisation, cold treatment and ageing. The study also involved the comparison of the mechanical and structural properties of the joints subjected and those not subjected to the above named heat treatment.
PL
Przedstawiono wyniki badań właściwości mechanicznych oraz strukturalnych połączeń spawanych laserowo wiązką zogniskowaną w jednym i dwóch punktach taśmy ze stali odpowiadającej składem chemicznym stali 0H15N7M2J. Porównano geometrię połączeń wykonanych wiązką laserową ogniskowaną w jednym i dwóch punktach. Wykonane połączenia spawane poddano obróbce cieplnej polegającej na austenityzowaniu, wymrażaniu oraz starzeniu. Porównano właściwości mechaniczne oraz strukturalne połączeń nie obrabianych cieplnie oraz po obróbce cieplnej.
PL
Redukcja masy własnej wyrobów odbywa jest obecnie poprzez zastępowanie dotychczas stosowanych materiałów konstrukcyjnych nowymi, o większych parametrach użytkowych. Duże właściwości mechaniczne elementów stalowych uzyskiwane są przede wszystkim na drodze precyzyjnej obróbki cieplnej po walcowaniu na zimno lub obróbki cieplno-mechanicznej, w przypadku wyrobów walcowanych na gorąco. Problematyka łączenia tych materiałów za pomocą metod spawalniczych związana jest z ich dużą wrażliwością na ostry cykl cieplny towarzyszący procesom spawalniczym. W artykule przedstawiono wyniki badań technologicznych wpływu procesu lutospawania łukowego na właściwości mechaniczne oraz strukturalne połączeń wielofazowej stali CPW 800.
EN
Presently, the reduction of kerb weight consists in the replacement of previously used structural materials with new ones, characterised by more favourable operating parameters. Advantageous mechanical properties of steel elements are primarily obtained through precise hot treatment performed after cold rolling or, in cases of hot-rolled products, through thermo-mechanical treatment. When subjected to welding, the above named materials reveal high sensitivity to intense thermal cycles accompanying welding processes. The article presents the results of technological tests concerning the effect of arc weld brazing on the structural and mechanical properties of joints made of multiphase steel CPW 800.
EN
The work addresses the production of medium-Mn steels with an increased Al content. The special attention is focused on the identification of non-metallic inclusions and their modification using rare earth elements. The conditions of the thermomechanical treatment using the metallurgical Gleeble simulator and the semi-industrial hot rolling line were designed for steels containing 3 and 5% Mn. Hot-working conditions and controlled cooling strategies with the isothermal holding of steel at 400°C were selected. The effect of Mn content on the hot-working behaviour and microstructure of steel was addressed. The force-energetic parameters of hot rolling were determined. The identification of structural constituents was performed using light microscopy and scanning electron microscopy methods. The addition of rare earth elements led to the total modification of non-metallic inclusions, i.e., they replaced Mn and Al forming complex oxysulphides. The Mn content in a range between 3 and 5% does not affect the inclusion type and the hot-working behaviour. In contrast, it was found that Mn has a significant effect on a microstructure.
18
EN
The work addresses modified methods of twin-spot laser welding of complex phase steel sheets and investigates the effects of laser beam distribution on the macrostructure, microstructure and hardness. The research-related results were obtained for the beam power distributions of 50%-50%, 60%-40% and 70%-30%. Test joints were made using a Yb:YAG disc laser with a maximum power of 12 kW and a welding head by means of which it was possible to focus a laser beam on two spots. It was found that the change in the laser beam distribution affects geometrical features of the joint. The application of the second beam of lower power enables obtaining tempering-like effects, which finally lead to the beneficial hardness reduction both in the fusion zone and in heat-affected zone. The identification of various microstructural constituents in different zones of the joint was performed using light microscopic micrographs and scanning electron images.
EN
The article presents the possibility of using twin-spot laser welding (i.e. laser welding with focusing a laser beam on two spots) for making overlap joints made of 0.8-1 mm thick HSLA and DP type high strength steel sheets. Joints were made using a Yb:YAG disc laser having a maximum power of 12 kW and a welding head by means of which it was possible to focus a laser beam on two spots, 0.6 mm and 1 mm away. The angle between focuses amounted to 0° or 90°, whereas the power distribution was 50%-50%. With settings as presented above it was possible to obtain high-quality overlap joints. The geometrical parameters of the joints were primarily affected by beams positions (in relation to each other) and, to a lesser degree, by the distance between the focuses. It was possible to obtain a 10% hardness reduction in the fusion zone of the DPHSLA steel joints if the angle between the beams amounted to 90°. The tests also involved microstructural examinations of individual zones of the joints.
EN
Corrosion resistance of the X4MnSiAlNbTi27-4-2 and X6MnSiAlNbTi26-3-3 type austenitic steels, after hot deformation as well as after cold rolling, were evaluated in 3.5% NaCl solution using potentiodynamic polarization tests. A type of nonmetallic inclusions and their pitting corrosion behaviour were investigated. Additionally, the effect of cold deformation on the corrosion resistance of high-Mn steels was studied. The SEM micrographs revealed that corrosion damage formed in both investigated steels is characterized by various shapes and an irregular distribution at the metallic matrix, independently on the steel state (thermomechanically treated or cold worked). Corrosion pits are generated both in grain interiors, grain boundaries and along the deformation bands. Moreover, corrosion damage is stronger in cold deformed steels in comparison to the thermomechanically treated specimens. EDS analysis revealed that corrosion pits preferentially nucleated on MnS and AlN inclusions or complex oxysulphides. The morphology of corrosion damage in 3.5% NaCl supports the data registered in potentiodynamic tests.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.