Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 36

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Pozycja Wydziału wynika przede wszystkim z prowadzonej działalności naukowej, a prowadzone tu badania mają najczęściej charakter interdyscyplinarny. Dla zapewnienia ich odpowiedniej jakości niezbędna jest wysoko wykwalifikowana kadra, spełniająca również oczekiwania przemysłu. Stąd konieczność rozwoju specjalizacji gwarantujących wysoki poziom naukowy i zawodowy przyszłych specjalistów. W artykule przedstawiono krótko historię Wydziału. Scharakteryzowano działania zmierzające do wykreowania zakresu specjalizacji ekonomiki i organizacji górnictwa. Przedstawiono stan aktualny oraz perspektywy rozwoju mając na uwadze działalność naukową i potrzeby przemysłu surowcowego.
EN
Faculty's position results mainly from its scientific activity, and the research carried here is most often interdisciplinary. To ensure their appropriate quality, highly qualified staff are needed, which also meets the expectations of the industry. Hence the need to develop specializations that guarantee a high level of scientific and professional future specialists. The article briefly presents the history of the Faculty. Actions to create a range of specialization in mining economics and organization have been characterized. The current state and development prospects were presented, taking into account the scientific activity and the needs of the raw materials industry.
PL
Koszty wydobywanej rudy można kształtować na dwa sposoby, zmniejszając pracochłonność, materiałochłonność i energochłonność oraz poprzez dostosowanie jakości wydobywanej rudy (zawartość miedzi) do poziomu wynikającego z aktualnych cen miedzi. W artykule przedstawiono algorytmy wyznaczania normatywów jakości rudy wynikających z aktualnej ceny rynkowej miedzi oraz według przyjętych kryteriów rentowności. Określono modele obliczeniowe tych normatywów, jednostkowych kosztów górniczych obciążających jedną tonę miedzi, poziomu produkcji miedzi elektrolitycznej i wydobycia rudy. Oryginalnym rozwiązaniem przedstawionym w artykule jest metoda dekompozycji sterowalnych zmiennych dla podstawowego ciągu technologicznego na zadania dla pojedynczych kopalni. Korzystając z opracowanych modeli wykazano, że nawet przy stosunkowo skromnej bazie danych można w miarę szybko otrzymać interesujące dla menedżerów informacje, na przykład prognozę stopy zwrotu (ekonomicznej lub operacyjnej), żądaną zawartość miedzi w wydobytej rudzie przy zadanej stopie zwrotu lub poziom progowy tej zawartości w odniesieniu do wielkości kosztów i produkcji. Rozważania teoretyczne zilustrowane zostały odpowiednimi przykładami.
EN
The ore mining costs can be shaped in two ways, reducing labor consumption, material intensity and energy consumption, and by adjusting the quality of the ore extracted (copper content) to the level resulting from current copper prices. The article presents algorithms for determining ore quality standards resulting from the current market price of copper and in accordance with the adopted profitability criteria. The calculation models for these standards, unit mining costs for one tonne of copper, the level of electrolytic copper production and ore extraction were determined. The original solution presented in the article is the method of decomposing controllable variables for the basic technological sequence for tasks for individual mines. Using the developed models, it was shown that even with a relatively modest database, you can get information that is interesting for managers, such as the rate of return forecast (economic or operational), the desired copper content in the ore extracted at a given rate of return or the threshold level of this content in regarding the amount of costs and production. The theoretical considerations are illustrated by appropriate examples.
PL
Wyodrębnienie strumienia metali szlachetnych jest istotnym narzędziem operacyjnym wspierającym maksymalizację wartości oraz rozwój nowych projektów górniczych. W obliczu obserwowanych w ostatnim czasie trudności związanych z zapewnieniem finansowania dla rozwoju nowych projektów geologiczno-górniczych oraz perspektywicznych prognoz dla rynku miedzi, transakcje monetyzacji strumienia metali szlachetnych stanowić mogą istotny element determinujący możliwość rozwoju nowych projektów geologiczno-górniczych miedzi przez podmioty z ograniczonym dostępem do podstawowych źródeł finansowania. Na podstawie fundamentalnej analizy sektora wydobywczego rud miedzi omówione zostały kluczowe przesłanki, determinujące zasadność wykorzystania monetyzacji strumienia metali szlachetnych dla projektów górniczych na różnych stadiach rozwoju. Publikacja omawia kluczowe mechanizmy strukturyzowania oraz wyceny strumienia metali szlachetnych w transakcjach monetyzacyjnych. Przedstawione zostały podstawowe wymogi związane ze stanem zaawansowania oraz pozycją konkurencyjną projektu, determinujące możliwość efektywnego wykorzystania instrumentów monetyzacyjnych. Przeprowadzona analiza zasadności wykorzystania transakcji monetyzacyjnych wskazuje na znaczący potencjał wsparcia wartości przedsiębiorstw górniczych. Wady tego typu rozwiązań związane są przede wszystkim z ograniczeniem partycypacji w potencjalnych przyszłych wzrostach cen metali na rynku w odniesieniu do poziomów cenowych wykorzystanych przy strukturyzacji transakcji. Ze względu na dyskonto w wycenie spółki górniczej, jakie może powstać w związku ze wzrostem kosztów produkcji metalu bazowego po utraceniu korzyści ze sprzedaży metali szlachetnych, wykorzystanie instrumentów monetyzacyjnych jest uzasadnione w szczególności dla projektów o niskich jednostkowych kosztach produkcyjnych.
EN
Stream financing is an important instrument that supports bringing projects from their development stage into production and maximizing their value. Taking relatively significant difficulties encountered by mining companies with securing project financing in recent years into account and, on the other hand, based on fundamental analysis, the positive potential of the copper market in the upcoming years, stream financing instruments can play a significant role in the copper market by supporting the development of new mining projects owned by companies with limited access to basic sources of funding. On the basis of a fundamental analysis of the copper market, the article explains and justifies presumptions for using metal streaming transactions in financing the development of mining projects at different stages of advancement. The article explains key metal streaming structuring and valuation rules in such transactions. Additionally, it explains the main requirements related to project stages of development and the competitive position that determines the ability of efficient capital raising by means of streaming. The performed analysis justifies the potential of using metal streaming instruments to maximize project value. Disadvantages of metal streaming are related mainly to the lack of participation in potential further metal price increase in relation to the prices used in streaming instruments. Due to the discount in company valuation that may occur in the event the cost of production increases after additional revenue from precious metals no longer exists, streaming instruments are suitable mainly to the low cost assets.
PL
Przemysł wydobywczy to jeden z nowoczesnych i dynamicznie rozwijających się sektorów polskiej gospodarki. Atrakcyjność inwestycji ma ogromne znaczenie dla rozwoju postępu technicznego i technologicznego branży górniczej. Artykuł zawiera wyniki badań ankietowych prowadzonych wśród różnych grup odbiorców (przedsiębiorcy, administracja, nauka, organizacje pozarządowe), w zakresie oceny barier i korzyści decydujących o rozwoju inwestycji górniczych. Wynika z nich, iż dużym atutem inwestycyjnym dla polskiego sektora wydobywczego są dobre warunki technologiczne i infrastruktura, a także wysoko wykwalifikowana i kompetentna kadra pracownicza oraz możliwość wykorzystania dotacji z funduszy UE. Natomiast bariery to przed wszystkim podatki i procedury związane z uzyskaniem decyzji administracyjnej w procesie inwestycyjnym oraz zmieniające się przepisy prawne.
EN
Mining industry is one of dynamically developing sectors in the Polish economy. The attractiveness of investment has a great impact on the development of technical and technological progresses in the mining industry. This article is a summary of the results achieved in questionnaires conducted among different groups of customers (businesses, government, science, NGOs) by Mineral and Energy Economy Research Institute, Polish Academy of Sciences and The Employers’ Organization of Polish Copper in Lubin concerning the assessment of barriers and benefits of development of mining investment. It was shown that among factors determining attractiveness of Polish mining sector are good conditions for technology and infrastructure, as well as highly qualified and competent personnel, and the ability to use subsidies from EU funds. Mining investment has positive impact on development on mining regions. While the barrier are mainly taxes and procedures related to obtaining an administrative decision in the investment process and changing legislation.
5
EN
The European Commission (EC) started works on mineral policy in last years. In 2008 EC launched the EU Raw Materials Initiative in order ensure security of raw material supply for its economic growth. Sustainable supply of raw materials from European sources, increasing resource efficiency and promoting recycling are the main tasks presented in many EU documents, including European Innovation Partnership on raw materials announced in 2013. It was highlighted the possibility of effective and efficient use of raw materials as a basis for future economic growth and employment in Europe. The scope of paper includes primarily non-energy raw materials at its role in Polish strategic documents. Even EC prepared a lot of documents concerning mineral policy, in Polish strategic documents there are only few records concerning non-energy minerals, but in June 2014 the Ministry of Economy announced "Assumptions for the Action Plan in the field of security of Polish non-energy raw materials", and has taken the role of coordinator in the preparation of a coherent document. Existing principles and objectives for non-energy raw materials included in national documents have been analyses.
EN
Integration strategy is one option in the development of mining companies and is implemented through a connection of either processes or economic entities which operate or may operate separately. Usually this strategy is carried out by companies that occupy a very strong competitive position. Considering its direction, it may be horizontal or vertical. Horizontal integration strategy stems from a desire to increase market share by an entrepreneur or create a new company based on common know-how and combined operational processes. It can be realized in an external dimension through a merger or takeover, as well as in the internal dimension based on its own resources. The external dimension is based on capital or contractual integration of a company with external economic entities performing related or conglomerate activity. The targets of such integration have a resource, a market effectiveness, or a competence nature. In the case of mining companies, it covers all important activity areas, including geology, mining, processing, environmental protection, and waste management, and is carried out with due diligence. In the internal dimension, the strategy of horizontal integration consists in consolidating the strategic targets of all business units around the company’s (corporation’s) targets. The authors focused on two trends most relevant to pursuing a horizontal integration strategy, including increasing the company’s flexibility and undertaking joint activities. Flexibility consists in the potential ability of the company to adapt quickly to changed environment conditions. Joint activity includes cooperation of its respective units in terms of products, markets, and functions; its implementation should be preceded by a detailed analysis of the company’s competences.
PL
Strategiczna karta wyników jest jednym z podstawowych narzędzi zarządzania przedsiębiorstwem, którego działalność opisuje się standardowo w perspektywach: finansowej, klienta, procesów wewnętrznych i rozwoju. Przedstawia ona w sposób przyczynowo-skutkowy cele całej działalności przedsiębiorstwa i ich mierniki. Wzorując się na strategicznej karcie wyników stosowanej dla całego przedsiębiorstwa, zaproponowano analogiczną kartę do projekcji i oceny skutków integracji przedsiębiorstw. Integracja przedsiębiorstwa, a szczególnie fuzje i przejęcia są przedsięwzięciami inwestycyjnymi i dotyczą jednego celu strategicznego, tj. rozwoju przedsiębiorstwa.W ramach tej aktywności do badania skutków integracji przedsiębiorstw zaproponowano bardziej szczegółowe obszary (perspektywy) obejmujące zagadnienia efektywności, zasobów, produktów i rynku oraz kompetencji. W perspektywie efektywnościowej podstawowym miernikiem celu jest wzrost wartości przedsiębiorstwa macierzystego, ale także stosowane są uzupełniająco mierniki statyczne i dynamiczne. Do standardowych mierników statycznych należą wskaźniki rentowności, a do dynamicznych wartość zaktualizowana netto. W perspektywie zasobowej cele integracyjne upatruje się w aktywach geologiczno-górniczych, w szczególności w koncesjach na poszukiwanie, rozpoznanie i użytkowanie złóż. Zasadnicze wymiary oceny plasują się w makroekonomicznej i mikroekonomicznej lokalizacji oraz ocenie geologiczno-górniczej. W perspektywie produktowo-rynkowej cele integracyjne sytuują się w obszarze produktu i polegają na zwiększeniu wolumenu produkcji, wzbogaceniu jego użyteczności w tym cech jakościowych oraz nowych produktach związanych z dywersyfikacją działań. Cele w obszarze rynkowym dotyczą zwiększenia bazy klientów przy czym korzysta się odpowiednio z analiz sektorowych lub portfelowych. Perspektywa kompetencyjna obejmuje wiele obszarów tworzących wiedzę organizacyjną przedsiębiorstwa, na którą składa się mistrzostwo indywidualne, doświadczenie, umiejętność rozwiązywania problemów. Działania, których firma nie może zrealizować samodzielnie, zlecane są na zewnątrz. Zwrócono także uwagę na fakt, że jednym z podstawowych celów integracji przedsiębiorstw jest poszerzenie pola kompetencji.
EN
Strategic scorecard™ is one of the basic tools in managing the company, which activity is standardly described from several perspectives i.e. finance, client, internal processes and development. It presents, in casually-consecutive way, the targets of company and their measurers. Modelling after the strategic scorecard utilized with regard of entire company, the similar card for projecting and evaluating the results of companies integration, was proposed. Company integration, especially mergers and takeovers are the investment projects and concern, as a whole, one strategic target i.e. the company development. Within that activity, in order to study the results of companies integration, the areas (perspectives) covering the problems of effectiveness, resources, products and market as well as competences, were proposed. From the perspective of effectiveness the basic target measurer is the increase of parent-company’s value but also static and dynamic measurers are used. Among the standard static measures are profitability ratios, while among dynamic ones the net present value (NPV). From resource perspective, the integration targets are sought in mining-geological assets, especially in deposits exploration, prospection and mining concessions (royalties). Essential dimensions of evaluation are positioned within the macroeconomic and microeconomic location and geological and mining estimation. From the product-market perspective, the integration targets are located within the product area and consists in increasing the production volume, improving its usefulness including quality features and new products related with activity diversification. Targets in the market area concern the increase of clients database, whereat the sectorial or portfolio analyses are used respectively. Competence perspective includes many areas building the general organizational knowledge of the company involving individual mastership, experience and problems solving competence. The activities which cannot be made by company itself are contracted outside. It was pointed out that one of the basic targets of companies integration is widening their competence range.
PL
System otwartych komȯr (Open Stope) jest najbardziej rozpowszechniony w górnictwie podziemnym w Kanadzie, Stanach Zjednoczonych i w Australii ze względu na dużą wydajność, niskie koszty górnicze i wysokie bezpieczeństwo pracy. W systemie tym, w samych komorach może dochodzić do niewielkich obwałów, z uwagi na brak konieczności przebywania w nich załogi, ale dobrane wymiary komór powinny zapewnić kontrolę zubożenia eksploatacyjnego na jak najniższym poziomie. W niniejszym artykule omówiono różne warianty tego systemu eksploatacji oraz przedstawiono metodę wymiarowania otwartych komór. Szczególną uwagę zwrócono na konieczność prawidłowego oszacowania strat eksploatacyjnych i zubożenia eksploatacyjnego rudy, które to przy nieodpowiednio dobranych wymiarach komór mogą być znaczne. Zagadnienie to jest szczególnie istotne, gdyż zgodnie z normą kanadyjską 43-101 [2] należy koniecznie, na etapie studiów techniczno-ekonomicznych projektów górniczych, oszacować i uwzględnić w rachunkach zasobów eksploatacyjnych (wydobywanych; mineral reseves) wszystkie źródła zubożenia rudy i strat złoża. Metoda szacowania strat eksploatacyjnych i zubożenia eksploatacyjnego, przedstawiona w niniejszym artykule, jest z tego punktu widzenia szczególnie przydatna, gdyż powinna umożliwić poprawne szacowanie, zwłaszcza zubożenia eksploatacyjnego, w celu poprawy jakości opracowywanych studiów techniczno-ekonomicznych (feasibilty study) projektów górniczych. Symulacje wykonane w różnych warunkach geomechanicznych i technicznych, dotyczące systemu eksploatacji otwartych komór, stosowanych w złożach o dużym upadzie, wykazują bardzo poważny wpływ zubożenia rudy i strat złoża na wielkość i jakość zasobów eksploatacyjnych. Fakt ten uzasadnia i czyni koniecznym podjęcie bardziej systematycznych wysiłków, w celu zagwarantowania, by prace podjęte, by zagospodarować złoża, oraz studia techniczno-ekonomiczne były wykonywane w należyty sposób z myślą o optymalizacji eksploatacji i o zaoferowaniu inwestorom korzystnych zysków nawet w tych okresach, w których ceny metali mogą okazać się niższe od dzisiejszych.
EN
Open stope is the most widespread system in underground mining in Canada, the United States and Australia due to high efficiency, low mining costs and occupational safety. This system allows slight roof falls in the stopes themselves, as the crew is not required to stay inside them. Still, well-selected chamber dimensions should allow mining-related dilution to be kept at the lowest possible level. Different variants of this mining system is discussed and a method of open stope dimensioning is presented in this paper. The attention is especially drawn to the need for correct estimation of mining-related ore impoverishment and losses, as these may be considerable as a result of improper stope dimensioning. This issue is particularly important, as in the light of the Canadian standard 43-101 [3], feasibility studies of mining projects must estimate and take into account in their mineral reserve calculations all sources of ore dilution and deposit loss. The estimation method of mining-related losses and dilution, presented in this paper, is particularly useful in that context, for it should allow a correct estimation of mining-related dilution, in particular, in order to improve the quality of feasibility studies for mining projects. Simulations under various geotechnical and technical conditions, carried out on open stope systems used in deposits with a considerable dip, have pointed to a significant influence of ore dilution and deposit losses on the volume and quality of mineral reserves. This calls for more systematic efforts to ensure that deposit development and feasibility studies are conducted properly to optimise mining and offer investors large profits even at a time when the prices of metals are lower than today.
EN
The exploitation of minerals from fields of exploitation can be treated as a separate investment project. Three stages of such a project should be considered during the decision-making process, the preparation of a field for exploitation, the acquisition of raw materials and the liquidation of the field following mining activities. During the implementation of these various stages, the evaluation of the economic efficiency of static and dynamic methods are taken into account in each of the stages. An essential element is also the evaluation of risks connected with the investment, this is a quantitative measure of the uncertainty of achieving specific objectives. The bases for the correct calculation of economic efficiency include: proper input data, including economic and technological aspects. This article highlights the necessity of an economic evaluation concerning the exploitation of fields during operational periods due to their recognition in higher categories and the ever changing mining and economic conditions. Such changes are analysed with economic efficiency of exploitation systems. The initial value of the project takes into consideration the time value of money proposed as a criterion of economic evaluation. Income and expenditure, which correspond to the liquidity of the company, are assumed as a basis for calculation. Net present value is presented as a sum of values regarding preparation period, exploitation and field liquidation.
PL
Wydobywanie kopalin z pól eksploatacyjnych można traktować jako odrębny projekt inwestycyjny. W procesie podejmowania decyzji należy uwzględniać trzy etapy takiego projektu, obejmujące przygotowanie pola do eksploatacji, pozyskanie surowca oraz likwidację pola po zakończeniu działalności górniczej. W procedurze realizacji poszczególnych etapów w każdym z nich uwzględnia się ocenę efektywności ekonomicznej, z zastosowaniem metod statycznych i dynamicznych. Ważnym elementem jest również ocena ryzyka związanego z prowadzeniem inwestycji, będącego ilościową miarą niepewności osiągnięcia zamierzonych celów. Podstawą poprawnie wykonanego rachunku efektywności są odpowiednie dane wejściowe, obejmujące aspekty ekonomiczne i technologiczne. W artykule wskazano na celowość dokonywania oceny ekonomicznej eksploatacji pól w okresie operacyjnym ze względu na ich rozpoznanie w wyższych kategoriach oraz ewentualną zmianę warunków górniczych i ekonomicznych. Stosownie do takich zmian analizuje się ekonomiczną efektywność systemów eksploatacji. Jako kryterium oceny ekonomicznej zaproponowano wartość początkową projektu, uwzględniającą wartość pieniądza w czasie, a za podstawę obliczeń przyjęto wpływy i wydatki, które korespondują z płynnością finansową przedsiębiorstwa. Wartość bieżącą netto przedstawiono jako sumę wartości z okresów przygotowania, eksploatacji i likwidacji pola.
EN
The extraction criteria are defined while preparing the project of deposit management (prefeasibility study), which is an obligatory part of the motion for deposit extraction concession. The extraction criteria have a descriptive or parametrical form, and geological & mining or technical & quality nature from generic point of view. Many parametric criteria may be determined basing on economic conditions, which are arbitrary assumed by investors. The methodology of their determination includes the cut-off grades, average values for the mining fields and averages for the mining areas. Such classification allows to determine the boundaries of mineral reserves and makes the deposit mining rational with regard of efficiency and utilization.
PL
W artykule przedstawiono na przykładzie renu problematykę związaną z wykorzystaniem pierwiastków towarzyszących w złożu rud miedzi monokliny przedsudeckiej. Ren jest jednym z pierwiastków występujących w złożu, wykazującym najwyższą koncentrację w stosunku do zawartości w skorupie ziemskiej. Odzyskiwany w skali przemysłowej od 2005 roku plasuje KGHM w grupie znaczących producentów tego metalu. Dotychczasowe rozpoznanie wskazuje, że podwyższona zawartość renu w złożu bilansowym, w ilości przekraczającej 1 ppm, a lokalnie 3 ppm, występuje głównie w południowej części złoża, a jego głównym rezerwuarem są łupki miedzionośne. Tymczasem złoża z OG Polkowice i Lubin-Małomice, a także części OG Rudna i OG Sieroszowice wzbogacone w ren, zostały w znacznym stopniu wyeksploatowane. Pozostała, północna część złoża zalegająca na głębokości poniżej 1000 metrów, odznacza się wydatnym zubożeniem w ren, na poziomie poniżej 1 ppm. W efekcie w ostatnich latach zawartość renu w koncentracie systematycznie się obniża, co nie pozostaje bez wpływu na ilość renu wprowadzanego do obiegu technologicznego.
EN
The paper presents, on the example of rhenium, the problem of utilization of accompanying elements occurring in the copper ore deposit on the Foresudetic Monocline. Rhenium is the element having the biggest concentration in relation to its content in the lithosphere. Recovered on the industrial scale since 2005 places KGHM among the significant producers of this metal. The hitherto conducted prospecting showed that increased rhenium content in mineable part of orebody, of ca. 1 ppm, and in some places even of 3 ppm, occurs mainly in the south part of deposit and its major reservoir are copper bearing shale. In the meantime the areas of Polkowice and Lubin-Małomice, as well as part of Rudna and south part of Sieroszowice, were considerably exhausted while the northern much deeper part of the orebody contains significantly less amount of rhenium, i.e. below 1 ppm. This resulted in lowering of rhenium content in the concentrate what in turn influenced the amount of rhenium introduced into the technological circuit.
PL
W artykule poddano analizie sytuację na światowym rynku projektów zasobowych metali nieżelaznych, ze szczególnym uwzględnieniem miedzi, a także złota, które kontynuuje nieprzerwaną dobrą passę, bijąc kolejne rekordy cenowe. Omówiono kierunki inwestowania w branży prac prospekcyjnych i eksploracyjnych metali nieżelaznych w rozbiciu na kraje i regiony. Przeanalizowano ceny metali i wielkość wydatków eksploracyjnych firm górniczych w czasie ostatnich kilkunastu lat. Po krótkotrwałym okresie bessy na rynkach surowcowych, związanej ze światowym kryzysem w latach 2008-2009, finansowanie prac eksploracyjnych dotyczących metali nieżelaznych w roku 2010 wróciło do poziomu z roku 2007. Całkowite szacunkowe nakłady na poszukiwania wzrosły o około 45% w stosunku do roku 2009, osiągając wartość ponad 12 mld USD (na podstawie danych z 2213 spółek biorących udział w badaniu Metals Economics Group). Niniejsza praca zawiera bieżącą ocenę i analizę trendów w latach 2000-2010 dla rynku prospekcji i eksploracji metali nieżelaznych, złota, platynowców i innych metali. Jest także próbą prognozy tego rynku w kolejnych latach. Zestawiono i poddano także analizie nabycia i przejęcia projektów prac prospekcyjnych i eksploracyjnych dotyczących metali nieżelaznych i złota.
EN
The picture of world non-ferrous metals mining projects' market with particular reference to copper, as well as gold which continues the boom reaching the successive price heights, is analyzed and discussed in the paper. The investment trends in non-ferrous metals prospecting and exploration considering the countries and regions were reviewed. Metals' prices and exploration budgets of mining companies during last dozen of years were analyzed. After short fall on commodity markets, related to world crisis in 2008-2009, the financing in non-ferrous metals prospecting in 2010 returned to 2007 level. Total estimated budgets for prospecting increased by ca. 45% as compared to 2009, reaching 12 billion US$ (upon data from 2213 companies participating in Metals Economics Group survey). The paper contains current evaluation and analysis of trends on prospecting for non-ferrous metals, gold, platinum group metals and other metals in the period of 2000-2010. It is also an attempt to prediction the market conditions in the forthcoming years. Acquisitions, and takeovers related to non-ferrous metals and gold projects were also compared and analyzed.
PL
Kryteria bilansowości opisują warunki, jakie powinno spełniać nagromadzenie kopaliny, aby zostało ono zakwalifikowane jako złoże. Jakość kopaliny musi odpowiadać aktualnym kryteriom gospodarczego wykorzystania. Kryteria przyjmowane są w celu udokumentowania złoża, a w szczególności w celu określenia jego granic, zarówno w profilu pionowym, jak i w planie poziomym oraz ustalenia wielkości zasobów. W odniesieniu do cyklu inwestycyjnego projektów górniczych i surowcowych kryteria wykorzystywane w dokumentacji geologicznej służą do wariantowego rozważenia eksploatacji złoża na etapie studium możliwości i tworzą podstawę do określenia kryteriów przemysłowości dla sporządzenia projektu zagospodarowania złoża. W przypadku, gdy surowcem jest ruda zawierająca kilka metali lub składników użytecznych, zawartość metalu w rudzie wyrażamy poprzez wielkość ekwiwalentną. Przy definiowaniu kryteriów bilansowości korzystamy zazwyczaj z warunków techniczno?technologicznych, mających niekiedy charakter normatywny oraz z warunków ekonomicznych, przedstawianych w postaci funkcji. Parametry określające bilansowość zasobów są ustalane na podstawie norm, uwarunkowań geologicznych i górniczych, całościowej lub częściowej analogii do innych złóż oraz aktualnej sytuacji ekonomicznej na rynku surowcowym. Kryteria bilansowości powinny mieć sensownie liberalny charakter dokumentujący złoże w szerszym zakresie w stosunku do rygorystycznie pojętej bieżącej opłacalności jego eksploatacji. W artykule podano metodę określenia kryteriów bilansowości z warunków ekonomicznych. Ze względu na kompleksowość i procedurę ustalania kryteriów wyróżniono kryteria brzeżne, średnie dla bloku geologicznego i średnie dla obszaru górniczego. Zaproponowano funkcje do ich obliczania. Sposób ustalania kryteriów przedstawiono na odpowiednim schemacie blokowym. Rozważania teoretyczne zilustrowane zostały odpowiednim przykładem obliczeniowym.
EN
The balance criteria describe the conditions which should comply the mineral agglomeration to be classified as a deposit. Mineral quality must meet the current criteria of its economic use. The criteria are used to document the deposit, particularly to determine its boundaries both in vertical and in horizontal perspective as well as to establish the resources volume. With regard of investment cycle of mining projects, the criteria used in the geological report help to consider the different variants of deposit extraction at the stage of feasibility study and give the base to assess the industrial criteria to draw a prefeasibility study. In case of ore containing several metals or useful components, we present the metal content in ore as an equivalent value. While defining the balance criteria we usually take into consideration the technical and technological conditions, which are sometimes of standard nature as well as economic conditions presented in the form of function. Parameters describing the balance criteria are established upon the standards, geological and mining conditions, total or partial similarity to other deposits and current economic situation on mineral market. Balance criteria should present the rationally broad approach with regard of deposit documentation comparing to the current rigorous treatment of the costeffectiveness of its extraction. The paper presents the method of defining the balance criteria using the economic conditions. Due to the complexity and procedure of establishing the balance criteria, the cut?off and average criteria for geological block and average for mining area were distinguished. The functions necessary for their calculation were proposed. The method of defining the criteria was showed on the special block diagram. Theoretical considerations were illustrated by the computational example.
PL
Faza rozwoju cyklu gospodarczego ma silny wpływ na decyzje inwestycyjne koncernów górniczych, zwłaszcza operujących w obszarze rynku metali. Szczególnie dotyczy to oddziaływania na zmiany wielkości budżetów eksploracyjnych, obejmujących projekty na różnym etapie zaawansowania. Przeanalizowano udział i wpływ firm surowcowych według ich typu - major, intermediate, junior, government, na kształtowanie rynku poszukiwań. Omówiono kierunki inwestowania w branży prac prospekcyjnych i eksploracyjnych metali nieżelaznych. Przeanalizowano wielkość wydatków eksploracyjnych firm górniczych w kilkunastoletnim okresie, z uwzględnieniem rodzajów realizowanych projektów górniczych - grassroots, late stage and feasibility, minesite oraz ich lokalizacji na świecie. Przedstawiono analizę przyczyn wpływających na zmianę zachowania firm surowcowych w różnych fazach cyklu gospodarczego odnośnie do zakresu i wysokości nakładów na realizację prac poszukiwawczych. Podjęto próbę prognozy rozwoju sytuacji na rynku metali nieżelaznych w kolejnych latach.
EN
Development phase of economic cycle has a strong impact on investment decisions of mining companies, especially operating on metals market. It particularly concerns the impact on exploration budget changes, being on different stage of progress. The contribution and leverage of different resource companies - major, intermediate, junior, government, on exploration market condition was analyzed. The investment trends in nonferrous metals prospecting and exploration we discussed. The amount of exploration expenditures of mining companies within several years, with regard of mining project type i.e. grassroots, late stage and feasibility, minesite, and its location, was studied. The analyze of reasons of mining companies activity changes during different stages of economic cycle with regard of scope and size of exploration expenses was presented. The attempt was made to predict the nonferrous metals market development during next years.
PL
Brak jest wystandaryzowanych parametrów stosowanych w metodach wyceny złóż kopalin, stąd w referacie dokonano ich przeglądu podając charakterystyczne cechy i zastosowanie. Jest to o tyle istotne, iż metody te mogą być również podstawą do wyceny wartości całego przedsięwzięcia górniczego. Ponadto zgodnie z opracowanym przez Polskie Stowarzyszenie Wyceny Zasobów Złóż Kopalin POLVAL „Kodeksem Wyceny Złóż Kopalin” wskazano zasady i zalecenia, które winny być stosowane przy takiej wycenie, mając na celu utrzymanie wysokich wymagań w zakresie etyki i jakości usług.
EN
There is a lack of standardised parameters used in mineral deposit valuation methods, therefore in the article their review has been performed giving characteristic features and application. This is essential because these methods can be also the basis for the valuation of the value of the entire mine. Moreover, in conformity with the elaborated by the Polish Association of Valuation of Mineral Deposit Resources POLVAL “ Code of Mineral Deposit Valuation” the principles and recommendations were indicated, which should be applied in the case of such valuation aiming at the maintenance of high requirements with respect to the ethics and quality of services.
16
Content available remote Alternatywne ujęcie ryzyka w procesie wyceny złoża
PL
Artykuł podejmuje problematykę ryzyka w procesie wyceny złoża, ujmowanego w różny sposób, w zależności od przyjętej metody wyceny. Autorzy definiują i uściślają pojęcia powszechnie używane przy wycenianiu aktywów górniczych oraz przedstawiają najistotniejsze cechy różnych podejść metodologicznych w omawianym procesie. Autorzy zwracają uwagę na wielowymiarowość ryzyka i różne metody jego analizowania. Przedstawiają także nowe, alternatywne podejście do ograniczania ryzyka projektu górniczego poprzez transakcje zabezpieczające przyszłe przychody z produkcji.
EN
The article takes up the problem of risk in the deposit valuation process captured in a different way according to the adopted valuation method. The authors define and specify the notions commonly used when evaluating mining assets and present the most essential features of different methodological approaches in the process being discussed. The article draws attention to the multidimensional character of risk and different methods of its analysing and taking into account in the asset value. It presents also a new, alternative approach to mining project risk reduction through transactions securing future incomes from production.
PL
Faza rozwoju cyklu gospodarczego ma silny wpływ na decyzje inwestycyjne koncernów surowcowych, zwłaszcza działających na rynku metali. Szczególnie dotyczy to oddziaływania na zmiany wielkości budżetów eksploracyjnych, obejmujących projekty na różnym etapie zaawansowania. W artykule przeanalizowano udział i wpływ firm surowcowych według ich typu - major, intermediate, junior, government - na kształtowanie rynku poszukiwań. Omówiono kierunki inwestowania w branży prac prospekcyjnych i eksploracyjnych metali nieżelaznych. Przeanalizowano wielkość wydatków eksploracyjnych firm górniczych w kilkunastoletnim okresie, z uwzględnieniem rodzajów realizowanych projektów górniczych - grassroots, late stage and feasibility, minesite - oraz ich lokalizacji na świecie. Przedstawiono analizę przyczyn wpływających na zmianę zachowania firm surowcowych w różnych fazach cyklu gospodarczego odnośnie zakresu i wysokości nakładów na realizację prac poszukiwawczych. Podjęto również próbę prognozy rozwoju sytuacji na rynku metali nieżelaznych w drugiej połowie 2010 r. i kolejnych latach.
EN
Development phase of economic cycle has a strong impact on investment decisions of mineral consortiums, especially operating on metals market. It particularly concerns the impact on budget changes of exploration projects, being on different stage of progress. The contribution and leverage of different mineral companies - major, intermediate, junior, government, on exploration market condition was analyzed. The investment trends in nonferrous metals prospecting and exploration were also discussed. The amount of exploration expenditures of mining companies within several years, with regard of mining project type, i.e. grassroots, late stage and feasibility, minesite, and its location, were studied. The analyses of reasons of mining companies activity changes during different stages of economic cycle with regard to scope and size of exploration expenses was presented. The attempt was made to predict the nonferrous metals market development in the second half of 2010 and during next years.
PL
W referacie przedstawiono rozwój idei społecznej odpowiedzialności biznesu w Polsce. Omówiono rolę CSR w strategii zarządzania przedsiębiorstw, w tym w szczególności przedsiębiorstw przemysłu wydobywczego. Scharakteryzowano istotne działania na rzecz CSR wybranych przedsiębiorstw górniczych w aspektach środowiskowych, pracowniczych, regionalnych i innych oraz sposoby informowania i raportowania o podjętej w tym zakresie działalności, m.in. przez takie firmy jak: KGHM Polska Miedź SA, PGE.
EN
The development of corporate social responsibility (CSR) in Poland has been presented in the paper. The role of CSR in company's management strategy, including mining companies, the main achievements in CSR of mining companies concerning ecological, social, local and other aspects, as well as methods of its reporting have been described. Some case studies based on achievements of KGHM Polska Miedź SA or PGE have been included.
19
PL
KGHM Polska Miedź S A. jest dziewiątym producentem górniczym miedzi na świecie. Produkuje około 440 tysięcy Mg miedzi w koncentracie pochodzącej z własnych złóż. Strategia spółki uchwalona w 2009 r. zakłada zwiększenie łącznego poziomu produkcji do 700 tysięcy Mg, Aby cel ten osiągnąć, KGHM musi powiększać swoją bazę zasobową poprzez nabywanie nowych złóż poza obszarem Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego. Na początku maja 2010 r. Spółka poinformowała o podpisaniu umowy inwestycyjnej z Abacus Mining & Exploration Corporation, dotyczącej wspólnej inwestycji w złoże miedzi i złota Afton-Ajax, w prowincji Kolumbia Brytyjska na zachodzie Kanady. Jest to pierwszy krok ku realizacji strategii KGHM, a niniejszy artykuł opisuje szczegółowo proces selekcji projektów, złoże Afton-Ajax, strukturę transakcji oraz wycenę wartości projektu.
EN
The KGHM Polska Miedź S.A. is the ninth mining copper producer in the World. It produces about 440 thousand tons of copper concentrate from its own deposits. According to the company.s strategy passed in the year 2009 the total production level will be increased up to 700 thousand tons. To reach this target the KGHM must expand its base of reserves by purchase of new deposits outside the Legnica-Głogów Copper Region. At the beginning of May 2010 the Company informed about investment agreement singing with Abacus Mining & Exploration Corporation concerning the common investment in the copper and gold deposit British Columbia province on the west of Canada. This is the first step towards realization of KGHM strategy, and this paper describes in details project selection process, deposit Afton-Ajax, structure of the transaction as well as assessment of the project value.
20
Content available remote Strategia KGHM Polska Miedź SA na lata 2009-2018
PL
Niniejszy artykuł zawiera informację na temat „Strategii KGHM Polska Miedź SA na lata 2009 - 2018". Poruszone są w nim zagadnienia, dotyczące podejścia do zewnętrznej i wewnętrznej analizy strategicznej KGHM, budowy strategii i jej prezentacji. We wnioskach poruszono kwestie implementacji strategii w spółce oraz jej realizacji.
EN
This paper contains information about "Strategy of the Polish Copper Stock Company (KGHM) for 2009 - 2018". Discussed in this article issues which concern with internal and external strategie analysis of KGHM Company. In conclusions touched the strategy implementation problems.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.