Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Wirusy bakterii (bakteriofagi) są szeroko rozpowszechnione w przyrodzie. Występują wszędzie tam, gdzie mogą rozwijać się ich naturalni gospodarze – bakterie. Szacuje się, że ich liczebność jest ponad 1000 razy wyższa niż liczebność bakterii. Wirusy te mogą wykazywać specyfikę wobec wybranego gatunku, a nawet szczepu bakterii, nie stanowiąc zagrożenia wobec innych grup mikroorganizmów. Obecność bakteriofagów w żywności świadczy o występowaniu w niej mikroorganizmów. Z uwagi na wysoką specyfikę ich działania i bezpieczeństwo konsumenta powstała idea wykorzystania ich w ochronie produktów spożywczych. Presja konsumentów na ograniczenie stosowania chemicznych konserwantów i zakaz używania do tego celu antybiotyków wspierają rozwój tej naturalnej, a zarazem innowacyjnej Technologii zwiększenia bezpieczeństwa żywności. W artykule omówiono cechy, którymi powinny charakteryzować się fagi przeznaczone do ochrony żywności, źródła ich pozyskiwania oraz czynniki wpływające na ich aktywność.
EN
Bacterial viruses (bacteriophages) are widely distributed in nature. They exist in places where their natural hosts – bacteria can live. It is estimated that their number exceeds the number of bacterial cells over thousand times. These viruses may exhibit specificity against single species and even a strain not posing any threat to other groups of microorganisms. The presence of bacteriophages in food indicates the presence of microorganisms. Due to their high specificity and safety to the consumer the idea of using them in the protection of food products was developed. Consumer pressure to reduce the use of chemical preservatives and prohibition of the use of antibiotics for this purpose encourages the development of this natural, yet innovative technology to increase food safety. In this paper, we discussed the properties that should characterize a phage used to protect food, sources of their acquisition and factors influencing their activity.
PL
Bakteriofagi zostały dopuszczone do stosowania w ochronie żywności. Wiele badań naukowych potwierdza ich skuteczność względem bakterii patogennych zakażających produkty spożywcze. W artykule przedstawiono możliwości zastosowania bakteriofagów w celu zapewnienia czystości mikrobiologicznej żywności pochodzenia roślinnego i zwierzęcego. Omówiono przykłady ochrony roślin, terapii zwierząt, biosanitacji, biokontroli i konserwacji żywności z zastosowaniem preparatów bakteriofagowych.
EN
Bacteriophages have been approved for the application in food protection. Many scientific studies confirm their efficacy with respect to pathogenic bacteria that infect food products. In this paper, the possibility of using bacteriophages in ensuring the microbiological purity of food of plant and animal origin is discussed There were described the examples of plant protection, animal therapy, bio-sanitation, bio-control and preservation of foods, using bacteriophage preparations.
PL
Istotną grupą prozdrowotnych produktów spożywczych są przetwory fermentowane zawierające probiotyki. Pozytywne działanie probiotyków wiąże się głównie z ich zdolnością do zapobiegania niektórym schorzeniom układu pokarmowego i immunologicznego lub zmniejszania częstotliwości ich występowania oraz łagodzeniem przebiegu tych schorzeń. Zgodnie z zaleceniami WHO/FAO z 2001 r. prozdrowotne działanie probiotyków powinno być wykazane i udokumentowane badaniami naukowymi. Niniejszy artykuł przybliża sposoby wykazywania pozytywnych skutków oddziaływania probiotyków na organizm człowieka.
EN
Major group of health-promoting foods are fermented products containing probiotics. Beneficial effects of probiotics on human health are provided by prevention, decreasing occurrence and soothing outcome of several illnesses associated with gastrointestinal tract and immune responses. According to WHO/FAO guidelines from 2001 year probiotics health-claims need to be supported by scientific evidence. Here we describe selected examples of scientific approaches to verify probiotic influence on human organism.
PL
Wzrost zapadalności na choroby cywilizacyjne zwiększa zapotrzebowanie na żywność funkcjonalną, której zadaniem jest wspomaganie zdrowia człowieka. Prozdrowotne działanie probiotyków przejawia się zapobieganiem, zmniejszaniem częstotliwości występowania lub łagodzeniem przebiegu niektórych schorzeń związanych z układem pokarmowym i odpornościowym. W artykule omówiono kategorie i metody selekcji szczepów probiotycznych na podstawie zalecenia WHO/FAO z 2001 r. oraz najnowsze ustalenia środowiska naukowego specjalizującego się w tej dziedzinie.
EN
Increased incidence of civilization diseases increases public demand for functional foods. Beneficial effects of probiotics on human health are displayed by prevention, decreasing occurrence and soothing outcome of several illnesses associated with gastrointestinal tract and immune responses. This review discusses probiotic strains' selection categories and techniques according to WHO/ FAO guidelines from 2001 and the latest improvements proposed by probiotic scientific community.
PL
Dopuszczenie do obrotu genetycznie modyfikowanych organizmów wywołało debatę społeczną dotyczącą prawa wyboru pomiędzy produktami zawierającymi GMO a wolnymi od nich. Gwarancją wolności wyboru jest obowiązek oznakowania produktów zawierających bądź wyprodukowanych z użyciem GMO. Spowodowało to konieczność opracowania czułych i wiarygodnych metod detekcji i analizy ilościowej. Opierają się one na analizie białek (z wykorzystaniem metod immunologicznych ELISA i LFS) lub DNA (z zastosowaniem metody PCR). Proces wykrywania GMO rozpoczyna się od pobrania reprezentatywnej próbki. Kolejnym etapem jest jej redukcja do skali laboratoryjnej i analitycznej, i ona jest dopiero wykorzystana do przeprowadzenia detekcji GMO lub oznaczenia jego procentowej zawartości. Wymagania co do tych etapów zostały formalnie zawarte w stosownych normach i rozporządzeniach.
EN
GMOs' approval for commercialization has caused public debate on the consumers' freedom of choice to purchase GMO-derived products or not. To protect the consumers' freedom of choice GMO labeling regulations were issued. To make sure the successful enforcement of the GMO labeling, specific and reliable techniques had to be developed. Protein and nucleic acid-based detection techniques have been exploited, such as ELISA, lateral flow strip, and PCR. The GMO-detection process starts with acquirement of representative sample, which has to be reduced to a laboratory and analytical size. The latter one is used for GMO detection or its quantitative analysis. Requirements for the whole process are issued in proper standards and regulations.
PL
Infekcje bakteriofagowe są dużym problemem w przemyśle fermentacyjnym, zwłaszcza w mleczarniach. Zanieczyszczenie fagami często prowadzi do lizy kultury starterowej – powoduje pogorszenie jakości, a nawet zepsucie produktu. Bakteriofagi są wirusami infekującymi komórki bakterii. W środowiskach mleczarni najczęściej występują fagi typu 936, c2 i P335. Do klasycznych metod detekcji fagów należą: metoda płytek dwuwarstwowych, test zakwaszenia i koagulacji mleka oraz próby reduktazowe. Ze względu na długi czas oczekiwania na wyniki tych testów, opracowano nowoczesne, szybkie metody oparte na metodzie PCR. Głównymi sposobami eliminacji infekcji fagowych są sterylizacja mleka i stosowanie kultur starterowych złożonych z fagoopornych szczepów pozbawionych profagów. Natomiast eliminację wtórnych zakażeń (za główne ich źródło uważa się serwatkę) można osiągnąć przez rotację kultur starterowych i zastosowanie szeroko pojętej higieny produkcji.
EN
Bacteriophage infection imposes a serious threat for biotechnology industry, especially in dairy field. Phage contamination often leads to lysis of starter culture causing reduction of product quality or even loss of whole batch. Bacteriophares are viruses that infect bacteria. The most predominant phage types isolated from dairy plant environments are 936, c2 and P335. Conventional phage detection techniques (double--agar plates, milk acidification and coagulation, or redox tests) give results in few hours, thus modern techniques based on PCR were developed. To eliminate primary sources of fages milk should be sterilized and the starter cultures used should be based on phage- -unrelated and insensitive as well as prophage-free strains. Preventative measures of secondary infection (as whey is considered for being its major source) involve starter rotation and extensive cleaning and sanitization of process equipment and plant environment.
PL
Seria kryzysów dotyczących żywności i pasz wykazała słabe strony legislacji Unii Europejskiej. W Białej Księdze dotyczącej bezpieczeństwa żywności wskazano na potrzebę uaktualnienia przepisów żywnościowych oraz kształtowania polityki na podstawie danych naukowych. W Białej Księdze Komisja zaproponowała podjęcie działań w celu zapewnienia bezpieczeństwa żywności, m.in. opracowanie przepisów ramowych obejmujących cały łańcuch produkcji żywności, tj. od pola do stołu. W ramach realizacji nowej polityki dotyczącej bezpieczeństwa żywności zostały opracowane rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie substancji dodatkowych, aromatów i enzymów.
EN
Many morphological, biochemical, and physiological characterization tests were established in bacterial identification and systematics. In this short review, we present a brief description of the selected genetic methods recommended for use in the identification, differentiation and classification of microorganisms: restriction fragment length polymorphism, pulsed field gel electrophoresis, denaturing gradient gel electrophoresis, single strand conformation polymorphism and random-amplification of polymorphic DNA. Described techniques allow reliable and fast identification of microorganisms expanding analytic capabilities beyond a limited variety of commercial diagnostic kits.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.