Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 44

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono wyniki obserwacji autora związane z wdrażaniem w warunkach Polskich działań w zakresie poprawy efektywności energetycznej instalacji przemysłowych, w tym instalacji energetycznych. Wśród przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej na czo-łowym miejscu autor uznaje ograniczanie strat ciepła instalacji przemysłowych i energetycznych. Największy potencjał redukowania strat energii niosą bowiem obiekty, w których występują procesy technologiczne lub transport czynników wysoko i średnio-temperaturowych. Zwrócono szczególną uwagę na możliwość stosowania nowych skuteczniejszych materiałów termoizolacyjnych oraz trudności w przełamywaniu pewnych barier i stereotypów w podejściu służb technicznych do podejmowania decyzji związanych z poprawą izolacyjności instalacji.
EN
The paper presents the results of the author’s observations related to implementation of the conditions of Polish action to improve the energy efficiency of industrial plants, including power plants. Among the projects aimed at improving energy efficiency at the top spot the author recognizes the reduction of heat loss in industrial and energy. The greatest potential of energy reduction losses is in the processes or transport factors of high and medium temperature. Special attention was paid to the possibility of the use of new efficient thermal insulation materials and difficulties in overcoming certain barriers and stereotypes in the approach of the technical services for decision-making related to improving the insulation installation.
PL
W artykule przedstawiono wyniki obserwacji autorów związanych z wdrażaniem działań w zakresie poprawy efektywności energetycznej instalacji przemysłowych. Wśród przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej na czołowym miejscu wymieniono ograniczanie strat ciepła instalacji przemysłowych i energetycznych. Przedstawiono różne kryteria wpływające na dobór grubości izolacji i ograniczenia strat ciepła.
EN
The article presents the findings of the authors’ observations on implementation of measures to improve energy efficiency of industrial installations. Among the undertakings aimed to improve energy efficiency, limitation of heat losses in industrial and power installations is mentioned first. Various criteria are presented that affect the choice of insulation thickness and limitation of heat losses.
PL
W pierwszej części artykułu dotyczącego efektywności energetycznej instalacji przemysłowych przytoczono i omówiono akty prawne i inne dokumenty odniesienia dotyczące efektywności energetycznej. Wymieniono czynniki wpływające na skuteczność energetyczną instalacji termoizolacyjnych oraz sposoby określania tej skuteczności. Pokazano przykładowe wyniki i metody obliczeń strat ciepła układów przemysłowych.
EN
The first part of the article concerning energy efficiency of industrial installations gives reference and discus-sion of legislation and other reference documents on energy efficiency. Factors affecting energy efficiency of thermal insulation installations are enumerated, together with methods of determining such efficiency. Example results and calculation methods of heat losses in industrial systems are presented as well.
PL
Artykuł jest poświęcony zagadnieniom związanym z zachowaniem należytej staranności podczas pomiaru emisji wnz realizowanych w warunkach przemysłowej eksploatacji, jak również poprawności oceny wyników pomiaru emisji wnz. Autorzy zwracają szczególną uwagę na konieczność poprawnej interpretacji wyników pomiaru ze względu na warunki mikroklimatyczne panujące w pomieszczeniu pracy badanych maszyn. Jest to szczególnie istotne ze względu na istnienie silnej korelacji wzajemnej między temperaturą i wilgotnością powietrza a poziomem mierzonej emisji wnz.
EN
The article presents the results of research and analysis which include an assessment of influence of selected microclimate parameters on the issue of partial discharges (PD) in high power drives in the energy sector. The author presented the results of their own research, which was made in industrial conditions in a long period of time. The study included measurement of environmental parameters such as the air temperature, radiant temperature, air velocity, humidity and the relative moisture of air. It also measured the parameters of PD like: PD intensity, amplitude of PD and the PD pulses.
5
Content available remote Nowa metoda ustawiania napędów przemysłowych
PL
W artykule przedstawiono sposób wykorzystania inżynierii odwrotnej w diagnostyce wytwarzania, montażu i ustawień napędów przemysłowych maszyn obrotowych wielkogabarytowych na przykładzie suszarni bębnowej. Podstawą proponowanej metody jest bezdotykowy i bardzo szybki pomiar laserowy geometrii 3D obiektów rzeczywistych podczas ich wytwarzania i montażu. Na tej podstawie tworzona jest gęsta chmura punktów zawierających miliony punktów zorientowanych w przyjętym układzie współrzędnych 3D i które składają się na szczegółowy obraz badanego obiektu. W proponowanej metodzie otrzymane punkty zostały połączone w trójkąty, tworząc przestrzenną siatkę, a następnie dokonano transformacji na powierzchnie, na podstawie których wyznaczono podstawowe relacje geometryczne (kątowe i liniowe) między ważniejszymi elementami suszarni. Poprzez wykorzystanie narzędzi informatycznych, takich jak Inventor i SolidWorks, ustalono dokładność wykonania bardzo ważnych elementów maszyny z punktu widzenia pracy napędu, a których wyznaczenie tradycyjnymi metodami pomiarowymi, ze względu na kształt i wymiary badanych części, jest bardzo trudny. Opisana w artykule metoda pozwoliła zmierzyć rzeczywiste odchyłki montażowe kształtów, jak i wzajemnej prostopadłości wybranych części. Na tej podstawie dokonano jakościowego sprawdzenia, czy rzeczywista odchyłka mieści się w granicach dopuszczalnej tolerancji wykonania.
EN
In paper shows run a 3d scan elements revolving drum dryer Trimble scanner and processing point cloud created by manufacturing scalening. Trimble scanner is an advanced laser device designed for use wherever you need quickly obtain accurate data. The result was scanning point cloud that has been treated with a view to removing unnecessary points and noise. The resulting points are combined to form a network of triangles. Transforming the grid allowed to change it to the surface, has been appointed the angle between the elements of the dryer. Through the use of tools such as Inventor or SolidWorks 4 was determined by the accuracy of the machining and processing of the mechanical most important elements of the machine, which determine by measuring the elements due to the size and shape of parts is not possible. That method allows determine the limiting deviation in the implementation of part or the whole machine, having a runtime error tolerances and squareness.
6
Content available remote Nowa metoda ustawiania napędów przemysłowych
PL
W artykule przedstawiono sposób wykorzystania inżynierii odwrotnej w diagnostyce wytwarzania, montażu i ustawień napędów przemysłowych maszyn obrotowych wielkogabarytowych na przykładzie suszarni bębnowej. Podstawą proponowanej metody jest bezdotykowy i bardzo szybki pomiar laserowy geometrii 3D obiektów rzeczywistych podczas ich wytwarzania i montażu. Na tej podstawie tworzona jest gęsta chmura punktów zawierających miliony punktów zorientowanych w przyjętym układzie współrzędnych 3D i które składają się na szczegółowy obraz badanego obiektu. W proponowanej metodzie otrzymane punkty zostały połączone w trójkąty tworząc przestrzenną siatkę, a następnie dokonano transformacji na powierzchnie, na podstawie których wyznaczono podstawowe relacje geometryczne (kątowe i liniowe) między ważniejszymi elementami suszarni. Poprzez wykorzystanie narzędzi informatycznych takich, jak Inventor i SolidWorks ustalono dokładność wykonania bardzo ważnych elementów maszyny z punktu widzenia pracy napędu, a których wyznaczenie tradycyjnymi metodami pomiarowymi, ze względu na kształt i wymiary badanych części, jest bardzo trudny. Opisana w artykule metoda pozwoliła zmierzyć rzeczywiste odchyłki montażowe kształtów, jak i wzajemnej prostopadłości wybranych części. Na tej podstawie dokonano jakościowego sprawdzenia, czy rzeczywista odchyłka mieści się w granicach dopuszczalnej tolerancji wykonania.
EN
In paper shows run a 3d scan elements revolving drum dryer Trimble scanner and processing point cloud created by manufacturing scale-ning. Trimble scanner is an advanced laser device designed for use wherever you need quickly obtain accurate data. The result was scanning point cloud that has been treated with a view to removing unnecessary points and noise. The resulting points are combined to form a network of triangles. Transforming the grid allowed to change it to the surface, has been appointed the angle between the elements of the dryer. Through the use of tools such as Inventor or SolidWorks 4 was determined by the accuracy of the machining and processing of the mechanical most important elements of the machine, which determine by measuring the elements due to the size and shape of parts is not possible. That method allows determine the limiting deviation in the implementation of part or the whole machine, having a runtime error tolerances and squareness.
PL
W artykule przedstawiono sposób wyznaczania warunków komfortu cieplnego maszyn elektrycznych wysokiego napięcia na podstawie pomiaru aktywności wyładowań niezupełnych (wnz) oraz parametrów mikroklimatu mierzonych metodami on-line w warunkach przemysłowej eksploatacji. Propozycja polega na wyznaczeniu takiej temperatury i wilgotności powietrza, przy których aktywność wnz jest na bardzo niskim poziomie. Przedstawione w artykule wyniki badań własnych dowodzą istnienia takich warunków mikroklimatycznych, w których poziom aktywności wnz może zostać zredukowany do minimum. Należy jednak pamiętać, aby wyznaczone tym sposobem warunki mikroklimatyczne nie wpływały negatywnie na pozostałe parametry eksploatacyjne maszyn elektrycznych.
EN
This article describes how to determine the conditions of thermal comfort for high voltage electrical machines using at work. The basis for determining the conditions of comfort is to measure the PD and microclimate measured on-line methods in industrial use. The proposal involves the determination of the temperature and moisture and relative humidity at which the PD activity is at a very low level. Presented in this paper results of the study show the existence of such microclimatic conditions in which the level of PD activity can be reduced to a minimum. Note, however, that designated this way microclimatic conditions do not adversely impact other operating parameters of electrical machines.
PL
Przedstawiono metodologię prowadzenia badań przepływów dwufazowych ziaren węgla brunatnego i powietrza w suszarkach fluidalnych. Celem badań była optymalizacja geometrii komory suszarki oraz wybranych parametrów przepływowych, ze względu na zwiększenie intensywności procesu suszenia przy jednoczesnym obniżeniu zużycia energii napędowej procesu suszenia. W badaniach procesu suszenia węgla brunatnego wykorzystano metody wizualizacji przepływów oraz zastosowano symulację numeryczną zjawisk zachodzących wewnątrz suszarki. Badania eksperymentalne przeprowadzono na stanowisku wykonanym z tworzyw przeźroczystych, które odpowiednio oświetlone systemem reflektorów i ekranów pozwala zrealizować akwizycję obrazu metodą jasnego pola. W wyniku uzyskano sekwencje obrazów, przedstawiających ewolucję struktury przepływu mieszaniny węgla brunatnego i powietrza, a następnie zastosowano analizę obrazu metodą Digital Particle Image Velocimetry (DPIV). Uzyskane wyniki przyjęto jako kryterium oceny badań symulacyjnych z wykorzystaniem modelu, w którym do analizy przepływów wykorzystano między innymi model Euler – Euler, a obliczenia wykonano w programie ANSYS. Uzyskane wyniki badań symulacyjnych poddano weryfikacji, uzyskując zadowalającą zbieżność jakościowo-ilościową symulacji z eksperymentem. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że zaproponowany model numeryczny suszarki fluidalnej może być skutecznym narzędziem w procedurze optymalizacji energetycznej procesu suszenia węgla brunatnego.
EN
Fluidized bed drying process is a gas/solid multiphase flow where the dispersed phase concentration is the object of this scientific research. The article provides a methodology for estimation of the lignite granules and the air two-phase flow inside fluidized bed dryers. The aim of the research is the identification of: a) geometrical parameters of the fluidized bed chamber and: b) necessary properties of the flow, providing a large intensity of the drying process while the minimum energy consumption is achieved. Research was based on the use of process visualization methods and a digital image analysis of obtained experimental data. Gathered data were then applied for construction of a numerical model describing the two-phase flow phenomena. The experimental research was carried out on a measurement setup made of a transparent plastic, which was adequately illuminated by headlamps and screens. Bright field illumination technique was applied for the image acquisition. As a result of the process visualization, image sequences illustrating the evolution of the two-phase gas/solid flow structure have been obtained. Images of the flow regime were then analyzed with the use of Digital Particle Image Velocimetry (DPIV) technique. The obtained results were accepted as the assessment criterion for the simulation studies using numerical models. The mathematical simulation of the two-phase flow was conducted with the use of the Euler–Euler approach, and the calculations were performed with ANSYS software. The results of the simulations were then verified showing satisfactory qualitative and quantitative convergence between the experiment and the simulation. Finally, on a basis of the conducted reasearch, it was ascertained that the proposed numerical model of a fluidized bed dryer can be an effective tool in the procedure of lignite drying energy optimization process.
PL
W artykule opisano wyniki eksperymentów przeprowadzonych na dwóch suszarkach fluidalnych – ze złożem pęcherzykowym i wirowym – różniących się charakterem przepływu. Pokazano model teoretyczny oraz porównano wyniki teoretyczne z wynikami eksperymentów przeprowadzonych na obu suszarkach. Udowodniono, że model teoretyczny odtwarza zmierzone parametry suszenia.
EN
A paper describes the results of the experiments carried out on two types of dryers - with bubble bed fluidized bed and swirl dryer - differing in the nature of the flow. It shows the theoretical model and compares the theoretical compu-tations with the results of the experiments carried out on both dryers. It has been proven that the theoretical model reprodu-ces measured parameters of drying.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań własnych obejmujących długookresowe pomiary warunków środowiska, w którym pracuje silnik indukcyjny pierścieniowy wysokiego napięcia dużej mocy i jego wpływ na emisję wyładowań niezupełnych (wnz). Badania przeprowadzono w warunkach przemysłowych mierząc: temperaturę powietrza, temperaturę promieniowania, prędkość powietrza, wilgotność powietrza oraz zapylenie powietrza. Mierzone w sposób ciągły parametry wnz to: intensywność wyładowań, amplituda wyładowań oraz liczba impulsów.
EN
The article presents the results of research which include an assessment of influence of selected microclimate parameters on the issue of partial discharges (PD) in high power drives in the energy sector. The author presented the results of their own research, which was made in industrial conditions in a long period of time. The study included measurement of environmental parameters such as the air temperature, radiant temperature, air velocity, humidity and the relative moisture of air. It also measured the parameters of PD like: PD intensity, amplitude of PD and the PD pulses.
11
PL
W artykule przedstawiono sposób wyznaczania warunków komfortu cieplnego maszyn elektrycznych wysokiego napięcia na podstawie pomiaru aktywności wyładowań niezupełnych (wnz) oraz parametrów mikroklimatu mierzonych metodami on-line w warunkach przemysłowej eksploatacji. Propozycja polega na wyznaczeniu takiej temperatury i wilgotności powietrza, przy których aktywność wnz jest na bardzo niskim poziomie. Przedstawione w artykule wyniki badań własnych dowodzą istnienia takich warunków mikroklimatycznych, w których poziom aktywności wnz może zostać zredukowany do minimum. Należy jednak pamiętać, aby wyznaczone tym sposobem warunki mikroklimatyczne nie wpływały negatywnie na pozostałe parametry eksploatacyjne maszyn elektrycznych.
EN
This article describes how to determine the conditions of thermal comfort for high voltage electric al machines using at work. The basis for determining the conditions of comfort is to measure the PD and microclimate measured on-line methods in industrial use. The proposal involves the determination of the temperature and moisture and relative humidity at which the PD activity is at a very low level. Presented in this paper results of the study show the existence of such microclimatic conditions in which the level of PD activity can be reduced to a minimum. Note, however, that designated this way microclimatic conditions do not adversely mpact other operating parameters of electrical machines.
PL
W artykule pokazano sposób konstrukcji sztucznej sieci neuronowej służącej do prognozowania zachowania się obiektu. Obiektem badań był silnik elektryczny wysokiego napięcia; celem badań było określenie przydatności sztucznych sieci neuronowych do prognozowania emisji wyładowań niezupełnych pojawiających się w uzwojeniach izolacji silnika. Zmiennymi wejściowymi do modelu były wielkości pomiarowe: temperatura otoczenia silnika, wilgotność względna i bezwzględna powietrza, natężenie prądu i jego częstotliwość. Uzyskane wyniki badań wskazują, że zaproponowany model neuronowy wykazuje się odchyleniem standardowym wynoszącym ±5% lub ± 3% w zależności od wprowadzonych zmiennych. W artykule pokazano również wpływ jakości pomiarów na wynik uczenia sztucznej sieci neuronowej. Ponadto opisano możliwość implementacji zaproponowanego algorytmu w systemach eksperckich służących do monitorowania pracy maszyn elektrycznych krytycznych dla danego obiektu.
EN
The article shows how to design artificial neural network for solving a task of prediction of the dynamic behaviour of the process. The process of the research was the high voltage electric motor; the purpose of the research was determination of the usefulness of artificial neural networks to the prediction of partial discharge emissions occurring between motor windings isolation. Input variables to the model were following measurements: an ambient temperature, relative and absolute air humidity, current and its frequency. The obtained results indicate that the proposed neural model has a standard deviation of ± 5% or ± 3% depending on input variables. The article also shows the influence of the quality of measurements on the result of learning of artificial neural network. The implementation of the proposed algorithm in expert systems serving for monitoring of the work of the critical drives were additionally described.
13
Content available remote Komfort cieplny maszyn elektrycznych wysokiego napięcia
PL
W artykule przedstawiono definicję pojęcia i sposób wyznaczania warunków komfortu cieplnego maszyn elektrycznych wysokiego napięcia na podstawie pomiaru aktywności wyładowań niezupełnych (wnz) oraz parametrów mikroklimatu mierzonych metodami on-line w warunkach przemysłowej eksploatacji. Propozycja polega na wyznaczeniu takiej temperatury i wilgotności powietrza, przy których aktywność wnz jest na bardzo niskim poziomie. Przedstawione w artykule wyniki badań własnych dowodzą istnienia takich warunków mikroklimatycznych, w których poziom aktywności wnz może zostać zredukowany do minimum. Należy jednak pamiętać, aby wyznaczone tym sposobem warunki mikroklimatyczne nie wpływały negatywnie na pozostałe parametry eksploatacyjne maszyn elektrycznych.
EN
This article describes a definition of thermal comfort and how to determine the conditions of thermal comfort for high voltage electrical machines using at work. The basis for determining the conditions of comfort is to measure the PD and microclimate measured on-line methods in industrial use. The proposal involves the determination of the temperature and moisture and relative humidity at which the PD activity is at a very low level. Presented in this paper results of the study show the existence of such microclimatic conditions in which the level of PD activity can be reduced to a minimum. Note, however, that designated this way microclimatic conditions do not adversely impact other operating parameters of electrical machines.
EN
The article presents the results of diagnostic measurements of partial discharge signal propagation from the winding insulation in electrical machinery, which were performed using an on-line method. This paper describes the results of experiments and the acquired experience in the monitoring of winding insulation in high power and high voltage electrical machines which are important in industrial production processes. The authors show the measurement techniques employed in their research. Representative measurement results are presented along with their analysis. The authors use an SKF monitoring systems to measure: vibrations, temperature, and humidity, as major factors affecting partial discharge activity in the from winding insulation of electrical machines.
PL
W artykule opisano zmiany jakim będzie podlegać rynek ciepła na przykładzie systemów ciepłowniczych Wrocławia i Opola do roku 2025. Kierunki rozwoju rynków ciepła są wnioskowane na podstawie zmian w otoczeniu międzynarodowym, następnie krajowym oraz z uwzględnieniem specyfiki obu miast. Autorzy przewidują, że implementacja prawa unijnego w Polsce spowoduje duże przeobrażenia na rynku odbiorców i źródeł ciepła polegające na zmniejszeniu się zapotrzebowania na ciepło przez odbiorców oraz zwiększeniu optymalizacji systemów ciepłowniczych.
EN
This paper describes changes in domestic heating networks till 2025 on example of Wrocław and Opole. Conclusions concerning directions of heat market development are drawn from changes in international environment, then national, and the specificity of both cities. The authors predict that the implementation of EU law in Poland will lead to considerable transformations in the market and heat sources leading to reduction of heat demand by customers and increasing optimization of heating systems.
PL
W artykule przedstawiono przegląd technik pomiarowych stosowanych w przemyśle do oceny stanu izolacji uzwojeń maszyn elektrycznych w wariancie pomiarów off-line i on-line. W szczególności przedstawiono doświadczenia autorów z prowadzonych od kilku już lat pomiarów typu monitoring stanu izolacji uzwojeń silników przemysłowych dużej mocy, ważnych z punktu widzenia procesów produkcyjnych. Przedstawiono stosowane przez współautorów techniki pomiarowe. Zaprezentowano przykładowe wyniki pomiarów, które omówiono.
EN
The article presents a review of measurement methods used in the industry to evaluate the condition of winding insulations in electrical machines in case of off-line and on-line measurements. In particular, it demonstrate experience of the authors from measurements carried out for several years in regarding the type of monitoring of condition of winding insulations in high-power electrical motors, important from the viewpoint of production processes. The authors also show measurement methods. Examples of measurement results are presented and discussed.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań własnych obejmujących długookresowe pomiary warunków środowiska, w którym pracuje silnik indukcyjny pierścieniowy wysokiego napięcia dużej mocy i jego wpływ na emisję wyładowań niezupełnych. Badania przeprowadzono w warunkach przemysłowych mierząc: temperaturę powietrza, temperaturę promieniowania, prędkość ruchu powietrza, wilgotność względną powietrza oraz wielkość zapylenia powietrza pyłem cementowym. Mierzone w sposób ciągły parametry wyładowań niezupełnych to: intensywność wyładowań (PDI), amplituda wyładowań (Qmax), oraz liczba impulsów wyładowań na 1 sekundę (PPS). Przeprowadzona analiza bogatego materiału pomiarowego, poprzez wykorzystanie elementów obróbki statystycznej, pozwoliła na wskazanie wpływu ww. wielkości środowiska na wybrane parametry wyładowań. Na ich podstawie określono zalecane warunki środowiska, jakie należy kształtować w otoczeniu pracujących maszyn elektrycznych.
EN
The article presents the results of research which include an assessment of influence of selected microclimate parameters on the issue of partial discharges in high power drives in the energy sector. The author presented the results of their own research, which was made in industrial conditions in a long period of time. The study included measurement of environmental parameters such as the air temperature, radiant temperature, air flow velocity, humidity and the relative moisture of air. It also measured the parameters of partial discharges like: partial discharge intensity (PDI), the amplitude of discharges (Qmax) and the partial discharge pulses per second (PPS). In summary, the author presents the recommended parameters of the environment, which are beneficial to long-term operation of electrical machines.
18
Content available remote Praca maszyn elektrycznych w różnych warunkach mikroklimatycznych
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań zjawisk cieplno-przepływowych, które kształtują się w stanie równowagi między pracującymi maszynami elektrycznymi i zewnętrznymi warunkami środowiska. Badania przeprowadzono w warunkach przemysłowej eksploatacji mierząc: temperaturę powietrza, temperaturę promieniowania, prędkość ruchu powietrza, wilgotność względną powietrza oraz stopień zapylenia. Ponadto przedstawiono wybrane wyniki pomiarów wielkości opisujących wielkość emisji wyładowań niezupełnych, które wykonano metodą on-line. Autorzy przedstawiają wyniki badań własnych silnika indukcyjnego pierścieniowego wysokiego napięcia dużej mocy, stanowiącego napęd krytyczny cementowni. Na podstawie przeprowadzonych badań sformułowano wnioski, w których zwrócono uwagę na właściwy sposób kształtowania zewnętrznych warunków pracy maszyn elektrycznych.
EN
The article presents the results of research which include an assessment of influence of selected microclimate parameters on the issue of partial discharges in high power drives in the energy sector. The authors presented the results of their own research, which was made in industrial conditions in a long period of time. The study included measurement of environmental parameters such as the air temperature, radiant temperature, air flow velocity, humidity and the relative moisture of air. It also measured the parameters of partial discharges like: partial discharge intensity (PDI), the amplitude of discharges (Qm) and the partial discharge pulses per second (PPS). The article also provides the model assumptions which describe the heat flow phenomena in industrial hall room with working electrical drives. The results of the simulations have been verified by obtaining satisfactory qualitative and quantitative convergence between the experimentation and simulation. In summary, the author presents the recommended parameters of the environment, which are beneficial to long-term operation of electrical machines.
EN
The article presents the results of research which include an assessment of influence of selected microclimate parameters on the issue of partial discharges in high power drives in the energy sector. The author presented the results of their own research, which was made in industrial conditions in a long period of time. The study included measurement of environmental parameters such as the air temperature, radiant temperature, air flow velocity, humidity and the relative moisture of air. It also measured the parameters of partial discharges like: partial discharge intensity (PDI), the amplitude of discharges (Qmax) and the partial dis charge pulses per second (PPS). In summary, the author presents the recommended parameters of the environment, which are beneficial to long-term operation of electrical machines.
PL
Autorzy przeprowadzili serię eksperymentów używając innowacyjny system suszenia węgla brunatnego metodą fluidalną w niskich temperaturach czynnika suszącego (powietrza): 25-70°C. Badania prowadzono na węglu brunatnym ze złoża w Bełchatowie i Turoszowie, zakres badań dotyczył wielkości ziaren: 0-0,4; 0,4-2; 2 -4; 4-6,3 i ponad 6,3 mm. W artykule przedstawiono termo-kinetyczne właściwości badanych węgli, między innymi określono wpływ wielkości ziarna i struktury węgla oraz stopień wilgoci na intensywność procesu suszenia w funkcji temperatury czynnika grzewczego i czas trwania procesu. Ponadto, poprzez monitorowanie parametrów suszenia wyznaczono krzywe poboru energii do odparowania jednego kilograma wody z mokrego węgla brunatnego w ustalonych warunkach, a tym samym ustawiając optymalny obszar dla parametrów procesu suszenia ze względu na kinetykę procesu jak i nakład energetyczny.
EN
The authors conducted series of experiments using an experimental brown coal drying system with fluid bed method in the low medium (air) temperature: 25-70°C. The study was conducted on brown coal from a deposit of Bełchatów and Turoszów, range of tests concerned the grain size: 0-0,4; 0,4-2; 2 -4; 4-6,3 and more than 6.3 mm. In the paper are presented the thermo - kinetic properties of studied coals, inter alia: is determined the effect of grain size and structure of coal and its degree of moisture on the intensity of the drying process as a function of changing temperature of the heating medium and the duration of the process. In addition by monitoring the drying process parameters, curves of the energy input for evaporation of 1 kg water from wet brown coal were determined, thus setting the optimum area for the parameters of the drying process (due to kinetics of the process and energy consume).
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.