Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W opracowaniu omówiono nową metodę interpretacji cementomierzy akustycznych RBT z wykorzystaniem oprogramowania Advanced Cement Evaluation firmy Halliburton. Metoda ta pozwala na czytelne przedstawienie w formie graficznej: — objętościowej mapy stopnia związania kamienia cementowego; — przestrzennej mapy wypełnienia kamieniem cementowym przestrzeni pomiędzy rurami, lub rurą a ścianą otworu; — niedoskonałości procesu cementowania rur w otworze wiertniczym. Interpretację ACE możemy wykorzystać nie tylko przy ocenie stanu zacementowania rur w otworze wiertniczym, ale także do lokalizacji przychwyceń kolumny rur czy kontroli stanu obsypki w otworze geotermalnym.
EN
Advanced Cement Evaluation software of the Halliburton company is a new method of interpretation of cement bonding using the acoustic RBT tool. This method allows ~ show in simple graphical view: — volume cement bonding map, — spatial map of packing cement stone in space between pipes, or between pipe and wall of the hole, — imperfections of cementation process of pipes in the borehole. We can use ACE interpretation not only at the evaluation of the cementing pipes in the borehole, but also for the location of seizing the column of pipes, or control of gravel filter level in the geothermal well.
2
Content available Optymalizacja parametrów pieców tunelowych
PL
Piec tunelowy do wypalania materiałów ogniotrwałych jest urządzeniem o wysokiej sprawności energetycznej, jednak pod warunkiem, że jest eksploatowany zgodnie z założeniami projektowymi, czyli z nominalną wydajnością, wypalając założone gatunki i asortymenty wyrobów. Wymagania rynkowe zmuszają do produkowania wyrobów ogniotrwałych, czasami bardzo odmiennych od tych, dla których piec został zaprojektowany. Rezultat jest taki, że piec tunelowy pracuje w bardzo niestabilnych warunkach, co skutkuje z jednej strony nie zawsze zadowalającą jakością wyrobów, a z drugiej strony obniżoną sprawnością energetyczną. Wskaźniki zużycia gazu (energii) na jednostkę produkcji rosną tak znacząco, że nierzadko są bliższe wskaźnikom dla pieców okresowych niż tunelowych. Problem spadku produkcji materiałów ogniotrwałych oraz wymaganej przez rynek różnorodności gatunków i asortymentów, dotknął szczególnie boleśnie polski przemysł materiałów ogniotrwałych na początku lat 90-ch XX wieku. W Polsce i krajach sąsiednich istnieje ten problem do dzisiaj, w różnej skali zależnej od koniunktury gospodarczej. Piec tunelowy, który jest narzędziem dla technologa i szefa produkcji, powinien umożliwić realizację zadań produkcyjnych przy zachowaniu jak najwyższej sprawności. Modernizacja istniejących, ale również budowa nowych pieców tunelowych, powinna uwzględniać zmienność warunków pracy pieca. Takie, z pewną przesadą mówiąc, „uniwersalne” konstrukcje istnieją, zostały sprawdzone w codziennej pracy i zostaną omówione w niniejszym artykule, z niezbędnym zastrzeżeniem, że każdy przypadek jest inny i wymaga szczegółowej pracy przygotowawczej przy czynnym udziale użytkownika pieca.
EN
A tunnel kiln for firing refractory materials is a highly energy- efficient device provided that it is used in accordance with the design basis, i.e. observing the base efficiency and firing only the approved types and grades of materials. Production of refractories is mainly determined by market demands. Occasionally, the output materials differ greatly from those specified by the kiln manufacturer. As a consequence, the kiln operates under highly unstable conditions, which results in sometimes unsatisfactory product quality on the one hand, and a lowered energy efficiency rate on the other. The increase in gas (energy) consumption per unit of production is so marked that frequently the indicators’ values match those of a periodic rather than a tunnel kiln. In the early 1990s a decrease in the refractories production rate coupled with limited availability of different types and grades of materials required by the market significantly affected the Polish refractory materials industry. The issue has been affecting Poland and the neighbouring countries to this day, its scale dependent on the respective economies. As a tool intended for the production engineer and production manager, the function of a tunnel kiln is to perform production tasks at the highest possible efficiency rate. The modernisation process of both existing and new tunnel kilns should take into consideration variable conditions under which the machine operates. Such—not without some exaggeration—“universal” schemes exist, have been tested in the day-to-day operations, and are discussed in the following article. Nevertheless, it should be stressed that each case is different and therefore requires a thorough preparatory work with an active participation of the kiln operator.
PL
Piec tunelowy do wypalania materiałów ogniotrwałych jest urządzeniem o wysokiej sprawności energetycznej, jednak pod warunkiem, że jest eksploatowany zgodnie z założeniami projektowymi, czyli z nominalną wydajnością, wypalając założone gatunki i asortymenty wyrobów. Wymagania rynkowe zmuszają do produkowania wyrobów ogniotrwałych, czasami bardzo odmiennych od tych, dla których piec został zaprojektowany. Rezultat jest taki, że piec tunelowy pracuje w bardzo niestabilnych warunkach, co skutkuje z jednej strony nie zawsze zadowalającą jakością wyrobów, a z drugiej strony obniżoną sprawnością energetyczną. Wskaźniki zużycia gazu (energii) na jednostkę produkcji rosną tak znacząco, że nierzadko bliższe są wskaźników dla pieców okresowych niż tunelowych. Modernizacja istniejących, ale również budowa nowych pieców tunelowych, powinna uwzględniać zmienność warunków pracy pieca. Takie, z pewną przesadą mówiąc, uniwersalne konstrukcje pieców tunelowych istnieją, zostały sprawdzone w codziennej pracy i zostaną omówione w niniejszym referacie.
EN
A tunnel kiln for firing refractory materials is a high efficiency unit provided, however, that it is used in line with the design assumptions, i.e. nominal efficiency, firing the intended grades and assortments of products. Market requirements force plants to produce refractories that are sometimes very different from the ones for which the kiln has been designed. As a result, the tunnel kiln works in unstable conditions, which sometimes leads to unsatisfactory quality of products on the one hand, and lower energy efficiency on the other hand. The gas (energy) consumption indexes per a production unit are rising so much that they frequently resemble indexes for periodic rather than tunnel kilns. Modernisation of the existing as well as construction of new tunnel kilns should take consideration the changeability of kiln operation conditions. Such “universal” constructions of tunnel kilns do exist. They have been tested in everyday work and will be discussed in this paper.
PL
W roku 2004 w Geofizyce Toruń Sp. z o.o. zakupiono zestaw do pomiarów produkcyjnych PL firmy Sondex. W skład tego zestawu wchodzą przepływomierze, sonda gęstościowa, sonda wodna, termometr, ciśnieniomierz, sonda gamma oraz mufolokator. Aby w pełni wykorzystać informacje rejestrowane przez te przyrządy, w roku 2006 zakupiono także program do interpretacji pomiarów produkcyjnych Emeraude firmy Kappa. W zależności od problematyki, do analizy stosowane są odpowiednie algorytmy i modele kalkulacyjne, dzięki którym można przedstawić: — profil produkcyjny odwiertu, w którym ujęto wielkość wydobycia płynów złożowych z odwiertu, — procentowy podział wydobycia w przypadku produkcji z kilku perforacji, — profil temperatury i ciśnienia w strefie produkcji, — strefy ucieczek, — niedrożne perforacje. W artykule omówiono procedury i wyniki interpretacji pomiarów PL przy użyciu programu Emeraude firmy Kappa.
EN
Geofizyka Toruń Company got purchase kit of Sondex production logging tools in 2004. The set consists of few flowmeters, density tool, capacitance water holdup tool, thermometer, pressure sensor, production gamma ray tool and casing collar locator. To fully exploit the information to be recorded by these instruments, GT Company bought in 2006 the Kappa software for the production logging analysis called Emeraude. Depending on the problem, the analysis - uses appropriate algorithms and spreadsheets, so that we can present: — profile of a production in borehole, which entered volume of extraction of fluids, — percentage breakdown for the production of fluids in case of many perforations, — temperature and pressure profile in the production zone, — zones of leak, — occluded perforations. This article discusses the procedures and results of production logging analysis using Kappa software, Emeraude.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.