Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Wpracy zaprezentowano właściwości cementu wieloskładnikowego CEM V/A 32,5R-LH oraz pokazano możliwość wykorzystania go w budowie obiektów masywnych. Przykładem realizacji było wykonanie fundamentu pod młyn cementu w Cementowni Górażdże.
EN
Hereby paper describes the properties of composite cement CEM V/A 32,5R-LH and demonstrates its application possibilities inmassive object constructions. The exemplary application was executed in the construction of the foundations of the cement mill of Górażdże Cement Plant.
PL
W pracy przedstawiono badania elementów belkowych o rozpiętości 6,0 m i przekroju betonowym 300 X 390 mm. Belki byty wykonane z betonu o wytrzymałości 80 MPa. Jako zbrojenie zastosowano cięgna sprężające - sploty Y1860 S7 (technologia strunobetonowa), zbrojenie pasywne ze stali RB500W oraz profile stalowe wykonane z ksztaltowników HEB320 i HEB220. Przedstawiona w artykule problematyka dotyczy problemu ścinania i jest fragmentem projektu badawczego, rozwojowego MNiSW nr R0400801 prowadzonego w Katedrze Budownictwa Betonowego Politechniki Łódzkiej. Badania wykonano w Laboratorium Badawczym Materiałów i Konstrukcji Budowlanych Katedry Budownictwa Betonowego PŁ posiadającym akredytację PCA nr AB536.
EN
Results of investigations conducted on six prestressed beams, cross-section of 300x390 mm and 6,0 m span were presented. The beams made of 80 MPa concrete were prestressed and reinforced with passive bars and steel sections. For prestressing Y1860 S7 tendons were applied, passive reinforcement was made of RB500W steel, steel sections were made of HEB320 and HEB220. The experiments have shown that the crack pattern and the load bearing capacity of support zone are influenced by the position of steel section. The experiments were able to optimize the section, shape of the steel section and its position in cross-section of the beam. The problem presented in this paper concern with shear and is a part of Ministry of Science grant nr RO400801.
PL
Przedstawiono przebieg oraz wyniki badań poligonowych zmodyfikowanego stropu gęstożebrowego Teriva II pod obciążeniem działającym długotrwale. Elementami nośnymi stropu były belki kratownicowe o częściowo sprężonych stopkach betonowych. Wykazano możliwość zastosowania tego rodzaju stropu zarówno w budownictwie mieszkaniowym, jak i ogólnym, nawet w przypadku rozpiętości przekraczających 9,00 m.
EN
The proceeding and results of testing ground investigation of modified close-ribbing floor Teriva II under long lasting loading are presented. The carrying members were frameworks with partially prestressed beam flanges. The possible using this type of floors in housing and also in case of floor spans exceed nine in emphasize.
PL
Podano uwagi praktyczne dotyczące technologii betonowania i pielęgnacji konstrukcji masywnych oraz problemów związanych z ciepłem hydratacji cementu. Zagadnienie to omówiono na przykładzie fundamentów o kubaturze od 150 do 7400 m3.
EN
Practical remarks concerning concreting technology and curing of massive concrete foundation as well as problems connected with heat of cement hydratation are produced. The problem discussed, is illustrated by concrete foundations with cubatures from 150 up to 7400 cu.m.
PL
Podano wyniki badań pasma stropu o rozpiętości 9,70 m i wysokości 340 mm, z belkami, których stopki sprężono dwoma splotami. Stwierdzono możliwość zastosowania tego rodzaju belek w stropach gęstożebrowych dużej rozpiętości.
EN
The paper presents field testing of typical rib-and-slab floor, modified by authors. The modification was carried out by prestressing of prefabricated steel truss-concrete beams. In result the floor of 10 m span was obtained. The investigations proved the floor may be universally applied in general building for all range of typical live loads.
PL
Podczas remontu lub modernizacji budynków zachodzi czasem potrzeba wymiany stropów lub stropodachów, których stan techniczny uniemożliwia ich dalszą bezpieczną eksploatację. Przy rozpiętościach podpór do 6,00 m dysponujemy kilkoma rodzajami stropów o zróżnicowanych parametrach techniczno-technologicznych, z których możemy wybrać wariant optymalny. Sprawa komplikuje się natomiast w przypadku większych rozpiętości. Kierując się potrzebą poprawy walorów technicznych stropów gęstożebrowych występujących na rynku budowlanym, autorzy referatu postanowili praktycznie wypróbować koncepcję częściowego sprężenia stosunkowo lekkich belek kratownicowych, które są powszechnie stosowane w kilku typach stropów gęstożebrowych. Wykorzystano przy tym pomysł prof. Romana Kozaka, który w latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku zastosował "deski sprężone" w stropach zespolonych o niewielkich rozpiętościach [1]. Koncepcję autorów referatu zweryfikowano w Laboratorium Badawczym Materiałów i Konstrukcji Katedry Budownictwa Betonowego Politechniki Łódzkiej, gdzie przeprowadzono badania pilotażowe 3 serii częściowo sprężonych typowych belek kratownicowych o rozpiętości 5,60 m i 9,70 m oraz zróżnicowanym zbrojeniu sprężającym [2]. Ponieważ wyniki badań potwierdziły zasadność tej koncepcji, zachęciło to jej autorów do zrealizowania programu badań poligonowych w skali naturalnej.
EN
The paper presents in situ research of typical rib-and-slab floor modified by authors. The modification was carried out by prestressing of prefabricated steel truss-concrete beams. In result the floor od 10 m span was obtained. The investigations proved the floor may be universally applied in general building for all range of typical live loads.
PL
Za sprawą gospodarki rynkowej pojawiła się w naszym kraju szeroka gama nowoczesnych materiałów budowlanych, co przyczyniło się do podniesienia walorów estetycznych i użytkowych wielu wznoszonych obiektów. Istnieje jednak nadal znacząca grupa drobnych inwestorów, zwłaszcza na terenach wiejskich, których stać jedynie na budowanie ze znacznie tańszych materiałów miejscowych. Przedsięwzięciom tym towarzyszą zwykle takie zjawiska jak: a/ gorsza jakość materiałów miejscowych, z których na ogół wznosi się konstrukcję budynku; b/ dość prymitywne wykonawstwo w tak zwanym systemie gospodarczym; c/ brak fachowego nadzoru nad prowadzonymi robotami; d/ ogólnikowość projektów architektonicznych połączona często z brakiem projektu konstrukcyjnego; Biorąc pod uwagę fakt, że z jednej strony niekorzystne skumulowanie powyższych zjawisk może czasem prowadzić do awarii, a z drugiej strony uwzględniając nieruchomość tego rodzaju sytuacji ze względu na określone realia socjologiczne i ekonomiczne, autorzy postanowili określić przydatność murów ze stosunkowo popularnych w regionie łódzkim pustaków trocinowobetonowych , jako elementów konstrukcyjnych budynku. W tym celu w 1996 roku w Laboratorium Katedry Konstrukcji Betonowych Politechniki Łódzkiej zrealizowano program badań na modelach wykonanych w skali naturalnej, w warunkach zbliżonych do warunków panujących na wyżej opisanych placach budów (nie sortowane pustaki, wypełnianie komór pustaków zaprawą cementową 1;3 o konstrukcji półciekłej bez zagęszczania, obciążenie modeli po siedmiu dniach).
EN
In paper the results of test on 8 walls and pillars made of sawdust concrete hollow bricks were presented. The height of them 2.6m was approximatelly equal to the height of masonery wall in ordinary flat. The cross section of three walls was 1.21x0.20m, the other five pillars had a cross section of 0.60x0.20m. Three walls and pillars were axially loaded, the other five were excentrically with excentricity of 5 cm. The load capacity of axialy loaded pillars was higher than excentrically loaded pillars. There is a good compatibility of test results to results of analysis made according to the method given in PN-84/B-03642 for pure concrete elements in case where the area of hollow bricks was reduced to concrete core by the ratio of concrete to sawdust concrete strength.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.