Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 21

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
W artykule opisano rodzaje korozji betonu, sposoby uzyskania wysokiej odporności korozyjnej betonu oraz zastosowania betonu o matrycy cementowej.
EN
The article describes types of concrete corrosion, methods of obtaining high corrosion resistance of concrete and the use of concrete with a cement matrix.
PL
W artykule omówiono zagadnienia dotyczące technologii prasoodpowietrzania mieszanek betonowych o matrycy cementowej – jej właściwości oraz projektowanie. Przedstawiono również technologię Pras-Bet, polegającą na połączeniu prasowania gorącej mieszanki betonowej z jednoczesnym jej próżniowaniem.
EN
The article discusses issues concerning the technology of pressurizing concrete mixtures with a cement matrix – its properties and design. The Pras-Bet technology, which combines the pressing of a hot concrete mixture with its simultaneous vacuuming, has been also presented.
3
Content available remote Wybrane problemy związane z termoizolacją ścian budynków zabytkowych
PL
W artykule zaprezentowano wybrane problemy związane z termomodernizacja ścian obiektów historycznych. Projektowanie takich dociepleń powinno być poprzedzone dokładną analizą cieplno-wilgotnościową, która pozwala wykluczyć powstanie sprzyjających warunków do rozwoju grzybów i soli budowlanych w przegrodach historycznych. Pokazano wybrane zagrożenia biologiczne: możliwość powstawania zagrzybienia elementów konstrukcji, i chemiczne: możliwość powstawania soli budowlanych, związane z dociepleniem ścian ceglanych od strony wewnętrznej.
EN
The article presents selected problems related to thermal insulation of walls of historical objects. Designing such insulation should be preceded by a thorough thermal and hygroscopic analysis, which allows excluding the creation of favorable conditions for the growth of fungi and building salts in historical baffles. The selected biological hazards such as the possibility of fungal attack on structural components, and chemical ones, such as the possibility of formation of building salts, related to the insulation of brick walls from the inside, have been shown.
PL
W Katedrze Inżynierii Materiałów i Procesów Budowlanych Politechniki Śląskiej przez wiele lat były prowadzone prace naukowo-badawcze obejmujące m. in. promieniotwórczość naturalną kruszyw budowlanych. Dotyczyły one kruszyw pochodzenia naturalnego oraz kruszyw sztucznych, powstających w procesie wypału zgranulowanych i wysuszonych surowców ilastych i/lub mineralnych odpadów przemysłowych. W artykule zaprezentowano wybrany wycinek uzyskanych wyników wzmiankowanych prac.
PL
W artykule zaprezentowano wyniki prób technologicznych prowadzonych pod kątem wpływu ilości i rodzaju zastosowanych plastyfikatorów na podstawowe cechy techniczne betonowej kostki brukowej. Podczas tych prób zastosowano dwa plastyfikatory, dozowane w ilości 0,1-0,4% masy cementu. Oznaczono wartości liczbowe następujących cech technicznych: wytrzymałości na rozciąganie przy rozłupywaniu oraz wytrzymałości na ściskanie, a także podciągania kapilarnego i nasiąkliwości masowej.
EN
The article presents the results of the technological tests of the impact of the amount and type of used plasticizers on the basic technical characteristics of concrete paving. Two plasticizers, added to cement in the amount of 0.1-0.4% of its weight, were used in the tests. The numerical values of tensile splitting and compression strength, as well as capillary absorption and storage, were determined.
PL
Podczas procesu produkcyjnego prefabrykowanych elementów kompozytowych o matrycy cementowej stosuje się na ogół przyśpieszone dojrzewanie masy kompozytowej. Przy użyciu sztucznego dojrzewania uintensywnia się wiązanie tegoż kompozytu, by po upływie kilku bądź też kilkudziesięciu godzin osiągnąć wytrzymałość pozwalającą na rozformowanie wspomnianych prefabrykatów. Skraca to poważnie długość cyklu produkcyjnego, który w sporej mierze zależy od wytrzymałości początkowej osiąganej przez prefabrykowane wyroby kompozytowe [6].
EN
During the production process of prefabricated composite elements of the cement matrix, accelerated maturation of the composite mass is generally applied. By using artificial maturing, the binding of the composite is strengthened in order to achieve the strength to break up the prefabricated elements in a few or several dozen hours. This significantly reduces the length of the production cycle, which largely depends on the initial strength achieved by prefabricated composite products [6].
PL
W artykule przedstawiono przebieg i wyniki badań betonowej kostki brukowej wyprodukowanej metodą wibroprasowania – w technologii dwuwarstwowej. Wierzchnią warstwę niniejszej kostki brukowej wykonano na matrycy cementowej z wysoko zaawansowanego technologicznie cementu TioCem®.
EN
The article presents the course and the results of the tests of concrete vibropressed setts produced in the two- -leaf technology. The outer leaf of the setts was made on a cement matrix with the high-tech TioCem® cement. One of the important characteristics of the TioCem® sett pavement is its resistant to abrasion.
PL
Domieszką nazywamy substancję, którą dodaje się do mieszanki betonowej podczas jej wykonywania w ilości nie większej niż 5% masy cementu. Domieszki te aplikuje się w celu zmodyfikowania właściwości mieszanki betonowej i/lub betonu [2]. Bardzo istotną sprawą jest dozowanie domieszek tylko i wyłącznie do należycie zaprojektowanych mieszanek betonowych. Sumaryczna ilość domieszek nie powinna przekraczać 50 g na 1 kg cementu.
EN
The article presents the results of technological tests conducted in order to assess the impact of the selected plasticizers on the basic technical characteristics of concrete paving. During these tests, five plasticizers were applied and the numerical values of tensile splitting and capillary absorption and storage were determined.
PL
W obecnych warunkach Górnego Śląska, biorąc pod uwagę przede wszystkim szczególnie silne zanieczyszczenie środowiska, wykorzystanie miejscowych materiałów odpadowych wymaga prowadzenia skrupulatnych badań i ustalenia ścisłych kryteriów oceny pod względem przydatności tychże w szeroko pojętym budownictwie.
PL
Właściwości techniczne oraz użytkowe nawierzchni wykonywanych z betonowych elementów drobnowymiarowych wynikają w sporej mierze z cech technicznych tychże elementów. Do cech tych zalicza się przede wszystkim: wytrzymałość na ściskanie i zginanie oraz udarność, odporność na ścieranie oraz antypoślizgowość, jak również nasiąkliwość i mrozoodporność. Należy także uwzględniać chemo- i olejoodporność, tudzież powtarzalność kształtu i wymiarów betonowej kostki brukowej.
EN
The article describes the technical and functional features of surfaces made of vibro-pressed small-sized concrete elements. It presents their technical characteristics such as strength, impact performance, resistance, slip resistance as well as the absorption and frost resistance.
PL
W artykule zaprezentowano badania własne dotyczące wpływu rodzaju cementów wieloskładnikowych na wybrane cechy techniczne betonów na kruszywie żwirowym o uziarnieniu od 0 do 8 mm. Wzmiankowane cementy to: cement powszechnego użytku CEM V/A(S-V) oraz cement specjalny CEM V/A(S-W).
EN
The article presents the authors’ own research on the impact of the type of composite cements on the selected technical characteristics of concretes with gravel aggregate of the grain size 0-8 mm. The aforementioned cements are: consumer cement CEM V/A(S-V) and special cement CEM V/A (S-W).
PL
Korozja definiowana jest jako proces stopniowej degradacji materiałów, np. budowlanych, który zachodzi pomiędzy ich powierzchnią a otaczającym je środowiskiem. W zależności od rodzaju materiału dominujące zjawiska mają charakter np. reakcji chemicznych oraz procesów elektrochemicznych, fizycznych i mikrobiologicznych. Tak rozumiane pojęcie korozji jest stosowane w odniesieniu do procesów niszczenia struktury m.in. materiałów niemetalicznych (np. betonu i żelbetu – fizykochemiczne, a także chemiczne niszczenie matrycy cementowej i kruszywa oraz elektrochemiczna korozja zbrojenia), materiałów metalicznych (mechanizm elektrochemiczny lub chemiczny) czy materiałów pochodzenia organicznego (np. zgnilizna korozyjna drewna budowlanego).
EN
The term „corrosion” is derived from the Latin word corrosio, i.e. eats. This concept is defined as a process of gradual degradation of materials, such as construction materials, which occurs between their surface and the surrounding environment. Depending on the type of material, various phenomena are dominant, for example: chemical reactions, as well as electrochemical, physical and microbiological processes. The concept of corrosion understood in such a way is applied to the process of destroying the structure of non-metallic materials (e.g. concrete and reinforced concrete – physicochemical and chemical destruction of the cement matrix and aggregate, and electrochemical corrosion of the reinforcement), metallic materials (chemical or electrochemical mechanism) or materials of organic origin (e.g. corrosion rot of timber).
PL
Betony kruszywowe o matrycy cementowej kształtuje się z kruszywa grubego i/lub kruszywa drobnego, spoiwa oraz wody, a także ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych. Celem niniejszej pracy badawczej było zbadanie wpływu ilości wybranego plastyfikatora na podstawowe cechy techniczne mieszanek oraz kompozytów betonowych, w których frakcję piaskową stanowił żużel ISP z Huty Cynku. Zaprezentowano m.in. wartości następujących oznaczeń: konsystencji oraz zawartości powietrza w mieszance betonowej, a także gęstości objętościowej, nasiąkliwości masowej oraz wytrzymałości na ściskanie kompozytu betonowego.
EN
The aggregate composites with cement matrix are shaped from coarse aggregate and/or fine aggregate, binder and water, as well as potential mineral additives and chemical admixtures. The purpose of the research was to study the influence of the amount of a selected plasticizer on the basic technical characteristics of concrete mixes and concrete composite, in which the sand fraction was an ISP slag from Huta Cynku. The values of the following measurements, among others, have been presented: the consistency and air content of the concrete mix, bulk density, mass water absorption, as well as the compressive strength of a composite concrete.
PL
Kompozyty kruszywowe o matrycy cementowej kształtuje się z kruszywa grubego i/lub kruszywa drobnego, spoiwa oraz wody, a także ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych. Celem niniejszej pracy badawczej było zbadanie możliwości zastąpienia frakcji piaskowej kruszywa naturalnego (przy zmiennych wartościach punktu piaskowego) żużlem ISP z Huty Cynku oraz przeprowadzenie badań wybranych cech technicznych wzmiankowanych kompozytów o matrycy cementowej. Zaprezentowano m.in. wartości następujących oznaczeń: gęstości pozornej, nasiąkliwości masowej oraz wytrzymałości na ściskanie.
EN
The aggregate composites with cement matrix, shape from coarse aggregate and/or fine aggregate, binder and water, as well as possible mineral additives and chemical admixtures. The purpose of this research was to investigate the possibility of replacing the sand fraction of natural aggregate (with variable values of point sand), slag from ISP Zinc Steelworks and testing of selected technical features of mentioned cement matrix composites. It presents, for example the values of the following indications: volume density, mass absorption and compressive strength.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań nad możliwością kształtowania cementowych betonów ciężkich z odpadów hutniczych i energetycznych (żużel ISP i popiół lotny). Badania obejmowały określenie wpływu zastosowanych spoiw oraz kruszyw na końcowe cechy techniczne ww. betonów. Wzmiankowane betony wykonywano w skali półtechnicznej metodą wibroprasowania suchych mieszanek betonowych.
EN
In the report the research findings on the possibility of shaping heavy cement's concretes from the metallurgic and power industry waste materials were presented (- slag ISP & fly-ash). The research embraced the qualification of the influence of the used binders and aggregates on the final technical guilds of above mentioned (a/m) concretes. Mentioned concretes were created in the semi- technical scale with a use of dry concrete mixtures vibro- pressing method.
PL
W artykule zaprezentowano i omówiono wyniki badań własnych autora nad promieniotwórczością naturalną cementów i odpadów przemysłowych stosowanych w produkcji cementów powszechnego użytku w Polsce (popioły lotne, żużle hutnicze, pył krzemionkowy itd.).
EN
In the paper, the results of the author’s own researches were presented and discussed concerning natural radioactivity of cement and industrial waste material used in Poland (fly ashes, metallurgical slag’s, silica dust, etc.).
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań wstępnych nad możliwością wykonywania kompozytów specjalnych ciężkich o matrycy cementowej z odpadów hutniczych (żużel ISP i zendra). Badania obejmowały określenie wpływu zastosowanych kruszyw ciężkich o frakcji 0÷ 4 mm na wybrane cechy techniczne samozagęszczalnych mieszanek kompozytowych oraz wzmiankowanych kompozytów.
EN
This paper presents the results of preliminary tests on the possibility of performing special heavy composites with a matrix of cement mill waste (slag ISP & scale). The studies included the effect of aggregates used heavy fraction of 0÷ 4mm, on some technical features of self-compacting mixtures mentioned composites and composites.
PL
Radon Rn-222 jest bezbarwnym i bezwonnym gazem szlachetnym. Radon obecny w otaczającym nas powietrzu jest częścią atomów tego pierwiastka, która zdołała uwolnić się ze struktur mineralnych, np. z kompozytów cementowych. Atomy radonu, które zdołają uwolnić się ze struktur mineralnych, tworzą tzw. frakcję uwolnioną w sposób bezpośredni lub tzw. frakcję uwolnioną pośrednio. Przejście gazowego radonu do przestrzeni porowej jest pierwszym etapem jego migracji w środowisku. W niniejszej pracy zaprezentowano wyniki badań polegających na pomiarach ekshalacji radonu (ERn [Bq/m2h]) z kompozytów kształtowanych z żużla ISP (odpad z huty cynku, frakcje 0-4 mm i 0,125-4 mm) oraz z cementu portlandzkiego CEM I 32,5R, przy zmiennych wartościach wskaźnika wodno-cementowego (w/c). Zaprezentowano także wyniki pomiarów porowatości wspomnianych kompozytów metodą porozymetrii rtęciowej.
EN
Rn-222 radon is a colour-free and odour-free inert gas. Radon, existing in the air that surrounds us, is a part of atoms that released from mineral structures (i.e., cement composites). Such radon atoms create the fraction released directly or the fraction released indirectly. The transfer of gas radon to pore space is the first stage of its migration in the environment. In this paper, the research results relying on measurements of radon exhalation (ERn [Bq/m2h]) from composites made from ISP slag (waste from zinc steelworks, fractions 0-4 mm and 0.125-4 mm) and CEM I 32,5 R Portland cement with the variable values of w/c ratio. The results of porosity measurements of the composites by means of mercury porosimetry were also presented.
19
Content available remote Promieniotwórczość naturalna wybranych kruszyw budowlanych
PL
W artykule zaprezentowano i omówiono wyniki badań prowadzonych w Instytucie Techniki Budowlanej oraz w Katedrze Procesów Budowlanych Politechniki Śląskiej, dotyczących promieniotwórczości naturalnej kruszyw budowlanych. Badania obejmowały kruszywa naturalne, pochodzenia magmowego i kruszywa sztuczne, powstające w procesie wypału zgranulowanych i wysuszonych surowców ilastych i/lub mineralnych odpadów przemysłowych.
EN
In the paper, the research results concerning natural radioactivity of building aggregates, carried out in Building Research Institute and Department of Building Processes at the Silesian University of Technology, were presented and discussed. The tests included both natural building aggregates of the magmatic origin and artificial building aggregates formed in the burning process of granulated and dried clayey raw materials or/and mineral industrial waste materials.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań nad możliwością kształtowania cementowych kompozytów ciężkich z odpadów hutniczych. Badania obejmowały określenie wpływu zastosowanych spoiw oraz kruszyw na końcowe cechy techniczne ww. kompozytów.
EN
In the paper the research findings on the potential of shaping heavy cement-composites from metallurgic waste materials were presented. The research included defining the influence of the applied binders and aggregates on the final technical parameters of the composites.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.