Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 69

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
EN
700 years of the former royal palace in Lobzow’s history is a period of reconstruction and adaptation. Time faded traces of a representative residence and the nineteenth century brought her down. Reconstruction for the Austrian Kadetten Institut replaced the charming ruin with the barracks. Sources regarding the history of Krakow’s Officer Cadet School are very diverse and largely unrecognized. They cover both the architectural object and the entire town where it was located. They concern its ownership status, topography of the area, natural properties and urban values in relation to the capital city of Krakow. The author of this article attempted to characterize the transformation of the royal palace in Lobzow over the centuries, based on an analysis of its state of research.
PL
700 lat historii dawnego królewskiego pałacu w Łobzowie to okres przebudów i adaptacji. Czas zatarł ślady reprezentacyjnej rezydencji, a XIX wiek przyniósł jej upadek. Przebudowa dla austriackiego Kadetten Institut zastąpiła urokliwą ruinę koszarami. Źródła dotyczące dziejów krakowskiej Podchorążówki są bardzo zróżnicowane i w dużej mierze mało rozpoznane. Obejmują one zarówno obiekt architektoniczny, jak i całą miejscowość, w której został on zlokalizowany. Dotyczą jej statusu własnościowego, topografii terenu, właściwości naturalno-przyrodniczych oraz walorów urbanistycznych w odniesieniu do stołecznego Krakowa. Autorka niniejszego artykułu podjęła próbę scharakteryzowania przekształceń łobzowskiego pałacu królewskiego na przestrzeni wieku na podstawie analizy stanu jego badań.
PL
Porównano efekty brykietowania w prasie walcowej, w której zastosowano elementy formujące o nowych kształtach powierzchni roboczej. Brykietowano mieszankę węgla brunatnego z biomasą oraz mieszankę węgla drzewnego z lepiszczem dwuskładnikowym. Stwierdzono, że (i) w obu nowych układach zagęszczania można otrzymać wytrzymałe mechanicznie i trwałe brykiety, (ii) o wyborze typu powierzchni formującej może decydować jednostkowe zapotrzebowanie energii na realizację procesu aglomeracji oraz (iii) intensywne i równomierne podawanie nadawy w strefę zagęszczania spowodowało ujednorodnienie gęstości brykietów w całej objętości oraz zwiększenie ich wytrzymałości mechanicznej.
EN
Blends of lignite with oat straw and cellulose fiber biomass and of charcoal with a 2-component binder were used sep. in various proportions of mass components (50/50, 70/30 and 80/20) to produce briquettes by using the roller press. Mech. strength of briquettes, their durability as well as unitary energy demand for their producing were detd. and then compared for changing press parameter and rotational speeds of rollers (4.25-16.96 rpm) to choose the best prodn. parameters.
3
Content available remote Granulacja dwustopniowa nawozów mineralnych
PL
Zaprezentowano wyniki eksperymentalne scalania wieloskładnikowych nawozów mineralnych w laboratoryjnej prasie walcowej LPW 450 wyposażonej w gładkie pierścienie formujące umożliwiające uzyskanie płaskich wyprasek. Próby przeprowadzano dla materiału o wilgotności 5%. Wypraski po sezonowaniu kruszono w laboratoryjnej kruszarce młotkowej w celu otrzymania klasy ziarnowej 2-4 mm. W czasie badań zmierzono moment skręcający na wale prasy w celu określenia jednostkowego zapotrzebowania energii na realizację procesu scalania.
EN
A com. multicomponent fertilizer was granulated in a lab. roll press equipped with flat forming rings. The moisture content in the moulded material was 5%. Seasoned moulded pieces were crushed in lab. hammer crusher to obtain grain size 2–4 mm. The unitary energy consumption needed for the process 23-29 kWh/Mg.
4
Content available remote Ciśnieniowa aglomeracja stałego paliwa kompozytowego
PL
Przedstawiono wybrane wyniki badań granulacji ciśnieniowej mieszanek węgla kamiennego i drzewnego oraz dodatków. Szczególną uwagę zwrócono na wpływ składu mieszanki i jej wilgotności na właściwości mechaniczne, ciepło spalania i spiekalność uzyskanych granulatów. Parametry charakteryzujące ich właściwości użytkowe osiągnęły wartości: wytrzymałość na ściskanie 100–1600 N/g, ciepło spalania powyżej 24 MJ/kg, zawartość popiołu poniżej 10% oraz spiekalność RI poniżej 1.
EN
Blends of bituminous coal and charcoal with additives (wheat starch, scrap paper, polysaccharides, waste cakes) were briquetted in lab. and exptl. granulators and in a screw extruder. The briquettes showed compressive strength 100–1600 N/g, combustion heat above 24 MJ/kg, ash content below 10% and sinterability (Roga index) below 1. The briquettes made of bituminous coal (90%) and scrap paper (10%) showed the highest compression strength.
5
Content available remote Brykietowanie paliw stałych w prasie walcowej
PL
Przedstawiono wyniki badań procesu brykietowania wybranych paliw stałych w laboratoryjnej prasie walcowej z symetrycznym oraz niesymetrycznym układem zagęszczania. Zwrócono uwagę na ciągłe scalanie węgla brunatnego i sypkiego paliwa kompozytowego. Zaprezentowano również wyniki prac eksperymentalnych prowadzonych w celu wytypowania ekologicznych lepiszczy do wiązania miału węgla kamiennego. Wyniki badań mogą być wdrożone do praktyki przemysłowej.
EN
Fines of lignite and bituminous coal were briquetted after addn. of molasses, magnofloc, wheat starch, carboxymethyl cellulose and slaked lime. The addn. of molasses resulted in the highest drop strength of the briquettes (above 90%).
PL
W pracy zaprezentowano zmodyfikowaną metodykę obliczania nadwyżki słomy dostępnej w Polsce na cele energetyczne względem metodyki opisanej przez KOWALCZYK-JUŚKO [2010]. Zaprezentowana metodyka została zmodyfikowana przez uwzględnienie: zapotrzebowania na słomę w elektrowniach, nadwyżki importu biomasy do Polski nad eksportem, ilości substancji organicznej do przyorania pochodzącej z obornika i ilości substancji organicznej do przyorania pochodzącej z gnojowicy. W zmodyfikowanej metodyce nadwyżka słomy dostępnej do wykorzystania na cele energetyczne wyniosła 11 471 486 t w 2016 r. Według metodyki niemodyfikowanej nadwyżka ta wyniosła 10 113 199 t w 2016 r. Dla 2016 r. otrzymano następujące wyniki obliczeń w skali Polski: produkcja słomy zbóż podstawowych oraz rzepaku i rzepiku - 34 493 000 t, zapotrzebowanie na słomę ściołową - 5 299 538 t, zapotrzebowanie na słomę na pasze - 5 603 990 t, zapotrzebowanie na słomę do przyorania - 13 476 273 t, zużycie słomy i agrobiomasy w elektrowniach - 2 460 000 t, nadwyżka importu nad eksportem agrobiomasy 1 152 997 t, ilość substancji organicznej do przyorania pochodząca z obornika - 2 251 156 t, ilość substancji organicznej do przyorania pochodząca z gnojowicy - 414 134 t.
EN
There is presented a modified methodology for calculating of straw surplus available in Poland for energy purposes versus methodology described by KOWALCZYK-JUŚKO [2010]. The presented methodology has been modified by taking into account: the demand for straw in power plants, surplus of biomass imports to Poland over exports, the amount of organic matter to be ploughed derived from manure and the amount of organic matter to be ploughed derived from slurry. In the modified methodology, the surplus of straw available for use for energy purposes was calculated as 11 471 486 t in 2016. According to the unmodified method, the surplus was calculated as 10 113 199 t in 2016. For 2016 year, the results of calculations for Poland were as follows: production of basic cereal straw and rape and turnip rape - 34 493 000 t, straw demand - 5 299 538 t, straw demand for feed - 5 603 990 t, straw demand for ploughing - 13 476 273 t, straw and agrobiomass consumption in power plants - 2 460 000 t, surplus of imports over exports of agrobiomass 1 152 997 t, amount of organic matter to be ploughed derived from manure - 2 251 156 t, amount of organic matter to be ploughed derived from slurry - 414 134 t.
EN
Most industrial waste in the form of sludge materials or dusts characterised by a high content of potassium, phosphorus, calcium or sulphur can, upon proper pretreatment, become complete fertilizers for agriculture, vegetable farming or forestry. The Department of Manufacturing Systems of AGH carried out research tests on the dry granulation of selected waste. The first group of materials included post-filtration sludge materials from the chemical industry which contained significant amounts of magnesium and potassium compounds and did not contain harmful substances and heavy metals. The other waste was the FGD gypsum which is calcium sulphate dihydrate. The third material which underwent initial granulation tests consisted of ash which was a biomass combustion side product containing mainly calcium oxide and silica. The article shows test research results which prove that is possible to produce proper granules from selected waste.
PL
Część odpadów przemysłowych w postaci szlamów lub pyłów, charakteryzujących się dużą zawartością potasu, fosforu, wapnia lub siarki, po odpowiednim przygotowaniu może stanowić pełnowartościowe nawozy dla rolnictwa, ogrodnictwa lub leśnictwa. W Katedrze Systemów Wytwarzania AGH przeprowadzono badania dwustopniowej granulacji wybranych odpadów. Pierwszą badaną grupą materiałów były szlamy pofiltracyjne z przemysłu chemicznego charakteryzujące się tym, że posiadają znaczne ilości związków magnezu oraz potasu i nie zawierają szkodliwych substancji i metali ciężkich. Drugą grupą odpadów był gips IOS stanowiący dwuwodny siarczan wapnia. Trzecim materiałem, który poddano wstępnym próbom granulowania był uboczny produkt spalania biomasy, jakim jest popiół zawierający przede wszystkim tlenek wapnia i krzemionkę. W artykule przedstawiono wyniki badań, które dowodzą możliwości wytwarzania odpowiedniego granulatu z wytypowanych odpadów.
8
Content available Selection method for the roll press feeder
EN
Two types of feeders used for feeding fine-grained materials into the briquetting roll press are presented in this article. Both components enable, to varying degrees, the change of pressure exerted on the material and the briquette compaction degree. It ensures obtaining the proper mechanical strength of the briquettes in the case of unstable feeding material properties and is used to increase the area of application for a given roll press. Based on own experiences of the authors from the experimental research, a simple method of selecting the roll press feeder has been presented. The method was verified in laboratory conditions.
PL
W artykule zwrócono uwagę na 2 rodzaje zasilaczy, które stosuje się w przypadku brykietowania w prasie walcowej materiałów trudnych do scalania. Oba podzespoły umożliwiają zmianę wartości nacisku wywieranego na materiał oraz stopnia zagęszczenia brykietów. Zapewnia to uzyskanie odpowiedniej ich wytrzymałości mechanicznej w przypadku niestabilnych właściwości nadawy oraz służy rozszerzeniu obszaru stosowania określonej prasy walcowej. Na podstawie własnych doświadczeń wynikających z badań eksperymentalnych opracowano metodę doboru zasilacza prasy walcowej, którą przedstawiono w niniejszym artykule. Została ona zweryfikowana w warunkach laboratoryjnych.
9
Content available remote Scalanie gipsu z instalacji odsiarczania spalin w prasach walcowych
PL
Zaprezentowano eksperymentalne wyniki scalania gipsu z instalacji odsiarczania spalin w laboratoryjnej prasie walcowej LPW 450 wyposażonej (zamiennie) w dwa rodzaje pierścieni formujących umożliwiających uzyskanie brykietów w kształcie „siodła” o objętości 4 cm³ i 6,5 cm³. Sprawdzono również możliwość kompaktowania tego gipsu przy zastosowaniu gładkich walców. Próby przeprowadzano dla gipsu o zróżnicowanej wilgotności przy udziale by-passowych pyłów cementowych do 15% mas. Wyniki badań dostarczyły informacji o wpływie wilgotności, ilości dodawanych by-passowych pyłów cementowych i rodzaju zastosowanej konfiguracji układu zagęszczania na jakość otrzymanych brykietów i wyprasek.
EN
Gypsum from flue gas desulfurization plants was blended with cement by-pass dust (5–15% by mass) and compacted to saddle-shaped briquettes (vol. 4 cm³ and 6.5 cm³ in smooth forming rolls under varying moisture content in the blend. The briquettes met the strength requirements after storage for 168 h.
PL
Celem pracy było przedstawienie możliwości ograniczania niskiej emisji zanieczyszczeń z obszarów wiejskich przez wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii. Zakres pracy obejmował: inwentaryzację źródeł energii na wybranym terenie w celu określenia obszarów problemowych, przedstawienie możliwości ograniczania emisji powierzchniowych, zgodnie z metodyką rekomendowaną przez NFOŚiGW. Badania wykazały, że głównym źródłem zanieczyszczenia powietrza jest spalanie stałych paliw w kotłowniach domów jednorodzinnych. W wyniku spalania węgla kamiennego powstaje 89% emisji, gazu – 7%. Pozostałe 4% stanowiła emisja CO2 powstająca podczas spalania drewna. W celu rozwiązania problemu wskazano możliwość zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych m.in. przez zwiększenie udziału instalacji hybrydowych: ogniwa fotowoltaiczne – pompy ciepła, budowę farm fotowoltaicznych oraz montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej. W wyniku zastosowania instalacji hybrydowych szacuje się, że emisja CO2 zmniejszy się o 14,8 Mg, w przypadku farm fotowoltaicznych – o 147,7 Mg, a montażu ogniw fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej – o 30,9 Mg.
EN
The purpose of this study was to present the possibilities of the low-stack emission reduction from the rural areas through the use of renewable energy sources. The study included: an inventory of energy sources in a selected areas to identify problems, a potential of reducing households emissions according to the methodology recommended by the National Fund for Environmental Protection and Water Management. The study showed that the main air pollutants are emitted from the combustion of solid fossil fuels in the households. Research has shown that most emissions came from a coal – 89%, gas – 7% and wood – 4%. To resolve the problem the ability to reduce greenhouse gas emissions has been indicated by increasing the share of hybrid installations: photovoltaic cells – heat pumps, photovoltaic farm and installation of photovoltaic systems on public buildings. As a result of the hybrid installations there was a reduction of CO2 by 14.8 Mg, photovoltaic farm – 147.7 Mg, and installation of photovoltaic panels on public buildings – 30.9 Mg.
PL
W pracy oszacowano emisje gazów cieplarnianych w wybranej technologii uprawy kukurydzy na kiszonkę za pomocą metody LCA (ang. Life Cycle Assesment). Emisja skumulowana wyniosła 3,38 (t CO2eq)·ha-1. Ilość emisji odniesiona do plonu otrzymanego z hektara wyniosła 56,35 (kg CO2eq)·ha-1. W strukturze emisji największy udział miały emisje z operacji związanych z produkcją i przechowywaniem nawozów naturalnych – 37,68% (obornik – hodowla 6,99%, obornik – przechowywanie 14,28%, obornik – przechowywanie N2O 5,11%, gnojowica – hodowla 1,87%, gnojowica – przechowywanie 7,40%, gnojowica – przechowywanie N2O 2,03%), następnie emisje z gleby w grupie operacji związanych z uprawą – 30,32% (dla N całkowitego: z saletry amonowej – 4,67%, NPK – 0,97%, Polifoski – 0,71%, mocznika – 7,58%, gnojowicy 4,67%, obornika – 11,72%), emisje związane z paliwem do produkcji i uprawy kukurydzy na kiszonkę – 17,69% oraz emisje grupy operacji związanych z produkcją nawozów mineralnych – 14,24% (Polifoska – 0,46%, mocznik – 7,51%, NPK wieloskładnikowy – 0,69%, saletra amonowa – 4,44%, sól potasowa 1,14%).
EN
The study estimated greenhouse gas emissions in selected technology for maize for silage cultivation with LCA implementation. Cumulative emissions was 3.38 t CO2eq·ha-1. Emissions amount related to the yield obtained per hectare was 56.35 kg CO2eq·ha-1. The structure had the largest share of greenhouse emissions from operations related to the production and storage of natural fertilizers – 37.68% (manure – breeding 6.99%, manure storage – 14.28%, manure storage N2O 5.11%, slurry breeding 1.87%, slurry – storage 7.40%, slurry – storage N2O 2.03%), followed by emissions from soil in group operations related to the cultivation – 30.32% (for N total: ammonium sulphate – 4.67%, NPK – 0.97%, Polifoska – 0.71%, urea – 7.58%, slurry – 4.67%, manure – 11.72%), emissions associated with fuel production and crop – 17.69%, and emissions of operations related to the mineral fertilizers production – 14.24% (Polifoska – 0.46%, urea – 7.51%, NPK – 0.69%, ammonium sulphate – 4.44%, potassium salt – 1.14%).
PL
Zobowiązanie Wspólnoty Europejskiej do rozwoju energii ze źródeł odnawialnych na jej terytorium, potwierdzone na posiedzeniu Rady Europejskiej w marcu 2007 roku, postawiło przed Polską nowe zadania w tym zakresie. Zgodnie z załącznikiem nr 1 do dyrektywy w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych docelowy ich udział w końcowym zużyciu energii brutto w naszym kraju w roku 2020 (S2020) musi wzrosnąć do co najmniej 15 %. Za celowe należy zatem uznać dążenie do zagospodarowania wszelkich odpadów pochodzenia roślinnego. Jednym z takich odpadów jest pył węgla drzewnego powstający w czasie procesu segregacji tego paliwa pod kątem jego sprzedaży. W skład pylistego węgla drzewnego wchodzi ok. 81 % części palnych. W celu przygotowania tego odpadu do zagospodarowania w Katedrze Systemów Wytwarzania AGH zrealizowano program badawczy obejmujący opracowanie technologii brykietowania pyłu węgla drzewnego wraz z analizą fizykochemiczną tego paliwa. W artykule zaprezentowano wyniki badań.
EN
Obligations of the European Community regarding development of renewable sources of energy in its territory, confirmed during sitting of European Council in March 2007, have set new aims for Poland in this matter. According to an attachment number 1 to directive regarding promoting renewable sources of energy, the energy obtained from renewable sources of energy included in the final gross amount of energy usage in Poland in year 2020 has to increase to at least 15%. It is vital therefore to develop all of the plant-based waste. One of such is the charcoal dust created during segregation of this fuel paying special attention to its selling value. Dusty/powdery charcoal consists of about 81% of combustible elements. In order to prepare this waste to its development in Department of Manufacturing Systems, AGH University of Science and Technology, a research that aims to develop a briquetting technology of charcoal dust with its physiochemical analysis was ran. The results of that research are presented in the article.
PL
Przedstawiono syntezę wyników badań własnych procesu brykietowania wybranych materiałów drobnoziarnistych w prasie walcowej z różnymi konfiguracjami niesymetrycznego układu zagęszczania. Stwierdzono, że tego typu układ umożliwia brykietowanie w sposób ciągły materiałów trudnych do aglomeracji ciśnieniowej. Zaprezentowano także nowe rozwiązania konstrukcji brykieciarek wyposażonych w niesymetryczny układ zagęszczania.
EN
A review, with 11 refs., of authors own papers.
PL
Kształt oraz geometryczne cechy powierzchni formującej mają znaczący wpływ na jakość produktu oraz koszty eksploatacji brykieciarki. Jednak nie ma jednoznacznych wskazówek i procedur dotyczących ich wyboru w zależności od właściwości materiału drobnoziarnistego i jego przeznaczenia po nadaniu mu formy scalonej. Zdecydowało to o podjęciu działań zmierzających do opracowania metody doboru elementów roboczych prasy walcowej.
EN
The shape of the working surface of the roll press forming elements has a significant impact on product quality and operating costs of briquetting. In the literature, there is no clear guidance on their selection, depending on the properties of the fine-grained material and purpose material after consolidation. This was the inspiration to develop a method that enables the selection of a working elements of the roll press.
PL
W pracy przeprowadzono analizę LCA (ang. Life Cycle Assessment – ocena cyklu życia) procesu produkcji buraka cukrowego. Zakres pracy obejmował wszystkie etapy – od przygotowania pola pod siew aż po zbiór. Analiza obejmowała również produkcję nawozów naturalnych oraz ich przechowywanie, których udział wyniósł ok. 30% całkowitych skumulowanych emisji wyrażonych w ekwiwalencie CO2. Skumulowane emisje z produkcji nawozów mineralnych, pestycydów oraz nasion wyniosły ok. 26%, udział emisji z produkcji paliwa i jego zastosowania w uprawie – ok. 23%, emisje z nawozów aplikowanych do gleby (naturalnych i mineralnych razem) – ok. 21%, a wskaźnik emisji z uprawy – 96,6 (kg CO2 eq)·(t buraka)-1. Łączna suma asymilowanego CO2 dla korzeni i liści buraka cukrowego wyniosła 45 563 kg·ha–1, wskaźnik asymilowanego CO2 – 0,79 (t CO2)·(t buraka)-1.
EN
This paper is an LCA (Life Cycle Assessment) analysis of the sugar beet production process. The scope of work covered all cultivation phases – from field preparations for sowing, up to the harvest. The analysis also covered the production and storage of organic fertilizers, their share amounted to approx. 30% of the total cumulative emissions expressed in CO2 equivalent. Cumulative emissions from the production of mineral fertilizers, pesticides and seeds amounted to approx. 26%. The share of emissions from fuel production and its usage in cultivation stood at approx. 23%, emissions from fertilizers applied to the soil (organic and mineral altogether) stood at approx. 21% and the emission factor from cultivation was 96.6 (kg CO2eq)·(t beet)-1. The total amount of CO2 assimilated by the roots and leaves of sugar beet was 45 563 kg·ha–1 and the CO2 assimilation index – 0.79 (kg CO2)·(t beet)-1.
EN
Dust generated at an electric arc furnace during steel production industry is still not a solved problem. Electric arc furnace dust (EAF) is a hazardous solid waste. Sintering of well-prepared briquetted mixtures in a shaft furnace is one of possible methods of EAFD utilisation. Simultaneously some metal oxides from exhaust gases can be separated. In this way, various metals are obtained, particularly zinc is recovered. As a result, zinc-free briquettes are received with high iron content which can be used in the steelmaking process. The purpose of the research was selecting the appropriate chemical composition of briquettes of the required strength and coke content necessary for the reduction of zinc oxide in a shaft furnace. Based on the results of the research the composition of the briquettes was selected. The best binder hydrated lime and sugar molasses and the range of proper moisture of mixture to receive briquettes of high mechanical strength were also chosen and tested. Additionally, in order to determine the thermal stability for the selected mixtures for briquetting thermal analysis was performed. A technological line of briquetting was developed to apply in a steelworks.
17
Content available remote Dobór elementów roboczych prasy walcowej
EN
The shape of the working surface of the roll press forming elements has a significant impact on product quality and operating costs of briquetting. In the literature, there is no clear guidance on the selection, depending on the properties of the fine-grained material and purpose material after consolidation. This was the inspiration to develop a method that allows the selec­tion of a working elements of a roll press.
PL
Aglomeracja ciśnieniowa jest jedną z podstawowych metod scalania materiałów pylistych oraz drobnoziarnistych [6, 8]. Proces ten dla materiałów pochodzenia mineralnego oraz wybranych odpadów poprodukcyjnych jeżeli jest to tylko możliwe prowadzi się w prasach walcowych m.in.ze względu na zalety tych maszyn [4, 6]. Należą do nich przede wszystkim: uzyskanie wysokich wydajności przy stosunkowo niewielkich nakładach energetycznych na realizację procesu oraz dłuższa żywotność elementów formujących w porównaniu z innymi urządzeniami tego typu. Aglomeracja ciśnieniowa materiałów drobnoziarnistych realizowana w prasie walcowej występuje w szeroko pojętych procesach produkcyjnych. Wynika to z korzyści, jakie daje nadanie surowcowi bądź odpadowi postaci scalonej.Najczęściej produktem scalania prasy walcowej są brykiety. Występują 2 podstawowe kształty wgłębień formujących, które dobiera się w zależności od cech materiału i wymagań procesu. Pierwszy z nich, powszechnie stosowany, jest symetryczny i umożliwia wytwarzanie brykietów z płaszczyzną podziału. Posiadają one kształt kropli. Drugi rodzaj wgłębień formujących umożliwia wytwarzanie brykietów bez płaszczyzny podziału. Powstające w niej brykiety mają kształt siodła. W prasie walcowej oprócz brykietów coraz częściej wytwarza się również różnego rodzaju kształtki. Jest to spowodowane wzrostem zainteresowania specyficznym rodzajem aglomeracji ciśnieniowej [2, 3, 5, 7]. Polega ona na nadawaniu materiałom pylistym lub drobnoziarnistym postaci kawałkowej bez wymogu zachowania powtarzalności kształtu. Natomiast niezbędne jest zapewnienie odpowiedniej wytrzymałości mechanicznej kształtek oraz dążenie do minimalizacji kosztów takiej aglomeracji. Wiąże się to przede wszystkim z szybkim rozwojem granulacji dwu­stopniowej, w której scalanie materiałów sypkich jest pierwszą operacją. Uzyskane w niej kształtki rozdrabniania się w celu otrzymania materiału o określonej frakcji ziarnowej. Kształt powierzchni roboczej elementów formujących prasy walcowej ma duży wpływ na jakość produktu oraz koszty eksploatacji brykieciarki [1]. W literaturze nie ma jednoznacznych wskazówek dotyczących jego wyboru w zależności od cech materiału drobnoziarnistego i przeznaczenia po nadaniu mu formy scalonej. Dużą rolę w doborze kształtu powierzchni roboczej elementów formujących odgrywa doświadczenie i intuicja projektantów pras walcowych. Stanowiło to inspirację do opracowania metody umożliwiającej dobór odpowiedniego kształtu powierzchni roboczej walców zarówno w przypadku brykietowania, jak i kawałkowania materiału drobnoziarnistego.
PL
Przewiduje się, że rozwój inwestycji mających na celu zwiększenie światowego wydobycia węgla koksowego poprawi bilans podaży i popytu, a w konsekwencji spowoduje obniżenie jego rynkowych cen w dłuższym horyzoncie czasowym. Obecnie na świecie prowadzone są prace mające na celu ocenę zasadności częściowego brykietowania wsadu węglowego stosowanego w procesie koksowania. Ich wyniki nie są publikowane. Zdaniem producentów zastosowanie zbrylonego węgla w mieszance węgli o niskim stopniu metamorfizmu poprawia jakość koksu oraz zapewnia stałość jego parametrów. W Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie podjęto badania mające na celu określenie możliwości brykietowania w prasach walcowych drobnoziarnistego węgla koksującego. W pierwszej kolejności sprawdzono możliwości bezlepiszczowego scalania materiału. Następnie badano przydatność lepiszcz do brykietowania wsadu węglowego. W niektórych próbach określono wpływ suszenia lub sezonowania brykietów na ich wytrzymałość mechaniczną. Badania te prowadzone były w laboratoryjnej prasie walcowej LPW 450 wyposażonej w oryginalny niesymetryczny układ zagęszczania. W celu oceny właściwości paliwa wykonano jego analizę termograwimetryczną. Na podstawie wyników przeprowadzonych badań oraz analizy literatury, mając na uwadze minimalizację zagrożeń środowiskowych, dokonano oceny możliwości zastosowania elektrofiltrów do wychwytywania pyłów pochodzących ze spalania scalonego węgla kamiennego.
EN
It is anticipated that development of investments for the purpose of increasing global coking coal production will improve the supply/demand and will exert pressure to lower the coking coal prices in the longer term. Currently there are conducted many researches undergoing to assess the validity of using partially briquetted coal in coking process. However the results are not being published. According to the producers, the use of lump coal in a mixture of coal with a low degree of metamorphism improves coke quality and provides consistency of its parameters. The department of Manufacturing Systems has undertaken a study to determine a possibility of briquetting fine coke in a roll presses without a binding component. Mentioned studies were conducted on a laboratory roll press type LPW 450, equipped with the original asymmetrical layout compacting system. In order to identify merged coal, basic physical and chemical properties were determined. Keeping in mind the value of environmental hazards, the possibility of applying electrostatic precipitators to capture ashes from combustion of coal chip, based on past experience in this field was evaluated.
PL
Celem pracy było przeanalizowanie opłacalności produkcji energii elektrycznej z biomasy w instalacji technologicznej stosującej ogniwa paliwowe o mocy 3 MW, dla 10-procentowego zakresu zmian następujących czynników: ceny biomasy, ceny energii elektrycznej, kosztów wynagrodzeń i ceny zielonych certyfikatów. Uczyniono to za pomocą opracowanego modelu matematycznego kosztów i przychodów, wyrażonego równaniami matematycznymi. Do obliczeń i szczegółowych analiz ekonomicznych przyjęto dane rynkowe. Obliczono strukturę kosztów eksploatacyjnych (biomasa – 66,53%, woda – 0,00%, zakupiona energia elektryczna – 24,68%, koszty wynagrodzeń z pochodnymi – 8,79%) i przychodów instalacji (sprzedana energia elektryczna czarna – 50,75%, zielone certyfikaty – 49,25%). Obliczono względne wskaźniki dynamiki zmian dla 10-procentowej zmiany czynnika, które wyniosły odpowiednio w przypadku: ceny biomasy – 6,65%, ceny zakupionej energii elektrycznej – 2,53%, kosztów wynagrodzeń z pochodnymi – 0,93%, ceny sprzedanej energii elektrycznej czarnej – 5,08% i ceny sprzedanych zielonych certyfikatów – 4,92%. Na podstawie przeprowadzonych obliczeń stwierdzono, że należałoby prowadzić dalsze prace nad: udoskonaleniem analizowanej technologii, w celu obniżenia jej kosztów inwestycyjnych, obniżeniem kosztów pozyskiwania biomasy w wyniku ulepszenia technologii jej produkcji lub optymalizacji łańcucha logistycznego dostaw, a także uregulowaniami prawnymi, które zmniejszyłyby ryzyko spadku cen zielonych certyfikatów.
EN
The main aim of this work was to analyze the profitability of electricity production from biomass for one type installation which implements a fuel cell technology with 3 MW capacity for 10% changes in the following factors: biomass price, electricity prices, salary costs and green certificates price. This was done by creating a mathematical model of costs and revenues expressed in mathematical equations. For calculations and detailed economic analysis the market data were assumed. The structure of exploitation costs was calculated (biomass – 66.53%, water – 0.00%, purchased electricity – 24.68%, the salary costs with derivatives – 8.79%) with incomes structure for the installation (sold black electricity – 50.75%, green certificates – 49.25%). Relative growth rates were calculated for a factor change by 10% which were respectively for following factors change: biomass price – 6.65%, purchased electricity price – 2.53%, salaries with derivatives cost – 0.93%, sold black electricity price – 5.08% and green certificates price – 4.92%. On the calculations basis, it was found that it would carry out further work to: improve technology in order to reduce the investment costs, biomass cost reduction by technology improvement for biomass crop production or logistics supply chain optimization and activities for the appropriate legislation, which would reduce the risk of falling prices of green certificates.
PL
Powtórne wykorzystanie w procesach metalurgicznych odpadów zawierających tlenki żelaza z produkcji surówki i stali uzależnione jest od ich składu chemicznego oraz postaci fizycznej. Znaczna część tych odpadów ma postać drobnoziarnistą i wymaga przed ich zastosowaniem przetwarzania na postać kawałkową poprzez procesy grudkowania i brykietowania. W pracy opisano proces brykietowania mieszanek surowców odpadowych na bazie szlamów konwertorowych. Otrzymane w laboratorium brykiety poddano analizie, która stwierdza ich technologiczną przydatność do zastosowania w procesach metalurgicznych.
EN
Re-use of wastes, from pig iron and steel production, containing iron oxides in metallurgical processes is dependent on their chemical composition and physical form. A significant part of this waste is a fine-grained and requires processing before their use to form of lump through pelletising and briquetting. This paper describes the process of briquetting mixtures of waste materials on the basis of sludge converter. The resulting pellets were subjected to laboratory analysis, which finds the technological suitability for use in metallurgical processes.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.