Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 16

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Urban areas are characterised by the impact of negative environmental factors, such as: stress connected with extreme bio-thermal conditions or the presence of high concentrations of air pollutants. This study aims to evaluate the relationship between the hours of O3 concentrations and the levels of physiological strain (PhS) in Legnica, during the period from December 2013 to November 2014. The hourly concentrations of O3, NO2 and meteorological elements used in the study were obtained from the State Environmental Monitoring station in Legnica (Lower Silesia). The evaluation of the bio-thermal conditions was carried out by means of the physiological strain indicator (PhS). The basic statistics were subject to analysis, the frequency of hourly pollution concentrations and the thermal strain were evaluated, as was the Pearson correlation coefficient and multiple regression between O3 and PhS. A detailed analysis was carried out for the summer months (June-August). The most adverse conditions in terms of pollution with tropospheric ozone and heat strain were noted in July. The strongest relations between O3 and PhS were observed in June. In winter months (December-February) no significant dependencies were noted between the tested variables. These tests will help to contribute to increasing the current knowledge on evaluating the thermal comfort of urbanised areas and the accompanying aero-sanitary conditions.
2
Content available remote Trees in the City Center: a Case Study of Bulwar Słoneczny in Wrocław
EN
The subject of the article are good design practices and technologies making the growth and development of trees in the highly urbanized area possible, presented on the example of the development plan for Bulwar Słoneczny (Sunny Boulevard) in Wrocław. The subject is very current due to the progressing phenomenon of urbanization and the growing expectations of residents associated with the development of green urban infrastructure. Bulwar Słoneczny in Wrocław can be regarded as a model case study illustrating the difficulties occurring when introducing high greenery plantations into a highly urbanized area. Both in this location and in many other urban areas, it is necessary to use modern technologies to improve the habitat conditions of trees. The worst problem is the poor condition of the soil and the fact that the area is significantly burdened with underground infrastructure, which considerably limits the area for high vegetation. The biologically active area is 0.83 ha (approx. 53%) of Bulwar Słoneczny. Unfortunately, the exclusion belts running through it narrow the area where one can plant high greenery by as much as 0.37 ha (approx. 44% of the biologically active area). The solution to the problem is application of media zoning. If this is not possible, specialist solutions should be used to prevent the penetration of roots into other spaces (root screens) and remove heat from heating networks away from the root zone of the tree. The soil structure is improved by aeration and the use of structural soil. Hydrogels will improve water conditions for plants, and mycorrhization - conditions for plant growth in a saline environment. An extremely important role in the design of the boulevard is played by structural solutions - overhanging walkways. The existing trees should be strictly protected during the entire course of the investment process. Protective measures for trees should be considered already at the inventory stage. Through careful planning of the new system, appropriate selection of species and application of technologies for trees one may effectively fight against shrinking of wooded areas in city centers.
PL
Przedmiotem artykułu są dobre praktyki projektowe i technologie umożliwiające wzrost i rozwój drzew na terenie silnie zurbanizowanym, zaprezentowane na przykładzie projektu zagospodarowania Bulwaru Słonecznego we Wrocławiu. Temat jest bardzo aktualny ze względu na postępujące zjawisko urbanizacji i rosnące oczekiwania mieszkańców związane z rozwijaniem zielonej infrastruktury miast. Bulwar Słoneczny we Wrocławiu można uznać za wzorcowe studium przypadku obrazujące trudności występujące przy wprowadzaniu nasadzeń zieleni wysokiej na teren silnie zurbanizowany. Zarówno w tej lokalizacji, jak i na wielu innych terenach miejskich niezbędne jest zastosowanie nowoczesnych technologii poprawiających warunki siedliskowe drzew. Największy problem stanowią zły stan gleby i znaczne obciążenie terenu infrastrukturą podziemną, co znacznie ogranicza powierzchnię dla roślinności wysokiej. Teren biologicznie czynny stanowi 0,83 ha (ok. 53%) Bulwaru Słonecznego. Niestety, przebiegające przez niego pasy wyłączenia zawężają obszar, na którym można zasadzić zieleń wysoką aż o 0,37 ha (ok. 44% terenu biologicznie czynnego). Rozwiązaniem problemu jest zastosowanie strefowania mediów. Przy braku takiej możliwości należy zastosować specjalistyczne rozwiązania zapobiegające przenikaniu korzeni do innych przestrzeni (ekrany korzeniowe) i odprowadzające ciepło z sieci ciepłowniczych z dala od strefy korzeniowej drzewa. Strukturę gleby poprawiają zabieg aeracji i zastosowanie gleby strukturalnej. Hydrożele polepszą warunki wodne dla roślin, a mikoryzacja - warunki wzrostu roślin w zasolonym środowisku. Niezmiernie ważną rolę w projekcie zagospodarowania bulwaru pełnią rozwiązania konstrukcyjne - chodniki nadwieszane. Istniejące drzewa należy bezwzględnie chronić w trakcie całego przebiegu procesu inwestycyjnego. Działania ochronne w przypadku drzew należy rozważać już na etapie inwentaryzacji. Poprzez przemyślane planowanie nowego układu, dobór gatunkowy i zastosowanie odpowiedniej technologii można skutecznie walczyć ze zjawiskiem kurczenia się terenów zadrzewionych w centrach miast.
PL
Praca przedstawia zagadnienia związane z eksploatacyjnym badaniem energetyczno-emisyjnym powietrznego wkładu kominkowego. Prezentowany jest przebieg badań oraz wyniki dla różnych rodzajów paliwa. Badania zostały przeprowadzone na stanowisku badawczym wykonanym na podstawie normy PN-EN 13229 Wkłady kominkowe wraz z kominkami otwartymi na paliwa stałe – Wymagania i badania. Do pomiarów wykorzystano analizator Siemens ULTRAMAT23. Wykazano znaczący wpływ podstawowych parametrów paliwa, takich jak kaloryczność i wilgotność na sprawność i emisję tlenku węgla wkładu kominkowego.
EN
The paper presents the issues related to energy and emission testing of hot-air fireplace insert. The conduct of the study and results for the different types of fuel are presented. The study was carried out on a test stand in accordance with the standard PN -EN 13229. The Siemens ULTRAMAT23 analyzer was used for measurements. Significant influence of the fuel basic parameters, i.e. calorific value and moisture content on efficiency and CO emission of the fireplace insert has been shown.
EN
This study analyzed the temporal variation of tropospheric ozone (O3) in Poznan (midwestern Poland) on the basis of data collected from a State Environmental Monitoring air quality assessment station. The aim was to investigate the distribution and variation of O3 levels and to assess the relationship with nitrogen oxides (NOx) and meteorological conditions. These relationships were assessed by multiple regression analysis and cluster analysis. The O3 levels showed a high annual, seasonal and daily volatility, and were significantly influenced by meteorological conditions and NOx levels. High O3 levels were accompanied by above-average levels of radiation (Rad), air temperature (Ta) and wind speed (Ws), together with below-average values of NOx and humidity (Rh). Atmospheric pressure (Ph) had an ambiguous effect on O3 levels.
PL
Analizę czasowej zmienności ozonu troposferycznego w Poznaniu (środkowo-zachodnia Polska) podjęto na podstawie danych zebranych ze stacji oceny jakości powietrza Państwowego Monitoringu Środowiska. Celem pracy było poznanie rozkładu i zmienności stężenia O3 oraz ocena zależności między rozpatrywanym zanieczyszczeniem a zawartością NOx i przebiegiem warunków meteorologicznych. Do oceny zależności między rozpatrywanymi zmiennymi posłużyły analiza regresji wielokrotnej i analiza skupień. Stężenie O3 odznaczało się dużą zmiennością roczną, sezonową i dobową. Warunki meteorologiczne i zawartość NOx istotnie determinowały wielkość stężenia O3. Dużym stężeniom analizowanego zanieczyszczenia sprzyjały głównie ponadprzeciętne wartości: Rad, Ta i Ws oraz poniżej przeciętne wartości NOx i Rh. Niejednoznaczny wpływ na wartość stężenia O3 miało Ph.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczących możliwości zastosowania katalizatora spalin we wkładach kominkowych na paliwo stałe. Badania eksperymentalne polegały na umieszczeniu katalizatora bezpośrednio na wylocie spalin z wkładu kominkowego. Badania przeprowadzono przy kilku różnych nastawach kanałów doprowadzających powietrze pierwotne. Wprowadzone modyfikacje w konstrukcji wkładu kominkowego spowodowały wielokrotne obniżenie emisji tlenku węgla.
EN
The paper presents results of research concerning the applicability of the catalyst in fireplace inserts for solid fuel. Experimental studies consisted in placing the catalyst directly in the exhaust outlet from the fireplace insert. The tests were performed for various configurations of the channels supplying primary air. The modifications in the design of the fireplace inserts resulted in substantial reduction of carbon monoxide emission.
PL
W pracy przedstawiony został przygotowawczy etap prac związanych z problematyką przeprowadzania symulacji numerycznej procesów spalania w pojedynczej komorze spalania silnika o zapłonie samoczynnym zasilanym dwupaliwowo. Na potrzeby symulacji stworzono model geometryczny komory spalania silnika oraz wygenerowano odpowiednią siatkę numeryczną z wykorzystaniem oprogramowania firmy ANSYS. Wykonano także analizę numeryczną przepływu powietrza w komorze spalania uwzględniającą ruch tłoka i zaworów.
EN
In the paper a preparatory stage of work on the issue of the numerical simulation of combustion processes in the bi-fuel powered diesel engine was presented. For the purposes of the numerical simulation a single geometric model of the combustion chamber of the engine was created and a corresponding numerical grid by means of Ansys software was generated. Numerical simulations of the air flow in a single combustion chamber of self-igniting diesel engine including movement of the piston and valves was also carried out.
7
PL
W pracy przedstawiono zagadnienia związane z eksploatacyjnym badaniem energetyczno-emisyjnym wkładu kominkowego z płaszczem wodnym z komorą wyłożoną płytami wermikulitowymi. Prezentowany jest przebieg badań z wykorzystaniem analizatora Siemens ULTRAMAT23 oraz wyniki dla różnych konfiguracji komory spalania. Badania przeprowadzono na stanowisku badawczym zgodnie z normą PN-EN 13240: 2008 - Ogrzewacze pomieszczeń na paliwa stałe - wymagania i badania.
EN
In this paper issues related with the energy and emission testing of the fireplace insert with a water jacket chamber lined with vermiculite plates were presented. Experiments were done using a Siemens ULTRAMAT23 analyzer for various configurations of the combustion chamber. The study was carried out on a test stand in accordance with the standard PN-EN 13240: 2008 Room heaters fired by solid fuel - requirements and test methods.
PL
Prezentowana jest efektywna metoda wyznaczania laminarnego stacjonarnego ruchu cieczy lepkiej w obszarach o skomplikowanych kształtach. Do rozwiązywania dwui trójwymiarowych zagadnień dla równań Naviera-Stokesa zapisanych w zmiennych pierwotnych została zastosowana metoda sztucznej ściśliwości na siatkach kartezjańskich. Zostały zaproponowane dwa numeryczne podejścia - oparte na wykorzystaniu metody prostych w połączeniu z przeniesieniem wszystkich zmiennych z granic obszarów do najbliższych węzłów równomiernych siatek obliczeniowych. Prezentowane są wyniki testowych obliczeń numerycznych dla sześciu zagłębień z jedną poruszającą się ścianką: kwadratowego, półkwadratowego, półkolistego, sześciennego, półsześciennego i półkulistego - porównane z wynikami dostępnymi w literaturze i symulacjami wykonanymi za pomocą programu Fluent.
EN
An efficient method for simulating steady laminar flows in complex geometries is presented. The artificial compressibility method was applied to solve two- and threedimensional Navier-Stokes equations in primitive variables on Cartesian grids. Two numerical approaches were proposed in this work, which are based on the method of lines process in conjunction with transfer of all the variables from the boundaries to the nearest uniform grid knots. Some test numerical calculations for flows in square, half-square, semicircular, cubic, half-cubic and hemisphere cavities with one uniform moving wall were reported. The present results were compared with the available data in the literature and the Fluent solver numerical simulations.
PL
Prezentowana jest efektywna metoda wyznaczania laminarno-turbulentnego niestacjonarnego ruchu cieczy lepkiej w obszarach o skomplikowanych kształtach. Do rozwiązywania dwu- i trójwymiarowych zagadnień dla równań Naviera-Stokesa zapisanych w zmiennych pierwotnych została zastosowana zmodyfikowana metoda sztucznej ściśliwości na siatkach kartezjańskich. Zostały zaproponowane dwa numeryczne podejścia - oparte na wykorzystaniu metody prostych w połączeniu z przeniesieniem wszystkich zmiennych z granic obszarów do najbliższych węzłów równomiernych siatek obliczeniowych. Prezentowane są wyniki testowych obliczeń numerycznych dla czterech zagłębień z jedną poruszającą się ścianką: kwadratowego, półkolistego, półsześciennego i półkulistego - porównane z symulacjami numerycznymi wykonanymi za pomocą programu Fluent.
EN
An efficient method for simulating unsteady laminar-turbulent flows in complex geometries is presented. The extension of the artificial compressibility method to unsteady flows was applied to solve two- and three-dimensional Navier-Stokes equations in primitive variables on Cartesian grids. Two numerical approaches were proposed in this work, which are based on the method of lines process in conjunction with transfer of all the variables from the boundaries to the nearest uniform grid knots. Some test numerical calculations for flows in half-square, semicircular, half-cubic and hemisphere cavities with one uniform moving wall were reported. The present results were compared with the Fluent solver numerical simulations.
PL
Praca przedstawia zagadnienia związane z preprocessingiem procesów spalania w silniku o zapłonie samoczynnym. Jest to pierwszy etap prac związanych z analizą numeryczną silnika diesla zasilanego dwupaliwowo. Prezentowany jest sposób realizacji preprocessingu. Do generowania siatek zostało użyte oprogramowanie firmy Ansys. Nakreślono sposób generowania siatek dynamicznych dla zmiennej geometrii.
EN
The paper presents issues related to preprocessing combustion engine ignition. This is the first stage of work on the numerical analysis of the bi-fuel powered diesel engine. Presented method is an implementation of preprocessing. Grids were generated with Ansys software. It presents how to generate dynamic meshes for variable geometry.
EN
The aim of the studies was to determine relationships between the concentration of nitrogen dioxide and sulphur dioxide in the countryside area and the selected meteorological elements. In the studies the data concerning the immission of gas pollution and meteorological data were taken into account and they were gathered, respectively, at the station monitoring the air quality and the agrometeorological station of Agricultural University of Szczecin, situated in the middle part of Szczecin Lowland (in Lipnik, near Stargard Szczeciński) in 1998-2005. In the countryside area of Szczecin Lowland the time distribution of the NO2 and SO2 concentrations did not show a distinct seasonal structure. During the seasonal heating the amount of the SO2 immission was the same as during the summer. In 1998-2005 the improvement of the air quality in Szczecin Lowland resulted from a decreasing tendency of the SO2 concentration during all the months of the year and a decreasing tendency of the NO2 concentration in August and September. In the set of meteorological elements, the most strongly correlated with concentrations of the two gas pollution factors and of the strongest role were the average speed of wind, the atmospheric pressure and the maximum air temperature.
EN
The study was aimed at the evaluation of seasonal variability of the sulphur dioxide concentration in selected localities in north-western Poland in relation to weather conditions. The research was based on the 24 hour period concentration values of sulphur dioxide and on 24 hour period meteorological data collected from 1 May 2005 to 30 April 2007 at five stations (Gorzów Wlkp., Koszalin, Piła, Widuchowa and Szczecin), situated in north-western Poland. The temporal distribution of the SO2 concentration in the analysed localities of north-western Poland was characterized by a distinct seasonal structure and the largest variability of the SO2 concentration occurred in winter and the lowest in summer. The largest number of significant relations to the amount of SO2 concentration was observed in respect of the average air temperature and air humidity, more in summer and fewer in autumn. The largest coefficients of determination of multiple regression equations describing the relation of the sulphur dioxide with meteorological elements were obtained in summer and they varied from 10% at the Piła station to about 40% at the stations in Gorzów Wlkp. and Szczecin.
13
Content available remote Klimatyczne uwarunkowania rozwoju turystyki na Pomorzu Środkowym
EN
In the paper the analysis of the time variability of meteorological elements affecting tourist values of the climate in Central Pomerania in 1971-2000 was carried out. On the basis of the tourism climatic index (TCI) the usefulness of climatic conditions of the towns of Chojnice and Szczecinek for tourism during a year was assessed. It was observed that in 1971-2000 the values of some meteorological elements changed statistically significantly. The largest changes were noticed in the number of cloudy days (an increase from 1.3 to 3.5 days/10 years in Szczecinek, a decrease by 1.7 days/10 years in Chojnice in October) in the maximum air temperature (an increase from 1.3 to 1.6 o C/10 years in January and April), in the minimum temperature (a decrease from 0.8 to 1.1°C/10 years in August and in Chojnice also from June to September) and in the precipitation total (an increase by 7.6 to 11.7 mm/10 years in February and March, a decrease by 10.2 mm/10 years in Szczecinek in November). According to the value index TCI the climatic conditions of Central Pomerania are at least “good” for the tourism for five months during a year, from May to September. In a holiday season (July-August) the conditions are very good and even excellent in Chojnice in August. Unfavourable weather conditions occur during two-four months in a year, from November to February in Chojnice and in December and January in Szczecinek.
PL
Celem pracy była ocena zmienności stężenia ditlenku siarki i ditlenku azotu na Pomorzu w zależności od głównych elementów meteorologicznych. Zależność tę opisano za pomocą analizy korelacji oraz regresji pojedynczej i wielokrotnej, stosując program STATISTICA 6. W pracy uwzględniono dobowe wyniki stężenia SO2 i NO2 z dziesięciu stacji pomiarowych oraz wartości elementów meteorologicznych z lat 1993-2002 ze stacji meteorologicznych IMGW, położonych najbliżej stacji imisyjnych. Stwierdzono, że na stężenie ditlenku siarki oddziałuje głównie temperatura powietrza oraz liczba dni z opadem dobowym ≥ 0,5 mm, natomiast na stężenie ditlenku azotu - prędkość wiatru, liczba dni z opadem ≥ 0,5 mm oraz usłonecznienie rzeczywiste. Wpływ warunków meteorologicznych na stężenie SO2 ujawnia się przede wszystkim zimą, podczas gdy na stężenie NO2 - głównie jesienią.
EN
The aim of the study was to assess variability of concentrations of sulfur dioxide and nitrogen dioxide in relation to main meteorological factors. This relationship was described by correlation analysis and linear and multiple regressions using the STATISTICA 6 software. 24 hour concentrations of SO2 and NO2 from ten measurement stations and meteorological factors gathered at IMGW meteorological stations closest to the immission stations in the period 1993 to 2002 were taken for the analysis. Air temperature and the number of days with 24 hour precipitation of ≥ 0.5 mm were found to mainly affect the concentrations of sulfur dioxide, whereas the wind velocity, the number of days with 24 hour precipitation of ≥ 0.5 mm and real solar radiation influenced the concentrations of nitrogen dioxide. The effect of meteorological conditions on the concentrations of sulfur dioxide was particularly visible in winter, while the concentrations of nitrogen dioxide were affected by meteorological conditions mainly in autumn.
PL
Celem pracy było wyznaczenie częstości występowania i stopnia nasilenia okresów suszy w okolicy Szczecina, jak również określenie tendencji zmienności tego zjawiska. Materiał stanowiły średnie miesięczne temperatury powietrza oraz miesięczne sumy opadów atmosferycznych z sezonu wegetacyjnego (od kwietnia do września) z lat 1963-2002, ze stacji IMGW Szczecin. Okresy suszy wyznaczono trzema metodami - na podstawie wartości wskaźnika standaryzowanych opadów SPI, wskaźnika względnego opadu RPI (w %) oraz na podstawie wskaźnika hydrotermicznego Sielianinowa K. Ocena, czy dany rok był suchy, na podstawie porównywanych wskaźników najczęściej była zgodna, natomiast ocena nasilenia zjawiska suszy - różna. Stwierdzono brak zgodności częstości występowania miesięcy suchych między wynikami otrzymanymi na podstawie wskaźników RPI i SPI a otrzymanymi na podstawie wskaźnika K. Stosując wskaźnik hydrotermiczny, największą częstość występowania miesięcy suchych stwierdzono w lipcu, sierpniu i we wrześniu. Na Nizinie Szczecińskiej w latach 1963-2002 niedobór opadów w stosunku do normy najczęściej wystąpił w lipcu. Malejące w latach badań wartości wskaźnika K w maju i sierpniu mogą wskazywać na zwiększające się na Nizinie Szczecińskiej ryzyko wystąpienia okresów suszy w tych dwóch miesiącach.
EN
The aim of the study was to determine the frequency of occurrence and the intensity of drought periods in the vicinity of Szczecin and to determine variability of this phenomenon. The study was based on monthly average air temperatures and monthly sums of atmospheric precipitation in the vegetative period from April to September recorded at the IMGW (Institute of Meteorology and Water Management) meteorological station in Szczecin in the years 1963-2002. The periods of drought were determined by three methods: according to the values of Standardized Precipitation Index (SPI), Relative Precipitation Index RPI (percentage) and on the basis of Sielianinow's hydrothermal index K. The indices usually showed unanimously whether a given year was dry or not, they only differed as to the intensity of indicated drought. The frequency of dry months determined upon SPI and RPI indices did not agree with those obtained with the K index. In the case of the hydrothermal index, the highest frequency of occurrence of dry months was observed in July, August and September. In Szczecin Lowland in the years 1963-2002 precipitation deficits occurred most frequently in July. Decreasing values of index K in May and August in the study period might indicate an increasing risk of drought occurrence in these two months.
PL
W 2000 r. przeprowadzono badania wśród osób odpowiedzialnych za realizację polityki ekologicznej w gminach. Sporządzony na podstawie ich wyników raport przedstawia dane dotyczące 2486 gmin (99,87%), bowiem trzy gminy z województwa wielkopolskiego (Kostrzyn, Oborniki, Włoszakowice) odmówiły uczestnictwa. Badania, sfinansowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przeprowadził Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.