Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 19

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Praca dotyczy rozważań na temat zastosowania cienkowarstwowej chromatografii cieczowej do badań nad autentycznością materiałów drukarskich i pisarskich w sądownictwie i kryminalistyce. Celem wykonanych badań było opracowanie techniki, która pozwoli na efektywne i sprawne oszacowanie, czy analizowany egzemplarz nie został sfałszowany. Laboratoria kryminalistyczne zajmują się najczęściej potwierdzeniem oryginalności takich dokumentów jak: testamenty, akty ślubu, paszporty, banknoty, pełnomocnictwa, akty urodzenia czy zgonu. Chromatografia cienkowarstwowa zaliczana jest do metod badań wykorzystywanych w analizach materiałów kryjących. Wszystkie tusze posiadają swoją unikatową kombinację barwników, która pozwala na określenie ich indywidualnych cech, co prowadzi do jednoznacznego ustalenia wieku i pochodzenia atramentu. Użyteczność tej techniki w powyższym zastosowaniu związana jest z możliwością efektywnego rozdziału substancji barwiących, a także pozwala na rozpoznanie konkretnych związków wchodzących w skład analizowanego materiału poprzez porównanie ich z wzorcami. Ograniczeniem metod chromatograficznych jest ich charakter niszczący, dlatego też do połowy XX w. nie były wykorzystywane w sądownictwie. Dziś do analizy wykorzystuje się jedynie niewielki fragment dokumentu, tym samym zapobiega zniszczeniu całego materiału dowodowego. Podstawą cienkowarstwowej chromatografii cieczowej TLC jest rozdzielenie składników mieszaniny. Do zajścia procesu konieczne jest występowanie fazy ruchomej i nieruchomej. Cechą determinującą rozkład jest różnica szybkości przemieszczania się tych faz względem siebie. W badaniach kryminalistycznych dokumentów fazę ruchomą stanowi tusz roztworzony w odpowiednim rozpuszczalniku, natomiast nieruchomą – płytka wykonana z adsorbenta. Tak przygotowany układ umieszczany jest w komorze chromatograficznej, w której dochodzi do rozwinięcia chromatogramu. Obrazem zachodzących zjawisk jest zbiór barwnych punktów, które charakteryzują wykryte składniki znajdujące się w analizowanym tuszu. Wykorzystana metoda stanowi doskonałe narzędzie analityczne do badania wiarygodności materiałów dowodowych i innych dokumentów, co czyni ją jedną z najpopularniejszych technik wykorzystywanych w laboratoriach kryminalistycznych.
EN
In the paper construction, structure of prototype and test results of electrical machine for direct drive in the electric car is concisely presented. Measurement results are compared to design calculations. Due to special requirements and machine operation condition the novel technical and technological solutions are adapted. Presented in the paper chosen test results of machine prototype confirms efficiency of applied technical and technological solutions.
PL
W pracy opisano budowę poszczególnych części zaprojektowanej maszyny synchronicznej z magnesami trwałymi do bezpośredniego napędu samochodu. Ze względu na specyficzne wymagania i warunki pracy maszyny przy jej budowie zastosowano nowatorskie rozwiązania techniczne i technologiczne. Zamieszone w pracy przykładowe wyniki badań zbudowanego prototypu maszyny elektrycznej potwierdziły poprawność opracowanej metody projektowania oraz skuteczność zastosowanych rozwiązań technicznych i technologicznych.
EN
In the paper design method, construction, of electrical machine for direct drive in the electric car is concisely presented. It is accepted that vehicle is to be driven by two machines placed in the 15 inch back wheels ring. Each machine of 5 kW power for rotating velocity 330 rpm permits three times torque overload and 70% rotational speed increase. The multi-pole synchronous machine with surface permanent magnets and external rotor is applied.
PL
W pracy, w syntetyczny sposób przedstawiono metodę projektowania, konstrukcję, maszyny elektrycznej do bezpośredniego napędu samochodu elektrycznego. Przyjęto, że pojazd jest bezpośrednio napędzany dwoma maszynami umieszczonymi we wnętrzu piętnastocalowych obręczy kół tylnych. Każda maszyna ma moc 5 kW przy prędkość obrotowej 330 obr/min, oraz zapewnia trzykrotne przeciążenie momentem i 70 % zwiększenie prędkości obrotowej. Zastosowano wielobiegunową maszynę synchroniczną z powierzchniowymi magnesami trwałymi i zewnętrznym wirnikiem.
EN
In the paper design, exploitation characteristics and results of experimental test of down-scaled Linear Induction Motor (LIM) model is presented. LIM model was scaled by factor 1:4 in respect to nominal parameters and dimensions of full scale drive destined for Automatic Personal Urban Transport – PRT. LIM model was designed according to foundations and dimensional constrains resulting from specification of laboratory track. Within the confines of project several LIM model prototypes were prepared. The calculation algorithms and calculation results on the base of circuit and field methods are discussed. Integral part of project was elaboration of experimental tests procedures and original measurement system that allowed to perform wide range of motor prototypes tests. Proposed measurement system consist of measurement sensors, converters and dedicated system for data acquisition and processing based on the LabVIEW environment. Test range included thermal, driving and normal force measuremenst for variant parameters of voltage, current and frequency signals.
PL
W artykule przedstawiona została konstrukcja, charakterystyki eksploatacyjne i wyniki badań eksperymentalnych modelu liniowego silnika liniowego (LIM) w zmniejszonej skali. Zastosowano współczynnik skalowania 1:4 w stosunku do parametrów znamionowych i geometrii pełnowymiarowego napędu przeznaczonego do zastosowań w Automatycznym Osobowym Transporcie Miejskim – PRT. Modelu LIM został zaprojektowany zgodnie z założeniami i ograniczeniem wymiarów wynikającymi ze specyfikacji laboratoryjnego toru jezdnego. W ramach ograniczeń projektowych zrealizowanych zostało kilka prototypowych modeli LIM. Omówione zostały algorytmy obliczeniowa i wyniki obliczeń zrealizowane w oparciu o metody obwodowe i polowe. Integralną częścią projektu było opracowanie procedur pomiarowych oraz system oryginalnego pomiarowego umożliwiającego wykonanie znacznego zakresu badań prototypów silnika. Proponowany system pomiarowy złożony z czujników i przetworników pomiarowych oraz systemu akwizycji i przetwarzania danych wykorzystującego środowisko LabVIEW. Zakres zrealizowanych badań obejmował badania cieplne, pomiary sił ciągu i naciągu dla wariantowych parametrów: napięcia, prądu i częstotliwości.
EN
In the paper the possibility of detection of PMSM stator winding turn short-circuit based on changes in transformed phase voltage in generating no-load state of operation is discussed. For this purpose analysis of induced voltage space phasor magnitude time change is used. Diagnostic data is obtained from experimental testing of PMSM designed for electrical car application.
PL
W artykule przeanalizowano możliwość diagnozowania zwarcia zwojowego maszyny synchronicznej z magnesami trwałymi w oparciu o zmiany zachodzące w transformowanym napięciu fazowym podczas pracy generatorowej w stanie jałowym. Analizie poddana została zmienność czasowa modułu fazora przestrzennego napięcia indukowanego. Pomiary diagnostyczne zostały zrealizowane podczas testów laboratoryjnych silnika synchronicznego zaprojektowanego do bezpośredniego napędu samochodu elektrycznego.
6
Content available remote Stal elektrotechniczna. Metody wyznaczania parametrów cieplnych
PL
Przedstawiamy sposoby technicznej realizacji pomiarów współczynników przewodności i przejmowania ciepła z dokładnością wystarczającą do wykonania poprawnej analizy rozkładu temperatury wewnątrz współczesnych ustrojów elektromechanicznych.
PL
W artykule przedstawiono wstępne rezultaty wdrażania diagnostyki silników indukcyjnych opartej na analizie strumienia osiowego w dużym zakładzie przemysłowym. Zamieszczono wyniki sprawdzenia przyjętej metody pomiarowej na maszynie testowej, na której symulowano uszkodzenie klatki. Porównano dwie metody diagnostyki uzwojenia wirnika: analizy prądu i analizy strumienia osiowego. Przedstawiono wpływ obciążenia silnika na powtarzalność pomiarów. Omówiono klika przypadków, na które natknięto się podczas pomiarów w obiektach przemysłowych.
EN
This paper presents the preliminary results of the implementation of the induction motors diagnostic based on the analysis of axial flux in a large industrial plant. The results of measurements of test machine with simulated cage faults that verify the used method are presented. Two diagnostic methods for rotor winding faults were compared: analysis of current and analysis of axial flux. The effect of engine load on the repeatability of measurements is shown. A few cases, which have been encountered during the measurements in industrial facilities are discussed.
PL
W artykule przedstawiono system pomiarowy przystosowany do pomiarów laboratoryjnych asynchronicznych silników liniowych przeznaczonych do napędów trakcyjnych. System ten obejmuje przetworniki sygnałów pierwotnych: napięcia, prądu, siły, prędkości, temperatury, i indukcji elektromagnetycznej; przetworniki kondycjonowania sygnałów pomiarowych i przetwornik analogowocyfrowego. System jest sprzężony z komputerem i wykorzystuje środowisko obliczeniowe. Oprócz podstawowych badań eksperymentalnych silników elektrycznych w zakresie podstawowych charakterystyk stanów: jałowego, zwarcia i obciążenia system ten jest przystosowany do pomiarów stanów dynamicznych. Wyniki pomiarów są opracowywane formie charakterystyk parametrycznych i przebiegów czasowych oraz wizualizowane na utworzonych panelach stanowiących tzw. mierniki wirtualne. Opracowany system pomiarowy i utworzone diagramy w implementacji środowiska programowego LabVIEW mogą być rozszerzone na innego typu silniki o znacznie zwiększonym zakresie ich parametrów znamionowych.
EN
In the article the measurement system adapted for laboratory tests of Asynchronous Linear Motors operating as traction drives is presented. Measurement system includes primary signals converters: voltage, current, force, velocity, temperature and flux density; signal conditioning converters and A/C converters. System coupled with computer uses measurement software tool. Apart of basic tests of experimental electrical machines concerning characteristics of no load, short-circuited and load states, system is capable to perform measurement of dynamic states of motor operation. Measurement results are presented in form of parametric characteristics and time sequences are visualized in the windows that acts as so called virtual measurement instruments. Elaborated measurement system and software tool created in form of diagrams using LabVIEW programming environment could be adapted for different motor types of substantially enlarged range of nominal parameters.
9
Content available remote Wirtualna technika pomiarowa w laboratoriach maszyn elektrycznych
PL
Współczesna metrologia w sposób jednoznaczny opierana jest na metodach wirtualizujących akt pomiaru. Zalety, jakimi cechują się wirtualne metody pomiarowe, sprawiają, że kwestią czasu pozostaje wykorzystywanie jeszcze metod klasycznych, opartych o mierniki wychyłowe. Stopniowo także tradycyjne przyrządy, których podzielnie zastąpiono ekranem cyfrowym, używane będą tylko do najprostszych pomiarów.
EN
In the article a modern concept, to join many metrological functions within test-stations operated by virtual systems, was described. Electrical machines are especially important objects that should be placed in a virtual environment. They are complicated devices carrying out important technological tasks. In order to perform their comprehensive examinations one should measure many different physical signals (among others: electric current, voltage, power, torque, temperature, induction, vibration parameters), then process them and (based on a proper inference – algorithm) develop a final evaluation. Described requirements complicate laboratory stations and increase the cost of apparatus. Mentioned metrological proceedings are the same for scientific, diagnostic and educational objectives. However classic measurement systems were constructed separately for different kinds of tasks. Taking as an example the virtual measurement systems of thee-phase induction motors: rotational and linear, it was shown that it is possible to build one system carrying out the needs of different clients. Configuring the measurement system is not on the hardware side but the software, which speeds up the construction of measurement systems and lowers the cost of supplying laboratories with modern, multitask equipment.
EN
The article is a summary of dozen-year experience of workers researching at Institute of Electrical Machines of Warsaw University of Technology and at Institute of Power Engineering. The professional experience has been related to technical diagnosis of engines, generators and energetic transformers. The authors form postulates to constructors and electrical machine creators. The aim of these statements is to prepare the devices suitably to be able to conduct efficient diagnostics offline as well as online. Even though the diagnostics has been taken into consideration what has succeeded in an improvement , services of motion maintenance and technical supervision have still been encountering numerous problems connected with receiving signals needed in the process of creating the right diagnosis. Crucial difficulties appear every time when the examined machine junctions are tried to be reached or appropriate sensors are installed, etc. The analysis has been done with the connection of types of signals listed below: vibration, electromagnetic, thermal.
11
Content available remote Pomiar przyspieszenia w badaniach silników liniowych
EN
This paper describes problem of measurement of linear accelerations in research of linear motors. First part of the article describes possible problems which can occur during testing of linear motors. Next part takes into consideration a few possible solutions. In the next two paragraphs author describes usage of the integrated accelerometer as a best way. The linear acceleration measurements system with an infrared transmission is shown. Results of the acceleration measurement of a real linear motor are described in last paragraph.
12
Content available remote Modifications of construction of rolling rotor switched reluctance motors
EN
The work presents the design calculation and measurements of the Rolling Rotor Switched Reluctance Motor (RRSRM) for large torque/low speed applications. The design calculations for different motor constructions are made. The best model of RRSRM is finally determined. The static torque, no-load, load and thermal characteristics of the prototype motor were measured. The analysis of calculation and measurement results is presented. In addition, numerous suggestions for industrial applications are put forward.
PL
W artykule przedstawiono obliczenia projektowe i wyniki pomiarów silników reluktancyjnych przełączalnych z toczącym się wirnikiem przeznaczonych do napędów o dużym momencie i małej prędkości obrotowej. Obliczenia projektowe wykonano dla silników o różnych konstrukcjach. W rezultacie określono najlepsze rozwiązanie konstrukcyjne silnika, dla którego wyznaczono eksperymentalnie charakterystyki momentu statycznego, biegu jałowego, obciążenia oraz nagrzewania. Przedstawiono analizę wyników obliczeń i pomiarów. Podano liczne sugestie dotyczące przemysłowych zastosowań omawianych silników.
13
Content available remote Konstrukcja modelu maszyny do elektromechanicznego magazynowania energii
PL
Przedmiotem artykułu jest bezszczotkowa maszyna z magnesami trwałymi typu tarczowego z twornikiem bez rdzenia ferromagnetycznego. Maszyna jest integralną częścią wysokoobrotowego kinematycznego magazynu energii. Spełnia w nim funkcję silnika, rozpędzającego element bezwładnościowy, w którym magazynowana jest dostarczana energia elektryczna lub funkcję prądnicy, przy oddawaniu energii z magazynu. W pracy przedstawiono opis konstrukcji modelu fizycznego maszyny, zbudowanego w IME PW, przy współpracy Zakładu Maszyn Elektrycznych WAMEL. Przedstawiono rozwiązania podstawowych węzłów konstrukcyjnych maszyny, przy uwzględnieniu analizy naprężeń mechanicznych wirnika. Zaprezentowano wyniki obliczeń charakterystyki kątowej napięcia indukowanego w uzwojeniu, z prętami o kształcie ewolwentowym, na podstawie przestrzennego rozkładu pola magnetycznego. Rozpatrzono różne konstrukcje zezwojów z punktu widzenia wielkości strat mocy wydzielanych w uzwojeniu w stanie jałowym.
EN
In the paper construction of plate brushless motor with coreless armature is discussed. Brushless motor with coreless armature was built at Institute of Electrical Machines, Warsaw University of Technology in cooperation with Factory of Electrical Machines `Wamel`. The main nodes of motor construction are considered on base of mechanical tensions analysis, as well as influence of armature shape on back EMF waveform; influence of winding type on no load power losses and results of test research are presented.
14
EN
In the report measurements of Rolling Rotor Switched Reluctance Motor (RRSRM) laboratory model for large torque/small speed applications are presented. Laboratory model shortly described is constructed on base of the best design determined after calculations of several different motor constructions. The static torque, no-load, load and thermal characteristics of prototype motor are presented. Laboratory measurements are verified by simulated characteristics.
PL
W pracy przedstawiono model matematyczny reluktancyjnego silnika przełączalnego z toczącym się wirnikiem. W modelu dokładnie odwzorowano zależność indukcji od położenia wirnika oraz określono parametry konstrukcyjne silnika. Model posłużył do zbadania wrażliwości konstrukcji na zmianę parametrów mechanicznych i dzięki temu pozwolił na zbadanie ich wpływu na dynamikę silnika. Wyniki symulacji zostały skonfrontowane z danymi pomiarowymi.
EN
A mathematical model of a Rolling Rotor Switched Reluctance Motor is presented in the paper. In the model the dependence of phase inductance on shaft position is precisely represented. Mathematical model is used to determine construction sensitivity to change of mechanical parameter and therefore allows its influence on motor dynamics to be checked. Simulation results are compared with experimental data.
PL
W artykule przedstawiono analizę dynamiki przełączalnego silnika reluktancyjnego z toczącym się wirnikiem. Sformułowano równanie mechaniczne, uwzględniając specyficzną konstrukcję badanego modelu silnika. Posiłkując się danymi pomiarowymi, wyznaczono wypadkowy moment elektromagnetyczny. Przedstawiono rzeczywisty moment dynamiczny silnika, uzyskany dzięki pomiarom zmiany kątowego położenia wirnika w czasie.
EN
In the paper, the analisys of the dynamics of an RRSRM is presented. The mechanical equation adopted to the specific RRSRM design is formulated. On the basis of the conducted measurements the resultant electromagnetic torque is calculated. The real dynamie torque evaluated from measurement of the instantneous changes of shaft position is presented. The influence of gravitational forces and resistance to motion on shaft velocity and speed is shown.
17
Content available remote Control of a rolling rotor switched reluctance motor
EN
The construction of experimental Rolling Rotor Switched Reluctance Motor and control circuit is presented in the paper. Proper conditions of operation of electronic switches are discussed. Results of the experiment are presented. The current and voltage waveforms are shown.
PL
W artykule omówiona została konstrukcja silnika toczącego reluktancyjnego przełączalnego oraz współpracującego z nim komutatora elektronicznego, przy czym zwrócono uwagę na charakterystyczne cechy wyróżniające go spośród innych silników. Omówione zostały warunki prawidłowej pracy układu sterującego. W przypadku silnika jak i komutatora elektronicznego jako główne kryterium konstrukcyjne przyjęto prostotę ich wykonania. Wyniki badań eksperymentalnych zostały przedstawione i omówione. Zamieszczone zostały przebiegi prądów i napięć przy różnych prędkościach obrotowych.
PL
W artykule przedstawiono konstrukcję silnika reluktancyjnego przełączalnego o zewnętrznym wirniku. Omówiono warunki prawidłowej pracy kluczy elektronicznych. Do budowy układu sterowania wykorzystano optoelektroniczny czujnik położenia, mikrokontroler, wyspecjalizowane układy sterujące bramkami tranzystorów mocy oraz tranzystorowe klucze elektroniczne. Wyniki badań eksperymentalnych przedstawiono i omówiono w końcowej części artykułu. Zamieszczono podstawowe charakterystyki eksploatacyjne.
EN
The construction of a switched relutance motor wiyh external rotor is described in the paper. The proper operating conditions for electronic switches are discussed. An optoelectronic position sensor, microcontroller, MOS-gate drives and electronic switches form the control system. The results of experiments are presented and discussed. The basic operational characteristics are shown.
PL
W artykule omówiona została koncepcja nowoczesnego stanowiska laboratoryjnego do badania odkształcenia prądów i napięć w transformatorze w stanie jałowym. Do jego budowy wykorzystano przetworniki napięcie/napięcie i prąd/napięcie z separacją galwaniczną, oraz moduł pomiarowy współpracujący z komputerem PC. Chwilowe wartości prądów i napięć zamienione na postać cyfrową są poddawane analizie harmonicznej za pomocą programu analizy danych i zapamiętywane w postaci plików na dyskach. Zaprezentowano wyniki przeprowadzonych pomiarów.
EN
The idea of a modern laboratory stand for voltage and current distortion testing in a transformer at no-load condition is discussed in the paper. The laboratory stand consists of voltage-to-voltage and current-to-voltage converters with galvanic separation and a computer data acquisition card. Instantaneous values of currents and voltages are converted into digital form, then harmonic analysis is performed by a software spectrum analyzer and the results are collected in the form of files on discs. The results of laboratory test
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.