Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Celem badań opisanych w niniejszym artykule jest przeprowadzenie eksperymentów mających na celu określenie wpływu wybranych warunków pogodowych na postać generowanych przez pojazdy kołowe drgań. Dotychczas zdobyta wiedza pozwala na przypuszczenie, że do tej pory nie prowadzono badań pozwalających na określenie takiego wpływu. Co więcej, czynniki atmosferyczne nigdy nie były brane pod uwagę jako czynnik mający wpływ na rozprzestrzenianie się oraz kształt drgań. Analiza otrzymanych wyników powinna pozwolić na sformułowanie zaleceń odnośnie konieczności uwzględniania zmian tych parametrów w praktycznych zastosowaniach.
EN
The purpose of the research described in this article is to carry out experiments for determine the impact of selected weather conditions on the form of vibrsation coused by different vehicles. Previous research suggests that so far no research has tested such influence. Moreover, atmospheric factors have never been considered as a factor influencing the spread and shape of the vibrations. Analysis of the results obtained should allow for recommendations on the need to include changes in these parameters in practical applications.
PL
W artykule zaprezentowano budowę oraz testy prostej komory klimatycznej służącej do badania elementów w zmiennej temperaturze i wilgotności. Możliwe jest także wstępne zadymienie przestrzeni roboczej komory. Autorzy pracy stosowali komorę między innymi do kalibracji niskokosztowych czujników CO. Czujniki te stanowią element powstającego systemu monitoringu wpływu ruchu drogowego na jakość powietrza i klimat akustyczny.
EN
This article presents the construction and tests of a simple climate chamber used for testing elements in variable temperature and humidity. There is also possible pre-smoked the working space of the chamber. Authors used this chamber to calibrate low-cost CO sensors. These sensors are part of monitoring system for air quality and acoustic climate.
3
Content available Mobile system for recording road weather conditions
EN
A prototype of the “Mobile System for Recording Road Weather Conditions” has been made in the context of research and development work done on behalf of APM PRO Sp. z o.o. The system is used to record data collected from MARWIS - mobile sensor of surface condition produced by Lufft Company, a GPS receiver, accelerometer, and the instantaneous vehicle velocity from CAN bus. Its task is also processing the obtained information to standardized form and transfer it to an external database.
PL
W artykule przeanalizowano wyniki rejestracji przyspieszenia pojazdu związanego z lokalnym pochyleniem niwelety drogi pozyskane z wykorzystaniem prostego systemu pomiarowego. Jednostkę centralną systemu stanowi urządzenie mobilne z zabudowanym akcelerometrem trzyosiowym. W ramach badań zrealizowano szereg jazd testowych po wybranym odcinku drogi publicznej, a następie do dalszej analizy wybrano dwa przejazdy z porównywalnymi przebiegami prędkości. W odniesieniu do zarejestrowanych przyspieszeń przedstawiono ocenę jakościową i ilościową. Wyznaczone na podstawie przyspieszenia pochylenie niwelety porównano z pochyleniem rzeczywistym.
EN
In the paper, results concerning recorded acceleration of a vehicle due to local uphill gradient were analyzed. The data was obtained by means of using a simple measurement system. The main unit of the system is a mobile device with a three axis accelerometer, which is builtin. In the framework of the research, several test drives were done on a public road. Then two drives with similar velocity profiles were chosen to further analysis. The evaluation of recorded acceleration was performed from qualitative and quantitative point of view. Road uphill gradient, calculated on the base of acceleration, was compared to real data.
PL
Niniejszy artykuł opisuje architekturę systemu służącego do gromadzenia danych o pojeździe będącym w ruchu. Opisywany system stanowić będzie bazę dla szeroko zakrojonych badań nad poruszającymi się pojazdami. System oparty jest na aplikacji dla systemu Android, która komunikuje się z rejestratorami danych z pojazdu oraz wideorejestratorem trasy. Idea działania systemu opiera się na komunikacji z komputerem pojazdu poprzez protokół OBDII. Przy pomocy interfejsów diagnostycznych możliwa jest rejestracja parametrów pojazdu w czasie rzeczywistym. Dodatkowo ciągła obserwacja drogi poprzez wideorejestrator daje możliwość analizy obrazu oraz wyciągania dodatkowych informacji o przebiegu jazdy. Całości dopełnia ciągła geolokalizacja pojazdu poprzez rejestrowanie jego położenia za pomocą modułu GPS.
EN
This article describes an architecture of a system which collecting data from a moving vehicle. Described system will provide the basis for extensive research of moving vehicles. That system based on application for Android that communicates with vehicle data recorders and DVR route. The idea of a system is based on communication with the vehicle's computer via the OBDII protocol. With diagnostic interfaces it can registered vehicle parameters in real time. In addition, continuous observation of the way through the DVR gives the ability to analyze images and extract additional information about the course of driving. System is complete with continuous geographic location of the vehicle by recording its location using the GPS.
PL
Artykuł opisuje stanowisko dydaktyczne zbudowane w laboratorium Mechaniki Technicznej na Wydziale Zarządzania i Transportu. Na stanowisku prowadzone będą badania dotyczące zjawisk występujących podczas pracy suwnicy bramowej. Stanowisko ma postać modelu, na którym studenci będą mogli realizować autorskie przebiegi sterowania procesem przenoszenia ładunku za pomocą programu komputerowego. Do dyspozycji będą mieli zmontowany układ sterowania jazdy wózka suwnicy. Na stanowisku porównywane będą m.in. wahania ładunku po przetransportowaniu między wybranymi punktami. Zdefiniowane będą charakterystyki czasowe ruchu wózka suwnicy.
EN
This article describes the position of teaching constructed in the laboratory of Technical Mechanics at the Faculty of Management and Transport. The position will be conducted research on the phenomena occurring during the operation of the gantry crane. The position is a model in which students would be implement own control waveforms charge transfer process by a computer program. Disposal will have assembled control trolley crane. The position will be compared, among others, fluctuations in load after moving between selected points. On that position could be defined temporal characteristics of movement of the trolley crane.
PL
W artykule omówione zostały podstawowe układy sterowania ciśnieniem w autopompach na pojazdach pożarniczych. Przedstawiono autorskie rozwiązania praktyczne umożliwiające wydajną regulację ciśnienia przy pomocy metod dławieniowej oraz zmiennoobrotowej.
EN
Paper discussed basics of automatic pressure systems for fire pumps on fire fighting vehicles. Also described innovate practical solutions of efficient pressure control using two methods - throttling with throttle valve and second - variable speed of power shaft.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.