Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 62

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
PL
Przedstawiono wyniki niskocyklowych badań zmęczeniowych próbek ze stali P91 w dwóch temperaturach T = 20°C i T = 600°C. Badania prowadzono w warunkach kontrolowanego odkształcenia (εac = const) oraz kontrolowanego naprężenia (σa = const). Analiza porównawcza wyników badań wykazała, że w warunkach σa = const trwałość zmęczeniowa jest niższa. Wpływ warunków obciążenia na charakterystyki zmęczeniowe jest większy w temperaturze T=600°C.
EN
Low-cycle fatigue tests of P91 steel made in two temperatures, T = 20°C and T = 600°C, are presented in the paper. The tests were performed under conditions of controlled deformation (εac = const) and controlled stress (σa = const). A comparative analysis of the test results showed that under conditions σa = const fatigue life is lower. Effect of load characteristics of fatigue is greater at temperature T=600°C.
EN
The paper presents the results of low cycle fatigue studies of WCLV tool steel aimed at determining the diagrams of low cycle fatigue and verifying them based on the analysis of durability of the selected forging tool. Based on the macro- and microstructural tests as well as numerical modelling of industrial forging processes, the conditions for the implementation of laboratory fatigue tests were determined. The samples underwent periodical uniaxial loading (tension–compression conditions) at four levels of amplitude of total strain (0.5; 0.8; 1.0; 2.0%), at three temperatures (20, 300 and 600 °C), based on the macro- and microstructural tests as well as numerical modelling of industrial forging processes. For the determination of the hysteresis loop based on the obtained fatigue results, the Ramberg–Osgood equation was applied. The fatigue diagrams in the bilogarithmic system were approximated by the Manson–Coffin–Basquin equation, and the diagrams of low cycle fatigue in the ɛa–Nf and σa–Nf system were obtained. The results of the laboratory tests concerning the fatigue strength of WCLV tool steel were preliminarily verified based on the analysis of the punch used to forge a lid forging, exhibiting a good agreement. The performed comparative analysis of the results of the fatigue tests and the numerical analysis combined with the studies of the microstructure revealed the possibility of their application in the aspect of forging tools’ durability as well thermo-mechanical fatigue strength.
EN
Thermomechanical low cycle fatigue behaviour of P91 steel used in power industry applications has been extensively investigated. The constitutive model of Armstrong-Frederick, extended with temperature rate effects, has been applied to describe the behaviour of the thermo-elastic-plastic material. The proposed model has been successfully implemented in simulation of low cycle fatigue of the examined steel in two different temperatures.
EN
In this paper the results of low cycle fatigue tests of hot-work tool WCLV (1.2344) steel carried out at the temperatures of 20ºC and 600°C were presented. These results are used for numerical modelling of the wearing course of forging tools. This analysis was performed by means of hysteresis loop parameters recorded during tests. It was stated that the elevated temperature influences fatigue life and changes of hysteresis loop parameters in the function of loading cycles. At the temperature of 600°C, changes in the parameters were significantly higher than at 20°C. It make mare difficult to calculate the fatigue life of objects operating at elevated temperatures, because materiał data determined during tests reflects only the momentary properties of steel.
PL
W pracy zamieszczono wyniki niskocyklowych badań zmęczeniowych stali WCL V 1.2344 w temperaturze 20°C oraz 600°C. Analizę wyników prowadzono przy wykorzystaniu parametrów pętli histerezy rejestrowanych w trakcie badań. W pracy stwierdzono, że podwyższona temperatura ma wpływ na trwałość zmęczeniową oraz zmiany parametrów pętli w funkcji liczby cykli obciążenia. W temperaturze 600°C zmiany parametrów są zdecydowanie większe niż w temperaturze 20°C. Utrudnia to prowadzenie obliczeń trwałości obiektów poddanych eksploatacji w temperaturze podwyższonej. Wyznaczone podczas badań dane materiałowe odzwierciedlają bowiem jedynie chwilowe właściwości stali.
PL
Opisano wyniki badań mikrostruktury i właściwości mechanicznych staliwa L20HM po ok. 186 000 h eksploatacji w temperaturze 535°C oraz po regeneracyjnej obróbce cieplnej. Obróbka cieplna badanego staliwa polegała na wyżarzaniu zupełnym i następnie wyżarzaniu niezupełnym z chłodzeniem z trzema różnymi szybkościami. W zależności od zastosowanej szybkości chłodzenia w badanym staliwie uzyskano różną mikrostrukturę i właściwości mechaniczne. Na podstawie przeprowadzonych badań wykazano, że w wyniku przyspieszonego chłodzenia z zakresu dwufazowego istnieje możliwość podwyższenia właściwości wytrzymałościowych staliwa regenerowanego przy zachowaniu wymaganej udarności.
EN
The paper presents the results of research on the microstructure and mechanical properties of L20HM cast steel after around 186 000 hours of service at the temperature of 535°C and after the regenerative heat treatment. The heat treatment of the examined cast steel consisted in full annealing and the subsequent underannealing with cooling at three different rates. Depending on the cooling rate applied, different microstructure and mechanical properties were obtained in the examined cast steel. Performed tests have shown that, as a result of accelerated cooling from the two-phase range, there is a possibility of raising the strength properties at the same time maintaining the required impact energy.
EN
The paper presents the results of research on the microstructure and mechanical properties of 12HMF steel after longterm service. The investigated material was taken from a pipeline with circumferential welded joint after 419 988 hours of service at the temperature of 490°C, steam pressure 8 MPa. Performed research has shown that the 12HMF steel after service was characterized by a typical microstructure for this grade of steel, that is a ferritic-bainitic microstructure without any visible advanced processes of its degradation. The investigation of mechanical properties has shown that the examined steel after service was characterized by a very low impact energy KV, and yield strength lower than the required minimum. Whilst tensile strength and yield strength determined at elevated temperature was higher and similar to the standard requirements, respectively. It has been proved that the main cause of an increase in brittleness and a decrease in yield strength of the examined steel should be seen in the segregation of phosphorus to grain boundaries and the formation of precipitate free zones near the boundaries.
PL
W pracy przedstawiono wyniki niskocyklowych prób zmęczeniowych próbek ze stali P91 w warunkach obciążeń stałoamplitudowych oraz programowanych. Próby przeprowadzono w dwóch temperaturach: T1 = 20ºC i T2= 600ºC. Na podstawie badań stwierdzono, że temperatura istotnie wpływa na trwałość zmęczeniową. Poza temperaturą na trwałość zmęczeniową w warunkach obciążeń programowanych wpływ ma również sekwencja stopni w programie obciążenia. W pracy przeprowadzono doświadczalną weryfikację liniowej hipotezy sumowania uszkodzeń zmęczeniowych Palmgrena-Minera. Stwierdzono, że na skuteczność hipotezy sumowania uszkodzeń wpływ ma zarówno temperatura badań, jak również sekwencja stopni w programie obciążenia.
EN
Autors presents results of static, constant amplitude and programmed tests of P91 steel for the two levels of temperature (T1 = 20ºC, T2 = 600ºC). It was stated that, during constant amplitude tests, temperature significantly influences the fatigue life and depends on the level of strain amplitude. Obtained results of the fatigue life in terms of programmed loadings were compared to the results of calculations. During calculation of the fatigue life there was used the Palmgren- -Miner fatigue damage accumulation hypothesis. Basing on the comparison of the results of the fatigue life tests and calculations there were stated that the hypothesis effectiveness at elevated temperatures is lower than at the room temperature. The above was explained by larger changes of the cyclic properties at elevated temperatures.
PL
Przedstawiono wybrane wyniki badań porównawczych staliwa L21HMF po długotrwałej eksploatacji oraz po regeneracyjnej obróbce cieplnej. Staliwo CrMoV zostało poddane badaniom w temperaturze pokojowej, w warunkach obciążeń statycznych oraz zmiennych. Na podstawie wyników dokonano analizy porównawczej podstawowych parametrów pętli histerezy uzyskanych w takich samych warunkach obciążenia.
EN
The paper presents chosen results of comparable studies of L21HMF cast steel after service and after regenerative heat treatment. The cast steel was subject to tests in the conditions of static and changeable loads. The tests were carried out at room temperature. The obtained results were used for performing a comparative analysis of the basic parameters of hysteresis loops received in the same load conditions.
EN
In this study, a stand for tests of technical objects under the conditions of thermal and mechanical fatigue is presented. Temperature and load changes and the interrelations between them cause difficulties in controlling and recording basic parameters of fatigue tests in laboratory conditions. The article presents the design and creation of a system for temperature change control and adjustment during fatigue tests under the conditions of thermal loading. The test stand was built through the modernization of a standard strength-testing machine.
PL
W pracy przedstawiono stanowisko do badań w warunkach zmęczenia cieplnego oraz mechanicznego. Zmiany temperatury i obciążenia oraz występujące pomiędzy nimi interakcje powodują, że w warunkach laboratoryjnych występują trudności w zakresie sterowania i rejestracji podstawowych parametrów prób zmęczeniowych. W artykule opisano projekt i wykonanie układu sterowania oraz kontroli zmian temperatury podczas badań zmęczeniowych w warunkach obciążeń cieplnych. Stanowisko badawcze zostało stworzone poprzez modernizację standardowej maszyny wytrzymałościowej.
PL
W pracy przedstawiono wybrane wyniki niskocyklowych badań zmęczeniowych stali P91 w warunkach obciążeń stałoamplitudowych w temperaturze otoczenia oraz w temperaturze podwyższonej. Na podstawie uzyskanych wyników dokonano analizy porównawczej podstawowych parametrów pętli histerezy uzyskanych w różnych temperaturach w funkcji liczby cykli.
EN
This paper deals with the issue of the elevated temperatures influence on cyclic properties of P91 steel. There were shown selected parts of research, namely low cycle tests results of P91 steel under constant amplitude loadings. Basing on these results analysis of the stress and strain amplitude course was carried out as a function of number of cycles.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań zmęczeniowych w zakresie niskocyklowym martenzytycznego staliwa GX12CrMoVNbN9-1poddanego oddziaływaniu obciążenia przy stałej amplitudzie odkształcenia oraz próbie stopniowego wzrostu. Próby przy stałej amplitudzie odkształcenia całkowitego zrealizowano dla pięciu wartości odkształcenia εac= 0,25; 0,30; 0,35; 0,50; 0,60%. Próby stopniowego wzrostu realizowano w formie powtarzanych bloków o stopniowo narastającym obciążeniu o pojemności 100 cykli. Badania zmęczeniowe przeprowadzono w temperaturze 500°C. Przeprowadzone badania wykazały, że uzyskane w wyniku eksperymentu dane materiałowe niezależnie od zastosowanej metody ich wyznaczenia są do siebie zbieżne. Pozwala to na stosowanie metody uproszczonej (próby stopniowego wzrostu) do określenia właściwości zmęczeniowych materiałów metalicznych.
EN
The paper presents the results of low cycle fatigue tests of martensitic GX12CrMoVNbN9-1 cast steel subject to the loading effect at constant amplitude of strain and the test of gradual growth. The tests at constant amplitude of total strain were performed for five values of strain εac= 0.25; 0.30; 0.35; 0.50; 0.60%. The tests of gradual growth were carried out in the form of repeated blocks of 100 cycles with the load increasing gradually. Fatigue tests were performed at the temperature of 500°C. The conducted research has shown that the material data obtained in the experiment are similar regardless of the method applied to determine the data. It allows applying simplified method (the test of gradual growth) in order to determine the fatigue properties of metallic materials.
13
Content available remote The influence of ageing process on microstructure of GP91 cast steel
EN
The study aim is to determine the effect of ageing at 550°C and time up to 6000 h on the changes in microstructure of GX12CrMoVNbN9-1 (GP91) cast steel. A detailed microstructural study and analysis of the secondary phases was carried out using scanning and transmition electron microscopy technique. The microstructural observations showed that the lath martensite microstructure was retained after 6000 h. The coarsening of M23C6 carbides and precipitates of Laves phase was observed. In addition, in the dislocation microstructure of the tested cast steel after ageing, the process of matrix recovery was observed, which appeared as an increase in the mean diameter of subgrains and a decrease in the density of dislocations. Moreover, the privileged precipitation of M23C6 carbides on grain boundaries as well as precipitation of the Laves phase was noted.
PL
W pracy określono wpływ starzenia w temperaturze 550°C przez 6000 godzin na zmiany mikrostruktury staliwa GX12CrMoVNbN9-1 (GP91). Badania mikrostrukturalne oraz analiza faz wtórnych zostały przeprowadzone za pomocą skaningowego i transmisyjnego mikroskopu elektronowego. Przeprowadzone badania wykazały, że w stanie wyjściowym badane staliwo charakteryzuje się listwową mikrostrukturą martenzytu wysokodpuszczonego z licznymi wydzieleniami węglików M23C6 i MX. Po procesie starzenia mikrostruktura staliwa GP91 nadal charakteryzowała się listwową budową, chociaż obserwowano procesy zdrowienia i poligonizacji dyslokacyjnej osnowy, objawiające się wzrostem średniej średnicy podziaren i spadkiem gęstości dyslokacji. Stwierdzono ponadto uprzywilejowane wydzielanie węglików M23C6 po granicach ziaren oraz wydzielanie fazy Lavesa.
EN
In this paper there are shown the results of low-cycle fatigue testing of steel P91 samples. During the testing there was conducted a fixed amplitude loading testing as well as programmed loading with various sequence degrees of the program. The testing was done in two temperatures: T=20C and T=600ºC. During the testing a cyclic steel weakening was observed without a clear period of stabilization. Greater changes of the cyclic properties were observed in temperature T=600ºC. The influence of temperature on the fatigue life was determined in this paper. This influence is dependent on the degree of strain. It’s a minor one in the range of big strain and increases in the process of decreasing the degree of strain. Furthermore, the impact of the loading program type was determined on the test results and fatigue life calculations.
EN
The work deals with the method of fatigue life calculations with application of material characteristics determined during low cycle fatigue tests [7]. Analysis of obtained results enables to state that values of parameters n’ and K’ change and depend on fatigue life period n/N as well as temperature. Values of parameters n’ and K’ determined in half of fatigue life (n/N=0,5) are nor mean values for the whole range of fatigue life. The comparative analysis of obtained results indicates the scale of simplification by assumption, as results of elaboration, of values of parameters n’ and K’ from the one period of fatigue life n/N=0,5.
16
Content available remote Influence of temperature and total strain on the fatigue damage of cast steel
EN
The paper presents test results of the course of fatigue damage of the GX12CrMoVNbN9 in conditions of the constant-amplitude loadings. As the parameter of fatigue damage there was assumed the change of mechanical properties which was determined in various stages of fatigue life. Three stages with a different rate of growth of the fatigue damage parameter were distinguished in the course of fatigue damage. It was stated that the critical value for the fatigue damage parameter depends on the level of loading and temperature.
17
Content available remote Examination of cast steel in terms of thermomechanical fatigue
EN
The paper presents experimental verification of experimental tests methodology on the testing machine in the range of thermal and thermo-mechanical fatigue . Test samples were made of martensitic cast steel. Control parameter of the tests was temperature of the sample whereas there were recorded parameters as follows: loading force and temperature of the specimen. In this study it was stated that the temperature decreases the strength parameters of the cast steel and an increase its elongation. As the results of the changes of the temperature occured loading may exceed yield strength.
EN
The paper determines the influence of controlled strain and temperature on the fatigue life of martensitic GX12CrMoVNbN9-1 cast steel. The fatigue life of the examined cast steel has been shown from the energy-based point of view. Fatigue tests were carried out for five levels of total strain amplitude εac amounting to: 0.25; 0.30; 0.35; 0.50 and 0.60% and for three temperatures (room temperature, 550 and 600°C). Performed research has proved that in the energy-based approach the investigated cast steel is characterized by changes in the cyclic properties. Moreover, it has been shown that the temperature of study influences the elementary value of strain energy significantly. This influence is slight in the area of large strains and increases as the level of cyclic strains decreases. It has also been noted that the value of cumulated energy depends on the temperature of study and level of strain. This effect is observable for the examined cast steel at room temperature and disappears at elevated temperature.
PL
W pracy określono wpływ kontrolowanego odkształcenia i temperatury na wytrzymałość zmęczeniową martenzytycznego staliwa GX12CrMo-VNbN9-1. Wytrzymałość zmęczeniową badanego staliwa przedstawiono w ujęciu energetycznym. Badania zmęczeniowe przeprowadzono dla pięciu poziomów amplitudy odkształcenia całkowitego εac wynoszących: 0,25; 0,30; 0,35; 0,50 i 0,60% oraz trzech wartości temperatury (pokojowej, 550 i 600°C). Przeprowadzone badania wykazały, że w ujęciu energetycznym badane staliwo cechują zmiany cyklicznych właściwości. Ponadto wykazano, że temperatura badania istotnie wpływa na wartość jednostkową energii odkształcenia. Wpływ ten jest niewielki w obszarze dużych odkształceń i wzrasta w miarę obniżania poziomu odkształceń zmiennych. Stwierdzono, że wartość energii skumulowanej zależy od temperatury badania i poziomu odkształcenia. Efekt ten dla badanego staliwa jest widoczny w temperaturze pokojowej, natomiast w temperaturze podwyższonej zanika.
PL
W pracy przedstawione zostały wyniki badań trwałości zmęczeniowej w zakresie niskocyklowym staliwa GXl2CrMoVNbN9 - 1 (GP91) w temperaturze 550 °C. Badaniu poddane zostało staliwo w stanie wyjściowym (po obróbce cieplnej) oraz po 8 000 godzinach wyżarzania w temperaturze 600 °C. Przeprowadzone badania wykazały, że staliwo GP91 podlega silnemu cyklicznemu osłabieniu i nie wykazuje wyraźnego okresu stabilizacji. Wykazano także, że proces wyżarzania wpływa na podstawowe parametry pętli histerezy, m.in. amplitudę odkształcenia całkowitego Eac, amplitudę odkształcenia plastycznego Eap i amplitudę naprężenia σa oraz trwałość zmęczeniową Nf. Wyżarzanie badanego staliwa powoduje wyraźne obniżenie jego trwałości zmęczeniowej, której wielkość zależy od wartości odkształcenia całkowitego Eac.
EN
The paper presents the results of research on low cycle fatigue life of GX12CrMo VNbN9 - 1 (GP91) cast steel at the temperature of 550 °C. The cast steel subject to investigation was in the as-received condition (after heat treatment) as well as after 8 000 hours of ageing at the temperature of600 °C. The tests carried out have proved that the GP91 cast steel is subject to strong cyclic softening and does not show a clear period of stabilization. lt has also been demonstrated that the process of annealing influences the basic parameters of hysteresis loop, such as the amplitude of total strain Eac, the amplitude of plastic strain Eap and the amplitude of stress σa, as well as fatigue life. Annealing in the examined cast steel causes an evident decrease in its fatigue life, which depends on the value of total strain.
PL
Przedstawiono wyniki badań własnych wpływu niskocyklicznego zmęczenia w temperaturze pokojowej i 600'C na mikrostrukturę żarowytrzymałego, wysokochromowego staliwa GX12CrMoVNbN9 - 1 (GP91). Charakterystykę mikrostruktury badanego staliwa po zmęczeniu niskocyklowym przeprowadzono za pomocą transmisyjnej mikroskopii elektronowej i analizy mikrostruktury dyslokacyjnej i morfologii węglików. Wykazano, że zmęczenie w zakresie niskocyklowym staliwa GP91 prowadzi do procesu zdrowienia i poligonizacji osnowy w wyniku spadku gęstości dyslokacji i wzrostu szerokości podziaren, a w podwyższonej temperaturze(600'C) skutkuje dodatkowo procesem koagulacji węglików M23C6. Intensywność powyższych procesów zależy nie tylko od temperatury badania, ale również od poziomu amplitudy odkształcenia całkowitego εac, Wskazuje to na przewagę procesów mięknięcia mikrostruktury staliwa GP91 w wyniku zmęczenia niskocyklicznego nad procesami umocnienia, co wpływa na właściwości cykliczne badanego staliwa.
EN
The paper presents the results of an independent research on the influence of low-cycle fatigue at room temperature and 600'C on the microstructure of high-temperature creep resisting high-chromium GX12CrMoVNbN9 - 1 (GP91), cast steel. The characteristics of the microstructure of the examined cast steel after low-cycle fatigue was made by means of transmission electron microscopy and included an analysis of the dislocation microstructure and morphology of carbides. It has been shown that the low-cycle fatigue of GP91 cast steel leads to the processes of recovery and polygonization of the matrix, as a result of a decrease in the dislocation density and growth of subgrain width. Additionally, at an elevated temperature (600'C), it results in the process of coagulation of M23C6, carbides. Intensity of the above-mentioned processes depends not only on the temperature of testing, but also on the level of total strain amplitud εac This proves the advantage of softening processes in the GP91 cast steel microstructure, due to low-cycle fatigue, over the strengthening processes, which has an influence on the cyclic properties of the investigated cast steel.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.