Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Materiały na bazie trójantymonku kobaltu CoSb3, używane są jako elementy generatorów termoelektrycznych. Ze względu na niską stabilność termiczną i chemiczną ich temperatura pracy zwykle nie przekracza 450°C. W powietrzu ulegają reakcji z tlenem, przy czym tworzy się gruba wielowarstwowa zgorzelina, natomiast w warunkach beztlenowych wykazują tendencję do utraty antymonu przez sublimację. Niniejsza praca prezentuje wyniki badań nad właściwościami ochronnymi warstw Cr-5Si (% at.) osadzonych na materiale termoelektrycznym CoSb3 metodą impulsowego rozpylania magnetronowego. Spodziewanym efektem modyfikacji powierzchni było wytworzenie in-situ wielowarstwowej powłoki ceramiczno-metalicznej, która stanowiłaby barierę zarówno dla dyfuzji tlenu jak i antymonu. Przeprowadzono testy utleniania w powietrzu w temperaturze 500 i 600°C. Degradację materiału w czasie, spójność i przyczepność warstw oraz zasięg reakcji i dyfuzji oceniano na podstawie systematycznych analiz powierzchni, przełomów oraz przekrojów poprzecznych. Badano mikrostrukturę oraz zmiany składu chemicznego i fazowego. Stwierdzono, że warstwy Cr-5Si, o grubości 2-3 žm zapewniają skuteczną ochronę materiału CoSb3 przed utlenianiem w temperaturze 500°C.
EN
Materials based on cobalt triantimonide CoSb3 are used as elements of thermoelectric generators. Due to low chemical and thermal stability their working temperature usually does not exceed 450°C. When exposed to air, they readily react with oxygen producing a thick multilayer scale, while in oxygen-free atmospheres they undergo degradation as a result of antimony loss. This paper presents investigations on the protective properties of Cr-5Si (at%) layers deposited on the surface of thermoelectric material CoSb3 by a pulse magnetron sputtering technique. The expected outcome of this treatment was in-situ formation of a multilayer ceramic-metallic coating, which would play a role of a diffusion barrier for oxygen and antimony. Oxidation tests were performed in air at 500 and 600 °C. Degradation of the material in time, coating integrity and adherence as well as extent of reaction and diffusion were evaluated on the basis of systematic analyses of surfaces, fractures and cross-sections in terms of microstructure, phase composition and chemical composition. It has been stated that the Cr-5Si layers, thickness of 2-3 žm, provide good protection for the CoSb3 material against oxidation at 500°C.
PL
Głównym problemem aplikacyjnym CoSb₃ - materiału podłożowego zastosowanego w niniejszej pracy - jest degradacja właściwości termoelektrycznych związana z sublimacją antymonu oraz małą odpornością na utlenianie w powietrzu w podwyższonych temperaturach [1-3]. Tym niepożądanym procesom można zapobiec przez naniesienie odpowiedniej powłoki ochronnej. Powłoka powinna stanowić barierę dla dyfuzji tlenu oraz antymonu oraz nie wchodzić w reakcję z materiałem podłoża. Dotychczas najlepiej poznane zostały systemy zabezpieczające materiały na osnowie CoSb₃ przed utratą antymonu. Badania dotyczyły głównie powłok metalicznych, np. niobowych [4], ceramicznych, np. MgAl₂ O₄ [5] oraz aerożelowych [6]. Autorzy niniejszej pracy podjęli próby wytworzenia warstw ograniczających nie tylko sublimację antymonu, ale również utlenianie antymonu i kobaltu. Obiecujące wyniki przyniosly eksperymenty nanoszenia grubych powłok amorficznych [7] a także stosunkowo cienkich warstw ceramiczno-metalicznych osadzanych techniką rozpylania magnetronowego [8], co dało podstawę do badań zmierzających do wytworzenia warstw typu (Cr-Si)O, które miałyby tę zaletę, że wykluczałyby występowanie przebić elektrycznych w warunkach pracy materiału termoelektrycznego. Warstwy (Cr-Si)O o różnej zawartości krzemu były osadzane na materiale termoelektrycznym CoSb₃ przy zastosowaniu techniki impulsowego rozpylania magnetronowego. Ich właściwości ochronne oceniano na podstawie testów utleniania w powietrzu. Badano mikrostrukturę oraz skład chemiczny i fazowy powierzchni oraz obszarów w pobliżu granicy rozdziału warstwa/podłoże przed i po testach.
EN
The basic application-related problem of CoSb₃ - the substrate material in this work - is instability of its composition (antimony sublimation and oxidation of both components) and properties at elevated temperature [1-3]. This deficiency can be overcome by means of a suitable protective coating. The coating should block the diffusion of antimony and oxygen and should be inert in contact with the substrate. The majority of protective systems developed for CoSb₃ - based materials were focused on prevention of antimony loss, e.g. Nb [4], ceramic coatings, e.g. MgAl₂ O₄ [5] and aerogel coatings [6]. The authors of this work have undertaken studies on the oxidation-resistant coatings for CoSb₃. Promising results obtained recently in the case of thick amorphous coatings [7] and the relatively thin ceramic - metallic coatings deposited by magnetron sputtering [8], encouraged further experiments with (Cr-Si)O layers, which would have an advantage of eliminating electrical shorting in service of thermoelectric devices. In this work, the (Cr-Si)O layers with two different concentrations of silicon (5 and 40 al.%) were deposited on the CoSb₃ substrates by magnetron sputtering. Their protective properties were evaluated based on oxidation tests in air at elevated temperature. The microstructure, chemical and phase composition of specimen surface and regions close to the coating/substrate interface were examined in the as-received condition and after the exposure.
EN
A polymer-metal hybrid coating has been developed to prevent degradation of the CoSb3 skutterudite in contact with air at elevated temperature. Uncoated and coated CoSb3 specimens were exposed to air at 500, 600 and 700°C for up to 80 hours. The performance of materials was evaluated on the basis of mass changes, visual inspection, and systematic analysis of specimen surfaces, fractures and cross-sections in terms of the chemical and phase composition as well as microstructure. It has been found that the coating system used in this work was effective up to 600°C. It significantly reduced the access of gases, extent of oxidation and sublimation of antimony which limit the lifetime and efficiency of thermoelectric generators.
PL
Opracowano hybrydową powłokę polimerowo-metalową do ochrony przed degradacją w powietrzu w podwyższonej temperaturze skutterydu CoSb3. Pokryte powłoką i nie pokryte próbki CoSb3 wystawiono na działanie powietrza w temperaturach 500, 600 i 700°C przez okres trwający do 80 h. Osiągniętą jakość materiałów oceniono na podstawie zmian masy, sprawdzenia wzrokowego i systematycznej analizy powierzchni próbki, przełomów i przekrojów w kategoriach składu chemicznego i fazowego, a także mikrostruktury. Stwierdzono, że system powłoki wykorzystany w pracy był efektywny do 600°C. Redukuje on znacznie dostęp gazów, zasięg utlenienia i sublimacji antymonu, ograniczających czas pracy i wydajność generatorów termoelektrycznych.
PL
Przedstawiono sposób analizy wad odlewów oparty na koncepcji ważonego diagramu Ishikawy. Znany diagram Ishikawy, po określeniu zbioru przyczyn głównych i zbioru podprzyczyn, uzupełnia się o wagi cząstkowe. Przypisanie poszczególnym przyczynom i podprzyczynom wag pozwala wyodrębnić na wykresie Ishikawy przyczyny najistotniejsze i wyeliminować mniej ważne. Na konkretnym przykładzie przedstawiono metodykę analizy wad odlewów ilustrując kolejne kroki odpowiednimi tabelami i rysunkami.
EN
The method of an analysis of casting defects based on the conception of the weighed Ishikawa- diagram has been presented. The well known Ishikawa-diagram, after determination of the set of main reasons and of the set of underreasons, is completed with the partial weights. Ascribing of weights to the particular reasons and underreasons allows isolating, on the Ishikawa-diagram the most essential reasons and eliminating the less essential ones. By help of a concrete example was presented the methodology of casting defects analysis; the successive steps are illustrated with apropriate tables and figures.
5
Content available remote Wspomaganie diagnostyki wad odlewów narzędziami zarządzania jakością
PL
Przedstawiono sposób analizy wad odlewów oparty na koncepcji ważonego diagramu Ishika-wy. Znany diagram Ishikawy, po określeniu zbioru przyczyn głównych i zbioru podprzyczyn, uzupełniono o wagi cząstkowe. Przypisanie poszczególnym przyczynom i podprzyczynom wag pozwala wyodrębnić na wykresie Ishikawy przyczyny najistotniejsze i wyeliminować mniej ważne. Na konkretnym przykładzie przedstawiono metodykę analizy wad odlewów, ilustrując kolejne kroki odpowiednimi tabelami i rysunkami.
EN
The way of casting defects analysis based on the conception of Ishikawa balanced diagram has been presented. Attributing to respective reasons and sub reasons weights allows isolating on Ishi-kawa's diagram the most important reasons and eliminating the less important ones. By way of a concrete example methodology of casting defects diagnosis has been illustrated with tables and figures.
PL
Wartość odżywcza artykułu spożywczego zależy od zawartych w nim składników odżywczych oraz energii. Oceny wartości odżywczej produktu można dokonać, posługując się jego gęstością odżywczą, której miarą jest wskaźnik jakości żywieniowej (INQ). Wskaźnik INQ wyliczany jest dla poszczególnych składników odżywczych; uwzględnia zapotrzebowanie osoby na energię oraz dany składnik odżywczy, jak również koncentrację energii oraz tego składnika w produkcie. W pracy porównano wartości wskaźnika INQ dotyczącego mięsa różnych zwierząt rzeźnych i drobiu.
EN
Nutritional value depends on the concentration of nutrients as well as energy content of food product. The estimation of nutritional value of food product could be done using its nutritional density. Nutritional density of product is expressed by its Index Nutritional Quality (INQ). INQ is calculated for separated nutrients taking into consideration demands of person for energy and given nutrient as well as the concentration of energy and given nutrient in the product. In this paper INQ's of meat of various species are compared.
PL
W części I opublikowanej w nr 8/02 P.S. opisano różne sposoby podejścia do prac związanych z opracowaniem, wytworzeniem i komercjalizacją nowych produktów żywnościowych; podkreślono szczegolnie prace związane z opracowaniem i wdrożeniem nowy, produktów w ramach strategii potrzeb oraz strategii stanowiska rynku. W części II opisano kolejne etapy prac związanych z opracowaniem, wytworzeniem i wprowadzeniem na rynek nowych artykułów spożywczych. W pracy zwrócono szczególną uwagę na nowe produkty mięsne.
EN
In the part l of this paper (published P.S. 8/02) a number of different approaches to starting new food product development was described; the works on new product development within the confines of the need strategy and the market position strategy was particularly emphasized. In part II of this paper in turn, consecutive steps of a new food product development are described. In both parts of this paper particular attention was focused on new meat products.
PL
Ostatnio wymagania konsumentów dotyczące żywności znacznie zwiększyły się. Konsumenci inaczej już postrzegają rolę żywności i żywienia w utrzymaniu zdrowia. Dlatego najbardziej poszukiwane są produkty spełniające kryteria żywności funkcjonalnej oraz wygodnej. W celu sprostania wymaganiom konsumentów przemysł spożywczy każdego roku wprowadza na rynek setki nowych produktów. W części I artykułu opisano różne sposoby podejścia do prac związanych z opracowaniem, wytworzeniem i komercjalizacją nowych produktów żywnościowych; podkreślono prace związane z opracowaniem i wdrożeniem nowych produktów w ramach strategii potrzeb oraz strategii stanowiska rynku.
EN
Recently consumers' demands with regard to food products have become higher. Moreover, consumers' perception of food, nutrition and their role in health maintenance is changed. Therefore, consumers request the food products complied with the requirements of functional food and convenience food criteria. To meet consumers' demands hundreds of new products are introduced each year in the food industry. In part I of this paper a number of different approaches to starting new food product development is described; the work on new product development within the frames of the needs' strategy and the market position strategy was particularly emphasized.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.