Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 23

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
W artykule zostały opisane wybrane grupy zagrożeń (klasy ataków) dla współczesnych systemów mobilnych, które w większości mogą być wykonane bez wiedzy użytkownika. Poszczególne podatności sklasyfikowano w trzech grupach jako zagrożenia pochodzące od innych aplikacji działających na urządzeniu mobilnym, wynikające z niedoskonałości lub ukrytych funkcjonalności systemu operacyjnego oraz ataków z wykorzystaniem warstwy sprzętowej telefonu. Wprowadzono także definicję oraz wymagania jakie stawiane są dla systemu zaufanego. Obecny poziom zabezpieczeń w konfrontacji z zaprezentowanymi podatnościami uniemożliwia w obecnym stanie zaklasyfikowanie systemów mobilnych do grupy systemów zaufanych.
EN
The article describes selected groups of attacks for modern mobile systems which can mostly be executed without the user awareness. The particular vulnerabilities have been classified into 3 groups as threats from other applications executed in a mobile device resulting from defects or the other hidden functionalities present in the operating system and the attacks executed by using the hardware layer. A definition and requirements for a trusted system have been introduced. The current level of security in confrontation with the presented vulnerabilities does not allow in the current state to classify the mobile systems into the group of trusted systems.
PL
Rosnąca liczba bioreaktorów membranowych (MBR) zastosowanych w oczyszczaniu ścieków komunalnych wzbudza coraz większe zainteresowanie eksploatatorów. Technologia ta umożliwia nie tylko wzrost efektywności oczyszczania ścieków, ale również wyeliminowanie problemów, z którymi cyklicznie boryka się wiele obiektów. Artykuł przybliża wybrane aspekty eksploatacyjne reaktora MBR w Rowach opracowane na bazie danych zebranych od momentu rozpoczęcia funkcjonowania układu zmodernizowanego w 2013 roku. Pokazuje on wpływ modułu membranowego na technologię i skuteczność oczyszczania ścieków oraz koszt energetyczny istotny w funkcjonowaniu każdej oczyszczalni.
EN
Increase in use of membrane bioreactors (MBRs) in urban waste water treatment increases the interest o of her operators. This technology improves not only the efficiency of wastewater treatment, but eliminates the various cyclical problems. This paper presents selected operational aspects of the M BR reactor in Rowy, based on the data collected from 2013, since the end of the WWTP modernization. It shows the influence of the membrane module on the technology and efficiency of wastewater treatment anti the energy costs.
3
Content available remote Potencjał ogniw paliwowych ako źródło napędu środków transportu
PL
Energia pozyskiwana z kopalnych surowców energetycznych związana jest z termicznymi procesami utleniania paliw. Procesy te oprócz generowania energii cieplnej są przyczyną emisji związków szkodliwych spalin do atmosfery: tlenku węgla, dwutlenku węgla, tlenków azotu, węglowodorów i cząstek stałych oraz tlenków siarki. Związki te stanowią istotne zagrożenie dla człowieka i środowiska w którym żyje. W związku z dużym udziałem pozyskania energii z paliw kopalnych w procesach ich spalania, konieczne jest poszukiwanie innych sposobów uzyskania tzw. “czystej energii”. Duży potencjał w tym zakresie mogą mieć ogniwa paliwowe, których rozwój umożliwił próby ich wykorzystania we wszystkich rodzajach środków transportu, a w szczególności w pojazdach drogowych. Istotnym czynnikiem rozwoju ogniw paliwowych jest ich względnie duża sprawność oraz zaostrzenie norm emisji zanieczyszczeń z silników spalinowych stosowanych do napędu środków transportu. Koncepcja ich stosowania jest związana z wieloma problemami eksploatacyjnymi. Z tego względu w artykule podjęto próbę oceny potencjału ogniw paliwowych w zastosowaniu ich jako źródło energii do napędu środków transportu. Dokonano przeglądu rozwiązań konstrukcyjnych ogniw paliwowych oraz możliwości ich wykorzystania.
EN
Energy derived from fossil fuels is associated with thermal oxidation of fuels. In addition to generating heat, these processes produce carbon monoxide, carbon dioxide, nitrogen oxides, hydrocarbons, and particulate matter. These compounds represent a significant threat to man and the environment in which he lives. Due to the large share of fossil fuel energy in the combustion process, it is necessary to seek other means of obtaining the so-called "Clean energy". High potential in this area may be fuel cells whose development has enabled them to attempt to use them in all types of transport means, and in particular in road vehicles. An important factor in the development of fuel cells is their relatively high efficiency and tightening of emission standards from internal combustion engines used to drive vehicles. The concept of their use is related to many operational problems. For this reason, the article attempts to assess the potential of fuel cells as a source of energy for the propulsion of means of transport. A review of the fuel cell system design and its use.
PL
Ziemskie zmiany klimatyczne są przyczyną występowania coraz to liczniejszych gwałtownych, niepożądanych zjawisk atmosferycznych. W lotnictwie lot w złych warunkach atmosferycznych jest jedną z kategorii przyczyn wypadków, w której to zjawisko oblodzenia statku powietrznego znajduje się na czele klasyfikacji. Zjawisko oblodzenia konstrukcji płatowca wpływa na pogorszenie właściwości lotnych statku powietrznego, a ekstremalne intensywności gromadzenia się lodu mogą osiągać nawet 2 cm/min. Sytuacja ta wymusza stosowanie na wyposażeniu statków powietrznych urządzeń przeciwoblodzeniowych. Informacje na temat warunków sprzyjających oblodzeniu, powierzchni płatowca na których odkłada się lód, oraz urządzeń przeciwoblodzeniowych statków powietrznych można znaleźć w niniejszym artykule.
EN
Global climate change is the cause of the ever-increasing number of violent, undesirable atmospheric phenomena. In aviation, bad weather is one of the causes of accidents in which the icing on the aircraft is at the head of the classification. The icing of the airframe affects the deterioration of the aircraft's properties, and extreme ice concentrations can reach up to 2 cm/min. This situation requires the use of anti-icing systems on aircraft. Information on ice-friendly conditions, icing aircraft surfaces, and aircraft anti-icing systems can be found in this article.
PL
Wzrastające potrzeby transportowe społeczeństw skłaniają konstruktorów i wynalazców do szukania nowych sposobów ich zaspokojenia. Ograniczeniem w realizacji nowych koncepcji jest aktualny poziom technologiczny i społeczny. Połączenie zalet transportu kolejowego z cechami transportu lotniczego dało początek koncepcji nowego systemu transportowego zwanego Hyperloop. Projekt zakłada, że system będzie miał strukturę systemu rurociągowego, w którego wnętrzu będzie przemieszczała się kapsuła transportowa. Dla uzyskania dużych prędkości kapsuły zakłada się, że w rurociągu będzie występowało zmniejszone ciśnienie. Umożliwi to zmniejszenie strat wynikających z oporów ruchu przemieszczającej się kapsuły. W artykule przeprowadzono badania i analizy warunków eksploatacyjnych kapsuły i dokonano oceny siły oporu powierzchni czołowej kapsuły podczas ruchu. Badania i analizy podjętego zagadnienia przeprowadzono z wykorzystaniem obecnie dostępnych narzędzi numerycznych.
EN
Increasing transport needs of societies prompt constructors and inventors to seek new ways of satisfying them. The current technological and social level is limited in implementing new concepts. Combining the advantages of rail transport with the characteristics of air transport gave rise to the concept of a new transport system called Hyperloop. The design assumes that the system will have a pipeline structure in which the transport capsule moves. For high velocity capsules it is assumed that the pressure in the pipeline will be reduced. This will reduce the losses resulting from the movement resistance of the moving capsule. The paper analyzes the operating conditions of the capsule and evaluates the resistance of the capsule's face during movement. Research and analysis of the issue was carried out using currently available numerical tools.
PL
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie zastosowania systemu Spektrum Warunków Rekreacyjnych w zarządzaniu obszarem Wielkiej Rafy Koralowej w Australii.
EN
The author tries to explain the idea of Recreation Opportunity Spectrum system and its practical application in the management of the protected area: Great Barrier Reef Marine Park in Australia. ROS main idea is to determine recreation settings, where varying outdoor recreation activities and experience opportunities can be realized. These concepts, which have been developed relatively recently, are very useful in the management of recreational areas around the world. The implementation of this system in the Great Barrier Reef Marine Park runs from the 80’s and is constantly modified in order to achieve its objectives, which are, on the one hand: the protection of natural heritage resources, and on the other: making them available to tourists and to ensure the viability of the local economy. This system is not perfect and requires constant changes and improvements. According to the author, ROS and zoning, are those of many management tools that can be successfully implemented in Poland in the areas intensively used in tourism and recreation. The increasing volume of reported recreational conflicts all over the country, confirm the need for seeking management strategies, which the ROS system and zoning are included.
9
Content available remote Przykłady procesów recyklingu baterii w Polsce
PL
Przedstawiono analizę funkcjonującego w Polsce systemu recyklingu zużytych baterii, zwracając uwagę na aspekty prawne, organizacyjne i środowiskowe. Zamieszczono dane statystyczne rynku zużytych baterii w Polsce. Omówiono techniki wstępne oraz inżynierię recyklingu baterii, w tym procesy mechaniczne (separacyjne), hydrometalurgiczne i pirometalurgiczne.
EN
An analysis of functioning in Poland recycling system of waste batteries, paying attention to legal, organizational and environmental aspects is presented in the paper. Statistical data of used batteries market in Poland are given. Preliminary techniques and battery recycling engineering, including mechanical (separation), hydrometallurgical and pyrometallurgical processes are discussed.
10
Content available System wsparcia decyzji w ochronie roślin uprawnych
PL
Systemy wsparcia decyzji jako narzędzia informatyczne są wykorzystywane coraz częściej przez różne sektory rolnictwa stanowiąc pomoc dla rolników, plantatorów, hodowców czy ogrodników, odciążając ich od nieraz żmudnego szukania i weryfikacji informacji dotyczących procedur stosowania zabiegów rolniczych, środków ochrony roślin czy pasz. W pracy omówiono przykład wdrożenia takiego systemu opartego na bazie danych służącego ochronie roślin przed różnego typu agrofagami. Do jego budowy wykorzystano technologie internetowe.
EN
Decision support systems as IT tools are being used more and more often in various sectors of agriculture, helping the farmers, planters, breeders and gardeners by relieving them from sometimes strenuous search and verification of the information on the procedures of applying agricultural treatment, using pesticides or fodders. The work discusses an example of implementing such system and database for protecting plants from various types of pests. The system was built with the use of Internet technologies.
PL
Środowisko COSMA, rozwijane w Instytucie Informatyki Politechniki Warszawskiej, powstało z myślą o weryfikacji modeli (model checking) systemów reaktywnych specyfikowanych przy pomocy automatów CSM (Concur-rent State Machines). ECSM (Extended CSM) stanowi rozszerzenie modelu CSM o złożone struktury danych, atrybuty związane z przejściami i stanami oraz możliwość bezpośredniego użycia kodu w C/C++. Powoduje to, że model wyrażony w ECSM nie może być formalnie weryfikowany, a jedynie stanowić krok pośredni przy generacji kodu. W takim podejściu model CSM reprezentuje sterowanie i komunikację pomiędzy modułami systemu, podczas gdy elementy ECSM, dane i szczegóły przetwarzania. Artykuł omawia sposób modelowania wywołań asynchronicznych w modelu CSM/ECSM i metodę generacji kodu z modelu ECSM zawierającego asynchroniczne wywołania funkcji. Omawiany temat zilustrowany jest przykładem.
EN
The COSMA software environment, developed in the Institute of Computer Science, WUT, was designed primarily for model checking of reactive systems specified in terms of Concurrent State Machines (CSM). However, COSMA supports also Extended CSM (ECSM). The extensions allow for using complex data types and pieces of C/C++ code, attributed to CSM states and/or transitions. Because of these extensions, ECSM models cannot be verified by model checking, but they can be used as an intermediate step in code generation. The underlying CSM represent then the flow of control within cooperating components and the communication among them white the extensions specify the data structures and the details of their processing. The paper discusses modeling the asynchronous function calls in CSM/ECSM diagrams and the code generation from ECSM diagrams which models asynchronous function calls. The approach is illustrated with an example.
13
EN
The COSMA software environment, developed in the Institute of Computer Science, WUT, was designed primarily for model checking of reactive systems specified in terms of Concurrent State Machines (CSM). However, COSMA supports also Extended CSM (ECSM). The extensions allow for using complex data types and pieces of C/C++ code, attributed to CSM states and/or transitions. Because of these extensions, ECSM models cannot be verifed by model checking, but they can be used as an intermediate step in code generation. The underlying CSM represent then the flow of control within cooperating components and the communication among them while the extensions specify the data structures and the details of their processing. The paper discusses the code generation from ECSM diagrams. The approach is illustrated with an example.
PL
Środowisko COSMA, rozwijane w Instutycie Informatyki Politechniki Warszawskiej, powstało z myślą o weryfikacji modeli (model checking) systemów reaktywnych specyfikowanych przy pomocy automatów CSM (Concurrent State Machines) jak i ich rozszerzonej wersji (ECSM - Extended CSM). Rozszerzenie CSM o złożone struktury danych, atrybuty związane z przejściami i stanami oraz możliwość bezpośredniego użycia kody w C/C++ powodują, że model wyrażony w ECSM nie może być formalnie weryfikowany, a jedynie stanowić krok pośredni przy generacji kodu. W takim podejściu model CSM reprezentuje sterowanie i komunikację pomiędzy modułami systemu, podczas gdy ECSM - dane i szczegóły przetwarzania. Artykuł omawia generację kodu z modelu ECSM zilustrowaną przykładem.
PL
W pracy przedstawiono opracowane i wdrożone jesienią 2004 roku w Instytucie Informatyki PW, laboratorium z Inżynierii Oprogramowania 2 (IOP2). Do każdego ćwiczenia opracowano materiały pomocnicze oraz instrukcję, które są umieszczone w Internecie, na serwerze wydziałowym Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych (WEiTI) i udostępnione dla studentów i prowadzących uczestniczących w zajęciach z IOP2. Laboratorium obejmuje siedem ćwiczeń laboratoryjnych. Kolejne laboratoria dotyczą tematyki przygotowywania wymagań systemu, projektowania systemu, użycia wielokrotnego (reuse) w projektowaniu, użycia języka OCL [1] do precyzyjnego modelowania systemu, testowania metodą pokrycia kodu, analizy jakości i wydajności aplikacji. W ćwiczeniach laboratoryjnych są wykorzystywane narzędzia pakietu Rational Suite.
EN
In this paper a new software engineering laboratory introduced in the Institute of Computer Science Warsaw University of Technology in the fall 2004 is presented. For each laboratory exercise a set of training materials and directions were developed. These materials are stored on a department server and are available for al! students and lecturers of Software Engineering 2 course. Software Engineering 2 laboratory consists of seven exercises. These exercises are dedicated to requirements engineering, system design, reuse, precise modelling with OC L- Object Constraint Language [I], cod e coverage testing, memory leaks detection, improving application efficiency. Tools from Rational Suite are used.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.