Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 76

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
PL
Ścieżki, place, promenady, które mają zachwycać przez cały rok, muszą mieć dominujące elementy przełamujące kolor zabudowy i otoczenia. Mogą to być modernistyczne elementy małej architektury, przykuwające uwagę klomby i kwietniki, lub… nawierzchnia wykonana z kostki w intrygującym, modnym kolorze lawy, czerwieni i barwach jesiennych liści. Zainspirowane naturą aranżacje emanują ciepłem i radością bez względu na porę roku.
EN
The aim of the article is to identify factors related to managerial job satisfaction, and underline the differences regarding their importance in the context of gender. The study was conducted with the usage of a questionnaire in a group of 387 managers (140 women, 247 men) from 50 enterprises. Results show that in these organizations are existing significant gender differences in the context of: support from supervisor, procedural fairness, perceived development opportunities. In the group of women mean results are lower but correlations with job satisfaction stronger. This means that job satisfaction factors for female and male managers differ, which requires differentiation of practices and further exploration.
PL
Celem artykułu jest identyfikacja czynników związanych z zadowoleniem z pracy w grupie kierowników, oraz wskazanie różnic ze względu na płeć kierowników. Wyniki uzyskano dzięki badaniom ankietowym przeprowadzonych wśród 387 kierowników (140 kobiet, 247 mężczyzn) z 50 przedsiębiorstw. Wyniki wskazują na występowanie istotnych różnic ze względu na płeć, w zakresie wsparcia ze strony przełożonego, sprawiedliwości proceduralnej oraz możliwości rozwoju. Średnie w grupie kobiet są niższe, a korelacje zmiennych zadowoleniem silniejsze. Oznacza to, że inne są uwarunkowania zadowolenia z pracy w przypadku kierowników kobiet i mężczyzn, co wymaga zróżnicowania praktyk oraz dalszej eksploracji .
PL
Osad lodowy na przewodach wysokonapięciowych linii jest głównym czynnikiem wpływającym na bezpieczeństwo i niezawodność pracy tych linii. Z problemem tym związane są znaczące straty ekonomiczne, dlatego wiele ośrodków naukowo-badawczych oraz operatorzy sieci przesyłowej i dystrybucyjnej prowadzą szerokie badania oraz analizy mające na celu opracowanie odpowiednich standardów oraz procedur postępowania.
EN
Ice loadings on HV overhead line conductors is the main reason influencing safety and reliability of the lines. This problem is connected with great economical loses so many research centres and transmission and distribution lines operators conduct wide investigations and analysis for developing adequate standards, recommendations and maintenance procedures.
PL
W artykule przedstawiono zastosowanie napięcia przemiennego tłumionego (DAC) do badań odbiorczych i diagnostyki w miejscu zainstalowania elektroenergetycznych kabli wysokiego napięcia (do 230 kV).
EN
The article presents the application of damped alternating voltage (DAC) for acceptance tests and diagnostics in the place of installing high voltage power cables (up to 230 kV).
PL
Zarządzanie zasobami ludzkimi odgrywa istotną rolę w innowacyjnym przedsiębiorstwie. Szczególnego znaczenia nabierają praktyki zarządzania zasobami ludzkimi, które umożliwiają budowanie relacji między pracownikami a pracodawcą. Celem ich jest kształtowanie pożądanych przez przedsiębiorstwo zachowań pracowników. W artykule przedstawiona zostanie istota praktyk ZZL w innowacyjnym przedsiębiorstwie oraz rodzaje związków występujących pomiędzy stosowanymi praktykami ZZL a innowacyjnością przedsiębiorstwa. Zostanie dla nich zaprezentowany przegląd badań zrealizowanych na świecie.
EN
Human resources management plays an important role in innovative enterprise. Particularly human resource management practices enhance the relationship between employees and the employer. Their aim is to shape the desired by enterprise behaviors of the employees. The article presents the essence of HRM practices in an innovative enterprise and the types of relationships between applied HRM practices and enterprise innovativeness. There will be presented a review of research carried out in the world.
PL
Nowoczesne metody badań i diagnostyki kablowych linii elektroenergetycznych na napięcie do 230 kV obejmują próby napięciowe, badanie wyładowań niezupełnych i pomiar współczynnika strat dielektrycznych. Od ok. 14 lat na całym świecie coraz częściej stosowane są metody diagnostyczne z wykorzystaniem tłumionego napięcia przemiennego DAC. Na podstawie prac prowadzonych w ramach CIGRÉ i standardów IEEE poświęconych wykorzystaniu napięcia probierczego DAC, w artykule opisano różne międzynarodowe doświadczenia i praktyczne wykorzystanie napięć tłumionych AC i procedur badawczych stosowanych przy badaniach odbiorczych i diagnostycznych linii kablowych na napięcie do 230 kV, co zilustrowano przykładami praktycznymi.
EN
Modern on-site testing and diagnosis of power cable lines up to 230 kV consists of voltage testing, partial discharge detection and dissipation factor measurements. Since last 14 years more and more the use of damped AC (DAC) energizing is getting worldwide attention. Having in mind new developments by CIGRE and IEEE for the use of DAC testing in this paper different international practical application of damped AC voltages and testing procedures for on-site testing and diagnosis of underground power cable lines up to 230 kV will be discussed based on general considerations and practical examples.
PL
Rozbudowa sieci elektroenergetycznej wysokiego napięcia wymaga odpowiedzi na pytanie: jaki rodzaj linii jest rozwiązaniem optymalnym w danej sytuacji. Mogą to być linie napowietrzne lub linie kablowe, a nowoczesne technologie pozwalają uzyskać coraz więcej zalet obu typów linii. Należy jednak sądzić, że w istniejących uwarunkowaniach techniczno-ekonomiczno-społecznych coraz częściej optymalnym wyborem jest decyzja budowy nowej linii elektroenergetycznej lub jej fragmentu jako linii kablowej.
EN
Development of high voltage power network needs to fulfill such demands as: what kind of power line is optimal solution in particular situation. We can choose overhead line or cable line because modern technologies offer longer list of advantages for both types of each kind of line. It should be mentioned that in existing technical, economic and social conditions very often the optimal choice is the decision to construct the whole power line or its part as a cable line.
PL
W artykule zaprezentowano wnioski z oceny użyteczności Systemu Zawodowcy, który stanowi wsparcie zarówno dla szkół, jak i pracodawców na wielkopolskim rynku pracy. Z oceny wynika, że system dobrze spełnia swoje funkcje. Z uwagi na przyjęte w nim rozwiązanie drzewa kompetencyjnego i dołączone do niego szczegółowe opisy kompetencji oraz szybki internetowy dostęp użytkownika do dużej liczby kandydatów może być wykorzystywany przez kadrę kierowniczą do zarządzania zasobami ludzkimi, w tym przede wszystkim w procesach rekrutacji i selekcji, adaptacji, rozwoju, zarządzania talentami oraz kształtowania kultury organizacyjnej.
EN
The article presents the findings of the evaluation of the usefulness of System Zawodowcy (System of Professionals), which supports schools and employers on the labor market in the Greater Poland region. The evaluation proves that the system fulfills its function well. Since the solution employs a competence tree and the accompanying detailed descriptions of competences, as well as fast internet access to a large number of candidates, it can be used by the management of enterprises for human resource management purposes. It can be particularly helpful in the processes of recruitment and selection, adaptation, training, talent management and organizational culture development.
PL
W artykule zamieszczono wyniki badań ankietowych, dotyczące samooceny potencjału kompetencyjnego przeprowadzone w grupie 387 kierowników w innowacyjnych przedsiębiorstwach w 2015 roku1 . Badania dotyczyły samooceny w obszarze posiadanej wiedzy, poziomu umiejętności menedżerskich oraz stosowanych i preferowanych metod doskonalenia. Wyniki przenalizowano zarówno w kontekście wyników ogólnych dla całej grupy respondentów, jak i wieku oraz płci menedżerów. Na podstawie uzyskanych wyników można sformułować wnioski dotyczące rozwoju potencjału menedżerów i zarządzania różnorodnością zasobów ludzkich.
EN
The article describes the results of a survey on competency potential self-assessment conducted among 387 managers in innovative companies in 2015 year. It was conducted with usage of self-assessment questionnaire related to managerial knowledge, skills, preferred and uses methods of development. Results were analysed both in the context of the general competencies of managers, and as well in the context of age and gender. Based on the results one can draw conclusions regarding the development of managerial competency potential and as well regarding the human resources diversity management.
10
Content available remote Linie elektroenergetyczne WN i NN – światowe rekordy
PL
Na całym świecie obserwuje się dynamiczny rozwój linii napowietrznych i kablowych na coraz wyższe napięcia. W artykule opisano linie elektroenergetyczne AC i DC, które stanowią rekordy światowe pod względem wysokości napięcia roboczego i długości.
EN
In all over the world it can be observed the dynamic development of overhead and cable high voltage power lines. The paper describes AC and DC power lines which have very long lengths and work with extra high voltage.
11
Content available remote Aspekty techniczne budowy i przyłączania elektrowni wiatrowych
PL
W artykule przedstawiono podstawowe aspekty techniczne związane z budową oraz bezpieczeństwem użytkowania elektrowni wiatrowych. Przedstawiono problemy ochrony odgromowej i stosowane w elektrowniach wiatrowych rozwiązania zabezpieczeń. Przedstawiono także aspekty związane z infrastrukturą uziemienia elektrowni wiatrowych. W artykule omówiono również problem przyłączania farm wiatrowych do systemu elektroenergetycznego, a także nowoczesne rozwiązania związane z budową oraz wyprowadzeniem mocy z farm wiatrowych.
EN
In the paper there are presented technical aspects connected with construction and security of using of wind power station. There are presented issues of lightning protection and used in wind power plants protection solutions. There are also presented aspects connected with infrastructure of grounding of wind power plants. In the paper there are also discussed problems of connecting wind farms with power system, and also modern solutions of their constructing.
12
Content available remote Linie kablowe wysokich i najwyższych napięć
PL
Rozwój linii kablowych wysokich i najwyższych napięć między innymi wynika z faktu, że coraz trudniej uzyskuje się społeczną akceptację na budowę nowych linii napowietrznych wysokich i najwyższych napięć. Jednakże budując nowe linie kablowe, należy mieć świadomość istnienia wielu technicznych ograniczeń.
EN
The development of high voltage cable lines is a result of, among others, the increasing objections of local communities against building of new overhead power lines working with high and extra high voltage. But also the construction of new cable lines encounters certain technical limitations.
PL
Opisano kilka aspektów badań diagnostycznych on-site kabli elektroenergetycznych wysokiego napięcia nowo zainstalowanych, jak i będących w trakcie wieloletniej eksploatacji.
EN
The paper describes a few aspects of diagnostic on-site tests of HV power cables, new and service aged.
PL
Przedstawiono przegląd innowacyjnych rozwiązań konstrukcji wsporczych w liniach napowietrznych wysokiego napięcia.
EN
The paper presents a survey of innovative solutions of bracket constructions for overhead HV lines.
PL
Przedstawiono charakterystykę i rozwój technologii budowy linii kablowych wysokiego napięcia prądu stałego oraz wykonane instalacje.
EN
The paper presents technical description and development of construction technology of HVDC cable lines, existing installations are also presented.
PL
Przedstawiono podstawowe aspekty badań w miejscu zainstalowania oraz diagnostykę nowych i zestarzałych w czasie eksploatacji rozdzielczych i przesyłowych energetycznych kabli WN.
EN
The paper presents basic aspects of on-site tests and diagnostics of new and service aged distribution and transmission electric power HV cables.
PL
W niniejszym artykule zostały opisane kluczowe kompetencje i umiejętności potrzebne kierownikom jednostek samorządowych w wykonywaniu ich ról menadżerskich i funkcji zarządzania. Szczególny nacisk położono na umiejętności decyzyjne, czyli te kompetencje, które umożliwiają kierownikom podejmowanie właściwych decyzji. W część badawczej postawiono pytania: Jakimi kompetencjami powinni charakteryzować się kierownicy administracji samorządowej? Czy decyzje kierownika administracji samorządowej wymagają posiadania innych, specyficznych kompetencji niż w przypadku tzw. klasycznego menedżera organizacji biznesowej? W celu odpowiedzi na tak postawione pytania posłużono się wynikami badań własnych przeprowadzonych na grupie 208 kierowników z 75 różnych urzędów administracji samorządowej województwa śląskiego.
EN
The article presents managerial competencies’ issues in the decision-making aspect. We have claimed that there is a need for employing a new managerial (and not only administrative or political) paradigm in managing local government administration institutions. In the study part we have posed the following questions: What competencies should the managers in local government administration have to make appropriate decisions? Do decisions of the manager of the council administration require the possession of different, specific competences than in case of the manager of the business organization? The studies have been based on surveys of 208 managers from the 75 local government administrations from Upper Silesia region.
PL
Przedstawiono rozwój linii kablowych napięcia przemiennego i stałego najwyższych napięć oraz wymagania badań odbiorczych tych linii.
EN
The paper presents development of UHV ac and dc cable lines and requirements for acceptance tests of these lines.
PL
Artykuł koncentruje się na zaleceniach norm w zakresie prób napięciowych izolacji kabli podczas badań odbiorczych linii kablowych. Obejmuje on analizę krajowych i międzynarodowych norm i standardów w tym zakresie.
EN
The paper focuses on the recommendations of standards for field testing of power cables system. It includes analysis of national and International standards and guides in this area.
EN
Performed investigations and obtained results concerned the analysis of residual stresses in near-surface areas of coppercorundum (Cu-Al2O3) composite and silicon carbide (SiC) samples. X-ray diffraction and acoustic tomography techniques, as well as the suitable calculation procedures, allowed to locate sample-areas with extreme values of stresses residing in the examined materials. The registered texture-stress characteristics reflects inhomogeneity of the samples structure identified by means of acoustic tomography. Obtained results provide valuable information on anisotropy of physical properties of structural elements produced by the technologies applied to the examined samples.
PL
Przeprowadzone badania i uzyskjane wyniki dotyczyły analizy naprężeń w pobliżu obszarów powierzchniowych dwóch typów materiałów: kompozytów CU-AI2O3 oraz węglika krzemu (SiC). Do zlokalizowania obszarów skrajnych wartości naprę- żeń w badanych materiałach użyto dwóch technik dyfrakcji rentgenowskiej i tomografii akustycznej wykorzystując skaningowy mikroskop akustyczny. Zarejestrowana tekstura krystalograficzna oraz naprężenia własne odzwierciedlają niejednorodność próbek zidentyfikowaną za pomocą tomografii akustycznej. Uzyskane wyniki stanowią cenne informacje na temat anizotropii właściwości fizycznych elementów konstrukcyjnych.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.