Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 42

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
1
Content available remote Testy linii technologicznej do produkcji paliwa alternatywnego
PL
Przeprowadzono analizę przydatności i analizę wydajnościową linii technologicznej do wytwarzania granulowanego paliwa stosowanego w przemyśle chemicznym i energetyce zawodowej. Przedstawiono wyniki badań jakości granulatu i zawartości w nim wybranych pierwiastków. Wartości poszczególnych wskaźników mieszczą się w zakresach typowych dla paliw wytwarzanych z odpadów komunalnych. Stwierdzono niską wilgotność i zawartość siarki oraz chloru w analizowanym paliwie.
EN
Shredded municipal wastes (grain size 10 mm) were transported from the waste container to 2 screw parallelly located feeders and then to 2 granulators to produce a cylinder-shaped granulate with a diam. 8 mm. Efficiency of the prodn. line, calorific value of fuel as well as the content of moisture, Cl, and S in the fuel were detd.
PL
W artykule przedstawiono doświadczenia związane z eksploatacją ściany zamykającej C-5a zlokalizowanej w pokładzie 505 w KWK ROW Ruch Marcel. Poza niekorzystnymi warunkami związanymi z obustronnym otoczeniem pola ścianowego zrobami zawałowymi, ściana charakteryzowała się nieregularnym kształtem, a na jej wybiegu występowały wyrobiska korytarzowe. Ponadto, na warunki wybierania ściany miała również wpływ zakończona eksploatacja w pokładach niżej i wyżej zalegających. W artykule scharakteryzowano uzyskane wyniki produkcyjne.
EN
This paper presents experiments related to the operations of island longwall no. C-5a in the seam no. 505 in Coal mine ROW – Part “Marcel”. In addition to the unfavourable conditions with respect to longwall being surrounded by caving gobs, the panel had an irregular shape and the mined-out roadways were located on the longwall run. Furthermore, the previous extraction conducted in over and under lying seams had an impact on the mining conditions. The achieved production results were presented in this paper.
PL
W artykule przedstawiono opis działań zmierzających do połączenia w PGG sp. z o.o. Oddział KWK ROW ruchów „Rydułtowy” i „Marcel” w celu przekierowania całości wydobycia Ruchu „Rydułtowy” na Ruch „Marcel”. Scharakteryzowano aktualne modele funkcjonowania, infrastrukturę techniczną wraz z planowaną restrukturyzacją obu ruchów. Przedstawiono argumenty przemawiające za przekierowaniem wydobycia z Ruchu „Rydułtowy” na Ruch „Marcel”. Zwrócono uwagę na aspekty związane z eksploatacją złoża w rejonie przygranicznym, przewietrzaniem, transportem urobku oraz uproszczeniem infrastruktury. Przedstawiono model docelowy obu ruchów z uwzględnieniem zdolności produkcyjnych po połączeniu. Opisano zakres modernizacji szybu III wydobywczego oraz zakres prac na Zakładzie Przeróbki Mechanicznej Ruchu „Marcel” w celu zwiększenia ich zdolności produkcyjnej. Scharakteryzowano zakres robót związanych z wykonaniem wyrobisk połączeniowych - wentylacyjnych i transportowych. Przedstawiono planowany układ odstawy urobku na Ruch „Marcel” po reorganizacji. Opisano szacowane efekty połączenia ruchów „Rydułtowy” i „Marcel”.
EN
The article presents a description of activities aimed at merging of „Rydułtowy” and „Marcel” mining areas belonging to KWK ROW in PGG Ltd Co. group in order to redirect the entire extraction of the „Rydułtowy” mining area to the „Marcel” mining area. Current models of functioning, technical infrastructure along with the planned restructuring of both mining areas were characterized. Arguments for the redirection of extraction from the „Rydułtowy” mining area to the „Marcel” mining area were presented. Attention has been paid to aspects related to the exploitation of the deposit in the near-border region, ventilation, transport of the gotten and simplification of infrastructure. The target model of both mining areas was presented, taking into account the production capacity after the merger. The scope of modernization of the extraction shaft III was described and the scope of works at the „Marcel” Coal Preparation Plant were described in order to increase their throughput. The scope of works related to the execution of connection workings - ventilation and transport ones - was characterized. The planned layout of the run-of-mine transport in the „Marcel" after reorganization mining area has been presented. The estimated effects of the intergration of „Rydułtowy” and „Marcel” mining areas have been described.
4
Content available remote Nowy test skuteczności ogrzewania biopolimerów proteinowych
PL
Zweryfikowano 28 wariantów analitycznego testu do szybkiej, rutynowej oceny skuteczności ogrzewania biopolimerów proteinowych. Każdy z wariantów obejmuje kombinację czterech stężeń purpury bromokrezolowej jako substancji czynnej (0,10, 0,12, 0,14 i 0,16 mg/cm³) i siedmiu poziomów kwasowości roztworu testowego (0,01, 0,02, 0,03, 0,04, 0,05, 0,10 i 0,20 molHCl/dm³). Kryterium porównania wariantów testu była jego czułość w odniesieniu do badanych prób biopolimerów proteinowych. Największą czułością charakteryzował się test, w którym zastosowano roztwór o kwasowości 0,05 molHCl/dm³ i stężeniu substancji czynnej 0,16 mg/cm³.
EN
Sorption of bromocresole purple on the surfaces both of an unheated and heated biopolimer was studied at varying concns. of the active substance and acidities of solns. The sensitivity of the test was defined as the max. difference between the sorption capacities on both biopolymers. The highest sensitivity of the test was obsd. for the HCl concn. 0.5 mol/L and active substance concn. 0.16 mg/cm³.
EN
We assessed the impact of working parameters of Z056 Bizon Super on the quantity and quality losses of seeds during soya harvesting. We investigated soya of Merlin variety cultivated in Leszczany (51°021 N; 23°602 E). We found out that the lowest total quantity losses of soya (11.6%) occurred at the working speed of a harvester of 4 km·h-1, slightly higher (11.78%) at the speed of 2.5 km·h-1, and the highest (12.41%) at the speed of 6 km·h-1. We reported the lowest macrodamage of soya seeds (7.8%) at the working speed of a harvester of 6 km·h-1, slightly higher (9.3%) at the speed of 4 km·h-1 , and the highest (10.3%) at the speed of 2.5 km·h-1. We reported the highest purity of seeds (92.3%) in the harvester tank at the speed of 2.5 km·h-1, slightly lower (90%) at the speed of 4 km·h-1, and the lowest (89.3%) at the speed of 6 km·h-1. Taking into consideration a statistic insignificance of differences between the total losses which occur at the working speeds of ZO56 Bizon Super harvester assumed for research, we may find it useful for harvesting soya seeds of Merlin variety within the speeds of 2.5-6 km·h-1 at the losses of seeds below 12.5%. However, these losses are high.
PL
W pracy dokonano oceny wpływu parametrów roboczych kombajnu Z056Bizon Super na straty ilościowe i jakościowe nasion przy zbiorze soi. Badania wykonano na soi odmiany Merlin uprawianej w miejscowości Leszczany (51°021 N; 23°602 E). Stwierdzono, że najniższe całkowite straty ilościowe nasion soi (11,16%) wystąpiły przy prędkości roboczej kombajn 4 km·h-1, nieco wyższe (11,78%) przy prędkości 2,5 km·h-1, zaś najwyższe (12,41%) przy prędkości 6 km·h-1. Najniższe makrouszkodzenia nasion soi (7,8%) stwierdzono przy prędkości roboczej kombajnu 6 km·h-1, nieco wyższe (9,3%) przy prędkości 4 km·h-1, zaś najwyższe (10,3%) przy prędkości 2,5 km·h-1. Najwyższą czystość nasion soi (92,3%) w zbiorniku kombajnu stwierdzono przy prędkości 2,5 km·h-1, nieco niższą (90%) przy prędkości 4 km·h-1 , zaś najniższą (89,3%) przy prędkości 6 km·h-1. Biorąc pod uwagę statystyczną nieistotność różnic między całkowitymi stratami powstającymi przy przyjętych do badań prędkościach roboczych kombajnu Z056 Bizon Super można uznać, że może on być stosowany do zbioru nasion soi odmiany Merlin w zakresie prędkości 2,5-6 km·h-1, przy stratach nasion poniżej 12,5%. Jednak straty te są na wysokim poziomie.
EN
The objective of the research was assessment of the sowing quality of radish seeds with the sowing unit of "MAX PNEUAMTIC” S 156 pneumatic seeder. Tests were carried out on the original laboratory stand. They proved that at the assumed range of the working speed within 2.5 to 4.0 km·h-1 and rotations of the sowing disc between 23 and 37 rot·min-1, the most favourable results concerning precision of seeds spacing in a row were obtained at the speed between 2.5 and 3.0 km·h-1. The increase of the speed above 3.0 km·h-1 caused deterioration of the seeds sowing quality through statistically significant reduction of the single sowing participation and the increase of the empty sowings participation.
PL
Celem badań była ocena jakości siewu nasion rzodkiewki sekcją wysiewającą siewnika „MAX PNEUAMTIC” S 156 z pneumatycznym (podciśnieniowym) systemem wysiewu. Badania przeprowadzono na stanowisku laboratoryjnym własnej konstrukcji. Wykazały one, że przy przyję- tym do badań zakresie prędkości roboczej od 2,5 do 4,0 km·h-1 i obrotach tarczy wysiewającej od 23 do 37 obr·min-1 , najkorzystniejsze wyniki dotyczące dokładności rozmieszczenia nasion w rzędzie uzyskano przy prędkości w zakresie od 2,5 do 3,0 km·h-1 . Wzrost prędkości powyżej 3,0 km·h-1 wpływał na pogorszenie jakości siewu nasion poprzez istotne statystycznie obniżenie udziału wysiewów pojedynczych oraz wzrost udziału przepustów.
7
Content available remote Badania wytrzymałości na ściskanie granul superfosfatu i mocznika
PL
Przeprowadzono badania wytrzymałości na ściskanie granul superfosfatu i mocznika w zależności od ich masy i średnicy. Średnia wartość siły niszczącej granule superfosfatu wyniosła 92,24 N, a granule mocznika 17,39 N. Jednakże dla poszczególnych frakcji wartości siły niszczącej zdecydowanie odbiegają od średniej i zawierają się w przedziale 10,8–255 N dla superfosfatu oraz 3,91–40,7 N dla mocznika. Zależność siły niszczącej granule od ich masy przedstawiono za pomocą krzywych regresji, które następnie poddano walidacji polegającej na ocenie stopnia zgodności wartości wyznaczonych na podstawie modelu z rzeczywistymi wartościami uzyskanymi w badaniach wytrzymałościowych.
EN
Com. superphosphate and urea granules were examd. For compression strength in function of their mass and diam. The mean crushing forces were 92.24 N for superphosphate, and 17.39 N for urea but the detd. values differed significantly from the av. ones. The granule mass relationships of the crushing force were presented as regression lines.
PL
W artykule zaprezentowano przykład skutecznego wzmocnienia wyrobiska zlokalizowanego na wybiegu ściany w kopalni KWK „Marcel” oraz przedstawiono wyniki pomiarów, jakie przeprowadzono na etapie zbliżania się frontu eksploatacji do niego. W analizowanych warunkach geologiczno-górniczych można było wyróżnić trzy fazy oddziaływania przesuwającego się frontu ściany na wyrobisko zlokalizowane na jej wybiegu. Pierwsza faza miała miejsce w momencie pojawienia się symptomów oddziaływania frontu ściany i miało to miejsce, gdy znajdowała się ona w odległości 100÷120 m. Wykonywane pomiary zaczęły wówczas wykazywać zmiany wartości mierzonych parametrów. Druga faza obejmowała okres, gdy ściana znajdowała się w odległości od 100÷120 m do 20÷30 m od analizowanego wyrobiska. W tej fazie nie zachodziły żadne zmiany lub też występowały niewielkie przyrosty analizowanych wartości pomiarowych. Trzecia faza rozpoczynała się w momencie, kiedy ściana zbliżyła się na odległość 15÷20 m i trwała aż do momentu wjazdu sekcji obudowy zmechanizowanej do tego wyrobiska. Charakteryzowała się ona intensywnymi zmianami, które w odniesieniu do mierzonych wielkości sięgały nawet kilkuset procent.
EN
This paper presents an example of effective reinforcement of the roadway located in the panel length as well as the results of measurements which were performed in the stage of approaching the longwall front in KWK „Marcel”. In the analyzed geological and mining conditions, it was possible to define three phases of the impact of the approaching longwall on the roadway located in the panel length. The first phase took place when the longwall was located at the distance of 100÷120 m and the analyzed values for the first time began to display changes. The second phase consisted of a period when the longwall was at the distance of 100÷120 m to 20÷30 m from the analyzed roadway. During this phase, no changes occurred or were very small. The third phase began at the moment when the longwall came within 15÷20 m and lasted until the entry of the powered roof support to the roadway. That phase was characterized by intense changes which, in relation to the measured values, ranged up to several hundred percent.
PL
W artykule przedstawiono wyniki i analizę pomiarów deformacji uzyskanych z dwóch linii pomiarowych biegnących w przybliżeniu prostopadle nad polami pierwszych wyeksploatowanych ścian M-4 i M-5 w pokładzie 712/1-2 części macierzystej KWK ,,Marcel”. Eksploatacja tego pokładu prowadzona jest w sposób eksperymentalny, ścianami o długości 130 -150 m z pozostawieniem pasów węgla o szerokości 70 m. Taki sposób eksploatacji ma zapewnić, że w pływy na powierzchni terenu nie przekroczą II kategorii. Analiza liniowych i wysokościowych obserwacji geodezyjnych po wybraniu pierwszych trzech ścian umożliwiła weryfikację prognozy wpływów eksploatacji pokładu 712/1-2 na powierzchnię terenu wykonanej na etapie opracowywania projektu tej eksploatacji. Pozwoliło to stwierdzić, że zastosowanie eksploatacji pasowej może stanowić właściwy element profilaktyki górniczej pod terenami zabudowanymi.
EN
This paper presents and analyzes the results of measurements of the land surface deformations obtained from two observational lines aligned substantially perpendicularly over fields of the first extracted longwalls M-4 and M-5 in the seam no. 712/1-2 of the primordial part of the coal deposit of the mine “Marcel”. Extraction of this seam is carried out in an experimental way by longwalls of the length of 130-150 m with leaving belts of non-extracted deposit of the 70 m width. This way of mining operations should ensure that mining impact on the surface will not exceed the limit of the 2nd category of mining areas deformations. The analysis of linear and altitudinal results of geodetic measurements, after extraction of the first three longwalls, allowed for verification of the prediction of mining operations impact on the land surface. This allow ed to state that belt-type mining operations may be an appropriate part of the prevention of mining in built-up areas.
EN
The aim of the study was to demonstrate a relationship between the type/mass of harvester heads and their maximum cutting diameter. The study evaluated heads for felling, delimbing, and bucking trees, mounted on an extensible boom, with a chain saw and feed rollers, designed principally for coniferous stands. The heads included in the study were mostly products of European manufacturers: AFM, CTL, Kesla, Keto, Komatsu, Konrad, Logmax, Logset, Moipu, Ponsse, Rottne, Silvatec, SP Maskiner, and Viking. The analysis was based on technical specifications provided by the producers. The results were analyzed statistically by ANOVA and T-Tukey's multiple confidence intervals at the level of significance α=0.05. The trend lines were fitted by the method of least squares. The slopes of linear regression lines representing the mass of harvester heads by particular manufacturers as a function of their maximum cutting diameter differ considerably from one producer to another: 22.5 for Logset, 22.5 for Ponsse, 30.4 for Keto, 33.9 for Kesla, 40.7 for SP Maskiner, 57.1 for Logmax, 66.5 for Komatsu, and 78.2 for AFM. Keto Forst Ecolit weighing 297 kg, designed for felling the thinnest trees (of up to 30 cm in diameter) is the lightest European harvester head with feed rollers and a chain saw. By contrast, Keto 825TS, weighing 2450 kg is the lightest head capable of felling, delimbing, and bucking the thickest trees (of up to 102 cm in diameter). Heads for final felling and thinning with a maximum cutting diameter of 60-70 cm have the largest percentage (31.5%) in European harvester heads offered on the market. The smallest percentage (5.6%) is noted for thinning heads with a maximum cutting diameter of up to 40 cm. There is a positive correlation between the mass of harvester heads and their maximum cutting diameter. Harvester heads designed for felling or for felling and thinning are statistically heavier than smaller types of heads. There is, however, no statistically significant difference in mass between heads for thinning and heads for thinning and felling. A head by the same manufacturer, with a maximum cutting diameter greater by 10 cm, is heavier by 225-782 kg, depending on the manufacturer.
PL
Celem pracy było wykazanie zależności między typem/masą głowicy harwesterowej a jej przydatnością do pozyskiwania drewna w różnych grupach wymiarowych drzew. Ocenie poddano głowice ścinkowo-okrzesująco-przerzynające, przeznaczone do mocowania wysięgnikowego, wyposażone w piłę łańcuchową oraz rolki napędowe, przeznaczone głównie do pozyskiwania drewna w drzewostanach iglastych. Badaniami objęto głowice producentów europejskich: AFM, CTL, Kesla, Keto, Komatsu, Konrad, Logmax, Logset, Moipu, Ponsse, Rottne, Silvatec, SP Maskiner i Viking. Analizę przeprowadzono na podstawie danych technicznych przedstawionych przez oferentów. Uzyskane wyniki poddano analizie statystycznej przy wykorzystaniu metody analizy wariancji i wielokrotnych przedziałów ufności T-Tukeya, przy założonym poziomie istotności α=0,05. Linie trendu dopasowano metodą najmniejszych kwadratów. Współczynnik kątowy prostych regresji, wyznaczonych dla ich masy w funkcji ich maksymalnej średnicy cięcia, dla głowic każdego producenta jest inny i wynosi: Logset - 22,5, Ponsse - 22,5, Keto - 30,4, Kesla - 33,9, SP Maskiner - 40,7, Logmax - 57,1 i Komatsu - 66,5, AFM - 78,2. Najlżejszą produkowaną w Europie głowicą rolkową wyposażoną w piłę łańcuchową jest Keto Forst Ecolit o masie 297 kg, która przeznaczona jest do ścinania najcieńszych drzew (o średnicy do 30 cm). Z kolei najlżejszą głowicą umożliwiającą ścinkę, okrzesanie i przerzynkę najgrubszych drzew (o średnicy do 102 cm) jest Keto 825TS o masie 2450 kg. Głowice zrębowotrzebieżowe (o maksymalnej średnicy ścinki z przedziału 60-70 cm) stanowią największy udział (31,5%) wśród europejskich głowic harwesterowych. Najmniejszy udział w rynku (5,6%) obejmują głowice trzebieżowe (o maksymalnej średnicy ścinki do 40 cm). Istnieje dodatnia korelacja między masą głowicy harwesterowej a jej średnicą cięcia, a także głowice zrębowe i zrębowo-trzebieżowe swoją masą odbiegają statystyczne od mniejszych typów głowic. Natomiast brak statystycznej różnicy w masie pomiędzy głowicami trzebieżowymi i trzebieżowo-zrębowymi. Zamiana głowicy na głowicę tej samej firmy, ale o większej o 10 cm maksymalnej średnicy ścinki skutkuje zwiększeniem jej masy, zależnie od producenta, o 225-782 kg.
EN
The paper presents results of study of the pellets made of agricultural biomass. In the tests wheat straw was used and then ground raw materials were concentrated using two types of pelleting machines: with flat matrix and driven by compacting rollers as well as with ring matrix. The research methodology consisted of measurements of physicochemical properties of pellets, i.e. humidity after compaction, bulk density, and mechanical stability factor. Calorific value, ash content, and chemical composition of the raw material were also specified. Average humidity of the raw material ranged from 10.30% for ring press to 10.77% for flat press. The pelleting process changed the water content in a final product causing statistically significant differences between pelleting devices applied. The bulk density of pellets in both machines did not differ considerably and amounted to 541.77 kg·m-3 for ring press and to 544.21 kg·m-3 for flat press. Calorific value of the produced pellet in both cases was above 15 MJ·kg-1. Applying new constructional solutions in a form of two pelleting device types, allowed for obtaining product that was characterized by high mechanical durability greater than 95%.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań peletów z biomasy pochodzenia rolniczego. Do analiz użyto słomy pszennej, a następnie rozdrobnione surowce zagęszczano przy użyciu dwóch rodzajów granulatorów: z matrycą płaską i napędzanymi rolkami zagęszczającymi oraz z matrycą pierścieniową. Metodyka badań obejmowała pomiary właściwości fizykochemicznych peletów, tj. wilgotność po zagęszczeniu, gęstość usypową i współczynnik trwałości mechanicznej. Określono wartość opałową, zawartość popiołu oraz skład chemiczny surowca. Średnia wilgotność surowego materiału mieściła się w granicach od 10,3% dla prasy pierścieniowej do 10,77% dla prasy z matrycą płaską. Po procesie granulacji zawartość wody w gotowym produkcie uległa zmianie powodując statystycznie istotne różnice między stosowanymi granulatorami. Gęstość usypowa peletów w obu prasach nie różniła się znacząco między sobą i wynosiła 541,77 kg·m-3 dla prasy pierścieniowej oraz 544,21 kg·m-3 dla prasy z matrycą płaską. Wartość opałowa uzyskanych peletów w obu przypadkach wynosiła powyżej 15 MJ·kg-1. Wykorzystując nowe rozwiązania konstrukcyjne w postaci dwóch granulatorów uzyskano surowiec charakteryzujący się wysoką trwałością mechaniczną, wynoszącą w obu prasach powyżej 95%.
PL
W artykule przedstawiono etapy modernizacji odstawy i transportu w kopalni „Marcel” w oparciu o budowę i wydłużenie upadowej odstawczo-transportowej. Wydłużenie upadowej do poziomu 600 umożliwiło uproszczenie modelu odstawy i transportu w części marklowickiej, a kopalnia uzyskała szereg dodatkowych korzyści. Obecnie upadowa odstawczo-transportowa jest osią kopalni łączącą poziomy 400 i 600 z powierzchnią zakładu górniczego oraz z zakładem przeróbki mechanicznej węgla. W artykule przedstawiono założenia funkcjonowania upadowej oraz scharakteryzowano parametry odstawy i transportu w upadowej, w tym uzyskane korzyści.
EN
In the paper the stages of delivery and transport modernization in the Marcel coal mine have been presented. The modernization is based on the construction and lengthening of the transport- delivery dipheading. The lengthening of the dipheading to level 600 has led to the simplification of the transport-delivery model in the Marklowice premises; what is more, the coal mine have obtained a range of additional benefits. Currently the transport- delivery dipheading is the mine’s axis connecting levels 400 and 600 with the mining plant’s surface and mechanical coal mine factory. The paper presents the assumptions of the dipheading functioning. Moreover, not only have the parameters of delivery and transport in the dipheading been characterized but also the obtained benefits.
13
Content available remote Termochemiczna i biochemiczna konwersja biomasy kukurydzy na cele energetyczne
PL
Zbadano parametry biomasy kukurydzy pod kątem jej wykorzystania jako substratu w procesach biochemicznej i termochemicznej konwersji. Badania w laboratorium biogazowym wskazują na dużą przydatność świeżej biomasy kukurydzy do fermentacji beztlenowej, co potwierdzają obliczenia przeprowadzone na podstawie składu chemicznego. Parametry energetyczne wskazują, że roślina ta może być też przydatna do spalania, pod warunkiem zmniejszenia wilgotności biomasy. Biomasa kukurydzy, podobnie jak i innych roślinnych surowców odnawialnych, charakteryzuje się dużą zawartością substancji, które powodują obniżenie topliwości popiołu i korozję urządzeń grzewczych.
EN
Maize biomass was fermented under lab. conditions to biogas and tested as a solid fuel. The fresh maize biomass was found suitable for biogas prodn. what was confirmed by resp. calculations. The biomass was dried before combustion. The ash showed a decreased fusibility and increased corrosivity.
14
Content available remote Jakość peletów z biomasy jako paliwa i surowca do produkcji gazu syntezowego
PL
Przedstawiono wyniki badań jakości i zawartości wybranych pierwiastków w peletach ze słomy. Średnie wartości poszczególnych wskaźników mieszczą się w zakresach typowych dla paliw produkowanych z biomasy, ale stwierdzono dużą zmienność zawartości popiołu, siarki oraz pierwiastków tworzących alkaliczne tlenki, powodujące zanieczyszczenie i żużlowanie urządzeń grzewczych. Zgazowanie biomasy o dużej zawartości potasu, sodu, wapnia i magnezu wiąże się z koniecznością oczyszczania gazu syntezowego.
EN
Seven corn straw pellets were studied for humidity, ash, S, C, Mg, K, Na, Ca and calorific value by std. methods. The quality of pellets met the std. requirements, agreed with literature data but showed a high variability.
PL
Oceniono właściwości fizykochemiczne biomasy sorga cukrowego w kontekście jej wykorzystania do produkcji energii w procesach fermentacji metanowej i spalania. Badania wykazały dużą wydajność biogazu z jednostki suchej masy, a także znaczący udział biometanu. Wartość opałowa i inne parametry ważne dla spalania okazały się zbliżone do określonych dla innych rodzajów biomasy, przy czym istotnym ograniczeniem spalania sorga jest jego duża wilgotność polowa. Niskie temperatury topliwości oraz duży udział tlenków zasadowych wskazują na duże ryzyko tworzenia osadów w urządzeniach grzewczych.
EN
Sweet sorghum biomass was studied for compn., physicochem. properties and applicability for conversion to biogas and energy. High humidity of the biomass and low fusibility temp. of the ash were of disadvantage in the biomass processing.
16
Content available remote Chemiczne następstwa niewłaściwej segregacji elektroodpadów
PL
Przeanalizowano chemiczne i toksykologiczne konsekwencje niewłaściwej segregacji typowych elektroodpadów. Przedstawiono wyniki badania udziału różnego rodzaju elektroodpadów w odpadach komunalnych odbieranych z wybranych obszarów miasta Lublin.
EN
Share and type of electrowaste in Lublin (Poland) municipal wastes were detd. Incomplete electric and electronic devices were predominant in the waste mass.
PL
Zbadano wybrane wyróżniki jakości brykietów wytworzonych za pomocą linii technologicznej do brykietowania słomy znajdującej się w przedsiębiorstwie Ursus S.A. Skład chemiczny brykietów ze słomy był typowy dla innych brykietów z biomasy. Jakość badanych brykietów odpowiada standardom i umożliwia ich zastosowanie do termochemicznej konwersji lub produkcji gazu syntezowego.
EN
Com. straw briquettes from 6 Polish plants from their prodn. lines were studied for d., humidity, ash, S, K and N contents and calorific values by std. methods. They met both the std. quality requirements and emission limits and can be used as solid fuel.
PL
W pracy przedstawiono analizę wydzielania masy ziarna pszenicy w nowym rotacyjnym urządzeniu czyszczącym. W urządzeniu tym wykorzystano obrotowe sito stożkowe. Czyszczenie ziarna polega na połączeniu przesiewania na sitach stożkowych z separacją pneumatyczną. Urządzenie umożliwia rozdzielenie mieszaniny czyszczonej na cztery frakcje. Analiza wydzielania masy ziarna pszenicy potwierdziła jego przydatność jako stacjonarnego urządzenia czyszczącego. Przedstawione urządzenie czyszczące jest praktycznym przykładem wykorzystania systemów CAD do wytwarzania nowych urządzeń.
EN
The paper presents the analysis of wheat grain mass separation in the innovative rotary cleaning device of rotary conical sieve-based construction. The cleaning process combines the sieving operation on the conical sieves and pneumatic separation. The cleaning device facilitates the separation of the treated mixture into four fractions. The analysis of wheat grain mass separation has confirmed its usability as stationary grain cleaner. The presented cleaning device is a genuine example of the CAD system applicability for creating novel equipment.
PL
Sto pięćdziesiąta rocznica urodzin prof. M.P. Rudzkiego skłoniła autora do omówienia związków, jakie łączyły dwie uczelnie: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie i Politechnikę Lwowską we Lwowie w dziedzinie nauk o Ziemi. Na tym tle na przypomnienie zasługuje postać prof. L.K. Grabowskiego – wybitnego badacza z dziedziny astronomii, geodezji i geofizyki. Był on uczniem i kontynuatorem dzieła Prof. M.P. Rudzkiego.
EN
The celebration of one hundred-and-fi ftieth birth anniversary of prof. M.P. Rudzki becomes a suitable occasion to remember the cooperation and joined effort that the two universities (Jagiellonian University and Lvov Technical University) put into the development of Earth ralated studies. The fi gure who deserves special credit in that respect is Professor L.K. Grabowski, the imminent scholar in the fi eld of astronomy, geodesy and geophisics. Grabowski was a student of Prof. M.P. Rudzki and carried out his work.
20
Content available remote Edward Walery Janczewski (1887-1959) życie i działalność naukowa
EN
Edward Walery Janczewski, a prominent Polish geophysicist and scientist, and a talented and devoted teacher, was born on 28 February 1887 in Cracow. In 1906 E. W. Janczewski took up studies in physics, geology and geophysics at the Jagiellonian University in Cracow. In 1909 he left for Switzerland and enrolled in seismology, geology and glaciology courses at universities of Freibourg, Zurich, Lausanne and Neuchatel. He obtained a licentiate in mathematics and nature in 1912 and a doctorate in 1914. After the First World War, Janczewski returned to Poland and took a position of a geologist- geophysicist in the State Geological Institute (PIG), and after the Second World War - in a Cracow branch of PIG. In 1948 Janczewski was employed at the Academy of Mining and Metallurgy in Cracow. He founded the first Chair of Applied Geophysics and was its director till the end of his life. Edward Walery Janczewski died on 24 August 1959 in Cracow. Edward Walery Janczewski began his scientific activity consulted by Prof. E. Argand in Switzerland, His study on geology and glaciology made in 1 9 1 1 was submitted as his doctor (PhD) thesis at the University of Neuchatel. In 1923, being an only geophysicist in the State Geological Institute, Janczewski made endeavors to establish a section of geophysics there. He organized precursory geophysical prospecting in Poland including gravity and seismic investigations. This made foundations for further investigations of geological structures that are still valid in deposit geology in Poland. In addition in his didactic activity, Janczewski was the author of an academic handbook An Outline of General and Applied Seismology. Late in his life Janczewski was strongly engaged in problems of mining shocks in the Upper Silesia. He published a few valuable papers on methods of locating sources of these shocks as well as on explaining their spatial distribution and processes of generation. Undoubtedly, Janczewski was a precursor of a new branch of applied geophysics - mining geophysics.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.