Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 16

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule pracy przedstawiono wstępne wyniki badań reologicznych zawiesin modelowych na bazie odpadowej gliny TG3 z dodatkiem węgla brunatnego (tak aby osiągnąć stałą zawartość węgla 10%), w obecności roztworów nasyconych chlorkami wybranych metali. Kopaliny ilaste często towarzyszą złożom węgla brunatnego, a jego stałe wydobycie pozwala na wykorzystanie najlepszych jakościowo kopalin ilastych w różnych celach, między innymi jako surowiec ceramiczny. Wykorzystanie tego typu kopalin może pozwolić na zmniejszenie ilości czynnych lub nowo uruchamianych wyrobisk górniczych i na zaoszczędzenie zawartych w nich złóż. Zagospodarowanie kopalin towarzyszących sprzyjać może także ożywieniu gospodarczemu na rynku, poprzez zwiększenie podaży tych surowców.
EN
Studies on rheological behaviour of TG3 clay suspensions was carried out. Brown coal was added into the slurries in 10%wt. The liqiud media were solutions of some metal chlorides such as Na, K, Mg, Ca i Fe (III). In this paper the pre-liminary results have been shown. The purpose of this experiment was suspension stabilization in case of using pollution water in a technological process. Flow curves, viscosity and thixotrophy of those slurries were determined. The obtained results indicate that there is a dependence between exchanging cation and rheological behaviour. Clay materials very often co-exist with brown coal deposites. Constant exploatation allowed to use this clay materials in many branches of industry, e.g. as ceramics raw material.
EN
Heat accumulation means denotes the of a material to collect and store inside a specific amount of thermal energy, which can be then returned for a period time from the material. There are many investigations devoted to finding a method to collect heat when there is an excess and to use it when there is a deficit. The parameter determining whether the returned heat long for a term will have an impact on the room temperature, is the time of emission of stored energy. For the specified amount of stored energy, the emission time cannot be too short (in such a case too much heat in the unit time is returned) or too long (in this case a too small amount of heat in the time unit is returned, for example insufficient for heating rooms). The main aim of this research is to investigate the behavior (during cooling) of natural rock materials. On the basis of research and performed calculations the evaluation of tested materials to serve as the heat accumulator was performed. This analysis would allow them to be applied for the production of components, including precast, working at elevated temperatures, in which the accumulation and transfer of heat is important (eg. housing furnaces and fireplaces).
PL
Akumulacja ciepła oznacza zdolność materiału do gromadzenia i magazynowania w jego wnętrzu określonej porcji energii cieplnej, która następnie może być przez pewien okres czasu przez ten materiał oddawana. Szuka się więc sposobów gromadzenia ciepła wtedy, gdy jest jego nadmiar oraz wykorzystania, gdy występuje deficyt. Parametrem, decydującym o tym czy oddający ciepło materiał w sposób długotrwały będzie oddziaływał na temperaturę pomieszczenia, jest czas oddawania (emisji) zgromadzonej energii. Przy danej ilości zgromadzonej energii, czas jej emisji nie może być zbyt krótki (wtedy w jednostce czasu oddawane są zbyt duże ilości ciepła) ani zbyt długi (wtedy w jednostce czasu oddawane są zbyt małe ilości ciepła, niewystarczające np. do ogrzania pomieszczenia). W niniejszej pracy zrelacjonowano eksperyment polegający na badaniu zachowania się, podczas studzenia, naturalnych surowców mineralnych. Na tej podstawie badań oraz wykonanych obliczeń oceniono jego zdolność do akumulacji cieplnej. Pozwoliłoby to na stosowanie ich do wytwarzania elementów, w tym prefabrykatów, pracujących w podwyższonych temperaturach, gdzie jest istotna akumulacja i oddawanie ciepła (np. obudowy palenisk i komików).
PL
Przeprowadzono badania sorpcji i desorpcji wybranych kationów Na+, Ca2+, Mg2+, Mn2+, Cu2+, Cr3+, przez materiały wytworzone na bazie węgla brunatnego. Modyfikacja chemiczna materiału sorbentowego polegała na rozdrobnieniu z udziałem różnych związków nieorganicznych w tym z polimerami organicznymi. Próbki po modyfikacji chemicznej poddano działaniu podwyższonej temperatury przez kilka godzin. W celach porównawczych przeanalizowano także próbki surowego węgla brunatnego bez i po oczyszczeniu, bowiem wyseparowane czyste kwasy huminowe z węgla brunatnego są znane z największej kationowej pojemności wymiennej. Pojemność jonową określano w warunkach statycznych, mierząc różnicę stężenia kationów w sorbacie przed i po sorpcji (etap I), a następnie po przemyciu sorbentu (etap II) wodą destylowaną (A), oraz po procesie desorpcji kwasem solnym (B). Badania wykazały, że sorbenty na bazie zmodyfikowanego węgla brunatnego wykazały dość znaczne pojemności wymienne w granicach od 270−450 meq/100 g, w przypadku etapu pierwszego, i od 90−200 meq/100 g w przypadku etapu drugiego. Stwierdzono także, że najwyższą pojemność wymienną posiada oczyszczony kwas huminowy 450/200 meq/100 g, a najniższą modyfikat węgla brunatnego otrzymany w temperaturze 250°C. Pomiary desorpcji wykazały, że około 10% kationów jest wymywanych przez wodę destylowaną, pozostałość desorbuje się pod wpływem 10% kwasu solnego, jednakże suma kationów jest zgodna z pomiarem etapu drugiego. Powinowactwo sorpcyjne względem poszczególnych kationów jest różne. W przypadku pomiarów różnicy stężeń sorbenty modyfikowane wykazują najwyższe powinowactwo sorpcyjne względem wapnia, natomiast niemodyfikowany surowy węgiel brunatny względem chromu. Badania desorpcji wykazały, że najwyższy wpływ na powinowactwo sorpcyjne ma wartościowość kationu.
EN
Studies on the sorption and desorption of selected Na+, Ca2+, Mg2+, Mn2+, Cu2+ and Cr3+ cations by materials based on modified brown coal were carried out. The chemical modification of the sorbent material consisted of grinding involving different inorganic substances and organic polymers. Samples were subjected to chemical modification at elevated temperatures for several hours. For comparative purposes, as apart from brown coal, pure humic acids are known for the highest cations exchange capacity, samples of brown coal before and after purification were also analyzed. The ion capacity was determined under static conditions, measuring the difference in the concentration of cations in the sorbent before and after sorption and then after rinsing the sorbent with distilled water (A), and after the desorption process with hydrochloric acid (B). Studies have shown that sorbents based on modified brown coal have rather significant exchange capacities in the range of 270−450 meq/100 g for the first stage and 90−200 meq/100 g for the second stage. It was also found that purified humic acid (450−200 meq/100 g) has the highest exchange capacity and modified brown coal obtained at 250°C has the lowest. T he measurement of desorption showed that approximately 10% of the cations are already leached by distilled water and the residue is desorbed under the influence of 10% hydrochloric acid, but the total amount of cations is compatible with the measurement process of the second stage. The sorption affinity to various cations is different. In the case of the sorption measurements, modified sorbents show the highest sorption affinity with respect to calcium, while the unmodified raw brown coal with respect to chromium. The next stage of the measurement showed that the valence of the cation has the highest impact on the sorption affinity.
PL
Przedmiotem niniejszej pracy jest przedstawienie właściwości fizykochemicznych stałych pozostałości z termicznego przekształcania komunalnych osadów ściekowych w aspekcie wykorzystania ich w produkcji ceramiki czerwonej. Wykorzystanie tego rodzaju odpadów jest sposobem na ich zagospodarowanie, a ponadto może wpłynąć na redukcję kosztów produkcji cegieł, przy zachowaniu założonych parametrów użytkowych oraz walorów estetycznych. Określono skład chemiczny i mineralny stałych pozostałości, zawartość naturalnych izotopów promieniotwórczych, skład granulometryczny oraz wymywalność soli rozpuszczalnych, mogących stanowić potencjalne zagrożenie oraz powodować wady materiałowe. Kwarc stanowi główny składnik fazowy analizowanych materiałów, a jego zawartość dochodzi do 43% wag. Ilość ta z punktu widzenia właściwości ograniczających nadmierną plastyczność, powodującą odkształcenia materiału podczas procesu suszenia i wypalania, jest korzystna a popiół może być wykorzystany jako materiał schudzający, czyli substytut piasku. [...]
EN
The purpose of this case study is to investigate the properties and performance of sewage sludge ash from five specific sources such as plants incineratied as municipal sewage sludge in different part of Poland. The use of sludge as a construction and building material converts the waste into useful products that can alleviate disposal issues. Alternative materials are being considered for use by brick manufacturers as a potential cost effective solution to access materials with desirable compounds and properties that will satisfy the demand for large portfolios of products with different aesthetic properties. Testing is carried out to identify the properties and characteristics of alternative materials, as well as to determine whether the inclusion of certain alternative materials provide desirable results during lab-based experimentation. Special attention has been paid on ash mineralogy and chemical composition; particle size distribution; anion and cation leaching, which can be potentially dangerous and cause materials defects. [...]
PL
Przedstawiono wstępne wyniki badań zastosowania gliny TG3 z Turoszowa jako taniego i alternatywnego surowca do produkcji ceramiki sanitarnej. Celem było wprowadzenie jak największej ilości surowca bez pogorszenia parametrów technologicznych masy, takich jak: lepkość, ciężar właściwy, nabieranie czerepu przy zachowaniu założonego składu racjonalnego. Maksymalna ilość gliny TG3 możliwa do wprowadzenia to 37% w stosunku do wszystkich składników masy. Większa ilość tego surowca zmienia przede wszystkim skład racjonalny ustalający temperaturę wypalania tworzywa.
EN
In this paper preliminary results of imputing TG3 clay, such as cheap and alternative material in sanitary ware have been presented. The main purpose was to find the highest amount of TG3 clay that is possible to replace the original raw clay material for producing ceramics parts without decreasing technological parameters, such as: viscosity, density, filtration etc. The maximum was reached on level 37% in all components ratio. The over dosage changes clay equilibrium in suspension and among others has influence on burning temperature and deformations.
PL
Przemysł ceramiczny odgrywa i będzie odgrywał jeszcze większą rolę w wielu dziedzinach życia. Tak jest między innymi z ceramiką sanitarną, która obecnie przeżywa swój rozwój i wprowadza nowe rozwiązania techniczne. Zachodzące zmiany na rynku sprawiają, że nowoczesne wyroby ceramiki sanitarnej powinny charakteryzować się przede wszystkim funkcjonalnością, wygodą, estetyką oraz wysokimi parametrami jakościowymi wyrobu. Aby spełnić te wymagania istnieje konieczność opracowania i wprowadzania nowych technologii produkcji w szczególności formowania jak również nowych receptur i składów mas. Szczególną uwagę zwraca się na tworzywo ceramiczne o niewielkich skłonnościach do deformacji w czasie wypalania (piroplastyczności), które pozwalają na produkcję poszukiwanych wyrobów wielkogabarytowych o wyższych parametrach jakościowych. Celem niniejszych badań była ocena takich składów modyfikowanych mas ceramicznych, które umożliwią wytwarzanie wyrobów sanitarnych o dużych gabarytach i złożonych kształtach. Jednocześnie wyroby te powinny się charakteryzować dobrymi parametrami użytkowymi w szczególności niewielką nasiąkliwością, tj. poniżej 1 procenta. Ponadto badano, jaki rodzaj dodatku i w jakiej ilości będzie optymalny dla osiągnięcia masy o obniżonych właściwościach piroplastycznych. Wytypowano modyfikację produkcyjnej masy sanitarnej ZCS "Hybner", z dodatkiem różnych rodzajów surowców szamotowych oraz rozdrobnioną stłuczkę z klasycznej porcelany twardej jako materiał recyklingowy. Badano właściwości technologiczne wytworzonych modyfikowanych mas, zarówno w skali laboratoryjnej jak i przemysłowej.
EN
Ceramics industry has very important role in many fields of life, especially sanitary ware which presently has expansion and needs new technological solutions. Changes in economic market causes that modern ceramics material should be functional, comfortable, esthetic and has very good quality parameters. This requirements need developing and introducing new technologies of production, especially forming methods and modifications of ceramic masses compositions. Special attention has been paid on ceramics material with very low tendency to distortions during burning - low piroplasticity. This materials leads to producing large-size sanitary ware having good technological parameters. The purpose of investigations was to get an answer what kind and what dosage of raw additive is optimal for sanitary ceramic mass with low inclination to deformations. Large size sanitary ware produced from this masses should have good technical parameters especially very low water absorbability estimated less than 1 percent, and should also keep shape and dimension. Industrial mass for sanitary ware produced by "Hybner" was investigated and modificated by following wasted raw and recycled materials: Chamotte from Germany (Chamotte 26), Chamotte from Bulgaria (Kaoline AD CHK M125), Grinded porcelain breakage. Technological parameters of modificated materials such as absorbability, piroplasticity, mechanical strength was check both in laboratory and industrial scale.
PL
W artykule przedstawiono wyniki dotyczące wykorzystania pomiarów termowizyjnych w badaniach ognioodporności kompozytów organicznych wykorzystywanych w przegrodach budowlanych. W tym celu zaprojektowano stanowisko badawcze składające się z kamery termowizyjnej (NEC Thermo Gear G100) oraz pieca wyposażonego w wymienne palniki zasilane gazem propan-butan. W urządzeniu tym można badać próbki znajdujące się w zakresie izolacyjności (I) i szczelności ogniowej (E) o dwóch wielkościach 20 cm × 30 cm oraz 10 cm × 10 cm dla tzw. temperatury średniej (< 140stopniC) i punktowej (< 180stopniC). Skład kompozytu opracowano na bazie szkła wodnego sodowego R-145 oraz mieszaniny polimerów organicznych spełniający parametry określone klasyfikacją odporności ogniowej (EI). Określono także optymalne warunki pomiarowe do badania ognioodporności cienkich przegród budowlanych. Badania przeprowadzone na transparentnych żelach krzemoorganicznych wykazały, że optymalne wyniki odporności izolacyjnej uzyskuje się, gdy ich grubość wynosi ok. 2 mm. Udowodniono, że za pomocą analizy wyników pochodzących z kamery termowizyjnej można ocenić zakres działania dwóch mechanizmów izolacyjności termicznej, tj. w wyniku pochłaniania ciepła w czasie odparowywania żelu oraz w wyniku tworzenia się ognioodpornej warstwy izolacyjnej.
EN
The article presents the results of the use of infrared mapping for studies of fire resistance of silicaorganic composites used as building barriers. For this purpose, a test stand consisting of a thermal imaging camera (NEC Thermo Gear G100) and a furnace equipped with a removable burners fueled with propane-butane was designed. Test samples of two sizes, i.e. 20 cm × 30 cm and 10 cm × 10 cm for the point temperature of < 180 stopniC and the average temperature of < 140 stopniC can be tested for fireproof (EI) properties in this device. A composite was prepared, basing on water glass R-145 and a mixture of polymers which fulfils requirements specified by the fireproof classification (EI). Optimal conditions for measuring fire resistance of thin building barriers were determined. The research carried out for transparent gels showed that the best results are obtained when the thickness of fireproof gel is 2 mm. It was also found that the analysis of the results derived from the infrared camera can be used to evaluate the extent of operation of two mechanisms for thermal insulation, i.e. heat absorption during evaporation of the gel and formation of the insulating layer.
8
Content available remote Reologia żeli stosowanych w przegrodach ognioodpornych
PL
Reologia jest dziedziną nauki zajmującą się odkształceniami oraz płynięciem materiałów. Jednym z jej zadań jest pomiar lepkości badanych płynów w różnych warunkach otoczenia. W szczególności interesujący jest pomiar lepkości w układach żelowych, gdyż w zależności od czasu i temperatury można ustalić przebieg reakcji żelowania. Celem niniejszej pracy było zbadanie wpływu temperatury na szybkość oraz sposób żelowania mieszaniny krzemoorganicznej opartej na bazie szkła wodnego sodowego z dodatkiem polimeru organicznego. Badano także wpływ dwutlenku węgla na przebieg reakcji żelowania. Badania starzeniowe, przeprowadzone w różnych odstępach czasu, miały na celu ocenę stabilności żelu. Powyższe testy dostarczyły informacji w zakresie reologicznego charakteru zawiesin krzemoorganicznych przydatnych do celów aplikacyjnych. Badania przeprowadzono na wiskozymetrze marki Brookfield, model DV-III.
EN
Rheology is the science dealing with deformation and flow of materials. One of its tasks is to measure viscosity of fluids for determining the influence of temperature and time on the course of gelation of the suspension. The basic aim of this study was to examine the effect of temperature on the rate and way of gelation of a silicaorganic mixture based on sodium water glass with the addition of polymer. The influence of other modifiers, such as carbon dioxide, on properties of the tested suspension was also examined. Aging tests, conducted at different intervals, were designed to check the stability of the gel. These measurements provided information on the rheological nature of silicaorganic suspensions. The study was conducted by using a Brookfield viscometer, model DV-III.
EN
Slime waste arises in water-sludge circuit as a suspension of fine-grained coal waste with solids content of from 200 to 450 g/dm3. It is secreted in hydrocyclones and Dorr thickeners. Depending on the feed and the treatment process, slime waste may be even more than 30% of the total waste generated. The article presents the results of measurements of the rheological properties of suspensions of solid waste and water, using three different viscometers, based on different measurement systems. Research results are presented in the form of flow curves and viscosity curves, and adjusted them to the three most common rheological models. Identify the key factors influencing the measurement results. Solid content is in suspension of solid waste is the most important of them. It determines not only the shear stress values for a specific shear rate, but also the behavior and properties of such liquids. The best fit of flow curves corresponds to different rheological models also depending on this factor.
PL
Odpad mułowy powstaje w zakładach przeróbki węgla kamiennego, jako zawiesina wodna o zawartości części stałych od 200 do 450 g/dm3, frakcji 0-0,3 mm. Wydzielany jest on w hydrocyklonach i zagęszczaczach Dorra. W zależności od właściwości nadawy oraz samego procesu przeróbki, odpad mułowy może stanowić nawet ponad 30% całości wytwarzanych odpadów. W artykule przedstawiono wyniki pomiarów właściwości reologicznych zawiesin odpadu mułowego o różnej zawartości części stałych z wykorzystaniem trzech różnych lepkościomierzy, bazujących na różnych systemach pomiarowych. Rezultaty badań przedstawiono w postaci krzywych płynięcia oraz krzywych lepkości, a także dopasowano je do trzech najpopularniejszych modeli reologicznych. Wskazano najważniejsze czynniki wpływające na wyniki pomiarów. Do najważniejszych z nich należy zawartość części stałych w zawiesinach odpadu mułowego. Decyduje ona jednak nie tylko o wartościach naprężeń stycznych dla określonych prędkości ścinania, ale również o zachowaniu i właściwościach takich cieczy. W zależności od zawartości części stałych najlepsze dopasowanie przebiegu krzywych płynięcia odpowiada różnym modelom reologicznym.
10
PL
W artykule przedstawiono próby obniżenia kosztów masy ceramicznej na wyroby sanitarne przy doborze układu topników zawierających skalenie i spodumen, a także surowca ilastego Turoszów, będącego materiałem ubocznym w kopalni węgla brunatnego. Uzyskano interesujące wyniki w zakresie obniżenia temperatury wypalania oraz polepszenia parametrów użytkowych tworzywa. Badania wykazały, że stosując odpowiednie kompozycje wspomnianych składników można obniżyć temperaturę wypalania o 50°C przy jednoczesnym zwiększeniu wytrzymałości tworzywa do ok. 50 %.
EN
In this paper, ways of decrease of sanitary masses costs have been shown. The first one is the use of a set of flux containing feldspar and spodumene, second one is an additive of Turoszów clay which is the accessory material in brown coal mines. The interesting results have been obtained as regards decreasing the temperature of fi ring and increasing technical parameters of sanitary masses. Investigations show that the use of adequate compositions of the ingredients mentioned above can decrease the sintering temperature of about 50°C. Simultaneously, an increase of ceramic materials durability of 50 % has been noticed.
PL
Przedstawiono wyniki badań upłynniania wodnej zawiesiny kaolinowej na bazie kaolinu KOC krzemianami sodu, potasu i litu o różnych modułach krzemianowych. Scharakteryzowano krzywe płynięcia modyfi kowanych zawiesin kaolinu KOC o stężeniu 40 % obj., jak i efektywność upłynniania tych dyspergatorów.
EN
Deflocculation of a water suspension containing 40 vol.% of the KOC kaolin with different water soluble silicates was studied and the results are shown. Sodium, potassium and lithium silicates were applied. Flow curves have demonstrated different activity of these deflocculants.
12
Content available remote Pseudotiksotropowe właściwości zawiesin iłowo-cementowych
PL
Przedstawiono nową koncepcję reologicznej kwalifikacji zawiesin iłowo-cementowych zawierających składniki strukturotwórcze. Szczególną uwagę zwrócono na odwracalne i nieodwracalne właściwości tiksotropowe. Wykazano, że w zawiesinach iłowo-cementowych w czasie ścinania zachodzą skomplikowane zjawiska mechaniczne powiązane z synerezą i przepływem kanałowym. Odwracalna, słaba struktura tiksotropowa związana z minerałami ilastymi jest przeplatana z nieodwracalną, mocną strukturą wewnętrzną powstałą w wyniku hydratacji cementu. W czasie kształtowania się takiej struktury pseudotiksotropowej, zawiesina iłowo-cementowa w stanie spoczynku przybiera postać żelu, który sukcesywnie wzmacnia się w wyniku reakcji hydratacji. Ostatecznie z takiej zawiesiny tworzy się wysokiej jakości spoiwo hydroizolacyjne.
EN
A new concept of rheological qualification of clay-cement suspensions containing structure agents has been shown. Special attention has been paid on reversible and irreversible thixotropic properties. This paper display, that some complicated phenomena connected with syneresis and channel flow occur inside clay-cement suspensions during shearing. The reversible week thixotropic structure connected with clay minerals is interlaced with the irreversible strong internal structure, creating as a result of the cement hydratation process. During developing this quasi-thixotropic structure, the clay-cement suspension at a rest state gains a gel structure, which successively becomes stronger as a result of the hydratation process, and finally arises a high-quality hydro-isolation binder.
13
Content available remote Badanie możliwości wytwarzania kompozytów krzemiano-organicznych
PL
W pracy przedstawiono rezultaty badań dotyczących sposobu otrzymywania kompozytów krzemiano-organicznych opartych na bazie monomerów akrylowych i szkła wodnego sodowego. Kierując się wstępnymi wynikami badań, przyjęto trzy różne algorytmy postępowania: 1) wprowadzenie monomerów akrylowych do szkła wodnego, a następnie polimeryzacja powstałej mieszaniny; 2) uzyskanie struktury żeli krzemiano-polimerowych poprzez wykorzystanie sorpcji wodnych roztworów przez hydrożele; 3) wykorzystanie technik mieszanych polegających na wprowadzeniu roztworu szkła wodnego do hydrożelu i utwardzeniu otrzymanej mieszaniny. Otrzymane kompozyty badano pod względem stopnia przezroczystości oraz ich barwy. Przeprowadzono także testy ogniowe w zakresie EI. Wyniki badań wykazały, że dwa ostatnie schematy postępowania dają najlepsze rezultaty. Kompozyty otrzymane tą drogą posiadają właściwości ognioochronne i mogą znaleźć zastosowanie w budownictwie.
EN
The paper presents the results of a study on how to obtain transparent silicate-organic composite materials based on acrylic monomers and water glass. Guided by the preliminary studies, we accepted three different methods: (i) introduction of acrylic monomers to water glass, and then polymerization of the resultant mixture; (ii) obtaining the structure of silica-polymer gels through the use of sorption of aqueous solutions by hydrogels; (iii) using mixed techniques based on introduction of the water glass solution to hydrogel and then curing the resultant mixture. The obtained composite materials were tested in terms of transparency grade and colour. The ability to create apertures in EI class during the fire tests was also analyzed. Analysis of the results led to the conclusion that further proceedings concerning the preparation of transparent silicate-organic composites should develop last two schemes of the procedure, because they gave the best results. The composites obtained in this way have a fi re protection property and can be used in building engineering.
14
Content available remote Właściwości stopu układu: spodumen-skaleń potasowy-skaleń sodowy
PL
Przedmiotem badań było określenie wybranych właściwości fizykochemicznych stopów układu; spodumen - skaleń potasowy - skaleń sodowy, użytecznych w technologii ceramicznej. Szczególną uwagę zwrócono na temperaturę topnienia (efekt półkuli) oraz inne parametry stopu w aspekcie stopnia rozdrobnienia spodumenu. Stwierdzono, że stopień zmielenia wpływa tylko na niektóre parametry fizykochemiczne stopu. Wielkość tego wpływu uzależniona jest przede wszystkim od składu topników. Dlatego każdy przypadek stosowania spodumenu w ceramice wymaga indywidualnej analizy.
EN
In ceramic industry size-reduction is very important however still not appreciate parameter. This factor decides both, course of high-temperature reaction and other technological processes. In this paper investigations about triangle; spodumene - sodium feldspar-potassium feldspar have been shown. Special attention on melting temperature (hemisphere effect) and another parameters of melt e.g. flowability, softness, shrinkage depend on size reduction level of aluminum lithium silicate has been paid. The degree of grinding spodumene changes only some parameters of alloys. Therefore every case use of spodumene in ceramics required individually analysis.
15
Content available remote Otrzymywanie folii ceramicznych z zawiesin żelowych
PL
Przedstawiono procedurę otrzymywania folii ceramicznych z proszków AI(2)O(3) i ZrO(2) metodą żelową. Metoda ta polega na zastosowaniu zestawu specjalnych środków żelujących, między innymi na bazie monomerów akryloamidu (AAm), metakryloamidu (MAm) i 2-hydroksyetylometakrylanu (HEMA). Specjalna preparatyka tych monomerów pozwala na uzyskanie folii żelowych o grubości ok. 0,2 mm oraz dobrej elastyczności po polimeryzacji. Folie ceramiczne uzyskane tym sposobem charakteryzują się wyjątkową wytrzymałością mechaniczną zarówno po wysuszeniu, jak i po obróbce termicznej oraz gładką powierzchnią. Szczególną uwagę zwrócono na preparatykę zawiesin, kompozycje składów monomerów oraz określono ich właściwości reologiczne. Wykazano, że dobranie odpowiedniego składu gęstwy zapewnia dobrą jej rozlewność i uzyskanie cienkich warstw przy zachowaniu ich jednorodnej struktury. Podano również sposób prowadzenia procesu suszenia zapobiegającego deformacji folii.
EN
In this paper, the preparation procedure of ceramic foils from the AI(2)O(3) and ZrO(2) powders by the gelcasting method is shown. This method consists of the use of a special set of gelling agents, based on water soluble monomers i.e. acryloamide (AAm), metacryloamide (MAm), and 2-hydroxyethylometacrylane (HEMA). Special processing of the monomers allows ceramic foils to obtain a thickness of -0,2 mm and good flexibility after polymerization. Moreover, the foils show the exceptionally high mechanical strength, both in the dried and fired state, and very smooth surfaces. Special attention has been paid to the preparation of suspensions, selection of monomer compositions, and rheological behaviour. Selection of the suitable composition of the suspension assures its good fluidity and obtainment of the thin homogenous layers with the uniform structure. A drying process was elaborated, preventing the foil deformation.
PL
W prezentowanym artykule określono właściwości reologiczne ceramicznych gęstw przeznaczonych do odlewania żelowego na bazie proszków alfa-Al2O3, ZrO2 i SiC oraz monomerów niejonowych. Szczególną uwagę zwrócono na dopasowanie reologicznych modeli opisujących zachowanie się zawiesin w czasie ścinania. Wyznaczono stałe materiałowe reologicznych równań stanu oraz podano wielkości tiksotropii. Między innymi stwierdzono, że badane zawiesiny posiadają właściwości rozrzedzania ścinaniem. Do opisu właściwości reologicznych gęstw przeznaczonych do odlewania żelowego odpowiedni jest potęgowy model płynu nieniutonowskiego Ostwalda de Waelle.
EN
Rheological properties of ceramic slurries signed for gelcasting in this paper has been shown. As ceramic raw alpha-Al2O3, ZrO2 i SiC have been used, mixed with non-ionic monomers. Especially attention has been paid on susspension behaviour during sheer stress. Rheological equations and value of tiksotrophy have been determined. Researches shown that suspensions have sheer diluting properties. To describe rheological properties of ceramics slurries signed for gelcasting model of non-Newton liquid of Ostwald de Waelle is suitable.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.