Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W pracy przedstawiono zawartość N, P, K, Ca i Mg w resztkach pożniwnych pszenicy jarej w warunkach różnego uwilgotnienia gleby i zróżnicowanego nawożenia NPK. Podstawę opracowania stanowiły wyniki badań doświadczeń wazonowych, przeprowadzonych w hali wegetacyjnej IMUZ Falenty w latach 1983-1985. Wykorzystano do tego część wyników, dotyczących analizy chemicznej ścierni i korzeni, dotychczas niepublikowanych. Stwierdzono, że uwilgotnienie gleby wpływało istotnie na kumulację azotu, fosforu i potasu w korzeniach roślin oraz wapnia w ścierni. Nawożenie mineralne NPK istotnie zwiększało zawartość w ścierni wszystkich badanych makroelementów z wyjątkiem azotu, a nie miało większego wpływu na kumulację tych składników w korzeniach pszenicy jarej. Na podstawie analizy wariancji wykazano istotny wpływ odmian na kumulację azotu, potasu i wapnia w ścierni i korzeniach, magnezu w ścierni oraz fosforu w korzeniach pszenicy jarej.
EN
The content of N, P, K, Ca and Mg in stubble of spring wheat grown at different soil moisture and NPK fertilisation is presented in this paper. The study was based on results of pot experiments carried out in a green house of the IMUZ Falenty in the years 1983-1985. Unpublished results of chemical analyses of stubble and roots were used in this study. Soil moisture significantly affected accumulation of nitrogen, phosphorus and potassium in plant roots and of calcium in stubble. Mineral NPK fertilisation significantly increased the content of all analysed macro-elements (except nitrogen) in stubble but showed insignificant effect on accumulation of these components in roots of spring wheat. Analysis of variance showed a significant effect of plant variety on accumulation of N, P and Ca in stubble and roots, on Mg accumulation in stubble and P in roots of spring wheat.
PL
Zagadnienie niedoboru wody - jako czynnika ograniczającego produkcję roślinną - przedstawiono na podstawie wyników doświadczeń polowych COBORU z pszenicą jarą. Badania te prowadzono na obszarze woj. wielkopolskiego, gdzie niedobór opadów, zwłaszcza późnowiosennych (przełom maja i czerwca), często zbiega się z okresem największego zapotrzebowania roślin na wodę i może być głównym czynnikiem ograniczającym plonowanie. W wyniku przetworzenia wieloletnich danych doświadczalnych określono sezonowe wartości empirycznych wskaźników zmniejszenia plonu ziarna pszenicy jarej. Empiryczne wskaźniki zmniejszenia plonu wprowadzono do modelu komputerowego FAO CROPWAT 7.0 w miejsce wskaźników FAO 1979. Uzyskane wyniki przybliżają wartości symulowanych plonów do rzeczywistych, aczkolwiek na obecnym etapie badań nie są w pełni satysfakcjonujące.
EN
Water deficit as a factor limiting plant production is shown based on the results of field experiments of COBORU on spring wheat. The studies were carried out in Wielkopolska Province where precipitation deficit, particularly that in late spring (May/June), often coincided with the greatest water demands of plants and could thus be a limiting factor. Processing of the long-term field data allowed for estimating empirical indices of the decrease of grain yield of spring wheat. The indices were put into the FAO model CROPWAT 7.0 instead of the FAO 1979 indices. Obtained results approximate the values of simulated crops to the real ones though are still not fully satisfactory at the present stage of studies.
PL
W pracy przedstawiono niedobory i nadmiary opadów w podstawowych fazach wzrostu i rozwoju roślin w nawiązaniu do plonu ziarna jęczmienia jarego na obszarze środkowego pasa Polski w latach 1976-2000. Analizowano związek między niedoborem opadów względem potrzeb wodnych roślin w poszczególnych fazach ich wzrostu i rozwoju a plonem ziarna. Potrzeby wodne jęczmienia określano wartością ewapotranspiracji obliczonej w przedziałach dekadowych metodą Penmana-Monteitha za pomocą modelu komputerowego CROPWAT 7.0. Stwierdzono istotny bezpośredni wpływ niedoboru opadów na zmniejszenie plonu ziarna w okresie faz: krzewienie-strzelanie w źdźbło i częściowo strzelanie w źdźbło-kłoszenie, a także kłoszenie-dojrzałość mleczna.
EN
The effect of precipitation deficit and excess during the basic growth phases and plant development was studied on the yield of spring barley in middle Poland between the years 1976 and 2000. Precipitation deficit was related to plant requirements in particular growth phases. The requirements were expressed as evapotranspiration calculated for the ten-days periods with the Penman-Monteith method using the CROPWAT 7.0 computer software. Direct significant effect of precipitation deficit on the decreased grain yield was found in the following phases: tillering-shooting and partly in shooting-heading and heading-milk maturity phase.
PL
W pracy wykorzystano wyniki części badań lizymetrycznych z runią łąkową na glebie mineralnej zasilanej wodami gruntowymi, przeprowadzonych w ZD MUZ w Falentach w latach 1972-1990. Symulowano użytkowanie kośne, 3-pokosowe. Poziom wody gruntowej w lizymetrach w ciągu sezonu wegetacyjnego był zmienny, taki jak w otaczającym łanie (lata 1972-1985) lub stały, na głębokości 1m (lata 1986-1990). W warunkach agroklimatycznych Falent, na łące śródpolnej zasilanej wodami gruntowymi, wysoce istotny wpływ na zmienność ET miał niedosyt wilgotności powietrza. W dalszej kolejności wpływały na tę wielkość opady i temperatura. W latach ekstremalnie suchych, mimo mniejszego plonu końcowego, rośliny transpirowały większe ilości wody aniżeli w latach o większym plonowaniu, co podważa jednoznaczność poglądów niektórych autorów o liniowej zależności między plonem a ewapotranspiracją roślin.
EN
The paper presents a part of lysimetric studies on meadow sward grown on mineral soil fed with ground water. The studies were carried out at the Experimental Farm of the Institute of Land Reclamation and Grassland Farming in Falenty in the years 1972-1990. A mown, 3- cut utilization of the meadow was simulated. Ground water table in lysimeters varied during vegetative season in a way similar to that in the surrounding meadow (years 1972-1985) or was fixed at a depth of 1 m (years 1986-1990). Under climatic conditions at Falenty, on a mid-field meadow fed with ground waters, variability of ET was significantly affected by the deficit of air humidity. Precipitation and temperature had a smaller impact. In the extremely dry years, in spite of the lower final yield, plants transpired great er amounts of water than in the years of higher yielding. This finding contrasts with the opinion of some authors on linear relationship between plant yield and evapotranspiration.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.