Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 53

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
EN
Currently, smart energy meters are being implemented in many countries. In some countries, consumers also have an in-home display (IHD), a device that facilitates energy management by presenting interesting information about energy consumption. In this article, the authors presented their own design of an advanced in-home display. Two-way communication with such a display is necessary for its proper operation so that it could be an interactive device. The authors wanted households to have only one device for managing energy in a comprehensive way, and not many, each of which would have reduced functionality.
PL
Obecnie inteligentne liczniki energii wdrażane są w wielu krajach. W niektórych przypadkach odbiorców dodatkowo wyposaża się w wyświetlacz domowy, czyli urządzenie, które ułatwia zarządzanie energią prezentując interesujące informacje. W tym artykule autorzy przedstawili zaprojektowany przez siebie, rozbudowany funkcjonalnie wyświetlacz domowy. Zostałaby uruchomiona dwukierunkowa komunikacja z takim wyświetlaczem, dzięki czemu stałby się on urządzeniem interaktywnym. Autorzy chcieli, aby w gospodarstwie domowym było tylko jedno urządzenie umożliwiające zarządzanie energią w kompleksowy sposób, a nie wiele, z których każde posiadałoby okrojoną funkcjonalność.
PL
W XXI wieku coraz większą uwagę poświęca się zdrowiu psychicznemu człowieka. Wszechobecność urządzeń elektrycznych, które są zasilane prądem elektrycznym mogącym zabić człowieka, połączone z coraz większym uzależnianiem się od takiego zasilania i koniecznością ponoszenia opłat za energię elektryczną, u niektórych ludzi może powodować powstawanie, występowanie i nasilanie się różnego rodzaju zaburzeń psychicznych. Artykuł przedstawia podstawowe zaburzenia psychiczne mogące wystąpić u ludzi w wyniku zajścia interakcji człowieka i prądu elektrycznego. W przypadku większości przedstawianych tutaj zaburzeń faktyczne mechanizmy ich powstawania zostały poznane lub znajdują one uzasadnienie, jednak w niektórych przypadkach wynikają one z nadmiernych lub nieuzasadnionych lęków. Intencją autora było wykazanie, że prąd elektryczny może powodować nie tylko ubytki zdrowia fizycznego człowieka, ale również i psychicznego.
EN
In the twenty-first century, more and more attention is paid to the mental health of people. The ubiquity of electrical devices that are powered by electricity which can kill a human being, it can cause the occurrence and severity of various types of mental disorders. The article presents basic mental disorders that can occur in humans. In these cases, we know actual mechanisms of their formation or they are justified. However, in some cases, these disorders result from excessive or unnecessary medication.
PL
W ostatnich latach coraz większą uwagę poświęca się psychice człowieka. Akcentuje się fakt istnienia różnych zaburzeń i dolegliwości oraz opracowuje sposoby radzenia sobie z nimi lub pomocy osobom. Generowanie lub przepływ prądu elektrycznego również może powodować powstawanie, występowanie i nasilanie się różnego rodzaju zaburzeń psychicznych. W artykule wyszczególniono i pokrótce scharakteryzowano podstawowe zaburzenia lękowe i fobiczne. Przedstawiono również obawy i zachowania mogące wystąpić u ludzi, a których obecność jest związana z użytkowaniem, porażeniem, brakiem lub niemożnością zakupienia odpowiedniej ilości energii elektrycznej.
EN
More and more attention has recently been paid to the human psyche. Emphasized is the fact that there exist many ailments and disorders and developed are methods to cope with them or to just help the afflicted persons. Generation or a flow of an electric current can also cause formation, occurrence and growth of various mental illnesses. Specified and described briefly are basic anxiety and phobic disorders. Presented are also fears and specific kinds of behaviour in humans which occurrence is connected with everyday use of electricity, cases of electric shocks, inability to buy sufficient quantity of electric energy or the feeling to be completely cut off from its deliveries.
PL
Miejska wyspa ciepła UHI (ang. Urban Heat Island) jest to zjawisko meteorologiczne polegające na występowaniu wyższej temperatury powietrza i otoczenia w aglomeracjach miejskich niż w otaczających je okolicznych terenach wiejskich. Różnice temperatur występują za dnia, a najbardziej widoczne są późnym wieczorem, szczególnie w okresie zimowym. Wydaje się zasadne podejmowanie wielu inicjatyw w miastach, aby ograniczyć wielkość miejskiej wyspy ciepła, zapewnić w miastach więcej zieleni i promować taką organizację przestrzeni, jaka będzie sprzyjać wystarczającej wymianie miejskiego powietrza z sąsiednimi terenami przyległymi. Dzięki temu możliwe będzie obniżenie temperatury w miastach oraz zmniejszenie poziomu zanieczyszczeń.
EN
An urban heat island (UHI) is a meteorogical phenomenon consisting in occurrence of a higher air and neighbourhood temperature in urban agglomerations than in the surrounding them rural areas. Temperature differences occur during daytime and they can be mostly seen in late evenings, especially in winter seasons. It seems reasonable to take up many initiatives in towns to reduce the size of UHls, guarantee bigger number of green areas in cities and promote such organization of space that will foster a sufficient air exchange with neighbouring areas. As a result, lowering of temperature in towns and reduction of pollution level will be possible.
EN
It is predicted that by 2020, in line with EU guidelines, smart electricity meters will have been implemented in 80% of households. Some energy consumers are afraid that such meters will record data concerning their privacy and allow the interception of such data by cybercriminals or that such data will be used for purposes other than accounting services of electricity supply. The authors of the publication conducted a survey among the Poles and Czechs to find out whether such fears are actually among the people and to what extent. The researchers also decided to check whether there is a duality between concerns about the disclosure of measurement data from smart energy meters and voluntarily expressed consent access to much more personal content stored on smartphones.
PL
Przewiduje się, że do 2020 roku, zgodnie z wytycznymi unijnymi, inteligentne liczniki energii elektrycznej zostaną wdrożone w 80% gospodarstw domowych. Niektórzy odbiorcy energii obawiają się, że takie liczniki będą rejestrować dane mówiące o ich prywatności oraz umożliwią przechwycenie takich danych przez cyberprzestępców lub że takie dane zostaną wykorzystane do innego celu niż rozliczanie usługi dostarczania energii elektrycznej. Autorzy publikacji przeprowadzili badanie ankietowe wśród Polaków i Czechów, aby poznać, czy takie obawy rzeczywiście występują wśród ludzi i w jakim zakresie. Badacze postanowili również sprawdzić, czy nie występuje pewien dualizm pomiędzy obawami związanymi z ujawnianiem danych pomiarowych z inteligentnych liczników energii a dobrowolnie wyrażanymi zgodami na dostęp do dużo bardziej prywatnych treści przechowywanych na smartfonach.
EN
Internet of Things is a new technology, which can be used in smart grids in future. In 2012, the Internet of Things (IoT) technology was recognized by the Polish energy regulatory office as a long-range goal in scope of its usage in smart power grids. In the article, Internet of Things solutions were divided into three groups: smart objects or devices, smart sensors and tags. The article shows areas of smart grids in which it would be desired to use the IoT technologies from particular groups.
PL
Internet Rzeczy IoT (Internet of Things) jest nową technologią, która w przyszłości może zostać wykorzystana w inteligentnych sieciach elektroenergetycznych. Technologia ta została uznana przez polskiego regulatora energetyki jako perspektywiczna w zakresie możliwego jej wykorzystania w takich sieciach. W tym artykule rozwiązania Internetu Rzeczy zostały podzielone na 3 grupy: inteligentne obiekty i urządzenia, inteligentne czujniki i sensory oraz znaczniki – tagi. Artykuł przedstawia obszary w smart grids, w których pożądane byłoby zastosować określone technologie IoT z poszczególnych grup.
PL
W mikroekonomii istnieje koncepcja tragedii wspólnego pastwiska. Opisuje ona sytuację, kiedy ludzie mają nieograniczony dostęp do ograniczonych zasobów. Taka sytuacja może prowadzić do zniszczenia lub wyeksploatowania takich zasobów. W artykule podjęto próbę określenia, czy ta definicja jest adekwatna do sytuacji występującej w zapewnieniu dostaw energii elektrycznej do odbiorców końcowych.
EN
In microeconomics we can find a term „the tragedy of the commons” that describes the situation when people have got an unlimited access to scarce resources. Such a situation can lead to destruction or depletion of these resources. An attempt is made to determine whether the definition is adequate to situation occurring when the electric power supply must be ensured for all the end users.
PL
Informatyzacja elektroenergetyki wiąże się z wymianą obecnie funkcjonujących urządzeń służących do ochrony i kontroli pracy systemu elektroenergetycznego na nowe, elektroniczne, posiadające procesor, system operacyjny i własne oprogramowanie. Nowe urządzenia będą bardziej złożone funkcjonalnie, przez co bardziej niż dotychczasowe narażone na różne uszkodzenia. Na rynku urządzeń dla gospodarstw domowych obserwuje się niepokojący trend. Podejrzewa się, że część nowych produktów zostaje przygotowanych w taki sposób, aby skrócić czas ich bezawaryjnej pracy. Artykuł zawiera opis tego zjawiska oraz potencjalne zagrożenia i skutki, które mogłoby spowodować celowe postarzanie urządzeń sieciowych, zapewniających niezawodną pracę sieci elektroenergetycznej.
EN
Informatization of power industry is connected with the replacement of currently functionning equipment destined to protect and control of a power system with new, electronic ones possessing processors, operating systems and proprietary softwares. New devices will be functionally more complex and therefore more vulnerable to various damages. A worrying trend can be observed in the household appliances market – it is suspected that a part of new products is prepared so as to shorten their life-cycle. Here we can find a description of this process as well as of potential dangers and effects that can be caused by intentional obsolescence of the equipment that task is to ensure reliable work of a power network.
EN
The aim of the paper is to present results of the research that was taken in 2014 by the authors. The scope was to investigate electricity usage patterns among consumers in Poland and Czech Republic. In the next step, the differences and similarities behavior models in households and workplaces were defined and motivations of respondents in activities related to energy efficiency were described. The paper describes current literature review, research methodology along with its’ organization as well as results and conclusions.
PL
Celem pracy jest przedstawienie wyników badań, które zostały podjęte w 2014 roku przez autorów. Była to próba zbadania wzorców użytkowania energii elektrycznej wśród konsumentów w Polsce i Czechach. W następnym kroku, zostały określone różnice i podobieństwa w modelach zachowań w gospodarstwach domowych i miejscach pracy oraz motywacje respondentów do podejmowania działań związanych z efektywnością energetyczną. W artykule przedstawiono przegląd bieżącej literatury, opisano metodologię badań, jak również uzyskane wyniki i wnioski.
EN
A recent research by OnePoll and Rexel showed that most of the British public have a ' personality split ' when it comes to their energy conservation habits. The authors of this publication have conducted their own research in order to understand the behavior of the Poles and Czechs and determine whether they differ from the results showing the behavior of the British. The online survey was conducted between April 2014 and June 2014. Total number of 244 responses were obtained. This publication presents the results of the conducted research. In the article you will find analyses and key results of the research conducted among different employees.
PL
W okresie 16.04.2014 – 16.06.2014 r. została przeprowadzona ankieta internetowa. Uzyskano 244 odpowiedzi. Celem przeprowadzenia tej ankiety było rozpoznanie motywacji oraz zachowań respondentów w zakresie działań związanych z efektywnością energetyczną. Badania miały rozpoznać w szczególności potwierdzić lub wykazać różnice w zachowaniach osób w miejscu pracy w porównaniu do zachowań w domu. Niektórzy badacze podkreślają, że zachowania takie bazują na nawykach, w takim przypadku ewentualne równice powinny być nieznaczne, wynikające z ograniczeń ankiety. Badanie miało również porównać zachowania osób mieszkających w Polsce i w Czechach. Artykuł przedstawia otrzymane wyniki oraz autorzy próbują wyjaśnić przyczyny zaobserwowanych różnic w deklarowanych zachowaniach.
PL
Podano, w jaki sposób zaćmienie słońca wpływa na poziom wytwarzania energii elektrycznej przez ogniwa słoneczne na przykładzie ogniw znajdujących się na dachu budynku Politechniki Wrocławskiej.
EN
Discussed is how a solar eclipse influences the level of electric energy generation by solar cells on the example of cells mounted on the building belonging to Wrocław Polytechnic University.
PL
Opisano problem i dysonans związany z ograniczonym dostępem do danych osobowych dla zwykłego obywatela, a z drugiej strony przetwarzanie bez kontroli zewnętrznej ogromnych ilości danych przez niektóre wielkie przedsiębiorstwa internetowe.
EN
The paper describes a problem of disparity connected with limited access of an ordinary citizen to personal data and processing of huge number of data by some large internet enterprises without external control.
PL
Artykuł przedstawia różne aspekty związane z przyłączaniem mikroźródeł do sieci elektroenergetycznej oraz z rozliczaniem energii wytworzonej w nich. Przedstawione zostały praktyczne problemy, jednak w obecnie przyjętych ustawach, rozporządzeniach i instrukcjach ruchu brakuje jednoznacznych zapisów związanych z podejściem do tych problemów.
EN
The article presents various aspects of grid interconnection of a local power microgeneration source. The author also describes some aspects of settlement mechanisms and payments for generation of energy. Now in Poland there is a legal system which does not include regulations regarding these cases.
PL
Nowo stawiane budynki charakteryzują się mniejszym zapotrzebowaniem na ciepło, niż budynki starsze, zwykle jednak mają większe zapotrzebowanie na energię elektryczną. Jednak wskaźniki energochłonności budynku np. zero-energetycznego (ang. Zero-energy building) lub pasywnego, czy przyjazności dla środowiska np. zielonego budynku (ang. Green building) nie przekładają się na jakość środowiska wewnętrznego w takim budynku. Zasadniczo celem stawiania budynków jest ich przeznaczenie: prawie każdy budynek jest przestrzenią, w której będą przebywać lub mieszkać konkretni ludzie. Dopiero potem można mówić o ograniczeniu jego wpływu na środowisko naturalne. Budynek jest dla ludzi, a nie dla środowiska naturalnego. Dlatego bardzo ważnym czynnikiem, w takich budynkach, powinno być stworzenie tam optymalnych warunków dla ludzi np. zapewnienie odpowiedniej jakości środowiska wewnętrznego. Egzystencja człowieka zawsze będzie negatywnie wpływać na środowisko naturalne i chodzi o to, aby ograniczyć część takiego, negatywnego wpływu. Stawianie, jako celu, ograniczenia takiego oddziaływania może bowiem prowadzić do ograniczenia wolności obywatelskich, zdrowia i podstawowych praw człowieka. Artykuł wskazuje możliwe i już występujące zagrożenia dla zdrowia ludzi przebywających w takich w energooszczędnych budynkach.
EN
New buildings may have low energy consumption for heating, but on the other hand have higher electricity consumption than older ones. However, rates of energy consumption of the building e.g. in a zero-energy building, passive building, or environmental friendliness e.g. in a green building does not necessarily translate into the indoor environmental quality in such a building. The general aim of putting up buildings is their destiny: nearly every building is a space in which reside or live real people. Only then we can talk about reducing its impact on the environment. The building is for the people, not the environment. Therefore, a very important factor in such buildings, there should be the creation of optimal conditions for people, eg. ensuring the best of quality of the internal environment. The article describes the possible risks to the health of people staying in energy-efficient buildings.
PL
Istnieje wiele opracowań na temat inteligentnych systemów pomiarowych. Miarą sukcesu wdrożenia inteligentnych systemów pomiarowych jest stopień zaangażowania klienta – odbiorcy i jego współpraca z przedsiębiorstwami energetycznymi, a także w konsekwencji takiego zaangażowania płynąca zmiana jego nawyków korzystania z energii elektrycznej. Artykuł ten skupia się na jednym urządzeniu inteligentnych systemów pomiarowych – na wyświetlaczu domowym. Charakteryzuje jego funkcje oraz przedstawia międzynarodowe doświadczenia płynące z projektów badawczych oraz wnioski z opracowań.
EN
There are many studies on smart metering. The aim of smart metering is not only automate billing and two-way communication with a smart meter. The measure of success of the implementation of smart metering is the level of customer engagement and his cooperation with energy companies, as well as the consequences of such involvement flowing change his electricity-using habits. This article focuses on one device for smart metering – in-home display. The paper characterized IHD's functions and described international experiences of the research and conclusions of the studies.
PL
Przedstawiono niektóre z najważniejszych trendów i tendencji rozwojowych inteligentnych systemów pomiarowych.
EN
The paper presents some of the most important trends and tendencies in development of smart measurement systems.
PL
Obecnie w elektroenergetyce promuje się wiele nowoczesnych rozwiązań związanych z większą automatyzacją sieci elektroenergetycznych oraz z informatyzacją infrastruktury sieciowej. Niektóre z takich rozwiązań są promowane, a nawet w różnym stopniu dotowane przez państwo. Jednak ich wdrożenie będzie miało wpływ na poziom zapotrzebowania na ciepło gospodarstw domowych, które zdecydują się zainwestować w określone rozwiązania. Artykuł przedstawia możliwy wpływ wdrożenia niektórych rozwiązań smart grid na zmianę zapotrzebowania na ciepło sieciowe.
EN
Currently in power sector it promotes innovative solutions that increase the automation of power networks and computerization of power grid infrastructure. Some of these solutions are subsidized to varying degrees by the state. However, their implementation will affect the heat demand at the house-hold level that choose to invest in specific solutions. This article presents possible impact of the implementation of smart grid solutions to change in heat demand in district heating systems.
EN
In the paper, the author describes his experience that he has gained in the design of a gas metering system. The AGMR (automated gas meter reading) system collected measurement data from gas meters which were installed in high pressure gas regulating stations. The system offered complete data processing services. Then the processed data was sent to the system of forecasting demand. Designers of the system have encountered several challenges which forced them to think. The publication presents the encountered problems, both at the design stage of the system, as well as during its implementation and operation.
PL
Artykuł opisuje doświadczenia zdobyte podczas projektowania systemów pomiarowych na potrzeby zebrania danych pomiarowych z gazomierzy w stacjach redukcyjnych pierwszego stopnia, przetworzenia tych danych i przygotowania do systemu prognostycznego. W publikacji tej przedstawiono wyzwania i problemy, przed którymi stanęli projektanci systemu zdalnie odczytującego dane z gazomierzy AGMR dla przepływu gazu z różnych punktów granicznych, zarówno na etapie opracowywania systemu, jak również podczas jego wdrażania i eksploatacji.
EN
Shortage of fossil fuels is a well-known fact. In order to become independent from this energy source, embedded energy generation is being recommended, as well as methods of efficiency increase are being promoted. Smart Grid is one of many tools/solutions used to improve it. The main entity here are consumers and successful implementation of Smart Grid relies on consumers adjusting to information shared with them as a result and taking recommended actions. This article highlights doubts that one may come across when analyzing some concepts related to Smart Grid and energy efficiency. Presented cases show that distribution tariffs are not properly designed. Applicable rates and costs in the tariffs do not reflect the actual fixed and variable costs of the utilities.
PL
Kończenie się zasobów paliw kopalnych jest faktem. Aby uniezależnić się od tych paliw promuje się generację rozproszoną oraz stawia akcent na zwiększenie efektywności wykorzystywania energii. Jednym z narzędzi, które ma służyć do tego celu jest smart grid. Ale smart grid jest tylko narzędziem. Głównym podmiotem jest tutaj człowiek – konsument. Sukces wdrożenia smart grid będzie wtedy, jeżeli konsumenci dostosują się do przekazywanych im informacji i będą chcieli podejmować określone działania. W artykule tym przedstawiono wątpliwości, które rodzą się przy zagłębianiu się w niektóre koncepcje związane ze smart grid i z efektywnością energetyczną. Pojawia się wniosek, że obecnie taryfy dystrybucyjne są nieprawidłowo zaprojektowane i stosowane w nich stawki cenowe nie odzwierciedlają odpowiednio rzeczywistych kosztów stałych i zmiennych.
20
PL
Obecnie można zaobserwować globalny ruch w kierunku inteligentnych sieci. Pomimo tego, że są różne ścieżki osiągnięcia tego samego celu, który jeszcze nie jest precyzyjne określony, to budowę takiej sieci najczęściej rozpoczyna się od wdrażania inteligentnych systemów pomiarowych. Urządzenia elektroniczne (komputery, telefony komórkowe itp.) w ostatnim czasie uległy bardzo szybkiemu rozwojowi. Autor stawia tezę, że wystąpi podobny rozwój inteligentnych liczników, zatem już teraz trzeba przewidzieć to przygotowując specyfikacje wdrożeniowe dla takich systemów.
EN
You can now see the global movement towards smart grids. Despite the fact that there are different paths to achieve the same purpose which is not yet precisely defined, the construction of such a network usually starts with the implementation of smart metering. Currently, engineers and scientists contribute to the rapid development of electronic devices. The modern electronic devices (computers, cell phones, etc.) have more functions than devices produced a few years ago. In fact, by 2015, 250 million smart meters will be installed worldwide. Millions of electric smart meters in customers' homes cannot be developed in a simple and fast way. This limitation may hinder AMI (Advanced Metering Infrastructure) development. Smart meter will have a remote firmware update feature. The paper presents limitations of this feature. The article describes a problem of interoperability. Interoperability is the ability of diverse systems and devices to work together (inter-operate). The author argues that a rapid development of smart meters will be occur, so distribution network operators must take this into account when preparing specifications for the implementation of such systems.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.