Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
PL
Rolnicze zagospodarowanie popiołów ze spalania biomasy jest jedną z najkorzystniejszych metod ich utylizacji. Uboczne produkty spalania zawierają niemal wszystkie składniki odżywcze (oprócz azotu) niezbędne w żywieniu roślin, dodatkowo mają właściwości odkwaszające. Niestety, mogą one również zawierać znaczne ilości metali ciężkich. Skład chemiczny popiołu z biomasy w przeciwieństwie do popiołów z węgla kamiennego podlega znacznym wahaniom. Dlatego ważne jest określenie odpowiednich procedur prowadzenia monitoringu tego odpadu. Zaproponowano metodykę badań popiołów z biomasy w kontekście ich wykorzystania w rolnictwie.
EN
A review, with 27 refs., of ash sampling procedures and methods for detn. of its chem. and phys. properties.
PL
Celem badań było poznanie wpływu różnych wariantów uprawy oraz nawożenia organicznego, stosowanych pod buraki cukrowe, na strukturę roli. Nawożenie słomą przedplonową i międzyplonem ścierniskowym nie powodowało wyraźnych zmian wskaźnika struktury. W żadnej badanej warstwie i w żadnym terminie badań w porównaniu z obiektem nawożonym samą zieloną masą gorczycy białej. Średnia ważona średnica gruzełka MWDg wiosną oraz w okresie zbioru buraków nie była istotnie zależna od nawożenia organicznego. Z zastosowanych sposobów uprawy najkorzystniej na wodoodporność agregatów glebowych wpłynęła uprawa konserwująca, natomiast najmniejszą trwałość struktury odnotowano po zastosowaniu uprawy tradycyjnej i nawożenia obornikiem w dawce 10 t*ha-1.
EN
Studies aimed at recognizing the influence of different cultivation and organic fertilization variants applied at growing of sugar beets, on the structure of soil. Fertilization with the forecrop straw and stubble field intercrop did not cause distinct changes in structural index W in any of tested soil layers and term of investigations, in comparison to the object fertilized with green matter of charlock (Sinapsis alba) only. Weighted mean diameter of soil aggregate (MWDg) in spring and in the period of beet harvest, was not significantly dependent on organic fertilization. From among applied soil tillage methods the best effect on water- resistance of soil aggregates showed conservative tillage, whereas the least durability of soil structure was observed after applied traditional tillage and manure fertilization at a rate of 10 t*ha-1.
PL
W dwuczynnikowym doświadczeniu polowym przeprowadzonym w Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym Swojec należącym do Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu badano wpływ wermikompostu (10 tźha-1) wyprodukowanego z obornika bydlęcego oraz jego współdziałania z różnymi dawkami nawozu azotowego (0, 100, 140, 180 i 220 kg Nźha-1) na wilgotność, gęstość oraz porowatość ogólną i kapilarną gleby średniej. Cechy te oznaczono w okresie wschodów i zbioru buraka cukrowego za pomocą cylinderków o poj. 100 cm3 w warstwach 5-10 cm, 15-20 cm i 25-30 cm w dwóch powtórzeniach na każdym poletku. Wprowadzenie do gleby wermikompostu przyczyniło się na ogół do zmniejszenia gęstości objętościowej gleby i zwiększenia porowatości ogólnej w czasie wschodów buraka cukrowego. W okresie zbioru nie obserwowano istotnych zmian właściwości fizycznych gleby pod wpływem nawożenia organicznego. Wermikompost nieznacznie pogorszył warunki wilgotnościowe gleby w warstwie 5-10 cm i 15-20 cm, odwrotną zależność obserwowano w warstwie 25-30 cm. Intensyfikacja nawożenia azotowego nie wywarła istotnego wpływu na właściwości fizyczne gleby. Azot na ogół przyczynił się do niewielkiego wzrostu wilgotności gleby i zwiększenia jej gęstości.
EN
Two-factorial field experiment was conducted at Swojec Experimental Station, University of Environmental and Life Sciences, Wrocław. Combined effects of vermicompost from the cattle manure and differentiated rates of nitrogen fertilization (0, 100, 140, 180, 220 kg N/ha) on selected physical properties of the medium soil (moisture content, bulk density, total and capillary porosity) were examined. These features were determined during sprouting and at the harvest time of sugar beets, by using cylinders (100 cm3 capacity) in the layers 5-10, 15-20 and 25-30 cm, in two replications on each plot. Application of the vermicompost generally decreased bulk density and increased total porosity of soil during sugar beet sprouting. No significant changes in physical properties of the soil were observed under organic fertilization. Vermicompost slightly worsened the moisture conditions in soil layers 5-10 and 15-20 cm. An opposite relation was noted in layer 25-30 cm. Intensified nitrogen fertilization did not significantly affect the physical properties of soil. In general, nitrogen slightly increased soil moisture content and bulk density.
PL
W dwuczynnikowym doświadczeniu polowym przeprowadzonym w latach 2002-2004 badano wpływ trzech form nawozów organicznych (obornik, międzyplon + plony uboczne, wermikompost) zastosowanych pod przedprzedplon oraz zróżnicowanego nawożenia azotem mineralnym (0, 45, 90, 135 i 180 kg N/ha) na właściwości fizyczne i chemiczne gleby. Trzy lata po zastosowaniu nawożenia organicznego obserwowano zmniejszenie gęstości objętościowej gleby oraz zwiększenie jej porowatości ogólnej - szczególnie, jeśli pod przedprzedplon przyorano obornik. Badane formy nawożenia organicznego sprzyjały także zwiększeniu wilgotności, co obserwowano przede wszystkim po wprowadzenie do gleby międzyplonu łącznie ze słomą i liśćmi buraka cukrowego lub obornika. Wszystkie nawozy organiczne sprzyjały na ogół wzrostowi zawartości podstawowych składników pokarmowych w glebie. Intensyfikacja nawożenia azotowego w niewielkim stopniu wpłynęła na wzrost zawartości Corg i Nog oraz obniżenie ilości fosforu w glebie.
EN
In two-fractional field experiment conducted within 2002-2004, the effects of 3 organic fertilizer forms (farmyard manure, intercrop + side-crops, vermicompost) applied under forecrop, as well as of differentiated fertilization with the mineral nitrogen (0, 45, 90,135, 180 kg N/ha), on the physical and chemical soil properties, were studied. After three years since the application of organic fertilizers a decrease of soil bulk density and an increase of its total porosity were observed, particularly when farmyard manure was ploughed under the forecrop. Applied forms of organic fertilizers improved also the soil moisture content, what could be observed especially after fertilization with intercrops + straw and sugar beet leaves or the farmyard manure. All used organic fertilizers generally affected an increase of basic nutrients content in the soil. Intensification of nitrogen fertilization rates only to small extent affected increasing of Corg and Ntot contents and a decrease of phosphorus content in soil.
PL
W polowym dwuczynnikowym doświadczeniu, założonym w latach 2002-2004 metodą split-block, badano następczy wpływ trzech form nawozów organicznych zastosowanych pod przedprzedplon (obornik, międzyplon ścierniskowy + liście buraczane + słoma, wermikompost) oraz zróżnicowanych wzrastających dawek nawożenia azotowego zastosowanego bezpośrednio w latach badań pod jęczmień ozimy (0, 45, 90, 135, 180 kg N/ha) na wybrane wskaźniki struktury gleby. Zróżnicowane nawożenie organiczne zastosowane pod przedprzedplon na ogół zwiększało współczynnik zbrylenia gleby (B) oraz średnią ważoną średnicę agregatów (MWDa), wpływając jednocześnie na zmniejszenie jej rozpylenia (S). Intensyfikacja nawożenia azotowego sprzyjała zmniejszeniu wskaźnika zbrylenia gleby oraz średniej ważonej średnicy agregatów, powodując zwiększenie wskaźnika rozpylenia. W trzy lata po wprowadzeniu do gleby nawozów organicznych, szczególnie obornika, stwierdzono poprawę wodo-odporności agregatów glebowych. Zastosowanie nawożenia azotowego, szczególnie w wyższych dawkach, przyczyniło się do zwiększenia wskaźnika Wod. Zależność tę obserwowano tylko w warstwie 10-20 cm i 20-30 cm.
EN
In two-factorial field experiment of split-block design, established in 2002-2004, the after-effects of three organic fertilizer forms (1 - farmyard manure, 2 - stubble intercrop + beet leaves + straw, 3 - vermicompost) applied under forecrops, and different, increasing rates of nitrogen fertilization (0, 45, 90, 135, 180 kg N/ha), applied directly in the years of experiment under winter barley, on selected soil structure indices, were studied. Differentiated organic fertilization applied under forecrop generally increased the coefficient of soil cloddiness (B) and weighted mean diameter of soil aggregates (MWDa), reducing also soil silting (S). Intensified nitrogen fertilization conduced to decrease the index of soil cloddiness and the weighed mean diameter of soil aggregates, thus rising the index of soil silting. Three years after application of organic fertilizers into soil, the farmyard manure in particular, improving of soil aggregate water resistance was stated. Nitrogen fertilization, especially with the higher rates, increased the Wod index. However, such relationship was observed only within the layers 10-20 and 20-30 cm.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.