Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 15

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Współczesne samoloty pasażerskie należą do czołówki najbardziej niezawodnych i bezpiecznych środków transportu publicznego. Samoloty te certyfikowane są m.in. normą ETOPS (Extended range Twin Operations) zezwalającą dwusilnikowym samolotom pasażerskim operować na trasach długodystansowych, wcześniej niedostępnych dla maszyn o takiej liczbie silników. Norma ETOPS wymaga jednakzastosowania na pokładzie dwusilnikowego samolotu pasażerskiego dodatkowych, awaryjnych źródeł zasilania energią elektryczną, pneumatyczną i hydrauliczną, kompensujących (częściowo) spadek wydajności pokładowych systemów energetycznych przy niesprawności jednego z silników i systemów z nimi powiązanych. W artykule przeprowadzono analizę wykorzystania różnych typów ogniw paliwowych w technice lotniczej oraz przedstawiono projekt wstępny pomocniczej jednostki mocy APU, wykorzystującej ogniwo paliwowe SOFC (Solid Oxide Fuel Cell), przeznaczonej dla (awaryjnego) zasilania energią elektryczną samolotu pasażerskiego w koncepcji „More Electric Aircraft”.
EN
Modern passenger aircrafts belongs to the one of the most reliable and safe means of public transport. These aircrafts are certified according to ETOPS (Extended-range Twin-engine Operational Performance Standards) and they enable the introduction of twin-engine passenger aircraft on transcontinental routes which were earlier unavailable for twin-engine aircrafts. ETOPS standard requires the use aboard of the twin-engine passenger aircraft additional emergency sources of electrical, pneumatic and hydraulic power which partly compensate a decrease in performance on-board power systems at the failure of one of the engines and systems associated with them. The article describes an analysis of the use of different types of fuel cells in the aerospace engineering and presents preliminary design of the auxiliary power unit APU using fuel cell SOFC (Solid Oxide Fuel Cell), intended for emergency power supply of passenger aircraft in the concept of "More Electric Aircraft".
PL
Akumulacja energii jest zagadnieniem, które jest wykorzystywane w wielu dziedzinach techniki. Jedną z możliwości jest zastosowanie koła zamachowego i gromadzenie energii kinetycznej, co może stanowić ciekawą alternatywę lub uzupełnienie dla baterii akumulatorów. W pracy przedstawiono koncepcję budowy koła zamachowego, które może być magazynem energii dla Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Zaproponowano koncepcję budowy układu napędowego generator/silnik elektryczny współpracujący z kołem zamachowym o możliwie największej sprawności dla warunków panujących w przestrzeni kosmicznej. Scharakteryzowano materiały konstrukcyjne koła zamachowego, wymiary i sposób montażu w stacji kosmicznej.
EN
Accumulation of energy is wide used in many technical branches. One of alternatives is flywheel energy storage which accumulates kinetic energy for further usage. It can be used instead of commonly used batteries. In this paper authors presented concept of flywheel energy storage suitable for International Space Station because of high efficiency and energy density. Appropriate materials which can be used to build assembly are described. Basic dimensions and the way of assembly on ISS are presented.
PL
Artykuł porusza zagadnienia związane z rozwojem w Polsce koncepcji nowatorskiego systemu transportu pasażerskiego wykorzystującego małe kilkunastomiejscowe samoloty – STMS, mającego znacznie skrócić czas trwania podróży w opcji door to door i jego wpływ na rozwój gospodarczy regionów Dolnego Śląska. Transport lotniczy jest jednym z priorytetowych elementów lokalnej infrastruktury gospodarczej, mający znaczący wpływ na rozwój gospodarczy kraju i jego poszczególnych regionów. Komunikacja lotnicza poprzez możliwość realizacji szybkiego i swobodnego przepływu osób, towarów i usług, przyczynia się do transferu kapitału i technologii pomiędzy poszczególnymi regionami kraju, mając zasadniczy wpływ na rozwój regionalny. W artykule przedstawiono projekt rozwoju transportu lotniczego na terenie województwa dolnośląskiego ze szczególnym uwzględnieniem istniejących lotnisk i lądowisk wraz z ich „dopasowaniem” do wymagań projektu STMS oraz dokonano wstępnego oszacowania efektów ekonomicznych rozwoju SMTS i jego wpływu na rozwój regionalny Dolnego Śląska.
EN
The article discusses issues related to the development of a novel concept in Poland, the passenger transport system using small aircraft – SATS , having significantly shorten the duration of the trip in the options door to door and its impact on the economic development of the regions of Lower Silesia. Air transport is one of the priority elements of the local economic infrastructure, having a significant impact on the economic development of the country and its various regions. Air transportation by the possibility of implementing fast and free movement of people, goods and services, contributes to the transfer of capital and technology between the various regions of the country, having a major impact on regional development. This paper presents the design development of air transport in the province of Lower Silesia with particular emphasis on existing airports and airstrips along with their „fit” to the requirements of the project SATS and a preliminary estimate of the economic effects of the development of SATS and its impact on regional development in Lower Silesia.
4
Content available remote Projekt koncepcyjny globalnego systemu nawigacyjnego dla Marsa
PL
Współcześnie Mars stał się obiektem bezprecedensowego wyścigu wielu państw w eksploracji planety, której ukoronowaniem ma się stać lądowanie ludzi na powierzchni Czerwonej Planety. Załogowa wyprawa na Marsa będzie wymagać stworzenia globalnego systemu nawigacyjnego planety oraz zapewnienia ciągłej, szerokopasmowej transmisji danych z Ziemią. Współczesna nawigacja sond międzyplanetarnych znajdujących się w dalekiej przestrzeni kosmicznej jest procesem złożonym, czasochłonnym i kosztownym, wymagającym do pracy złożonej infrastruktury naziemnej. Proces nawigacji jest całkowicie nieautonomiczny, sonda nie jest w stanie, wykorzystując aparaturę pokładową, określić swojego położenia przestrzennego w przyjętym układzie odniesienia. W pracy został przedstawiony projekt koncepcyjny dopplerowskiego globalnego systemu nawigacyjnego dla planety Mars, pozwalającego na określenie położenia obiektu na powierzchni planety i w bliskiej przestrzeni w czasie nieprzekraczającym 2 h, oraz systemu łączności, zapewniającego wzajemną łączność pomiędzy sondami / lądownikami i retransmisję danych z powierzchni Marsa na Ziemię.
EN
Mars has become the object of an unprecedented race of many countries in the exploration of the planet, which is to become the crowning achievement of landing humans on the surface of the Red Planet. Manned mission to Mars will require the construction of a global navigation system of the planet and ensure continuous broadband data transmission to Earth. The contemporary navigation of interplanetary probes in outer space is a complex, time-consuming and expensive process required to operate a complex ground-based infrastructure. The navigation process is fully nonautonomous and the probe, using on-board equipment, can not find its spatial position in taken reference system. The article presents the conceptual project of Doppler global navigational system for Mars planet allowing for finding position of the object at the planet's surface and in space at the time not exceeding two hours and the communication system assuring mutual communication between probes/lander and data retransmission from Mars to Earth.
7
Content available remote Metody zabezpieczenia życia w lotach wysokościowych
PL
Zagadnienia związane z zapewnieniem organizmowi człowieka odpowiednich warunków życia i pracy podczas lotów na dużych wysokościach stanowią jeden z zasadniczych problemów współczesnej medycyny lotniczej, a także problemów nurtujących szerokie rzesze konstruktorów współczesnych statków powietrznych.
10
Content available remote Modelowanie i symulacja dynamiki lotu entomoptera
PL
W artykule została przedstawiona analiza sił aerodynamicznych oddziaływających na skrzydła owadów i ptaków, w odniesieniu do miniaturowego obiektu latającego - entomoptera. Całkowita siła aerodynamiczna jest równa sumie składowych sił ustalonych i quasi-ustalonych, generowanych w wyniku zjawisk związanych z niestacjonarnością przepływu na skrzydle entomoptera. Zaproponowany model dynamiczny ruchu skrzydła po wprowadzeniu sił aerodynamicznych może zostać wykorzystany do modelowania i symulacji dynamiki lotu obiektów wzorowanych na technice lotu owadów i ptaków.
EN
This paper describes recent results on the design and simulation of a flight dynamic Micromechanical Flying Insect (MFI), a 10-25 mm (wingtip-towingtip) device eventually capable of sustained autonomous fight. In particular, I provide a methodology to approximate the time-varying dynamics caused by the aerodynamic forces with a time-invariant model. The experimental results show a good agreement with published data and the aerodynamic model compares well with the experimental results.
11
Content available Small aircraft transportation system
EN
The article presents ways of transportation system development which is possible to revolutionize personal air transport in the first half of the 21st century. Small Aircraft Transportation System - SATS uses small planes operating on the current aerodromic infrastructure. Aeroplanes operated by one pilot taking onboard up to 14 passengers should considerably speed up air transportation "from door to door" at the distance to 1500 kms. This aircraft should perform on airports with underdeveloped flight control systems, landing support systems or well developed infrastructure. The article comprises SATS system requirements on procedures, technologies and the modernization of flight control systems.
EN
The article moves related problems with the construction fully functional microplanes - objects flying about sizes set against with sizes of birds and insects. Were introduced main connected problems with the aerodynamics, a mechanical power, an on-board equipment and power sources of micro planes. One made analyses requisite powers execrable the flight of the microplane, one introduced the balance of the power of the deck-equipment and one reviewed practical and perspective power sources of electric of microplanes.
13
Content available remote Pomiary podstawowych parametrów lotu statku powietrznego
PL
Odgazowanie jest pierwszym etapem powstawania zanieczyszczeń azotowych, w wyniku którego część związków azotowych wydziela się z częściami lotnymi, a część pozostaje w koksie. Poznanie kinetyki wydzielania części lotnych, określenie ilościowe i jakościowe podziału związków azotowych pomiędzy koks i części lotne i oraz zidentyfikowanie wpływu warunków na proces odgazowania, jest istotne dla prognozowania zachowania L się azotu paliwowego w czasie spalania w kotlt; i określenia wielkości emisji tlenków azotu. Informacje te pozwalają, również optymalizować strategię kontroli emisji NO* w technicznych płomieniach pyłowych. Badania eksperymentalne przeprowadzono na zaprojektowanym stanowisku modelowym, w którym warunki odgazowania odpowiadają panującym w kotle pyłowym. Stanowisko badawcze składa się z elektrycznie ogrzewanego pieca opadowego, układu separacji stałych produktów odgazowania oraz analizatorów stężeń składników gazów. Celem pracy było wyznaczenie charakterystyk kinetycznych badanego we.gla oraz zbadanie wpływu temperatury i czasu przebywania na ilość i rodzaj wydzielonych części lotnych oraz związków azotowych.
EN
Devolatilizatkm is the first stage of nitrogen pollutants formation and it causes that the part of the fuel nitrogen is released with the volatilcs and the remainder is retained by the char residue. Determination ot dcvola-tilization kinetics, nitrogen compounds distribution between char and volatilcs and identification of the influence of the conditions on devolatilization process is significant for predicting the fuel nitrogen behavio during coal combustion in pulverised fuel furnaces and for determination of nitrogen oxides emission, i information helps also in optimization of NOx emission control strategy in technical pulverixed flames. The research was conducted on apparatus in which the devolatilization conditions are comparable with thse occurring in pulverixed-fuel firing. The apparatus consists of electrically heated stainless steel drop-furnace and solids separation system. An aim of this work was to determine of coal kinetics characters and to study the influence of the temperature and residence time on the amount and type of released vo a and nitrogen compounds.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.