Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 11

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available Efficiency in the use of agricultural technique
EN
The objective of the paper was to determine appropriate relations between efficiency and effectiveness of implementing the scientific and technical progress and work organization with the use of the EU funds. In 2004-2009 70 selected family farms from the province of Biłgoraj, which benefit from the EU funding for technical modernization, were investigated. The period prior to and after obtaining the aid was analysed. Efficiency of using agricultural engineering referred to the amount of aid and the net commodity production was the highest in farms, which were big with respect to the area and economy. The costs of obtaining grain units (GU) were decreasing along with the increase of the economic size of farms, while the net commodity production was rising in these farms. Efficiency of using the EU funds for technical modernization was presented in each investigated group of farms, but these funds were the most effectively used in farms with the area up to 70 ha of AL, which is mainly determined by the AL area, economic size, level of the obtained farming effects and the level of providing the work station with infrastructure. In farms with smaller areas, a high level of the employment infrastructure, at the simultaneous loading with high costs of mechanization means, was proved. Modernization of farms, considerably influences the production process, all mechanization rates increase including: the replacement value of mechanization means, the level of technical infrastructure of employment, installed power, objectified work inputs, human labour expenditures, employee infrastructure, energy infrastructure of employment, mechanization degree and the net commodity production (GU·ha-1 AL).
PL
Celem pracy było określenie właściwych relacji pomiędzy sprawnością a skutecznością wdrażania postępu naukowo-technicznego i organizacji pracy, przy wykorzystanie funduszy UE. W latach 2004-2009 przebadano 70 wybranych gospodarstw rodzinnych z powiatu biłgorajskiego korzystających z dofinansowania UE na modernizację techniczną. Analizowano okres przed i po otrzymaniu pomocy. Efektywności stosowania techniki rolniczej w odniesieniu do kwoty pomocy i produkcji towarowej netto była najwyższa w dużych obszarowo oraz ekonomicznie gospodarstwach. Koszty uzyskania jednostek zbożowych (JZ) malały wraz ze wzrostem wielkości ekonomicznej gospodarstw, natomiast produkcja towarowa netto w tych gospodarstwach wzrastała. Efektywność wykorzystania funduszy UE na techniczną modernizację wykazano w każdej z badanych grup gospodarstw, ale środki te były najskuteczniej wykorzystywane w gospodarstwach do 70 ha UR, co jest determinowane przede wszystkim powierzchnią UR, wielkością ekonomiczną, poziomem uzyskiwanych efektów gospodarowania oraz poziomem uzbrojenia stanowiska pracy. W mniejszych obszarowo gospodarstwach wykazano wysoki poziom uzbrojenia pracy, przy jednoczesnym obciążeniu wysokimi kosztami środków mechanizacji. Modernizacja gospodarstw rolnych znacząco wpływa na proces produkcji, wzrastają wszystkie wskaźniki mechanizacji, w tym: wartość odtworzeniowa środków mechanizacji, poziom uzbrojenia technicznego pracy, moc zainstalowana, nakłady pracy uprzedmiotowionej, nakłady pracy ludzkiej, uzbrojenie pracownika, uzbrojenie energetyczne pracy, stopień mechanizacji i produkcja towarowa netto (JZ·ha-1 UR).
EN
The objective of the paper is defining the influence of agricultural land area (AL) and economic size on energy inputs in family farms that are beneficiaries of European Union funding. 70 farms of Biłgoraj County that were beneficiaries of EU funding for technical modernization were researched within 2004-2009. In order to define energy inputs, the group of farms that were the object of the research were divided according to the amount of subsidy, area of agricultural land, economic size (ESU) and the income of an enterprise. In the process of characterizing the researched farms according to the level of possessed energy means, tractors, self-propelled combine harvesters and electric engines used in the process of farm production were taken into account, including also the ones mounted in the equipment operated in the farms. The level of energy inputs in the researched farms calculated into area unit was decreasing systematically, both when the amount of funding increased, as well as area, economic size and income of an enterprise. In the group of farms according to the economic size, when its size increased, energy inputs decreased, and the tendency remained the same in farms of the highest income of an enterprise. In farms of a small area (up to 10 ha) of agricultural land (AL), apart from high level of specific labour input, there were high inputs of manual labour.
PL
Celem pracy jest określenie wpływu powierzchni użytków rolnych (UR) i wielkości ekonomicznej na nakłady energetyczne w gospodarstwach rodzinnych korzystających z dofinansowania Unii Europejskiej. W latach 2004-2009 przebadano 70 gospodarstw rolnych z powiatu biłgorajskiego korzystających z dofinansowania UE na modernizację techniczną. Do określenia nakładów energetycznych badaną zbiorowość gospodarstw podzielono wg kryterium kwoty pomocy, powierzchni UR, wielkości ekonomicznej (ESU) i dochodu przedsiębiorstwa. Przy charakteryzowaniu stopnia wyposażenia badanych gospodarstw w środki energetyczne uwzględniono użytkowane w procesie produkcji rolniczej ciągniki, kombajny samobieżne i silniki elektryczne, w tym wmontowane w urządzenia pracujące w obrębie podwórza. Poziom nakładów energetycznych w badanych gospodarstwach w przeliczeniu na jednostkę powierzchni systematycznie spadał, zarówno przy wzroście kwoty pomocy, jak i powierzchni, wielkości ekonomicznej oraz dochodu przedsiębiorstwa. W grupie gospodarstw wg wielkości ekonomicznej wraz z jej wzrostem zmniejszały się nakłady energetyczne, a tendencja ta utrzymywała się w gospodarstwach o największych dochodach przedsiębiorstwa. W gospodarstwach o małej powierzchni (do 10 ha) UR, obok wysokich nakładów pracy uprzedmiotowionej, wystąpiły wysokie nakłady pracy ludzkiej.
PL
Celem pracy jest wykazanie możliwości uzyskania dodatkowego przychodu ze sprzedaży energii wiatrowej, w dużym obszarowo (98,97 ha UR) gospodarstwie rolnym oraz ocena wpływu tej działalności na dochód rodziny. Wykazano możliwości wykorzystania w gospodarstwie rolnym energii elektrycznej, uzyskanej z własnych elektrowni wiatrowych. Wpływy z energii wiatrowej w ogólnym bilansie wyników gospodarstwa przekraczają 20% i są dodatkowym, pewnym źródłem dochodu. Koszt wytworzenia 1 kWh w gospodarstwie stanowi 39% (0,18 PLN) uzyskanej ceny sprzedaży (0,47 PLN) i jest niższy od średniego kosztu w Polsce (0,30 PLN). Amortyzacja w ogólnym bilansie ekonomicznym jest bardzo wysoka i wynosi ponad 10% w stosunku do przychodu ogółem.
EN
The purpose of the paper is to prove possibilities of additional income from wind energy sale, in a large farm (98.97 ha AL) and assessment of the impact of this activity on the family income. Possibilities of application of electric energy obtained from own wind power stations were indicated. Impacts from wind energy in a total balance of the farm results exceed 20% and are an additional reliable source of income. The cost of generation of 1 kWh in a farm constitutes 39% (PLN 0.18) of the obtained sale price (PLN 0.47) and is lower than an average cost in Poland (PLN 0.30). Amortization in a total economic balance is very high and amounts to over 10% in comparison to the total income.
PL
Przebadano 70 gospodarstw rolnych zlokalizowanych w pow. biłgorajskim, korzystających z funduszy pomocowych UE na modernizację techniczną. Celem pracy jest ocena wpływu wielkości dofinansowania ze środków UE na wyposażenie techniczne gospodarstw rolnych. Wyposażenie w środki mechanizacji przy uwzględnieniu kwoty pomocy i powierzchni UR w okresie przed i po dofinansowaniu wskazuje na tendencję wzrostową. Po dofinansowaniu wartość odtworzeniowa środków mechanizacji wzrosła we wszystkich grupach gospodarstw przyjętego podziału wg powierzchni UR. Ocena przeliczeniowego stanu wyposażenia w środki mechanizacji gospodarstw wg powierzchni potwierdza wyższe wyposażenie gospodarstw obszarowo mniejszych.
EN
The researchers examined 70 farms located in the Biłgoraj administrative district, benefiting from the EU aid funds for technical modernisation. The purpose of the work is to assess the effect of the amount of co-financing from the EU resources, assigned for the provision of farms with technical equipment. The possession of mechanisation means taking into account the amount of aid and arable land area in the period before and after subsidising indicates growing tendency. After subsidising, the replacement value of mechanisation means increased in all groups of farms divided according to arable land area. The evaluation of the conversion level of mechanisation means in possession of farms divided according to their area confirms better equipping of smaller size farms.
PL
Celem pracy była ocena rozwoju gospodarstw niskotowarowych po dofinansowaniu UE w powiecie biłgorajskim. Przeanalizowano rozwój gospodarstw niskotowarowych uczestniczących w Planie Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW 2004-2006). Rolnicy głównie inwestowali w zakup maszyn i urządzeń uprawowych oraz do przygotowania pasz. Natomiast najczęściej używane ciągniki rolnicze i przyczepy stanowiły tylko 18,0 i 38,8%. Zdecydowanie najwięcej gospodarstw występuje w przedziałach o powierzchni: od 6 do 7 ha (33,2%), od 4 do 6 (28,9%) oraz od 7 do 9 (17,8%). Stwierdzono zróżnicowanie przestrzenne związane ze specyfiką terenu w zakresie rozwoju gospodarstw niskotowarowych. Rolnicy którzy kierowali gospodarstwami byli w wieku od 44-48 lat i 48-52 lata (po 16,4%) oraz 40-44 (15,5%) i 52-56 lat (13,8%).
EN
The aim of the work was to evaluate the development of semi-subsistence farms after provision of additional funds from EU in the Biłgoraj County. The development of semi-subsistence farms participating in the Rural Areas Development Plan was analysed (PROW 2004-2006). Farmers invested mainly in the purchase of machines and equipment for cultivation and fodder preparation purposes. The most frequently used farm tractors and trailers constituted only 18.0% and 38.8%. The biggest number of farms can be found definitely in the following intervals: areas of 6-7 ha (33.2%), 4-6 ha (28.9%) and 7-9 ha (17.8%). The spatial differentiation connected with the specific nature of the land with regard to development of semi-subsistence farms was identified. The farmers running those farms were aged 44-48, 48-52 (16.4% in each case), 40-44 (15.5%) and 52-56 (13.8%).
PL
Celem pracy była ocena efektów wykorzystania środków UE na rozwój gospodarstw rolnych w powiecie biłgorajskim. Przedsięwzięcia realizowane przy udziale środków publicznych służyły głównie poprawie organizacji i bezpieczeństwa produkcji, poprawie infrastruktury technicznej i poprawie jakości produkcji poprzez wprowadzanie nowych technologii. Zrealizowane inwestycje w kraju w ramach "Modernizacji gospodarstw rolnych" skierowane były głównie na zmniejszenie nakładów pracy w gospodarstwach rolnych (maszyny i urządzenia do produkcji rolnej), poprawę jakości produktów (urządzenia i wyposażenie do pierwszego przetwórstwa, przechowywania albo magazynowania oraz przygotowania do sprzedaży produktów rolnych), a także ochronę środowiska.
EN
The purpose of the work was to assess the effects of using the EU means to develop farms in Biłgoraj Administrative District. Undertakings implemented with participation of public means mostly helped to improve production organisation and safety, technical infrastructure, and production quality by means of introducing new technologies. Investment projects completed in Poland within the scope of the "Modernisation of Farms" Programme mostly focused on reduction of labour amount in farms (machines and equipment for agricultural production), improvement of products quality (systems and equipment for primary processing, keeping or storage, and preparation of farm produce for sale), and environment protection as well.
PL
Celem badań była analiza wpływu dofinansowania unijnego na modernizację gospodarstw rolnych w Polsce. Przeprowadzone badania wykazały, że w latach 2004-2007 następował stały wzrost modernizacji gospodarstw rolnych. Aktualny sposób dofinansowania inwestycji nie jest jeszcze wystarczający. Przedsięwzięcia realizowane przy udziale środków publicznych służyły głównie zwiększeniu skali produkcji, poprawie struktury obszarowej gospodarstw rolnych oraz doskonaleniu lub wprowadzaniu nowych technologii produkcji. Występuje zróżnicowanie regionalne oraz przestrzenne wynikające ze specyfiki działań w zakresie modernizacji gospodarstw rolnych. Stwierdzono, że należy stwarzać możliwości dokonania podziału środków przewidzianych na finansowanie niektórych działań pomiędzy województwa.
EN
The purpose of the research was to analyse the impact of co-financing obtained from the European Union on modernisation of farms in Poland. Completed studied proved that modernization of farms was continuously growing in years 2004-2007. Current co-financing for investment projects is still insufficient. The projects carried out partially using public resources were mainly intended to increase production scale, to improve area structure of farms, and to develop or introduce new production technologies. There is a regional and spatial diversification due to the specificity of operations related to modernisation of farms. It has been observed that it is necessary to create possibilities to distribute resources planned for financing some operations among voivodships.
PL
Celem badań była analiza problemu żywotności ekonomicznej gospodarstw rolnych w Polsce. Występują różnice w poziomie ekonomicznym pomiędzy regionami. Stwierdzono niski poziom kapitału i niedofinansowanie znacznej ilości gospodarstw rolnych. Najniższą żywotność ekonomiczną posiadają gospodarstwa rolne w województwach: świętokrzyskim, małopolskim, lubelskim i łódzkim. W programie wspierającym finansowo gospodarstwa rolne należałoby poszukiwać takich kryteriów wyboru, które przyznałyby pierwszeństwo regionom (gminom) potrzebującym największego wsparcia. Działania podjęte przez gospodarstwa o małym potencjale ekonomicznym mogą wpłynąć na zwiększenie ich żywotności ekonomicznej oraz zapewnić towarową produkcję i silniejszy związek z rynkiem. Kryterium żywotności ekonomicznej gospodarstw rolnych przyjęte na poziomie 4 ESU było spełnione w ponad 90% w pełnym zakresie w momencie ubiegania się o dofinansowanie. Wysoki jego poziom potwierdza skala produkcji towarowej brutto w gospodarstwach rolnych beneficjentów (około 80% gospodarstw rocznie przekracza 50 000 zł). Kształtują się grupy gospodarstw żywotnych ekonomicznie, które coraz bardziej dystansują się od pozostałych i umacniają na rynku.
EN
The purpose of the research was to analyse the issue of economic viability of farms in Poland. There are differences in economic level among regions. Low capital level and underfinancing of considerable majority of farms has been observed. Lowest economic viability is reported for farms in the following Voivodships: Świętokrzyskie, Małopolskie, Lublin and Łódź. In the programme providing financial aid to farms it would be recommended to seek selection criteria, which would give priority to regions (boroughs) that need highest support. Actions taken by farms characterised by low economic potential may increase their economic viability and guarantee commodity production and stronger relation with the market. The economic viability criterion for farms assumed to be at the level of 4 ESU was satisfied in more than 90% in the full scope at the moment of applying for cofinancing. Its high level is confirmed by gross commodity production scale in beneficiaries' farms (approximately 80% of farms exceeds PLN 50,000 per year). Groups of economically vital farms are forming, which outdistance others more and more and strengthen their position in the market.
9
PL
Badania wykonano w mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków, typu SBR (Sekwencyjny Biologiczny Reaktor) o przepustowości 365 m3źd-1. Ze względu na zastosowaną technologię oczyszczania ścieków powstają (jako odpad): osad nadmierny, skratki oraz piasek. Osad nadmierny zagospodarowany został głównie przyrodniczo na użyźnianie gleby, a niewielką ilość skierowano na składowisko odpadów. Skratki oraz piasek były w całości wywożone na składowisko odpadów. Stwierdzono że: ilość osadu wyraźnie zwiększa się ze wzrostem udziału ścieków dowożonych z osadników gnilnych; badane osady ściekowe w całości powinny być wykorzystane przyrodniczo; optymalnym sposobem unieszkodliwiania skratek i piasku jest składowanie na składowiskach odpadów.
EN
The studies were carried out in a mechanical-biological sewage-treatment plant of the SBR type (Sequential Biological Reactor) with flow capacity of 365 m3źd-1. The sewage treatment technology applied results in the production of the following waste: excessive sludge, screenings and sand. The excessive sludge is used mainly for soil fertilizing, and a small amount of it is landfilled. Screenings and sand are landfilled only. It has been stated that the amount of sludge distinctly increases as the amount of sludge brought from septic tanks increases. The investigated sludge should be entirely used for natural purposes. The optimal method for disposing screenings and sand is the landfilling.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.