Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 62

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
EN
In the paper an analysis of the influence of two parameters on the die wear, i.e. the shape of the die and the backpull with the specified force values has been presented. The conical and curve-profile tools have been selected to determine an influence of the die geometry on its wear, and the backpull force has been tested with the use of conical dies. The research was conducted for the drawing of copper wire by sintered carbide die with a mesh diameter of 3 mm. A fixed draw value of 30% relative gap loss was assumed. The axisymmetric numerical model of the drawing process was built and modeled in the MARC/Mentat commercial program for nonlinear and contact issues. As a result of the tests, wear of the dies according to their shape was determined. In addition, for the conical die the drawing force and the force of the metal pressure on the die using different values of the force of the contraction were calculated, as well as wear of the conical die according to the value of the applied backpull force. It has been shown that in the case of the arc die, the distribution of pressure and stress is more uniform over the entire length of the contact zone compared to the conical die. The highest stress gradients occurred in the area of the transition of the crushing part into the drawing part of the die, which caused that the use of the conical die in this area was more than twice as large as the arc die. In addition, on the example of a conical die, it was shown to what extent the depth of its wear decreases with an increase of the test pull force in the range (0-400) of Newtons.
EN
The article presents an analysis of stresses in the current tool system of the die during the implementation of the third forging operation of the screw M12 class 10.9 with cylinder head and hexagonal socket. It was assumed that the level of negative cracking due to stress can be reduced by using a mounting interference between the die and the tube blank. Due to the design of the tool system value of the die, the interference value cannot be too large. Therefore, an analysis of the influence of the interference between the die and the tube blank in a die tool system on the value and distribution of stresses in the individual components. An analysis of the assembly stresses and the stresses occurring during the process of deformation of the shaped head of the screw was done. The calculations were performed using a commercial software package MARC / Mentat.
PL
W artykule przedstawiono eksperymentalną i numeryczną analizę wpływu odkształcenia na zmianę struktury geometrycznej powierzchni blachy stalowej głębokotłocznej w warunkach kontaktu sztywnej powierzchni kulistej z powierzchnią blachy. Zmianę struktury geometrycznej powierzchni przeanalizowano dla różnych wartości obciążenia. Wyniki symulacji numerycznych kontaktu powierzchni sferycznej z chropowatą powierzchnią blachy wykazały, że wraz ze wzrostem siły nacisku strefa odkształceń plastycznych ulega powiększeniu. Początkowo odkształceniom plastycznym ulegają jedynie wzniesienia struktury geometrycznej powierzchni. Umocnienie odkształceniowe w warstwie wierzchniej wraz ze zwiększaniem obciążenia skutkuje wystąpieniem odkształcenia blachy w obszarach podpowierzchniowych.
EN
This article presents an experimental and numerical analysis of the influence of deformation on the change of surface texture of the deep-drawing steel sheet under contact between a rigid spherical surface against the flat sheet surface. The change in the surface texture was analyzed for different load values. The results of numerical simulations of the contact of the sphere with the rough sheet surface shown that the zone of plastic deformation increases with an increase of the pressure force. Initially, only asperities of surface roughness were plastically deformed. Work hardening of material in the surface layer and increasing of the load result in the deformation of the sheet in the subsurface area.
PL
Umocnienie odkształceniowe materiału blach poddawanych wytłaczaniu decyduje o charakterze zjawisk tribologicznych w strefie kontaktu oraz determinuje konstytuowanie się topografii powierzchni blach, w szczególności wykazujących anizotropię właściwości mechanicznych. Materiałem badawczym były blachy stalowe walcowane na zimno, gatunku DC04, przeznaczone do obróbki plastycznej na zimno. Wpływ odkształcenia blachy na wielkość rzeczywistej powierzchni kontaktu powierzchni blach z narzędziem w procesie wytłaczania badano za pomocą wciskania wgłębnika z płaską powierzchnią roboczą. Po przekroczeniu pewnej wartości nacisku, zależnej od stopnia odkształcenia blachy, obserwowano brak wpływu wartości nacisku na zmianę pola powierzchni nośnej wierzchołków nierówności. Określono również, że wartość podstawowych parametrów chropowatości powierzchni zmienia się nieproporcjonalnie w stosunku do nacisku wgłębnika.
EN
The strain hardening of the sheet material subjected to deep drawing determines the nature of tribological phenomena in the contact area and determines the formation of the topography of the sheet surface exhibiting anisotropy of mechanical properties. The investigations were carried out on cold-rolled deep-drawing quality steel sheets DC04 destined for cold sheet metal forming. The influence of the sheet deformation on the true area of the contact of the sheet surfaces with the tool in the deep drawing process was examined by pressing the flat indenter into the sheet surface. After exceeding a certain pressure value depending on the degree of sheet deformation, no clear effect of the pressure value on the change of the bearing area ratio was observed. It was also determined that the value of the basic parameters of the surface roughness varied disproportionately with the pressure of the indenter.
PL
Zjawisko tarcia towarzyszące niemal wszystkim procesom przeróbki plastycznej, w szczególności procesom kształtowania blach jest złożoną funkcją właściwości materiału, parametrów procesu kształtowania, topografii powierzchni kształtowanej blachy i narzędzi oraz warunków smarowania. Podczas procesu kształtowania wytłoczek występują strefy zróżnicowane pod względem stanu naprężeń, stanu odkształceń, prędkości przemieszczeń i warunków tarcia. W artykule scharakteryzowano metody wyznaczania wartości współczynnika tarcia w wybranych obszarach kształtowanej blachy oraz przedstawiono wady i ograniczenia tychże metod.
EN
The friction phenomenon existed in almost all plastic working processes, in particular sheet metal forming, is a complex function of the material's properties, parameters of the forming process, surface topography of the sheet and tools, and lubrication conditions. During the stamping of the draw-pieces there are zones differentiated in terms of stress and strain state, displacement speed and friction conditions. This article describes the methods for determining the value of the coefficient of friction in selected areas of sheet metal and presents the drawbacks and limitations of these methods.
EN
The use of a particular material in the automotive industry is determined by its properties in the aspect of safety and the effects on the natural environment starting from production to its liquidation. We are constantly striving to reduce the costs of materials used while increasing the strength properties and the production of non-natural materials, e.g. composites. Among the modern materials appearing in the production of cars, a growing share of high-strength steels, plastics as well as light alloys based on aluminum and magnesium is observed. This article presents selected materials and technologies used in the automotive industry from the point of view of their impact on safety and environmental protection.
PL
O zastosowaniu konkretnego materiału w motoryzacji decydują jego właściwości w aspekcie bezpieczeństwa i skutków dla środowiska naturalnego począwszy od produkcji do jego likwidacji. Ciągle dąży się m.in. do obniżenia kosztów stosowanych materiałów przy jednoczesnym zwiększeniu właściwości wytrzymałościowych oraz wytwarzaniu materiałów niewystępujących w przyrodzie, np. kompozytów. Wśród nowoczesnych materiałów pojawiających się w produkcji samochodów obserwuje się rosnący udział wysokowytrzymałych stali, tworzyw sztucznych, a także stopów lekkich na bazie aluminium i magnezu. W artykule przedstawiono wybrane materiały oraz technologie stosowane w przemyśle motoryzacyjnym z punktu widzenia ich wpływu na bezpieczeństwo i ochronę środowiska.
PL
Głównym problemem występującym podczas hartowania laserowego narzędzi jest brak ciągłości oraz zróżnicowanie właściwości warstwy wierzchniej w wyniku zastosowania wielu równoległych ścieżek hartowania. W konsekwencji pomiędzy kolejnymi ścieżkami może wystąpić obszar odpuszczony bądź niedostatecznie zahartowany. W artykule przedstawiono oryginalny sposób hartowania laserowego narzędzi, szczególnie gnących, z wykorzystaniem podzielnika wiązki światła laserowego. Taki sposób hartowania umożliwia jednoczesne nagrzewanie i hartowanie naroża narzędzia oraz powierzchni do niego przylegających na żądanej szerokości w jednym przejściu z takimi samymi parametrami. W konsekwencji warstwa zahartowana jest jednakowa na powierzchni naroża oraz powierzchniach przylegających tj. bez obszarów odpuszczonych lub niedostatecznie zahartowanych. Zastosowanie tego sposobu wymaga wyposażenia głowicy lasera hartowniczego w podzielnik, którego zadaniem jest rozdział wiązki światła laserowego na oddzielne części tej wiązki o regulowanej szerokości za pomocą odpowiednio usytuowanych luster. Nowy sposób hartowania nie tylko wyeliminowuje problem tzw. śladów hartowniczych powstałych w wyniku hartowania laserowego co w bezpośredni sposób wpływa na jakość, wytrzymałość i trwałość narzędzia lecz ponadto jest znacznie bardziej wydajny i korzystny także ze względów ekonomicznych.
EN
The main problem occurring during the laser hardening of tools is the lack of continuity and diversity of surface layer properties as a result of the use of many parallel hardening paths. As a consequence, there may be a forgiven or under-hardened area between successive paths. The paper presents the original method of laser hardening of tools, especially bending, using a laser beam splitter. Such a hardening method enables simultaneous heating and tempering of the tool corner and the surfaces adjoining it at the desired width in one pass with the same parameters. As a consequence, the hardened layer is uniform on the surface of the corner and adjacent surfaces, i.e. without forgiven or unhardened areas. The use of this method requires equipping the hardening laser head with a divider, whose task is to distribute the laser beam to separate parts of the beam with adjustable width by means of appropriately placed mirrors. The new method of hardening not only eliminates the problem of so-called hardening marks created as a result of laser hardening, which directly affects the quality, durability and durability of the tool, but is also much more efficient and also beneficial for economic reasons.
PL
W artykule przedstawiono analizę porównawczą wybranych opakowań z tworzyw sztucznych (PE-HD, PET) biorąc pod uwagę aspekt techniczny, promocyjny oraz ekologiczny. Aspekt techniczny opakowania został zbadany poprzez oznaczenie właściwości materiału opakowaniowego przy statycznym rozciąganiu oraz poprzez określenie odporności materiału na wysoką temperaturę w teście kurczliwości. Określenie aspektu wartości promocyjnej i ekologicznej opakowania dokonano poprzez opracowanie specjalnych kart oceny. Ostatecznie przeprowadzono analizę porównawczą wybranych opakowań w oparciu o kompleksową ocenę jakości, stanowiącą sumę ocen cząstkowych wraz z uwzględnieniem odpowiednich współczynników.
EN
The article presents comparative analyses of selected plastic packaging (PE-HD, PET) taking into account the technical, promotional and ecological aspects. The technical aspect of the package has been examined by marking the properties of the packaging material during static stretching and by determining the material's resistance to high temperature in the shrink test. The determination of the aspect of the promotional and ecological value of the packaging was made by developing special evaluation cards. Finally, a comparative analysis of selected packages was carried out based on a comprehensive quality assessment, constituting the sum of partial grades together with the relevant coefficients.
9
Content available Public collective transport in city functioning
EN
Constant communication problems, increasing urban pollution and increased passenger demand make it a priority for every major city to have a well-integrated and well-integrated public transport system that provides residents with access to all major facilities, areas and infrastructure. The work is of theoretical and cognitive nature. The first part presents the problems encountered in the functioning of urban transport and the factors of attractiveness of urban transport. The second section presents the structure of urban transport, based on the example of MPK in Rzeszow, depending on various aspects and the results of surveys on the evaluation of urban transport. Research has shown that residents of Rzeszow are satisfied with the operation of urban transport, but the quality of services offered to passengers should be constantly monitored and adjusted to their needs.
PL
Nieustanne problemy komunikacyjne, zwiększające się zanieczyszczenie obszarów miejskich oraz rosnące potrzeby przewozowe mieszkańców powodują, że sprawą priorytetową dla każdego dużego miasta jest sprawna i dobrze zintegrowana komunikacja zbiorowa, zapewniająca mieszkańcom możliwość dostępu do wszystkich najważniejszych obiektów, terenów i infrastruktury. Praca ma charakter teoretyczno-poznawczy. W pierwszej części przedstawiono problemy występujące w funkcjonowaniu transportu w miastach oraz czynniki atrakcyjności transportu miejskiego. Natomiast w drugiej przedstawiono strukturę transportu miejskiego na przykładzie MPK w Rzeszowie w zależności od różnych aspektów oraz wyniki badań ankietowych dotyczących oceny komunikacji miejskiej. Badania wykazały, że mieszkańcy Rzeszowa są usatysfakcjonowani funkcjonowaniem transportu miejskiego niemniej jednak jakość usług oferowanych pasażerom powinna być ciągle monitorowana oraz dopasowywana do ich potrzeb.
EN
Electromagnetic pulse technology (EMPT) is a touchless method used for forming, blanking and joining of materials conducted electric current. Electromagnetic pulse interaction is also a method of plastic forming of materials with high velocity strains. In this paper the theoretical principles and physical phenomena occurred during electromagnetic pulse sheet forming are discussed. Furthermore, an example of the numerical modelling of electromagnetic forming in the Electromagnetism (EM) module of LS-Dyna® solver.
PL
Technologia impulsu elektromagnetycznego (TIEM) jest metodą bezdotykową służącą do zmiany kształtu, cięcia oraz łączenia materiałów przewodzących prąd elektryczny. Oddziaływanie impulsem elektromagnetycznym jest również jedną z metod plastycznego kształtowania materiałów dużymi prędkościami odkształcenia. W artykule omówiono podstawy teoretyczne oraz przedstawiono zjawiska fizyczne zachodzące podczas kształtowania blach impulsem elektromagnetycznym. Przedstawiono również przykład modelowania numerycznego procesu TIEM przy użyciu modułu Electromagnetism (EM) programu LS-Dyna®.
EN
Internal transport is one of the areas of business functioning directly related to the area of production. The work carried out analyzes data on one of the areas of internal transport functioning in the company, which included the transport of load units between individual buildings in the plant, including the time required for the means of transport to load and unload the load units. The examples presented show that very often the loading or unloading process could take much less time than it actually is, and that the amount of transported units per day would be much higher without the need for changes in the means of transport or their parameters through process integration.
PL
Transport wewnętrzny jest jednym z obszarów funkcjonowania przedsiębiorstwa bezpośrednio związanym z obszarem produkcji. W pracy przeprowadzono analizę danych dotyczących jednego z obszarów funkcjonowania transportu wewnętrznego w firmie obejmującego transport jednostek ładunkowych pomiędzy poszczególnymi budynkami w zakładzie z uwzględnieniem czasu oczekiwania środka transportu na załadunek oraz rozładunek jednostek ładunkowych. Zaprezentowane przykłady pokazują, że bardzo często proces załadunku lub rozładunku mógłby trwać o wiele krócej niż trwa w rzeczywistości, a ilość transportowanych dziennie jednostek ładunkowych byłaby znacznie większa bez konieczności zmian w ilości środków transportu lub ich parametrach poprzez integrację procesów.
EN
The article describes the division and functions of internal transport in production logistics and internal transport systems. Its characteristics and main assumptions were presented. An internal transport analysis of the selected manufacturing company was performed. Selected results of the research in the production company were presented using the PFMEA method. Through the use of PFMEA analysis, the causes of the errors encountered during transport in the company were identified and corrective measures proposed, so that the transport system fulfills its role, does not interfere with the production process, and ensures safe movement of cargo.
PL
W artykule opisano podział i funkcje transportu wewnętrznego w logistyce produkcji oraz systemy transportu wewnętrznego. Dokonano jego charakterystyki i przedstawiono główne założenia. Dokonano analizy transportu wewnętrznego wybranego przedsiębiorstwa produkcyjnego. Zaprezentowano wybrane wyniki badań w przedsiębiorstwie produkcyjnym wykorzystując między innymi metodę PFMEA. Poprzez zastosowanie analizy PFMEA zidentyfikowano przyczyny błędów występujących podczas transportu w przedsiębiorstwie oraz zaproponowano działania korygujące, tak aby system transportu spełniał swoją rolę, nie zakłócał procesu produkcji, jak również zapewniał bezpieczne przemieszczanie ładunków.
EN
In the transport market, public transport is an important place for passenger transport. The proper functioning of collective urban transport in cities is becoming increasingly important in relation to the growing demands of travelers, whose satisfaction and content should be met. The paper presents the elements of the transport process and analysis of factors determining the demand for public transport services on the example of Rzeszów and neighboring municipalities. Ensuring sustainable development of public transport contributes, inter alia, to reducing emissions and is the most effective way of protecting the environment in the city.
PL
Na rynku usług transportowych ważne miejsce w zakresie przewozu osób zajmuje publiczny transport zbiorowy. Właściwe funkcjonowanie zbiorowego transportu miejskiego w miastach nabiera obecnie dużego znaczenia względem rosnących wymagań ze strony podróżnych, których satysfakcja oraz zadowolenie powinny być zaspokojone. W pracy przedstawiono elementy procesu transportowego oraz analizę czynników determinujących popyt na usługi komunikacji miejskiej na przykładzie Rzeszowa i gmin ościennych. Zapewnienie zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego przyczynia się między innymi do obniżania emisji spalin i jest najbardziej efektywnym działaniem ochrony środowiska w mieście.
PL
Temperatura kształtowania należy do podstawowych parametrów obróbki plastycznej blach na ciepło. Podwyższona temperatura powoduje zmniejszenie oporu plastycznego wpływając na otrzymanie odpowiedniej podatności materiału do kształtowania. W badaniach, których wyniki przedstawiono w artykule, podjęto próbę modyfikacji procesu kształtowania osłony łożyska turbowentylatorowego, która jest wykonana z trudnoodkształcalnej stali nierdzewnej AMS5604. Materiał ten charakteryzuje się małym zapasem plastyczności, w związku z tym konieczne jest zastosowanie niekonwencjonalnego dwuetapowego procesu kształtowania: kształtowanie zarysu osłony na zimno stemplem elastycznym oraz późniejsza kalibracja kształtu w podwyższonej temperaturze za pomocą stempla metalowego. Przedstawiono również wyniki analizy metalograficznej oraz składu chemicznego blachy po kształtowaniu.
XX
Forming temperature is one of the basic parameters of warm sheet metal forming. The elevated temperature reduces the deformation resistance and affects the susceptibility of the material to forming. In the investigations which results are presented in the article, an attempt was made to modify the forming process the bearing housing of fan engine. The housing is made of hardly-deformable stainless steel AMS5604. This material has low formability margin, and therefore, it is necessary to use non-conventional two-stage forming process: forming of preliminary shape in rubber-pad forming process and calibration of final shape at elevated temperature using a metallic dies. The paper presents also the results of metallographic analysis and chemical composition of the sheet after forming.
PL
Celem artykułu jest numeryczne przewidywanie sprężynowania blach stalowych nierdzewnych. Badania eksperymentalne procesu gięcia zrealizowano za pomocą stempla walcowego, który pozwalał na pomiar wartości sprężynowania blachy AMS 5604. Symulacje numeryczne metodą elementów skończonych przeprowadzono za pomocą programu DynaForm. Symulacje przeprowadzono dla warunków temperatury otoczenia (20°C) i temperatury podwyższonej do 500°C. Wyniki badań numerycznych zostały porównane z wynikami eksperymentów. Wartość współczynnika sprężynowania blach ulega zmniejszeniu ze wzrostem wartości kąta gięcia. Ponadto, podczas procesu gięcia w analizowanych wartościach temperatury zaobserwowano nieliniową zmianę wartości grubości blachy wzdłuż szerokości próbki.
EN
The aim of this paper is numerical prediction of springback of stainless steel sheets. The experimental tests of bending process were carried out using cylindrical bending tests which allows to measure the value of AMS5604 steel sheet springback. The numerical simulations by finite element method of the cylindrical bending tests were conducted using DynaForm program. The simulations were conducted at the ambient room temperature (20°C) and at temperature of 500°C. The numerical results were compared with the experimental ones. The results indicated that the value of springback coefficient of the sheet decreases with the increasing of bending radius. Furthermore, during the bending process at analyzed temperatures the non-linear variation in sheet thickness on the width of the specimen is observed.
PL
Jednym z obszarów przedsiębiorstwa, które należy nieustannie poprawiać są procesy logistyczne. Bez nich firma nie mogłaby dostarczyć produktów klientowi, zrealizować zadania produkcyjnego, czy dokonać zamówień. Systemy IT to główny czynnik usprawniania działalności przedsiębiorstwa. Stąd ogromnie ważną rolę odgrywają systemy informatyczne we współczesnej praktyce biznesowej, w szczególności w branży logistycznej. W artykule przedstawiono wykorzystania wybranych systemów informatycznych w branży logistycznej na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego. Analiza dotyczyła lat 2007-2014.
EN
One of the areas of the company, which must continually improve are the logistical processes. Without them the company could not deliver the product to the customer, carry out the tasks of production, or make orders. IT systems is a major factor in improving the business. Hence the extremely important role of information systems in modern business practice, in particular in the logistics industry. The article presents the use of selected information systems in the logistics industry based on data from the Central Statistical Office. The analysis covered the period from 2007 to 2014.
17
PL
Sprawność systemu transportu miejskiego posiada ogromną rolę w kształtowaniu się społeczno-gospodarczych stosunków na danym terenie. Zbiorowy transport miejski może zostać uznany za sprawny, kiedy w prawidłowy sposób oraz w pełni zaspokaja potrzeby przewozowe mieszkańców, jednocześnie przy optymalnym wykorzystaniu technicznych środków. Aby osiągnąć taki stan musi on być gotowy zarówno pod względem technicznym, jak i organizacyjnym oraz ekonomicznym do świadczenia kompleksowych usług przewozowych. W artykule omówione zostały nowoczesne systemy transportowe wykorzystywane w transporcie miejskim.
EN
The efficiency of urban transport system has a huge role in shaping the socio-economic relations in the area. Urban public transport can be considered efficient, when properly and fully meets the needs of transport residents, while making optimal use of technical means. To achieve such a state must be ready both technically and organizational and economically to provide comprehensive transport services. The article discusses modern transport systems used in urban transport.
PL
Postęp w wielu dziedzinach przemysłu i związane z tym zapotrzebowanie na elementy o złożonych kształtach, których wytworzenie za pomocą klasycznych metod jest ograniczone lub wręcz niemożliwe, sprawiło, że wzrosło zainteresowanie metodami kształtowania z dużymi prędkościami. W artykule przedstawiono charakterystykę technologii kształtowania elementów za pomocą impulsu elektromagnetycznego oraz wybrane przykłady jej zastosowania w przemyśle motoryzacyjnym.
EN
Progress in many areas of industry and demand for components with complex shapes, which production by using conventional methods is limited or impossible, has increased the interest in methods of high-speed forming. The article presents the characteristics of the technology of forming elements by using electromagnetic pulse, and some examples of its application.
PL
Sprężynowanie powrotne blachy stalowej nierdzewnej AMS5604 o grubości 1 mm określono w próbie swobodnego gięcia blachy za pomocą walcowego stempla. Badania eksperymentalne gięcia zrealizowano na specjalnym przyrządzie umożliwiającym pomiar wartości sprężynowania blachy. Symulacje numeryczne za pomocą metody elementów skończonych procesu gięcia blachy przeprowadzono za pomocą programu LS-Dyna. Symulacje numeryczne zostały wykonane dla procesu gięcia odbywającego się w temperaturze otoczenia oraz w temperaturach podwyższonych: 400°C, 500°C, 600°C, 650°C i 700°C. Otrzymane wyniki wskazują, że współczynnik sprężynowania blachy zmniejsza się liniowo wraz ze wzrostem temperatury. Ponadto, podczas procesu gięcia w badanym zakresie temperatury dochodzi do zmiany grubości blachy. Temperatura obróbki blachy jest czynnikiem decydującym o wartości granicznej odkształcalności blachy i determinuje końcowy kształt wyrobu.
EN
To determine the value of springback coefficient of sheet metal the cylindrical bending test was conducted. The experimental tests of bending process were carried out using special device which allows to measure the value of sheet springback. As a test material we used the AMS 5604 alloy sheet metal with a sheet thickness of 1 mm. The numerical simulations by finite element method of the cylindrical bending test was conducted using LS-Dyna program. The simulations were conducted at the room temperature (20°C) and at elevated temperatures: 400°C, 500°C, 600°C, 650°C i 700°C. The results indicated that the value of springback coefficient of the sheet decreases with the increasing of temperature. Furthermore, during the bending process at analysed temperature the linear variation in sheet thickness is observed. The forming temperature value influences the value of limit strains of the sheet and determines the final shape of product.
20
Content available remote Thermovisual analysis of stainless steel sheet heating
EN
The purpose of warm forming is to reduce the deformation resistance, and therefore the formation of products at reduced pressures. A key problem associated with warm sheet metal forming is uniform heating of the material to a required temperature. This task is carried out mostly by using resistance heating plates. The article presents the results of the analysis of the thermal state of a heating plate for induction heating of an AMS 5604 stainless steel sheet. To determine the temperature distribution on the sheet surface an FLIR P 640 thermal imaging camera was used. It was found that the temperature difference on the outer surface of sheets preheated to the temperature of 900°C was about 300°C. A large difference in the temperature on the outer surface of the sheet means that the analysed device cannot be successfully used in the heating process of stainless steel sheets. After the application of a layer of graphite on the sheet surface to increase the emissivity, areas of low emissivity as a result of graphite detachment from the sheet surface were observed.
PL
Celem obróbki plastycznej na półgorąco jest obniżenie oporu plastycznego, a zatem kształtowanie wyrobów przy obniżonych naciskach. Kluczowym problemem związanym z kształtowaniem blach na półgorąco jest równomierne podgrzanie materiału do wymaganej temperatury. Zadanie to jest realizowane najczęściej za pomocą oporowych płyt grzewczych. W pracy przedstawiono wyniki analizy stanu termicznego płyty grzejnej do indukcyjnego podgrzewania blach ze stali nierdzewnej AMS 5604. Do określenia rozkładu temperatury na powierzchni blachy wykorzystano kamerę termowizyjną FLIR P 640. Stwierdzono, że gradient temperatury w materiale podgrzewanym do temperatury 900°C wynosi około 300°C. Tak duża różnica w temperaturze na powierzchni płyty powoduje, że analizowane urządzenie nie może być z powodzeniem wykorzystane w procesie podgrzewania blach stalowych nierdzewnych. Po naniesieniu na powierzchnię blachy warstwy grafitu w celu zwiększenia emisyjności zaobserwowano obszary o niskiej emisyjności powstałe w wyniku odklejenia grafitu od powierzchni blachy.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.