Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 35

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available remote The application of non-standard GPR techniques for the examination of river dikes
EN
A standard measurement procedure currently applied in the ground penetrating radar (GPR) method is shortoffset reflection profiling. As this procedure delivers data that is suited only for qualitative interpretation, its application should be limited exclusively to reconnaissance surveys. There are various other techniques used in GPR surveying that may be regarded as non-standard, such as multi-offset and adaptable-polarisation surveying and tomography. Because these techniques deliver information that allows for quantitative interpretation, they could be applied for the detailed examination of geological media and investigations of various buried anthropogenic targets. This paper focuses on the application of non-standard GPR techniques for the detection of high-porosity zones in river dikes. Results from both field surveys and numerical modelling are presented.
PL
Standardową techniką pomiarową stosowaną obecnie w metodzie georadarowej (GPR) jest krótkooffsetowe profilowanie refleksyjne. Technika ta dostarcza jedynie informacji do interpretacji jakościowej, więc powinna być stosowania tylko w badaniach rekonesansowych. W metodzie GPR jest kilka technik pomiarowych, które można uznać obecnie za niestandardowe, tzn. badania zmienno-offsetowe i zmiennopolaryzacyjne oraz tomografia otwór–otwór i otwór–powierzchnia. Techniki niestandardowe dostarczają informacji do interpretacji ilościowej więc powinny być stosowane w szczegółowych badaniach ośrodka geologicznego i obiektów antropogenicznych. W artykule skupiono się na zastosowaniu niestandardowych technik pomiarowych do wykrywania stref podwyższonej porowatości w wałach przeciwpowodziowych. W pracy przedstawiono wyniki pomiarów terenowych oraz modelowań numerycznych.
PL
W artykule omówione zostały podstawowe wymagania jakie powinien spełniać smar przeznaczony do stosowania w nowoczesnej wojskowej technice lądowej. Przedstawiono również zakres prac badawczych oraz wyniki badań dla nowo opracowanego wielofunkcyjnego smaru spełniającego wymagania kodu NATO G-421 oraz wymagania w zakresie biodegradowalności.
EN
In the article essential requirements grease intended to apply in the modern military land technique should fulfil which were discussed. A scope of research works and findings were also presented for new multifunctional grease code of the G-421 NATO and requiring in the biodegradation.
EN
The paper presents selected results of geophysical surveys carried out in the “Polkowice-Sieroszowice” copper mine in Lower Silesia, Poland. The aim of complex geophysical measurements was the analysis of the usefulness of selected electromagnetic methods for locating ore mineralisation zones in mining conditions. The results were obtained from surveys conducted along profiles designed on the side-wall by the roof, in the middle and the floor of the excavation. Electromagnetic Profiling and Ground Penetrating Radar techniques were applied for outlining the mineralisation zones consisting of Cu, Pb and Fe. The variability of geophysical recordings depending on the degree of mineralisation and distribution of fractures induced by mining activity were analysed. The results of geophysical surveys were correlated to petrophysical parameters and laboratory data concerning the percentages of Cu, Pb and Fe in samples taken from the side-wall at the survey site.
PL
W artykule omówione zostały testy służące do oceny właściwości ochronnych smarów plastycznych oraz wady i zalety tych testów. Przedstawiono wyniki badań właściwości ochronnych biodegradowalnych smarów plastycznych z wariantową ilością inhibitorów korozji różnego rodzaju. Dokonano omówienia otrzymanych wyników badań.
EN
The article describes tests for assessing the protective properties of biodegradable lubricants and the advantages and disadvantages of these tests. The results of research of protective properties of biodegradable lubricants with varying amounts of corrosion inhibitors. The results of the study.
PL
W artykule omówione zostały testy służące do oceny właściwości niskotemperaturowych smarów plastycznych oraz wady i zalety tych testów. Przedstawiono wyniki badań właściwości niskotemperaturowych smarów plastycznych o różnym składzie surowcowym oraz przedstawiono korelację pomiędzy wybranymi metodami badań. Dokonano omówienia otrzymanych wyników badań.
EN
In the article tests being used for a property of low temperature plastic greases and an advantages and disadvantages of these tests were discussed. Findings of the property of low-temperature plastic greases were presented about the all sorts raw material line-up and correlation between chosen testing methods was described. They effected discussing received findings.
EN
The results of geophysical studies conducted with selected electrical and electromagnetic methods in the Kondratowa Valley in the Tatra Mountains (the Carpathian Mountains, Poland) are presented in the article. The surveys were performed with the following methods: electrical resistivity tomography (ERT), georadar (GPR) and conductivity meter (CM). The objective of the noninvasive geophysical measurements was to determine the thickness of the Quaternary postglacial sediments that fill the bottom of the valley and to designate the accumulation of boulders deposited on Quaternary sediments. The results of ERT surveys conducted along the axis of the valley allowed to determine the changeability of the thickness of the postglacial sediments and allowed to designate a few areas of occurrence of boulders. The ERT, GPR and CM surveys conducted across the valley allowed to designate with high accuracy the thickness of the accumulation of boulders sliding down the valley bottom from the couloirs surrounding the valley.
PL
W referacie omówiono podstawowe wymagania jakie powinien spełniać smar plastyczny przeznaczony do no-woczesnych maszyn roboczych. Przedstawiono wstępne wyniki badań nowoopracowanego biodegradowalnego, wysokojakościowego smaru spełniającego parametry założone w projekcie. Podano również założenia do dalszych prac mających na celu otrzymanie w skali produkcyjnej stabilnego pod względem jakościowym biodegradowalnego smaru plastycznego przeznaczonego do smarowania skojarzeń trących maszyn roboczych.
EN
The paper presents basic requirements that should be met by plastic greases intend to modern machines. The initial results of research of high quality and biodegradable grease were presented. These were compared with assumption. The aim of next research is obtaining the stabilized and biodegradable plastic grease and future assumption to high scale production was presented.
EN
Selected result of GPR surveys, which were carried out on the dike of the Vistula River, three days after the flood in 2010, was presented in the paper. Radargram was processed in a standard way, which allowed 2D visualization of main loose zones in the examined dike. Theoretical background of numerical modelling of electromagnetic wave field in the geological medium was presented in the paper. The results of numerical modelling were used for the evaluation of water and air saturation of loose zones during radargram interpretations.
PL
W artykule przedstawiono wybrany wynik z badań georadarowych wału wiślanego, które przeprowadzono trzy dni po powodzi w 2010 roku. Echogram poddano standardowemu przetwarzaniu, co pozwoliło na wizualizację 2D rozkładu głównych stref rozluźnień w badanym wale. W artykule zamieszczono podstawy teoretyczne modelowania numerycznego rozkładu pola elektromagnetycznego w ośrodku geologicznym. Na etapie interpretacji echogramu wykorzystano wyniki modelowania w celu określenia nasycenia rozluźnień wodą i powietrzem.
9
Content available remote Geophysical surveys and modelling for recognizing of gypsum karst
EN
Geophysical surveys are often used for examination of karst phenomena in limestone. This paper presents the research on gypsum karst which occurrence is much rarer. Non-invasive terrain surveys were carried out over known karst cavity in order to visualize karst phenomena developed around the void. Two geophysical methods that seems to be predestined for karst examination were selected, i.e. microgravimetry and georadar. For the interpretation of measured data numerical modelling was applied. Geophysical interpénétration depicted the presence of weathered material in the near surface zone and fractures and loose zones located over the karst cavity.
PL
Pomiary geofizyczne są często stosowane do badania krasu wapiennego. W artykule przedstawiono natomiast opis badań krasu gipsowego, którego występowanie jest o wiele rzadsze. Nieinwazyjne badania terenowe przeprowadzono nad znaną jaskinią krasową w celu zobrazowania zjawisk krasowych rozwijających się wokół pustki. Do badań wybrano dwie predystynowane do tego celu metody geofizyczne: mikrograwimetryczną i georadarową. Interpretację wyników badań geofizycznych przeprowadzono z wykorzystaniem modelowania numerycznego. Wyniki interpretacji wskazują, że w strefie przypowierzchniowej występuje warstwa zwietrzała, a nad pustką krasową występują strefy spękań i rozluźnień.
PL
W artykule przedstawiono zaawansowane metody przetwarzania danych georadarowych zwiększające ich czytelność oraz zaproponowano metodę rozpoznawania anomalii struktur geologicznych (pustki, rozluźnienia), a także opisano komputerowy system wspomagający wykonanie tych operacji.
EN
In the paper we present some advanced methods of geo-radar data processing. We increase readability of these data and we propose a method of recognition of geological anomalies (caves, dislocations). In the paper we also describe a computer system dedicated to these tasks.
11
Content available remote Smar plastyczny o podwyższonej odporności na wymywanie wodą
PL
W referacie omówiono podstawowe wymagania jakie powinien spełniać smar o podwyższonej odporności na wymywanie wodą oraz opracowanie technologii jego produkcji.
EN
This paper describes the basic requirements to be met by grease with high resistance to water washout and the development of its manufacturing.
PL
W artykule przedstawiono czwartorzędowe nagromadzenia żelaza – rudy darniowe i ochry. Charakteryzują się one skomplikowanym sposobem zalegania, co utrudnia ustalenie granic ich nagromadzeń, powierzchni i zasobów. W celu rozwiązania tych zagadnień określono możliwości wykorzystania metod geofizycznych – magnetycznych i georadarowych, których głównymi zaletami są nieinwazyjność oraz krótki czas uzyskania informacji przestrzennej dla okonturowania nagromadzeń rud żelaza. Było to również możliwe z uwagi na specyficzne cechy mineralno-chemiczne oraz fizykochemiczne tych kopalin, a także znaczne zawartości żelaza w analizowanych próbkach.
EN
The paper presents Quaternary bog iron ores and ochre deposits. They are characterized by a complicated layers position, which makes it difficult to determine the boundary of accumulation, surface and resources. Solving these problems was possible using of selected geophysical methods - magnetic and GPR measurements. The main advantage of these techniques is non-invasive methods and short time needed for gathering of spatial information for outlining accumulations of iron ores. It was also possible due to the specific mineralogical, chemical and physicochemical properties of these deposits and large iron content in the analyzed samples.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań geofizycznych i geologicznych dotyczących osadów ochrowych zalegających w miejscowości Zabratówka koło Rzeszowa. W rejonie badań wykonano 14 płytkich otworów w celu rozpoznania budowy geologicznej warstw przypowierzchniowych i pobrania próbek do badań laboratoryjnych. Zakres badań objął analizy geochemiczne, mineralogiczne oraz petrofizyczne. Uzyskane wyniki posłużyły do stworzenia interpretacyjnego, geofizycznego modelu terenu badań. Między otworami badawczymi zaprojektowano profile w celu przeprowadzenia rekonesansowych badań georadarowych. Miały one służyć ustaleniu możliwości zastosowania tej techniki pomiarowej w okonturowaniu nagromadzeń ochry. Zaprojektowano też szczegółowe badania georadarowe w układzie trójwymiarowym. Wyniki pomiarów geofizycznych porównywano z danymi otworowymi oraz rezultatami analizami laboratoryjnymi
EN
This article presents the results of comprehensive research on ochre sediments from the Zabratówka, village near Rzeszów. Fourteen boreholes were drilled in the investigation area for visualization of geological structures and for collecting ground samples for further laboratory measurements. Geochemical, mineralogical and petrophysical analyses were carried out in laboratory and their results were correlated to prepare a geophysical interpretation model. Preliminary georadar surveys were conducted between boreholes to analyze the possibilities and limitations of this measurement technique used in outlining Carpathian ochre accumulations. Detailed three-dimensional georadar surveys were carried out in the selected area of the research site and the results of geophysical measurements were correlated with the information from boreholes and laboratory tests.
EN
The Ground Penetrating Radar (GPR) measurements presented in this paper had two main objectives. The first was to analize the possibility of using GPR method in examination of sediments in a mountainous geological environment and the second objective was to assess the special distribution of post-glacial sediments and their thickness at a selected site. The experimental measurements were carried out on in the alp of Ornak in the western part of Tatra Mountains This article provides a brief theoretical analysis of possible use of the georadar method in post-glacial sediment examination. The results of GPR surveys done in the reflection profiling mode enable the distinction of zones with different amount of till, clay, sand, gravel and rock debris in the post-glacial sediments.
PL
Badania GPR prezentowane w artykule miały dwa cele: pierwszym było określenie możliwości zastosowania metody GPR do badania utworów osadowych w górskich warunkach geologicznych, a drugim - określenie przestrzennego rozkładu i miąższości utworów postglacjalnych w wybranym miejscu w górach. Badania eksperymentalne przeprowadzono na hali Ornak we wschodniej części Tatr. W artykule zamieszczono krótką dyskusję teoretyczną na temat możliwości zastosowania metody georadarowej do badania osadów postglacjalnych. Zaprezentowane w artykule wyniki badań GPR wykonanych w technice refleksyjnej pozwoliły na wyróżnienie w osadach postglacjalnych stref z różnym nagromadzeniem glin, piasków, żwirów oraz odłamków skalnych.
PL
Górnictwo węgla kamiennego generuje znaczne ilości odpadów, stanowiących poważny problem dla środowiska, zwłaszcza dla wód podziemnych. Długookresowe oddziaływanie składowisk odpadów górniczych na środowisko wodno-gruntowe wynika głównie ze składu chemicznego odpadów i produktów ich transformacji. Do oceny wpływu odcieków ze składowisk górniczych na wody podziemne wykorzystywane są metody hydrogeochemiczne. Wyniki badań hydrogeochemicznych porównano z wynikami wykonanych w tym samym czasie badań geofizycznych. Badania geofizyczne przeprowadzono z wykorzystaniem metod: georadarowej, profilowania elektromagnetycznego i obrazowania elektrooporowego. Profile pomiarowe wyznaczono na podstawie wyników pomiarów hydrogeologicznych, opierając się na mapach rozkładu przewodności elektrolitycznej właściwej. Poszczególne metody badawcze stanowią wzajemne uzupełnienie, pozwalając na kompleksową ocenę rozkładu zanieczyszczeń w wodach podziemnych, spowodowanych deponowaniem odpadów górnictwa węgla kamiennego na składowiskach.
EN
Coal-mining is a source of the bulk amount of mine waste, which bring about complex environmental problems, particularly related to groundwater contamination. Long-term potential pollution of mining waste to the aquatic environment results mainly from the chemical composition of coal mining waste and their transformation products. Hydrogeochemical methods were used to assess the impact of the leachate from coal mining waste dumps on contaminant distribution in groundwater. The results of hydrogeochemical observation were compared with geophysical investigation obtained at the same time. The geophysical research were carried out using georadar method, electromagnetic profiling and resistivity imaging technique. The measurement profiles were designed on the basis of hydrogeological information, especially using maps of distribution of electrolytic conductivity. Both hydrogeochemical and geophysical methods complement each other and allow for comprehensive assessment of groundwater contamination.
PL
W referacie omówiono podstawowe wymagania jakie powinien spełniać smar plastyczny przeznaczony do nowoczesnych maszyn budowlanych i ciężkiego sprzętu wojskowego oraz przedstawiono wyniki badań nowoopracowanego wysokojakościowego smaru spełniającego parametry określone w wymagania kodzie NATO G-421.
EN
In the paper the main quality requirements which should meet a grease assigned for modern military technology have been described. The investigation results for the new developed grease of high quality meeting the NATO G-421 specification have been presented.
17
PL
Wielokrotnie już na łamach pracy pisaliśmy o realizacji ważnego przedsięwzięcia dla Krakowa, jakim jest poprawa gospodarki wodno-ściekowej. Dla wykonania tego przedsięwzięcia Kraków potrzebował wsparcia i takie wsparcie uzyskał dzięki staraniom Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji SA w Krakowie (MPWiK SA w Krakowie).
EN
The paper presents 20 years history of development of GPR method in the Department of Geophysics at Faculty of Geology, Geophysics and Environmental Protection at AGH University of Science and Technology starting from one-channel analog georadar up to multichannel digital device. In the chronology way there is described how the advancement of GPR devices influenced in to the level of scientific works. The paper presents a brief description of realized works and there are many citations which can help the reader to find particular information about results of carried out investigations.
PL
Omówiono stan aktualny w zakresie badań właściwości reologicznych olejów silnikowych. Zaproponowano rozszerzenie zakresu badań o uwzględnienie niektórych zjawisk zachodzących w oleju podczas jego eksploatacji.
EN
Present state in rheological properties of engine lubricants is discussed. Laboratory tests extension in proposed regarding physical phenomena in lubricants during engine operation.
EN
The location of hydrocarbon contamination in the ground using the GPR method is based mainly on information taken from reflected signals. In the cases investigated in Polish contaminated sites, such signals were very seldom recorded. A long time after spillage, contamination takes the form of plumes with different size and distribution, which depends on geological and hydraulic properties of the ground. In this paper, it is shown that the set of hydrocarbon plumes should be de-scribed with a stochastic model, and such plumes may generate the scattered waves which cause changes in the power spectra. It has been observed that the power spectra of GPR signals over contaminated areas are quite different from such spectra over clear ones. These differences were discussed in this paper on the basis of theoretical analysis, numerical modelling and the results of GPR terrain surveys.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.