Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 11

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W pracy zostaną przedstawione dwie różne metody statystyczne do oceny wpływu różnych dawek nawożenia azotem na wybrane cechy wytrzymałościowe ziarna żyta. Pierwsza metoda jest tradycyjną metodą analizy wariancji, natomiast druga jest niestandardową metodą, którą stosuje się do oceny mocy preparatu testowego względem preparatu standardowego. Porównania tych metod dokonamy dla cech fizycznych ziarna żyta odmiany Amilo i Esprit.
EN
The paper will present two different statistical methods used to assess the impact of different nitrogen fertilisation doses on selected strength characteristics of rye grain. The first method is a conventional variance analysis method, while the other is a non-standard method used to evaluate the power of test preparation compared to standard preparation. Comparison of these methods will be carried out for physical properties of wheat grain (Amilo and Esprit varieties).
PL
W pracy wykorzystujemy analizę profilową do opisu procesu cięcia ziarna kukurydzy. Podajemy funkcje testowe do weryfikacji trzech hipotez o równoległości profili, o istotnych odległościach pomiędzy profilami oraz o równoległości profili do osi odciętych. Dane dotyczące procesu cięcia ziarna kukurydzy analizujemy dla jednostkowego zużycia energii elektrycznej (kWh/kolbę) i procentu odciętej masy ziarna (%). Jako profile przyjęto liniową prędkość podajnika kolb.
EN
In the paper, profile analysis for evaluation of process of sweet corn cutting is considered. Likelihood ratio test procedures, for three hypotheses about "parallelism", "level hypothesis" and "no condition variation", are given. Data on sweet corn cutting process are analysed for unit electrical energy consumption (kWh/cob) and weight percentage of kernels cut off (%). As profiles assume linear velocities of cob feeder.
3
PL
W pracy przedstawiono charakterystykę modelu Gompertz'a. Opisano znaczenie parametrów występujących w modelu. Pokazano typowe wykresy funkcji oraz przykłady zastosowania ich w rolnictwie. Zasygnalizowano możliwość wykorzystania modelu w optymalizujących systemach ekspertowych dla producentów rolnych.
EN
The paper presents characteristics of the Gompertz model. Definitions of parameters occurring in the model have been provided. Typical function graphs and examples of their application in agriculture are shown, and possibility to use the model in optimising expert systems for agricultural manufacturers is indicated.
PL
Celem pracy jest analiza wyników badań nad natężeniem wypływu cieczy z rozpylaczy zamontowanych na belce polowej opryskiwacza oraz po ich wymontowaniu z końcówek opryskujących belki polowej (metoda Gembloux). Badanie natężenia wypływu cieczy z rozpylaczy wymontowanych z końcówek opryskujących belki polowej pozwala stwierdzić, który z rozpylaczy jest zużyty i nie nadaje się do dalszej eksploatacji. Metoda Gembloux eliminuje wpływ ciśnienia na belce polowej oraz uszkodzenia zaworków przeciwkroplowych na wynik badania stanu technicznego rozpylaczy.
EN
The purpose of the paper is to analyse results of tests concerning the rate of liquid outflow from atomizers mounted onto a spraying machine field toolbar, and after removing them from field toolbar spraying nozzles (the Gembloux method). Tests of the rate of liquid outflow from atomizers removed from field toolbar spraying nozzles allow to find out, which atomizer is worn out and should be put out of service. The Gembloux method eliminates the impact of pressure on field toolbar and defects of anti-drop valves on the result of atomizer technical condition check.
PL
Przedstawiono rozważania nad określeniem ogólnej postaci zależności opisującej związek pomiędzy jednostkowymi kosztami eksploatacji a czasem rocznego wykorzystania ciągników, maszyn i urządzeń rolniczych. Rozpatrzono dwa podstawowe rodzaje produkcji rolniczej, tj. produkcję roślinną oraz produkcję zwierzęcą.
EN
The paper presents discussion on the determination of general form of the relation describing dependence between unit operating costs and total time of annual utilization of farm tractors, machines and equipment. Two basic types of agricultural production were examined, that is plant production and animal production.
6
Content available Exploitation costs in expert systems
PL
Wobec konieczności poszukiwania nowych źródeł energii, coraz częściej rozpatrywane są możliwości wykorzystania roślin do produkcji paliwa. Taki rodzaj produkcji jest możliwy, wymaga jednak starannej analizy kosztów jego pozyskiwania. Analizy mogą być prowadzone przy wykorzystaniu odpowiednich systemów ekspertowych. W pracy przedstawiono problemy związane z wprowadzaniem do systemów ekspertowych dotyczących optymalizacji rolniczego procesu produkcyjnego kosztów eksploatacji ciągników, maszyn i urządzeń. Określono dwa sposoby wyboru najlepszej maszyny (zgodnie z przyjętą funkcją celu) lub urządzenia do ciągnika znajdującego się w gospodarstwie. Po wybraniu odpowiedniego ciągnika i wskazaniu zabiegu technologicznego następuje przeszukanie bazy danych z maszynami i urządzeniami stosowanymi w produkcji zbóż w celu wybrania maszyn lub urządzeń, których zapotrzebowanie mocy jest mniejsze od mocy posiadanego ciągnika. W wyniku działania systemu użytkownik uzyskuje dostęp do zestawienia przedstawiającego wszystkie wyszukane maszyny i urządzenia. Drugi sposób pozwala dobrać ciągnik jak i maszyny lub urządzenia wg wielokryterialnej funkcji celu. Opracowano zależności oraz wykresy trójwymiarowe dla rozsiewaczy nawozów mineralnych, określające związek między jednostkowymi koszty eksploatacji, rocznym wykorzystaniem oraz wydajność agregatu. Kliknięcie na punkt wykresu odpowiadający wybranym wartościom spowoduje, że system przejdzie do prezentacji agregatu bądź agregatów odpowiadających tym warunkom.
EN
In a view of the need to search for new energy sources, opportunities of using the plants for fuel production are more and more often considered. Such type of a production is possible, although it requires a thorough analysis of its achievement costs. These analyses may be performed using appropriate expert systems. The paper presents the issues associated with the introduction of exploitation costs for tractors, machines, and devices into the expert systems related to optimize the agricultural production process. Two ways of selecting the best machine (according to accepted purpose function) or device for a tractor in a farm were presented. After selecting proper tractor and indicating technological process, searching for the database with machines and devices applied at cereal production takes place to select machines or devices power demands of which is lower than that of a tractor possessed. As a result, farmer gains an access to a list presenting all found machines and devices. The other way allows for selecting tractor and machines or devices according to multi-criterion purpose function. Dependencies and 3D plots were worked out for mineral fertilizer spreaders; they define the associations between unit exploitation costs, annual utilization, and aggregate's efficiency. Clicking the point corresponding to selected values would result in presenting given aggregate or aggregates in accordance to selected terms.
PL
W pracy porównano różne metody badania jakości dopasowania krzywej regresyjnej. Uzyskane wyniki mogą być wykorzystywane przy podejmowaniu decyzji odnośnie sposobu poszukiwania postaci funkcji celu przy doborze maszyn do realizacji rolniczych procesów produkcyjnych. Zamieszczony przykład dotyczy doboru urządzeń do nawożenia mineralnego w gospodarstwie prowadzącym produkcję zbóż.
EN
Different methods of examinations of the quality of regression curve fitting were compared in the paper. The obtained results can be used while making decision on the way of searching the objective function form while selecting the machines for carrying out agronomical practices. The given example deals with the selection of devices for mineral fertilization in the crop farm.
PL
W pracy przedstawiono metodykę doboru postaci i parametrów równania trójwymiarowego opisującego zależność jednostkowych kosztów eksploatacji agregatu do nawożenia mineralnego od jego wydajności i czasu wykorzystania w ciągu roku. Pokazano różne metody poszukiwania analitycznej postaci funkcji oraz metody badania jakości dopasowania krzywej regresyjnej. Uzyskana zależność może być wykorzystywana przy podejmowaniu decyzji odnośnie sposobu wykonywania zabiegu nawożenia mineralnego w gospodarstwie prowadzącym produkcję zbóż.
EN
The paper presents a methodology of selecting a form and parameters of the three-dimensional equation describing dependence of unitary running costs of the mineral fertilization unit from its performance and time of usage per year. Various methods of searching for an analytical form of the function and methods of testing the quality of regressive curve matching were shown. The derived dependence can be used when making decisions regarding a method of mineral fertilization procedure on a corn production farmstead.
PL
Metoda doboru maszyn i urządzeń do realizacji procesów produkcyjnych w rolnictwie wymaga odpowiedniego określenia funkcji celu, według której ten wybór zostanie dokonany. W pracy przedstawiono metodykę określania analitycznej postaci funkcji celu na podstawie uzyskanych wyników pomiarów lub przeprowadzonych obliczeń.
EN
The method of selecting the machinery and equipment to perform the production processes in agriculture requires proper determination of the objective function, based on which the selection will be done. The study presents a methodology of determination an analytical form of objective function on the basis of the obtained measurement results or calculations.
PL
Przedstawiono kilka uwag odnośnie metod doboru maszyn i urządzeń rolniczych. Wskazano na najczęściej popełniane błędy w trakcie ustalania kryteriów wyboru. Podano sugestie umożliwiające poprawne określenie równań regresji wielokrotnej.
EN
Several considerations related to the methods of selection of farm machinery and equipment have been presented. The most common errors made while determining selection criteria have been pointed out. Suggestions allowing correct determination of multiple regression equations have been given.
11
PL
W pracy zostały przedstawione podstawowe funkcje matematyczne najczęściej wykorzystywane do zagadnień prognostycznych w doborze maszyn rolniczych. Omówiono podstawowe własności tych funkcji, podano przykłady związków pomiędzy zmiennymi, w których stosuje się omawiane typy funkcji. Podano metodę wyznaczania parametrów strukturalnych występujących w modelu oraz metodę analizy statystycznej modelu. Przedstawiono przykład zastosowania metody do wyznaczaniu funkcji celu przy doborze opryskiwaczy rolniczych.
EN
The paper presents general mathematical functions the most often used for prognostic issues at selection of agricultural devices. Basic properties of these functions were discussed and examples of interactions between variables, in which discussed function types are applied, were given. The method for determination of structural parameters occurring in the model and method of the model’s statistical analysis were presented. The example of the method application for the purpose function determination at manure spreader selection was also presented.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.