Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 12

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Zbadano możliwość uzyskania grawerowanych form gipsowych do odlewania ceramiki, przez wykorzystanie rozkładu termicznego dwuwodnego siarczanu wapnia za pomocą lasera CO2 model C firmy Coherent. Efektem zamierzonym miała być możliwość szybkiego uzyskania grawerowanych form gipsowych z komputerowych projektów przygotowanych programami grafiki wektorowej 2D lub 3D typu CAD, pozwalająca na natychmiastowe reagowanie na potrzebę szybkiego otrzymania wyrobów w zależności od potrzeb klienta. Wstępnie zakładano opracowanie przynajmniej jednego projektu 3D z rozłożeniem na warstwy względem osi Z i przynajmniej jednego projektu, w którym głębokość w osi Z będzie reprezentowana przez odcienie szarości obrazu. Jednak właściwości materiału pozwoliły na grawerowania tylko w jednym przebiegu lasera. W wyniku otrzymano reliefy jednowarstwowe. Opracowana metoda może być upowszechniana wśród producentów stosujących formy gipsowe w swoich technologiach. Dotyczy to np. producentów naczyń stołowych i producentów kafli piecowych.
EN
The paper presents results concerning the application of far infrared laser with a wavelength of 10600 nm to prepare the relief plaster molds for ceramic casting. The goal of the work was to obtain the relief plaster molds from 2D and 3D computer projects prepared in CAD allowing for immediately response to customer needs. Primary, the author assumed to prepare at least one 3D project with layers divided by the Z axis and at least one project in which the depth in the Z axis will be represented by shades of gray image. However, the properties of material allowed for relief in only one laser run. As a result, the one-layer reliefs were obtained. The developed method can be disseminated among the producers applying the plaster molds in their technologies e.g. producers of tableware and stove tiles.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu promieniowania mikrofalowego generowanego przez urządzenia grzewcze, w paśmie częstotliwości 2,40–2,48 GHz, na pigmenty ceramiczne wytworzone w Zakładzie Doświadczalnym Środków Zdobniczych, Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych. Praca oparta była na przesłance, że efekty cieplne wynikające z oddziaływania mikrofal na barwione wyroby ceramiczne w dużej mierze wynikają z zawartych w nich pigmentów ceramicznych. Potwierdzono znaczący wpływ mikrofal na pigmenty ceramiczne. Jednak w gotowym wyrobie udział pigmentów jest częścią całej masy i wobec złożoności zjawisk fizycznych zachodzących w czasie ogrzewania mikrofalowego ich wpływ może zostać niezauważony. Pomimo tego wytypowano spośród posiadanego asortymentu pigmenty predysponowane do stosowania w wyrobach przeznaczonych do kuchenek mikrofalowych i takie, których zastosowanie jest niewskazane.
EN
The article presents the results of studies on the impact of microwave radiation, generated by heating devices in the 2.40-2.48 GHz frequency band, on ceramic pigments produced at the Laboratory for Decorative Materials of the Institute of Ceramics and Building Materials. This work has been based on the premise that thermal effects resulting from the impact of microwaves on coloured ceramic products are mainly caused by ceramic pigments contained in them. A significant impact of microwaves on ceramic pigments has been confirmed. However, in a finished product a pigments’ share is a part relative to the entire mass and due to complexity of physical processes occurring during the microwave heating, their impact may go unnoticed. In spite of this, pigments predisposed to be applied in products intended for microwave ovens and pigments the use of which is not recommended have been selected from among the offer held in stock.
PL
Praca prezentuje wyniki badań prowadzonych w ramach projektu pt. „Innowacyjna technologia barwnego, laserowego zdobienia szkła płaskiego środkami ceramicznymi”. Badania prowadzono z użyciem dwóch laserów o działaniu ciągłym: lasera światłowodowego SP-100 C o mocy do 100 W i długości fali 1070 nm oraz lasera światłowodowego GLPM o mocy do 10 W i długości fali 532 nm. Podłoże stanowiły tafle szklane szkła hartowanego. Materiałem do badań były farby ceramiczne na bazie topników ołowiowych i bezołowiowych. Wykazano wpływ parametrów pracy lasera (gęstość mocy, geometria układu) na jakość powierzchni barwnej poprzez wyznaczanie parametrów chropowatości Ra i Rz oraz zależność tych parametrów od składu chemicznego badanych farb. Badano wpływ rodzaju wypełnienia (kropkowe, krzyżowe, liniowe) na jakość powierzchni i intensywność barwy. W badaniach wykazano zależność grubości warstwy dekoracji od dawki promieniowania laserowego, jak również zależność parametru chropowatości Ra od konfiguracji naświetlania laserowego (oddziaływanie promieniowania bezpośrednio na warstwę barwną i przez szkło). Przykłady tak wykonanych dekoracji prezentują zamieszczone zdjęcia.
EN
This paper presents the results of a research conducted within the framework of the project titled “Innovative technology of colour, laser decoration of flat glass with ceramic agents”. The tests were performed with two permanent operating lasers: fibre laser SP-100 C with the capacity of 100 W and the wavelength of 1070 nm and the fibre laser GLPM with the capacity of 10 W and the wavelength of 532 nm. Hardened glass panes were used as a substrate. The materials tested in the study were ceramic colours based on lead and lead-free fluxes. The tests demonstrated that the laser parameters (power density, layout of the test setup) influence the quality of the coloured surface. The method applied for the test was determining the roughness parameters Ra and Rz and their dependence on the chemical composition of the tested colours. The influence of the filling type (dots, cross-form, linear) on the surface quality and colour intensity has been examined. The tests proved the dependence of the thickness of the decorative layer on the laser irradiation dose, as well the dependence of the Ra roughness parameter on the configuration of the laser exposition (irradiation on the coloured layer directly and through glass). The pictures enclosed are examples of decorations done with the use of the discussed methods.
PL
Ceramiczna farba purpurowa składa się z pigmentu nieorganicznego Purpury Kasjusza i odpowiednio dobranego topnika. Farba znajduje szerokie zastosowanie w zdobieniu porcelany zarówno w technice malarskiej, jak i w technice sitodruku pośredniego (kalki ceramicznej). Przeprowadzone badania miały na celu ustalenie wpływu domieszek tlenków metali na możliwość uzyskiwania różnych odcieni barwy purpurowej i fioletowej. Do ceramicznej farby purpurowej na bazie bezołowiowego topnika, na różnych etapach jej wytwarzania, dodawano następujące tlenki metali: tlenek srebra Ag2O, tlenek chromu Cr2O3, tlenek miedzi CuO, tlenek indu In2O3, tlenek itru Y2O3, tlenek kobaltu Co3O4 i określano parametry barwy L*a*b* uzyskanych farb w stosunku do farby wzorcowej, bez żadnych dodatków. W wyniku przeprowadzonych badań wykazano, że stosując domieszkowanie tlenkami metali na różnych etapach wytwarzania farby purpurowej, można uzyskać różne odcienie purpury i fioletu, a przy modyfikacji barwy farby ważny jest również etap dodawania domieszek.
EN
Ceramic purple colour consists of Purple of Cassius inorganic pigment and properly chosen flux. The colour is widely used for decoration of porcelain both in painting technique as well as in technique of indirect screen printing (decal). The aim of the carried out tests was to settle influence of metal oxides’ admixtures upon possibility of obtaining various shades of purple and violet colour. The following metal oxides were being added to the ceramic purple colour on the base of its leadless flux, at various stages of its manufacturing: silver oxide Ag2O, chromium oxide Cr2O3, cupric oxide CuO, indium oxide In2O3, yttrium oxide Y2O3, cobaltic oxide Co3O4 and parameters of colour L*a*b* of the obtained colours were defined comparing to the pattern colour, without any admixtures. As the result of the carried out tests it was shown, that performing admixtures of metal oxide at different stages of purple colour’s manufacturing, various shades of purple and violet can be obtained, and during modification of colour the stage of admixtures’ addition is important as well.
PL
W trakcie realizacji tematu wytypowano medium błonotwórcze firmy Ferro, zdolne do wytwarzania trwałej powłoki po naświetlaniu promieniami UV, oraz pigmenty firmy Merck, umożliwiające uzyskanie powierzchni metalizujących. Doświadczalnie ustalono ilości medium i pigmentu niezbędnego do uzyskania lakieru o reologii zapewniającej jego drukowość. Lakiery, naniesione metodą sitodruku bezpośredniego na płytce szklanej i szkliwionej płytce ceramicznej, naświetlano promieniami UV w celu utwardzenia powierzchni, określając czas niezbędny do utwardzenia powłoki lakieru. Wydrukowane i utwardzone powierzchnie lakieru poddano ocenie wizualnej pod kątem jednorodności powierzchni, gładkości, siły krycia i efektu metalizującego. Wykonano badania odporności chemicznej i twardości utrwalonej powłoki oraz badania starzeniowe nieutwardzonych lakierów.
EN
For the purpose of the research we selected a medium by Ferro able to form durable coatings after UV curing, and Merck pigments giving metal effect to surfaces. By means of experiments the correct amounts/of the medium and the pigments, required to obtain varnish with rheological properties ensuring its printability. After screen printing onto a glass plate or a glazed ceramic tile the varnishes were exposed to UV rays in order to harden the surface thus establishing the time necessary to harden the varnish coating. Next the printed and hardened surfaces were examined visually with regard to their surface homogeneity, smoothness, hiding power and metal effect quality. Aging tests and chemical resistance tests of the UV cured surfaces were also carried out.
PL
Realizacja projektu wymagała: opracowania serii topników nie zawierających związków ołowiu, wykonania pomiarów współczynnika rozszerzalności cieplnej, określenia charakterystycznych punktów topliwości, odporności chemicznej i jakości wypalonej powierzchni topnika. Wytworzono serię farb na bazie jednego wytypowanego topnika i pigmentów. Przeprowadzono badania parametrów barwy, jakości powierzchni i odporności chemicznej topnika i farb. W dalszej kolejności wykonano wydruki wielobarwnego wzoru i oceniono go pod kątem jakości powierzchni oraz uzyskanych odcieni.
EN
The project involved developing a series of lead-free fluxes, analysing their thermal expansion coefficient and identyfying their characteristic melting points, chemical resistance and the quality of the fired flux surface. A range of ceramic paints was developed on the basis of the selected flux and pigments. Further research involved analysing colour parameters and chemical resistance. Finally colourful patterns were printed out and assessed with regards to the quality of the surface and the obtained colours and their shades.
PL
Przesłanką do podjęcia niniejszego tematu była konieczność utylizacji odpadów kineskopowych i potencjalna możliwość zastosowania otrzymanych wyników w praktyce. W pracy zbadano możliwości wykorzystania odpadów szkła kineskopowego jako pełnowartościowego surowca wtórnego do wytwarzania szeroko pojętych wyrobów ceramicznych. Zebrana wiedza o składzie i właściwościach tego szkła pozwoli na jego przemyślane zagospodarowanie i ponowne wprowadzenie do obrotu. Efektem przeprowadzonych prac jest określenie szeregu parametrów szkieł kineskopowych umożliwiających projektowanie na ich bazie nowych środków zdobniczych. Stwierdzono realną możliwość stosowania tego odpadowego surowca do wytwarzania farb matujących do szkła oświetleniowego, topników do farb na porcelanę i porcelit, szkliw kaflarskich (po modyfikacji składu), blatów ceramicznych, płytek podłogowych i elewacyjnych oraz szkliw efektowych.
EN
The need to utilize waste cathode ray tubes (CRT) and the potential use of the results in practice were the reasons to undertake this study. The possibility of use of waste CRT glass as a full-value secondary raw material for the manufacture of widely understood ceramic products was investigated. The collected knowledge on the composition and properties of the glass will make possible its conscious development and re-enter to the market. A series of parameters of CRT glass was determined, which allows new decoration agents to be designed. It has been found that there was a real possibility of using this waste material for manufacturing matting colours for lighting glass, fluxes for colours for pottery and porcelain, tile glazes (after modifications of the composition), ceramic countertops, floor and facade tiles, as well as for glazes with special effects.
8
Content available remote Laserowa dekoracja wyrobów ceramicznych
PL
Artykuł przedstawia krótki przegląd badań nad stworzeniem podstaw pod wdrożenie optymalnego i uniwersalnego procesu dekoracji laserowej wyrobów ceramicznych przy wykorzystaniu nowych, krajowych środków barwnych. Przedstawiono kryteria doboru środków barwnych w laserowej dekoracji ceramiki oraz krótko omówiono wpływ zjawisk fizycznych towarzyszących oddziaływaniu promieniowania laserowego z materiałem. Analizom wybranych wyników eksperymentalnych towarzyszą opisy działań podjętych dla optymalizacji procesu, ilustrowane zdjęciami otrzymanych oznakowań i dekoracji.
EN
Paper presents short review of investigations on the creation of base for implementation of optima and universal laser decoration process of ceramic products using new, domestic colour materials. Criteria of selection of colour materials for laser decoration of ceramics have been presented together with a short analysis of the influence of physical phenomena accompanying laser-matter interaction. Analyses of selected experimental results are presented together with activities performed for optimization of the process and illustrated at photographs of resulting marks and decorations.
PL
Artykuł podsumowuje wyniki eksperymentalne laserowego nagrzewania środków barwnych na podłożach ceramicznych. Jako podłoże wykorzystano wypalone płytki z białym szkliwem, a osadzane proszki stanowiły mieszaniny farb ceramicznych i innych środków barwnych. Różne wzory geometryczne napawano przy pomocy światłowodowego lasera iterbowego pracy ciągłej, z prędkością kontrolowaną przez układ skanerów galwanometrycznych. Rezultaty, zanalizowane przy pomocy mikroskopii optycznej, SEM EDS i profilometrii laserowej, wyjaśniły obserwowane wizualnie zmiany w barwie wzorów, spowodowane przez migrację cząsteczek pigmentów (charakterystycznych pierwiastków), oraz pozwoliły na opracowanie właściwego procesu laserowego.
EN
This paper summarizes the experimental results in the laser firing of colour agents on ceramic substrates. White glazed and fired ceramic plates were used as the substrate, while the deposited powders were mixtures containing ceramic colours and other colour agents. Various geometric patterns were deposited by a cw fiber laser with speed controlled by a set of galvanometric scanners. The results, analyzed by means of optical microscopy, SEM EDS and laser profilometry explained the visually observed changes in pattern colours caused by the migration of pigment particles (characteristic elements) and allowed development of proper laser process.
10
PL
Artykuł przedstawia analizę wpływu parametrów procesu dekoracji laserowej, a więc parametrów wiązki laserowej i sposobu jej skanowania, oraz rodzaju i składu środków barwnych na efekty końcowe, użytkowe otrzymywanych znaków. Szczególną uwagę poświęcono trwałości adhezji i powstającej mikrostrukturze powierzchniowej nakładanej warstwy. Podjęto próbę krótkiego opisu i wyjaśnienia tych zjawisk na bazie procesów towarzyszących krótkotrwałemu oddziaływaniu silnego, ciągłego promieniowania laserowego z materią. Analizom wyników eksperymentalnych towarzyszą zapisy działań podjętych dla optymalizacji procesu, związanych z doborem parametrów lasera i przesuwu wiązki, ilustrowane zdjęciami fragmentów otrzymanych oznakowań i dekoracji.
EN
The paper presents an analysis of the influence of laser decoration process parameters, namely the laser beam and its scanning parameters, as well as a kind and composition of colour materials on final utility parameters of resulting marks. Particular attention has been paid to the adhesion durability and surface microstructure of applied layers. Attempts were undertaken to describe and explain shortly phenomena on the basis of physical processes accompanying a short interaction of strong, continuous laser radiation with matter. Analyses of experimental results have been supplemented with diagrams of means directed to the process optimization, connected with selection of the laser and scanning parameters, and illustrated by photographs of the resulting marks and decorations.
PL
Artykuł przedstawia pierwszą część opisu i analizy metodyki badań, przyjętej przy ocenie wpływu parametrów procesu dekoracji laserowej, a więc parametrów wiązki laserowej, jej skanowania, oraz rodzaju i składu materiałów barwnych na efekty końcowe, użytkowe otrzymywanych znaków. Opis dotyczy profilometrycznych badań powierzchni otrzymywanych dekoracji porcelany w ujęciu dwu- i trójwymiarowym. Szczególną uwagę poświęcono powstającej mikrostrukturze powierzchniowej nakładanej warstwy, jako ważnej charakterystyce użytkowej powstającego produktu. Ma ona wpływ zarówno na trwałość zdobienia (odporność na ścieranie) jak i jego walory estetyczne, a więc odpowiednią gładkość i połysk. Zasadniczym celem prowadzonych prac jest stworzenie podstaw pod wdrożenie optymalnego i uniwersalnego procesu dekoracji laserowej porcelany przy wykorzystaniu nowych, krajowych materiałów barwnych.
EN
Paper presents first part of description and analysis of evaluation methodology of the influence of laser decoration process parameters, namely laser beam parameters, scanning as well as kind and composition of colour materials on final, utility effects of resulting marks. Description covers profilometry surface investigations of obtained porcelain decorations in 2D and 3D presentation. Particular attention was paid to the arising surface microstructure of applied layer, being important utility characteristic of resulting product. It influences both the durability of adornment (abrasion hardness) and its aesthetic effects, defined by relevant smoothness and luster. Fundamental aim of conducted work is creation of basement for implementation of optimal and universal laser decoration process using new, domestic color materials.
12
Content available remote Ceramiczne farby triadowe do zdobienia płytek ceramicznych.
EN
In presentation of ceramic triad colours' elaboration for decoration of ceramic tiles there. Are discussed range and methods of carried out tests. There are given physical parameters of colours for two ranges of firing temperatures: 780-850 degrees centigrade and 1050-1150 degrees centigrade and decorations carried out in the conditions of ceramic tiles manufacturing works.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.