Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 77

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
PL
Jednym z głównych problemów podczas analizy cieplnej maszyn elektrycznych jest poprawne zamodelowanie poszczególnych jej elementów. Złożona struktura uzwojenia oraz pakietu blachy elektrotechnicznej powoduje, że wyznaczenie przewodności cieplnych tych elementów jest niezmiernie trudne. W artykule przedstawiono zastosowanie metody homogenizacji do wyznaczania zastępczej przewodności cieplnych uzwojenia wsypywanego oraz pakietu blachy elektrotechnicznej. W celu weryfikacji zaprezentowanej metody wyniki symulacji komputerowych zostały zweryfikowane pomiarowo na obiekcie rzeczywistym silnika.
EN
One of the main problems in the thermal analysis of the electric machines is a correct modeling of individual components. The complex structure of the winding and core causes that determination of the thermal conductivity of these elements is extremely difficult. The article presents an application of the homogenisation method to determine the thermal conductivity of a winding and core. In order to validate correctness of the calculation results, measurements on the physical model of the machine are carried out.
2
Content available remote Optymalizacja pasywnej przekładni magnetycznej
PL
Praca zawiera wybrane wyniki badań optymalizacyjnych dla pasywnej przekładni magnetycznej. W obliczeniach zastosowano algorytm ewolucyjny współpracujący z biblioteką obliczeń równoległych wsparty dodatkowo bazą danych. Obliczenia polowe wykonano za pomocą dwuwymiarowej metody elementów skończonych. Badania przeprowadzone dla kilku wariantów funkcji celu wskazały wartości parametrów konstrukcyjnych, dla których gęstość przenoszonego momentu jest bliska 100kNm/m3.
EN
The work contains chosen optimization results of a permanent magnetic (PM) gear. The calculations use an evolutionary algorithm in cooperation with a parallel calculations library additionally supported by a database. Field calculations are performed using a two-dimensional finite element method. The calculations conducted for several different objective functions showed the design parameters for which the transmitted torque density is close to 100kNm/m3.
3
Content available remote Badania symulacyjne przekładni magnetycznej
PL
W pracy przedstawiono budowę oraz zasadę działania zmodyfikowanej przekładni magnetycznej. Dla przykładowej konstrukcji przekładni, o przełożeniu 4:1, opracowano dwuwymiarowy i trójwymiarowy model numeryczny, dla których wykonano szereg obliczeń polowych za pomocą metody elementów skończonych. Przeprowadzono analizę rozkładu składowej promieniowej i stycznej indukcji magnetycznej w szczelinach powietrznych. Za pomocą metody tensora naprężeń Maxwella wyznaczono charakterystyki przenoszonego momentu magnetycznego. Przedstawiono również wpływ wybranych parametrów konstrukcyjnych pasywnej przekładni magnetycznej na moment magnetyczny. Określono parametry konstrukcyjne mające największy wpływ na zmianę wartości momentu magnetycznego. W dalszej części pracy zawarto analizę wpływu prądów wirowych na charakterystykę mechaniczną przekładni magnetycznej. Przeprowadzono analizę porównawczą dla materiałów o odmiennych charakterystykach magnesowania oraz konduktywności właściwej. Obliczenia zostały częściowo zweryfikowane na stanowisku pomiarowym na modelu fizycznym przekładni magnetycznej.
EN
This paper presents the construction and operation principle of the modified magnetic gear. For the presented gear construction (with gear ratio 4:1) a series of calculations was carried out using two- and three-dimensional numerical field models. On the base of field calculations, an analysis of the distribution of the radial and tangential components of the magnetic flux density in the air gaps is performed. The magnetic torque characteristics were calculated using the Maxwell Stress Tensor Method. The influence of choosing construction parameters on the magnetic torque is also examined. In the next part of the article, the influence of eddy currents induced in the ferromagnetic parts on the magnetic torque is considered. The differ kind of construction materials (differ magnetic characteristics and differ electric conductivity) are examined. The calculation results are verified by measurements on the physical model of the magnetic gear.
PL
W pracy przedstawiono wpływ wybranych parametrów konstrukcyjnych pasywnej przekładni magnetycznej na gęstość przenoszonego momentu. Na tej podstawie określono liczbę parametrów konstrukcyjnych oraz ich przedziały zmienności w procesie optymalizacyjnym. Obliczenia wykonano za pomocą dwuwymiarowej metody elementów skończonych, zaimplementowanej w środowisku Matlab. W wyniku przeprowadzonej optymalizacji otrzymano parametry konstrukcyjne przekładni magnetycznej o znacznie większej wartości przenoszonego momentu.
EN
The paper presents the influence of selected design parameters of passive magnetic gear on the transmitted torque density. On this basis, the number of design parameters and their ranges of variation, in the optimization process were obtained. Calculations were performed using a two-dimensional finite element method implemented in Matlab. As a result of optimization authors have obtained the design parameters of magnetic gear with a much higher value of the transmitted torque density.
EN
This paper analyzes an influence of selected design parameters of a passive magnetic gear on the transmitted torque density. This constitutes the basis for determination of a number of design parameters and their ranges in the optimisation process. Calculations are carried out using the two–dimensional finite element method implemented in the Matlab environment. As a result of the optimisation process, the design parameters of the magnetic gear with a much higher value of the transmitted torque are obtained.
EN
This paper presents the loss-oriented performance analysis of a radial highspeed permanent magnet (PM) machine with concentrated windings for automotive application. The PM synchronous machine was designed for an operating frequency up to 800 Hz. The main aim of this paper is to analyse the selected methods for magnet eddycurrent loss reduction. The first approach to rotor modification regards magnet segmentation in circumferential and axial directions. The second approach is based on changes in tooth-tips shape of the stator. The best variants of tooth-tip shapes are determined for further investigation, and adopted with a rotor having magnet segmentation. It is found that the machine with a segmented magnet leads to magnet loss reduction by 81%. Further loss reduction by 45% can be realized with the proposed tooth-tip shape. Additionally, owing to the stator and rotor modifications, the main machine parameters are investigated, such as back-EMF, electromagnetic torque, torque ripple and cogging torque. The 2-D and 3-D finite element analysis (FEA) is used for electromagnetic analysis. An experimental approach based on a partially wound stator is employed to verify the 3-D FEA.
PL
W artykule przedstawiono dzieje i osiągnięcia Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej, od momentu Utworzenia Wydziału – początkowo pod nazwą Wydziału Elektrycznego. Podano aktualne formy kształcenia i uprawnienia Wydziału w zakresie opiniowania wniosków profesorskich oraz prowadzenia przewodów doktorskich i habilitacyjnych. Pokazano nową strukturę organizacyjną Wydziału. Omówiono różnorodne formy współpracy Wydziału z przemysłem. Przedstawiono również bogate możliwości poszerzania swoich zainteresowań przez studentów w kołach naukowych działających na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki. Podkreślono wkład Wydziału w organizowanie corocznych imprez, takich jak np. Opolskie Dni Elektryki, które odbyły się już dwudziestopięciokrotnie.
EN
This paper presents the history, the achievements and the mission of the Department of Electrical, Control and Computer Engineering Opole University of Technology. Current curricula and authorizations of the Department are specified, in particular in terms of granting the professor titles as well as accreditations for Ph.D. and habilitation degrees. The organizational structure of the Department is presented. Both teaching and research achievements are emphasized, in particular those related to cooperation of the Department with various industries. Student research circles are also specified. It was emphasized the Department’s contribution to organization of annual performances as for example “The Electrical Days in Opole”, which took place twenty five times.
EN
A radial high-speed permanent magnet (PM) machine with concentrated windings (operating frequency up to 800Hz) is selected for automotive application based on hybrid variants. This paper presents selected methods for magnet eddy-current loss reduction by rotor and stator modifications. The first approach to rotor modification regards magnet segmentation in circumferential and axial directions. The second approach is based on changes in tooth-tips shape. The best variants of tooth-tip shapes are determined for further investigation, and adapted with rotor having magnet segmentation. The machine with segmented magnet leads to magnet loss reduction by 81%. Further loss reduction by 45% can be realized with the proposed tooth-tip shape. Furthermore, the most important machine parameters are investigated. The 2-D and 3-D finie element analysis (FEA) is used for electromagnetic analysis. An experimental approach based on a partially wound stator is employed to verify the 3-D FEA.
PL
Celem pracy jest zaprezentowanie wybranych technik redukcji prądȯw wirowych w magnesach w wysokoobrotowym (częstotliwość zasilania do 800Hz) silniku synchronicznym z magnesami trwałymi, przeznaczonym do aplikacji w ciężkich pojazdach z napędem elektrycznym. W pierwszym podejściu zastosowano segmentacje magnesów w kierunku osiowym i radialnym (redukcja prądów wirowych indukowanych w magnesach do 80%). W drugiej metodzie zbadano kształt profilu nabiegunników stojana (obniżenie strat mocy w magnesach do 45%). Finalnym celem pracy będzie wybranie najlepszych wariantów nabiegunnika stojana i zaadoptowanie ich do silnika z segmentacją magnesów, co powinno znacznie poprawić sprawność silnika. Dla tych rozwiązań zbadano najważniejsze parametry silnika. Obliczenia numeryczne przeprowadzono na modelach polowych 2-D i 3-D bazujących na metodzie elementów skończonych.
PL
W artykule przedstawiono dzieje i osiągnięcia Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej, od momentu utworzenia Wydziału – początkowo pod nazwą Wydziału Elektrycznego. Podano aktualne formy kształcenia i uprawnienia Wydziału w zakresie opiniowania wniosków profesorskich oraz prowadzenia przewodów doktorskich i habilitacyjnych. Pokazano nową strukturę organizacyjną Wydziału. Omówiono różnorodne formy współpracy Wydziału z przemysłem. Przedstawiono również bogate możliwości poszerzania swoich zainteresowań przez studentów w kołach naukowych działających na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki. Podkreślono wkład Wydziału w organizowanie corocznych imprez, takich jak np. Opolskie Dni Elektryki, które odbyły się już dwudziestopięciokrotnie.
EN
This paper presents the history, the achievements and the mission of the Department of Electrical, Control and Computer Engineering Opole University of Technology. Current curricula and authorizations of the Department are specified, in particular in terms of granting the professor titles as well as accreditations for Ph.D. and habilitation degrees. The organizational structure of the Department is presented. Both teaching and research achievements are emphasized, in particular those related to co-operation of the Department with various industries. Student research circles are also specified. It was emphasized the Department’s contribution to organization of annual performances as for example “The Electrical Days in Opole”, which took place twenty five times.
EN
The design of a ferrite magnet generator with trapezoidal shaped permanent magnets and coils for a wind turbine is studied. Based on the 3-D finite element analysis (FEA), the electromagnetic performances of the two generator prototypes and a simple design modification for one of the axial-flux generator prototypes are analyzed. The best generator is chosen from a range of designs, where the goal is to increase the voltage generated by the 8/8 pole and a single-phase slotless machine. Experimental results from a small size prototype machine validate the 3-D FEA models presented, and hence give confidence in their use for design.
PL
W niniejszym artykule omówiono konstrukcje jednofazowych bezżłobkowych generatorów tarczowych o 8 biegunach stojana i wirnika przeznaczonych do małych elektrowni wiatrowych. W badanych generatorach zastosowano magnesy w kształcie trapezoidalnym, a także cewki trapezoidalne. W celu zobrazowania wpływu geometrii na parametry funkcjonalne generatora oraz uzyskanie wyższej wartości napięcia rotacji w uzwojeniu dokonano modyfikacji obwodu magnetycznego jednej z analizowanych konstrukcji. Do obliczeń pola magnetycznego wykorzystano program trójwymiarowy (3D) oparty na metodzie elementów skończonych (MES). Zaprezentowano wyniki obliczeń numerycznych i wybrane wyniki badań laboratoryjnych.
11
Content available remote An analysis of magnetic gear performance
EN
Continuous development of technology determines the search for new solutions in the field of electric machine design with improved electromechanical properties. In recent years, there has been an increased interest in passive and active magnetic gears. This paper presents the design, operation and performance analysis of the modified magnetic gear. The new prototype magnetic gear allows obtaining a ratio of 4:1 or 5:1. For the analyzed construction, two and three-dimensional numerical models are developed for which the series of the magnetic field calculations are carried out . The characteristics of the magnetic torque vs. angle position of the inner rotor with respect to the intermediate ring (modulation ring) and the outer rotor are determined and compared. The examples of flux density distributions for the analyzed converter construction are presented. The calculation results are verified with measurements on the prototype.
PL
Ciągły rozwój techniki determinuje poszukiwanie nowych rozwiązań konstrukcyjnych maszyn elektrycznych o poprawionych parametrach elektromechanicznych. W ostatnim czasie można zauważyć wzrost zainteresowania pasywnymi oraz aktywnymi przekładniami magnetycznymi. W niniejszej pracy przedstawiono budowę, zasadę działania oraz analizę pracy zmodyfikowanej przekładni magnetycznej. Zbudowano prototyp przetwornika momentu umożliwiającego uzyskanie przełożenia 4:1 lub 5:1. Dla analizowanej konstrukcji opracowano dwu- oraz trójwymiarowe modele numeryczne, dla których wykonano szereg obliczeń polowych. Wyznaczono oraz porównano charakterystyki momentu magnetycznego w funkcji kąta położenia wirnika wewnętrznego względem pierścienia pośredniczącego (modulującego) oraz wirnika zewnętrznego. Przedstawiono przykładowe rozkłady indukcji magnetycznej dla analizowanej konstrukcji przekładni. Wyniki obliczeń zostały zweryfikowane z pomiarami na prototypie przetwornika.
12
Content available remote A single-phase slotless axial-flux low-power generator with ferrite magnets
EN
The design and development of an axial-flux ferrite magnet slotless generator for use in a small-scale wind turbine is described. The 4/4-pole single-phase machine is designed for simplicity and ease of manufacture and it consists of one slotless stator disc. The generator produces approx. 12 W at 1000 rpm with electrical efficiency of up to 46%. Because the efficiency of the machine is important, the power curve characteristics and voltage produced by the generator are investigated. The presented generator should generate sufficient output DC voltage to charge 4 to 5 batteries of 12 volt each. Finally, the finite element (FE) results are compared with measurements on a prototype. The calculated values coincide to a strong degree with the experimental results.
PL
Przedmiotem badań w niniejszym artykule jest prototyp generatora tarczowego, przewidzianego do zastosowania w małej elektrowni wiatrowej. Przedstawiono pomiary i obliczenia numeryczne ważniejszych parametrów funkcjonalnych, takich jak: sprawność, moc wyjściowa i moment elektromagnetyczny generatora tarczowego z magnesami ferrytowymi o strumieniu osiowym. Zbudowany prototyp generatorów o 4 biegunach stojana i wirnika posiada jednofazowe uzwojenie bezżłobkowe. W badanym generatorze zastosowano magnesy ferrytowe o przekroju prostokątnym oraz cewki owalne. Zasadniczym parametrem generatora jest napięcie rotacji, które powinno być wystarczająco wysokie do naładowania określonej liczby akumulatorów. W zamieszczonych poniżej rozważniach pominięto wpływ napięcia i rezystancji wewnętrznej baterii na parametry generatora. Analiza ta będzie kontynuowana w przyszłych badaniach. Do obliczeń pola magnetycznego zastosowano metodę trójwymiarową (3-D) opartą na metodzie elementów skończonych (MES).
PL
Przedmiotem badań w niniejszym artykule jest prototyp generatora tarczowego, przewidzianego do zastosowania w małej elektrowni wiatrowej. Przedstawiono pomiary i obliczenia numeryczne ważniejszych parametrów funkcjonalnych takich jak: sprawność, moc wyjściowa, moment elektromagnetyczny i siłę magnetyczną wywieraną w kierunku osiowym na wirnik generatora tarczowego o strumieniu osiowym, z magnesami ferrytowymi. Zbudowany prototyp generatorów o 4 biegunach stojana i wirnika posiada jednofazowe uzwojenie bezżłobkowe. W badanym generatorze zastosowano magnesy trwałe o przekroju prostokątnym oraz cewki owalne. Zasadniczym parametrem generatora jest napięcie rotacji, które powinno być wystarczająco wysokie do naładowania określonej liczby akumulatorów. Do obliczeń pola magnetycznego zastosowano metodę trójwymiarową (3-D) bazujący na metodzie elementów skończonych (MES).
EN
The design and development of an axial-flux ferrite magnet slotless generator for use a small-scale wind turbine is described. The 4/4-pole and one-phase machine is designed for simplicity and ease of manufacture and consist one slotless stator disc. The generator produces approx. 12W at 1000rpm with electrical efficiency up to 46%. Because the efficiency of the machine is important, the power curve characteristics and voltage produces by generator are investigated. Finally, the finite element results are compared with measurements on a prototype. The calculated values coincide very well with the experimental results.
14
Content available remote Analiza pracy przekładni magnetycznej
PL
Ciągły rozwój techniki determinuje poszukiwanie nowych rozwiązań konstrukcyjnych maszyn elektrycznych o poprawionych parametrach elektromechanicznych. W ostatnim czasie można zauważyć wzrost zainteresowania pasywnymi oraz aktywnymi przekładniami magnetycznymi. W pracy przedstawiono budowę, zasadę działania oraz analizę pracy zmodyfikowanej przekładni magnetycznej. Zbudowano prototyp przetwornika momentu, umożliwiającego uzyskanie przełożenia 4:1 lub 5:1. Dla analizowanej konstrukcji opracowano dwu oraz trójwymiarowe modele numeryczne, dla których wykonano szereg obliczeń polowych. Wyznaczono oraz porównano charakterystyki momentu magnetycznego w funkcji kąta położenia wirnika wewnętrznego względem pierścienia pośredniczącego (modulującego) oraz wirnika zewnętrznego. Przedstawiono przykładowe rozkłady indukcji magnetycznej dla analizowanej konstrukcji przekładni. Wyniki obliczeń zostały zweryfikowane z pomiarami na prototypie przetwornika.
EN
Continuous development of technology determines the search for new solutions of design electric machines with improved electromechanical parameters. In recent years, there is an increase interest in passive and active magnetic gears. The paper presents the design, operation and performance analysis of the modified magnetic gear. The new prototype of magnetic gear, allows to obtain ratio of 4:1 or 5:1. For the analyzed construction are developed two and three-dimensional numerical models, for which are performed a series of calculations of the magnetic field. The characteristics of the magnetic torque as a function of the angle position of the inner rotor respect to the intermediate ring (modulating ring) and the outer rotor are determined and compared. The examples of distributions of magnetic induction for the analyzed transmission construction are presented. The calculation results are verified with measurements on the prototype transmitter.
PL
W artykule omówiono konstrukcje jednofazowych bezżłobkowych generatorów tarczowych o 8 biegunach stojana i wirnika przeznaczonych do małych elektrowni wiatrowych. W badanych generatorach zastosowano magnesy w kształcie trapezoidalnym, a także cewki trapezoidalne. Dla zobrazowania wpływu geometrii na parametry funkcjonalne generatora oraz uzyskanie wyższej wartości napięcia rotacji w uzwojeniu, dokonano modyfikacji obwodu magnetycznego jednej z analizowanych konstrukcji. Do obliczeń pola magnetycznego wykorzystano program trójwymiarowy (3-D) bazujący na metodzie elementów skończonych (MES). Zaprezentowano wyniki obliczeń numerycznych i wybrane wyniki badań laboratoryjnych.
EN
The design of a ferrite magnet generator with trapezoidal shaped permanent magnets and coils for a wind turbine is studied. Base on the 3-D finite element method the electromagnetic performances of the two generator prototypes are investigated. A simple design modification for one of the axial flux generator prototypes was investigated. The best generator is chosen from a range of designs based on increasing voltage generated by the prototypes of 8/8 – pole and one phase slotless machine. Experimental results from a small size prototype machine validate the 3-D FEA models presented, and hence give confidence in their use for design.
EN
Accurate prediction of power loss distribution within an electrical device is highly desirable as it allows thermal behavior to be evaluated at the early design stage. Three-dimensional (3-D) and two-dimensional (2-D) finite element analysis (FEA) is applied to calculate dc and ac copper losses in the armature winding at high-frequency sinusoidal currents. The main goal of this paper is showing the end-winding effect on copper losses. Copper losses at high frequency are dominated by the skin and proximity effects. A time-varying current has a tendency to concentrate near the surfaces of conductors, and if the frequency is very high, the current is restricted to a very thin layer near the conductor surface. This phenomenon of nonuniform distribution of time-varying currents in conductors is known as the skin effect. The term proximity effect refers to the influence of alternating current in one conductor on the current distribution in another, nearby conductor. To evaluate the ac copper loss within the analyzed machine a simplified approach is adopted using one segment of stator core. To demonstrate an enhanced copper loss due to ac operation, the dc and ac resistances are calculated. The resistances ratio ac to dc is strongly dependent on frequency, temperature, shape of slot and size of slot opening.
PL
W artykule przedstawiono dzieje i osiągnięcia Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej, od momentu utworzenia Wydziału - początkowo pod nazwą Wydziału Elektrycznego. Podano aktualne formy kształcenia i uprawnienia Wydziału w zakresie nadawania tytułów profesorskich oraz prowadzenia przewodów doktorskich i habilitacyjnych. Pokazano nową strukturę organizacyjną Wydziału. Omówiono różnorodne formy współpracy Wydziału z przemysłem. Przedstawiono również bogate możliwości poszerzania swoich zainteresowań przez studentów w kołach naukowych działających na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki. Podkreślono wkład Wydziału w organizowanie corocznych imprez, takich jak np. Opolskie Dni Elektryki, które odbyły się już dwudziestotrzykrotnie.
EN
This paper presents the history, the achievements and the mission of the Department of Electrical Engineering, Automatic Control and Computer Science Technical University of Opole. Current curricula and authorizations of the Department are specified, in particular in terms of granting the professor titles as well as accreditations for Ph.D. and habilitation degrees. The new organizational structure of the Department is presented. Both teaching and research achievements are emphasized, in particular those related to co-operation of the Department with various industries. Student research circles are also specified. It was emphasized the Department's contribution to organization of annual pertormances as for example "The Electrical Days in Opole", which took place twenty three times.
18
Content available remote Wpływ efektu zbliżeniowego i naskórkowości na straty mocy w tworniku
PL
W artykule przedstawiono analizę strat mocy w żelazie i miedzi przy zasileniu uzwojenia sygnałem sinusoidalnym o wysokich częstotliwościach. Straty mocy wyznaczone z modelu matematycznego silnika zweryfikowano z pomiarami jakie wykonano na zbudowanym prototypie rdzenia stojana silnika komutatorowego z nawiniętym uzwojeniem. W badaniach uwzględniono wpływ efektu naskórkowości oraz efektu zbliżeniowego na straty mocy w miedzi. Głównym zagadnieniem w pracy było zbadanie wpływu pola magnetycznego połączeń czołowych uzwojeń na straty mocy, poprzez porównanie obliczeń na modelach dwuwymiarowych (2D) i trójwymiarowych (3D) opartych na metodzie elementów skończonych (MES).
EN
Accurate prediction of power loss distribution within an electrical device is highly desirable as it allows for thermal behavior to be evaluated at the early design stage. This paper focuses on the ac copper loss caused by circulating current effects in electrical machines. Two different phenomena lead to additional ac losses: skin effect and proximity effect. Skin effect is the tendency for high frequency currents to flow on the surface of a conductor and can be mitigated through the use of small conductor strands. The proximity effect is the tendency for current to flow in other undesirable patterns that form localized current loops or concentrated distribution due to the presence of a magnetic field generated by nearby conductors. To evaluate the ac copper loss within the analyzed machine a simplified approach is adopted utilizing the segmented stator topology. To minimize and show an effect of proximity and/or end-winding on the ac copper loss at presented electrical machine a number of winding arrangement are investigated. Three-dimensional and two-dimensional finite element analysis was applied to calculate a ratio of ac to dc resistant at high frequency sinusoidal current. This resistant ratio demonstrates the amount of copper loss which is increased by high frequency. The resistant ratio is strongly dependent on frequency, temperature and shape of slot and size of slot opening. The theoretical finding is compared against the experimental data of total power losses.
PL
W artykule przedstawiono analizę wybranych parametrów całkowych generatora o strumieniu osiowym, którego głównym zastosowaniem będzie praca w małej elektrowni wiatrowej. Celem pracy było osiągnięcie żądanej wartości napięcia rotacji wystarczającej do ładowania baterii akumulatorów. W celu zrealizowania tego zadania, zbudowano trójwymiarowy model polowy 3-fazowego bezżłobkowego generatora bazujący na metodzie elementów skończonych (MES). Na bazie modelu polowo-obwodowego wyznaczono charakterystyki wyjściowe generatora i jego sprawność.
EN
This paper presents calculated results for integral parameters obtained on the basis of a three-dimensional model of an axial flux permanent magnet wind generator such as electromagnetic torque, induced voltage per phase, output power and generator efficiency. The axial flux (disc shape) ferrite magnet machine is an attractive alternative to radial flux (cylindrical shape) machines in wind turbine applications. The presented axial flux configuration is amenable to the low speed operation of a direct drive wind energy system. The main task of generator design is to achieve a high rectified voltage and efficiency. The main advantage of the presented construction is high efficiency, low weight, reduced system size, and noise.
PL
W pracy przedstawiono obliczenia parametrów elektromagnetycznych silnika synchronicznego z magnesami trwałymi (PMSM). Analizę przeprowadzono za pomocą trójwymiarowego modelu numerycznego, zbudowanego w programie Flux 3D, który bazuje na metodzie elementów skończonych. Za pomocą opracowanego modelu wyznaczono rozkład indukcji magnetycznej, moment zaczepowy w funkcji kąta obrotu wirnika oraz siłę elektromotoryczną jaka indukuje się w uzwojeniu silnika. Wyniki obliczeń zostały zweryfikowane z pomiarami wykonanymi na obiekcie rzeczywistym silnika.
EN
This paper presents the calculation of the electromagnetic parameter of the permanent magnet synchronous motor. The analysis was performed using three-dimensional numerical model, which was built in Flux 3D environment, based on the finite element method. The magnetic flux density distribution, cogging torque as a function of the rotational angle of the rotor and electromotive force in the motor winding were calculated using the presented field model. Simulation results are successfully verified by measurements performed on the physical model of the motor.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.