Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 34

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
The process of composting biological waste is a natural process - in which heat is released. Biological wastes generated in typical households in Poland - are mainly kitchen waste (KW) and green waste from home gardens (GGW - if they are owned). From the ecological point of view - the most advantageous method of their management is their utilization in the place of production. The paper presents a proposal for effective management of bio-waste arising by composting - with the simultaneous use of heat for greenhouse heating in autumn. This is to encourage residents to independently compost bio-waste - and increase the level of recycling of waste generated in Poland by 2020. Calculations for greenhouses were made - in accordance with the energy audit methodology. The obtained thermal balance results were compared with the actual temperature prevailing in the greenhouse in autumn. These calculations were the basis for calculating the amount of KW and GGW enabling effective heating of greenhouses in the autumn so that the internal temperature does not drop below 10ºC. It has been calculated that 22 kg of composted bio-waste (KW and GGW) will suffice to heat the greenhouse in October with an area of 18 m2.
PL
Proces kompostowania odpadów biologicznych jest procesem naturalnym - w którym wydzielane jest ciepło. Odpady biologiczne powstające w typowych gospodarstwach domowych w Polsce - to przede wszystkim odpady kuchenne (Kitchen Waste) i odpady zielone z przydomowych ogródków (GGW - w przypadku ich posiadania). Z punktu widzenia ekologicznego - najkorzystniejszą metodą ich zagospodarowania jest ich utylizacja w miejscu powstawania. W pracy pokazano propozycję efektywnego zagospodarowania powstających bioodpadów poprzez ich kompostowanie - z jednoczesnym wykorzystaniem ciepła do ogrzewania szklarni jesienią. Ma to zachęcić mieszkań- ców do samodzielnego kompostowania bioodpadów - i zwiększyć wymagany do 2020 roku poziom recyklingu powstających w Polsce odpadów. Wykonano obliczenia dla szklarni - zgodnie z metodyką audytu energetycznego. Uzyskane wyniki bilansu cieplnego porównano z rzeczywistymi temperaturami panującymi w szklarni jesienią. Obliczenia te były podstawą do obliczenia ilości KW i GGW umożliwiającej efektywne dogrzanie szklarni jesienią tak - aby temperatura wewnątrz nie spadła poniżej 10ºC. Wyliczono, że 22 kg kompostowanych bioodpadów (KW i GGW) wystarczą do dogrzania szklarni w październiku o powierzchni 18 m2.
PL
Artykuł przedstawia wyniki porównawczych badań symulacyjnych i empirycznych ilości energii elektrycznej uzyskiwanej z generatora polikrystalicznego pochylonego pod kątem 15° oraz generatora monokrystalicznego ustawionego pionowo, usytuowanych w północno-wschodniej Polsce. Obliczono miesięczne oraz roczne uzyski energii elektrycznej. Dane empiryczne porównano z wynikami symulacji komputerowych programem PV Sol.
EN
The article presents the results of comparative studies of simulation and empirical amount of electricity generated by the generator polycrystalline inclined at an angle of 15° and a vertical generator monocrystalline, located in north-eastern Poland. Was calculated monthly and annual yields of electricity. Empirical data were compared with the results of computer simulation program PV Sol.
EN
The object of the study was Tyrsko Lake (area 18.6 ha, max. depth 30.4 m), located in the western part of Olsztyn (Olsztyn Lakeland). This lake is one of the clear water lakes in Olsztyn, but the progressive deterioration of water quality has been observed during recent years. The phosphorus concentration in the water-sediment interface, phosphorus fractions quantity and the amount of components which can bind this element was investigated in the upper (0–5 cm) layer of deposits. The aim of study was to analyze the potential influence of bottom sediment on the lake water quality. The obtained results revealed that the bottom sediment of Tyrsko Lake can be classified as mixed, silica-organic type, with a relatively high content of iron (over 4% Fe in d.w.). The total phosphorus content was ca. 3.5 mg P g,-1 d.w. on average. Phosphorus in the bottom sediment was bound mainly with organic matter (NaOH-nrP fraction), which had over 50% share in TP. Highly mobile fractions (NH4-Cl-P and BD-P) together only included ca. 5% to 7% TP. The obtained results show that the bottom sediment of Tyrsko Lake can bind phosphorus quite effectively. The calculated internal mineral phosphorus loading during summer stagnation period was 10.9 kg and it was lower that the assessed annual external phosphorus load (22.6 kg). The assessed annual phosphorus loading from both sources was still lower than the critical load according to Vollenweider criteria. However, due to the fact that the internal loading phenomenon is occurring in the lake, it should be taken into consideration that the lake water quality can deteriorate gradually during the longer time perspective. These findings should be accounted for in the future if the potential protection and restoration procedures will be developed.
EN
The objective of the paper was, inter alia, to determine the impact of coffee grounds on the heat of combustion of their combination with other biological materials. Research on the heat of combustion and calculations of the calorific value were carried out with the use of a KL-12 Mn calorimeter according to the technical specifications and standards PN-81/G–04513 i PN-ISO 1928:2002. Coffee grounds, tea grounds, pine wood and yellow wheat straw were used in the research. The heat of combustion of particular substrates was determined and then their mixtures with coffee grounds in the following proportion were prepared: 75% substrate – 25% coffee grounds, 50% substrate – 50% coffee grounds, 25% substrate – 75% coffee grounds. Calorific value of particular substrates was increasing with the amount of added coffee grounds. Their biggest flow was reported in the mixture of 50%/50% of coffee grounds and wheat straw and the smallest in case of coffee grounds and wood on account of a similar calorific value of both substrates.
PL
Celem badań było m.in. określenie wpływu zawartości fusów kawy na ciepło spalania ich mieszaniny z innymi materiałami biologicznymi. Badania ciepła spalania i obliczenia wartości opałowej przeprowadzono za pomocą kalorymetru KL-12Mn zgodnie ze specyfikacją techniczną i normami PN-81/G–04513 i PN-ISO 1928:2002. Do badań wykorzystano fusy kawy, fusy herbaty, drewno sosnowe oraz słomę pszenną żółtą. Określono ciepło spalania poszczególnych substratów, a następnie przygotowano ich mieszaniny z fusami kawy w stosunku: 75% substratu – 25% fusów kawy, 50% substratu – 50% fusów kawy, 25% substratu – 75% fusów kawy. Wartość opałowa poszczególnych substratów wzrastała wraz z ilością dodawanych fusów kawy. Największy ich wpływ odnotowano w mieszaninie 50%/50% fusów kawy i słomy pszennej, a najmniejszy w przypadku fusów kawy i drewna ze względu na zbliżoną wartość opałową obu substratów.
EN
Composting of biological waste constitutes an exothermic process. Some heat generated during composting is required to maintain the process and possible batch disinfection. The compost heap temperature increases often during the process up to 80ºC. According to the literature, the most advantageous composting temperature of the thermophilic phase is the temperature of 55ºC. However, excessive heat collection may be used at another location. Yet temperature inside the composting material shall not decrease below 50ºC as it may cause slowing down or even inhibition of the composting process. During composting, air supply (oxygen) is crucial to ensure optimum conditions for microorganism growth. Therefore the proper control of heat collection and airing process is required. The paper presents the fuzzy logic and LabView language based application that ensures control of the composting process. Conducted tests of the workstation and application confirmed heat collection of 101 MJ and pumping 0.68 m3 of water.
PL
Proces kompostowania odpadów biologicznych jest procesem egzotermicznym. Część powstającego w procesie kompostowania ciepła jest potrzebna dla podtrzymania samego procesu i ewentualnej higienizacji wsadu. W pryzmie kompostu w czasie procesu temperatura wzrasta często do 80ºC. Według literatury najkorzystniejszą temperaturą kompostowania w fazie termofilnej jest temperatura 55ºC. Nadmiar ciepła może być jednak odebrany z kompostu i wykorzystany w innym miejscu. Nie należy jednak dopuścić do tego, aby temperatura wewnątrz kompostowanego materiału spadła poniżej 50ºC ponieważ może to spowodować zwolnienie lub nawet wstrzymanie przebiegu procesu kompostowania. W trakcie kompostowania trzeba dostarczać powietrze (tlen), aby zapewnić mikroorganizmom optymalne warunki rozwoju. Wynika z tego potrzeba sterowania procesem odbioru ciepła i napowietrzania. W pracy przedstawiono aplikację sterującą procesem kompostowania napisaną w języku LabView i wykorzystującą logikę rozmytą. W trakcie prób stanowiska i aplikacji, w układzie odbioru ciepła odebrano 101MJ ciepła i przetoczono 0,68 m3 wody.
PL
W artykule przedstawiono rozważania nad magazynowaniem ciepła odpadowego ze schładzania mleka za pomocą akumulatora ciepła wykorzystującego przemianę fazową. Założono, że magazynowane ciepło będzie następnie wykorzystywane do przygotowania ciepłej wody użytkowej lub w instalacji c.o. Wykorzystanie ciepła odpadowego z procesów technologicznych wpływa na ograniczenie zużycia paliw, co z kolei przyczynia się do poprawy stanu środowiska naturalnego przez zmniejszanie emisji CO2 do atmosfery. Ciepło odpadowe z procesu schładzania mleka stanowi istotne źródło energii cieplnej w bilansie energetycznym gospodarstw rolnych, w których prowadzi się chów bydła mlecznego. Z przeprowadzonych obliczeń wynika, że zakumulowana dzienna ilość ciepła z mleka pozyskanego od 100 krów wystarcza na ogrzanie ok. 1100 dm3 wody użytkowej od 10 do 55ºC lub na ogrzanie ok. 1650 dm3 wody grzewczej od 10 do 40ºC, np. dla ogrzewania podłogowego, co zaspokoi szczytowe zapotrzebowanie c.o. domu o powierzchni użytkowej ok. 120 m2.
EN
Discussion on storing heat waste from milk cooling with the use of heat accumulator using a phase transition was presented. It was assumed that the stored heat would then be next used for preparation of domestic hot water or in the central heating installation. The use of heat waste from technological processes influences decreases fuels consumption, which next influences the improvement of condition of the natural environment by decrease of CO2 emission to atmosphere. Heat waste from the process of milk cooling constitutes a significant source of thermal energy in the energy balance of farms, where diary cattle is bred. Performed calculations show that accumulated daily amount of heat from milk obtained from 100 cows is sufficient to heat approx. 1100 dm3 of water from 10 to 55ºC for domestic purpose or for heating approx. 1650 dm3 of water from 10 to 40ºC, e.g. for floor heating which will satisfy top central heating demand of a house of usable area of approx. 120 m2.
PL
Wykonano analizę energetyczną i ekonomiczną zastosowania zasobnika ciepła z przemianą fazową. Proponowany zasobnik ma być włączony w układ c.o. budynku jednorodzinnego ogrzewanego komikiem z płaszczem wodnym. Analizę wykonano dla dwóch różnych budynków (o jednakowej powierzchni) ale różnych zapotrzebowaniu na ciepło. Pierwszy budynek – tradycyjny o zapotrzebowaniu 107 kWh/(m2*rok) i drugi - ciepły o zapotrzebowaniu 60 kWh/(m2*rok). Uzyskane wyniki pokazują, że nawet w przypadku najmniejszego zasobnika (w odpowiednim wariancie) jego koszt (około 45 000 PLN) sprawi, że proponowane rozwiązanie jest w chwili obecnej opłacalne ekonomicznie.
EN
The study presents the energy and economic analysis concerning the use of heat storage tank with phase change. The tank proposed is to be included in the central heating system of a single-family building heated with the use of a fireplace with water jacket. The analysis has been carried out for two different buildings of the same surface area but with different heat demand. First – a traditional building – with demand of 107 kWh / (m2*year) and the second – with demand of 60 kWh / m2*year). The results show that even in the case of the smallest storage tank (according to respective variant) the cost amounts to about 45 000 PLN. It means that the proposed solution is now cost-effective.
PL
W artykule przedstawiono problem określenia pojemności zasobników ciepła w wodzie, parafinie lub gruncie, w celu akumulacji letnich nadwyżek energii promieniowania słonecznego i wykorzystania ich w sezonie ogrzewczym. Wykonano obliczenia zapotrzebowania na ciepło trzech budynków o podobnej kubaturze, lecz różniących się izolacyjnością cieplną przegród. Dobrano cieczowe instalacje słoneczne oraz pojemności zasobników ciepła.
EN
The paper presents a problem of determining the capacity of heat storage tanks in water, paraffin or soil to accumulate excess energy of summer solar radiation and its use during the heating season. Calculations have been performed on the heat demand of the three buildings having similar volume but different thermal insulation partitions. Liquid solar systems and capacities of heat tanks have been selected.
9
Content available remote Koncepcje i budowa modelowego magazynu ciepła
PL
Artykuł zawiera omówienie koncepcji, a także budowy i sterowania modelowego magazynu ciepła wykonanego w ramach zadania 5.11 projektu kluczowego POIG.01.01.02-00-016/08. Konstrukcja urządzenia pozwala na przeprowadzenie wielu badań nad sprawnością magazynowania energii w postaci ciepła, a także zastosowanie magazynu ciepła jako odbiornika energii produkowanej z wiatru [1] lub w procesie kogeneracji.
EN
This paper contains discussion of the model heat repository conception, construction and controlling, which is realized within the 5.11 task of the POIG 01.01.02-00-016/08 project. Device construction allows the wide experiment range of the heat form energy accumulation efficiency to be conducted and the application of the heat repository as the receiver of energy produced from the wind [1] or in the cogeneration process.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań procesu kompostowania dla trzech rodzajów odpadów biologicznych: pulpy pomidorowej, pulpy marchwiowej i pulpy jabłkowej. Badania przeprowadzono w specjalnie skonstruowanych adiabatycznych bioreaktorach zaopatrzonych w odpowiednie czujniki oraz sterowany system napowietrzania. W celu uzyskania odpowiedniej porowatości wymieszano wymienione odpady z żytnią słomą w tych samych proporcjach. Dokonano także obliczeń energetycznych obrazujących możliwość odzyskania nadwyżek energii, bez wpływu na jakość procesu kompostowania. Najlepszy wynik otrzymano przy kompostowaniu mieszaniny z pulpą pomidorową - 3386,1 kJ*kg-1.
EN
This paper presents the results of the research process of composting for three types of biological waste: tomato pulp, carrot pulp and apple pulp. The test was conducted in a specially constructed adiabatic bioreactors with appropriate sensors and controlled system of aeration. In order to obtain adequate porosity the mentioned waste was mixed with rye straw in the same proportions. Energy calculations presenting the ability to recover surplus energy were carried out without effect on the quality of the composting process. The best result was obtained with composting the mixture with tomato pulp - 3386.1 kJ*kg-1.
EN
The objective of the paper was to prepare a method describing a minimum depth for installation of a ground heat exchanger in the heat pumps systems. The lower is the location depth of the horizontal ground heat exchangers (HGHE), the lower are the geothermal in-stallation costs with the horizontal ground heat exchanger and consequently the higher cost-effectiveness of an investment. A task of two-criteria optimization was formulated - i.e. de-termination of the minimum depth and a diameter of the HGHE pipes assuming a particular temperature of the operational factor on the output from the HGHE. Reduction of the depth of the HGHE translates into the decrease of installation costs. The module of genetic algorithms from MatLab application was used to carry out optimization. Within the calculations, which were carried out, validity of optimization of the installation depth of HGHE and no reason for optimization of the pipes diameter were confirmed.
PL
Celem pracy było opracowanie metody określenia minimalnej głębokości zainstalowania gruntowego, poziomego wymiennika ciepła w układach pomp ciepła. Im mniejsza głębokość usytuowania PGWC, tym niższe koszty instalacji geotermicznej z poziomym gruntowym wymien-nikiem ciepła, a co za tym idzie większa opłacalność inwestycji. Sformułowano zadanie optymalizacji dwukryterialnej - określenie minimalnej głębokości i średnicy rur PGWC przy założeniu określonej temperatury czynnika roboczego na wyjściu z PGWC. Zmniejszenie głębokości PGWC przekłada się na zmniejszenie kosztów wykonania instalacji. Do przeprowadzenia optymalizacji wykorzystano moduł algorytmów genetycznych z programu MatLab. W ramach przeprowadzonych obliczeń potwierdzono zasadność optymalizacji głębokości instalacji PGWC i brak sensowności optymalizacji średnicy rur.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań mających na celu określenie potencjału energetycznego i przewidywanych możliwości jego wykorzystania dla powiatu gołdapskiego leżącego w północno-wschodniej części województwa warmińsko-mazurskiego. Warunki klimatyczne i gospodarcze powiatu określają jego potrzeby energetyczne oraz wskazują na możliwości ich zaspokojenia także dzięki wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii, których potencjał wyznaczono w oparciu o przeprowadzone badania.
EN
The study presents research findings which purpose is to determine the energy potential as well as the expected possibilities of its use for the gołdapski district located in the northern - eastern part of warmińsko -mazurskie voivodeship. Both climate and economic conditions of the district determine its energy needs and indicate the possibilities of satisfying the needs also owing to renewable energy sources, the potential of which was determined on the basis of the performed research.
PL
Kompostowanie jest znane od dawna jako sposób efektywnej i bezpiecznej utylizacji odpadów biologicznych pochodzenia rolniczego. W fazie pierwszej-mezofilnej badanego procesu występuje wysoka aktywność mikroorganizmów, wykorzystujących łatwodegradowalną materię organiczną - zwłaszcza cukry i aminokwasy. Badania przedstawione w artykule prowadzą do rozpoznania w jaki sposób dynamika napowietrzania kompostowanego materiału wpływa na czas trwania fazy mezofilnej.
EN
Composting has been known for a long time as a method of efficient and safe disposal of biological wastes of agricultural origin. During the first - mesophilous phase of the examined process the researchers have observed high activity of microorganisms, which use easily degradable organic matter - especially saccharides and amino acids. The research presented in the article allows to identify how composted material aeration dynamics affects mesophilous phase duration.
PL
Dokonano porównania wpływu dodatków i intensywności napowietrzania na dynamikę procesu kompostowania. Materiałem kompostowanym były odpady kapusty głowiastej z dodatkiem słomy pszenicznej. Wykonano cztery doświadczenia dla różnych składów materiału kompostowanego i różnych intensywności napowietrzania. Badania wykazały istnienie wyraźnej zależności pomiędzy składem kompostowanego materiału i napowietrzaniem.
EN
The impact of additives and the intensity of aeration on the dynamics of the composting process were compared. The composted matter consisted of waste head cabbage with wheat straw. Four experiments were performed for various constitutions of composted matter and various intensities of aeration. The tests showed the existence of clear relationship between the constitution of the composted matter and aeration.
PL
Efektywność procesu kompostowania zależy od wielu czynników. Jednym z nich jest intensywność napowietrzania złoża kompostu. Również zmiana temperatury procesu w czasie jest ważnym czynnikiem warunkującym jakość uzyskanego kompostu oraz wpływa również na czas trwania procesu kompostowania. W ramach przeprowadzonych badań kompostowano materiał biologiczny pochodzenia rolniczego dla różnych wartości intensywności napowietrzania. W ramach badań mierzono również zmiany temperatury w złożu kompostu w czasie kompostowania. Uzyskane dane zostały następnie wykorzystane do uczenia sztucznych sieci neuronowych (SSN). Wybrane SSN (o najniższych wartościach błędów) zostały następnie wykorzystane do przewidywania zmian temperatury w złożu kompostu i czasu trwania procesu kompostowania dla innych wartości napowietrzania złoża.
EN
Composting process intensity depends on many determinants. One of them is compost bed aeration intensity. Also, process temperature change in time is an important factor determining quality of obtained compost. Moreover, it affects composting process duration. The scope of carried out research involved composting biological material of agricultural origin for different aeration intensity values. Moreover, completed tests covered measuring temperature changes in compost bed during composting. Then, obtained data was used to teach artificial neural networks (ANN). The selected ANN (with lowest error values) were then used to predict temperature changes in compost bed and composting process duration for other bed aeration values.
PL
W pracy przedstawiono szczegółową analizę możliwości zastosowania różnych technologii zgazowywania biomasy pochodzenia rolniczego, w tym także biomasy odpadowej oraz wykorzystywania otrzymywanych gazowych nośników energii, po odpowiednim ich wcześniejszym przygotowaniu, do zasilania ogniw paliwowych mogących stanowić źródło energii w gospodarstwach rolnych, pozwalające na pokrycie wszystkich występujących tam potrzeb energetycznych.
EN
The paper presents detailed analysis of potential regarding use of different gasification technologies for biomass of agricultural origin, including waste biomass. Further, the analysis considers using obtained gaseous energy carriers, after having prepared them properly, for supplying fuel cells that may constitute an energy source for farms, allowing to cover all energy needs occurring there.
17
Content available Gazyfikacja biomasy odpadowej z produkcji rolniczej
PL
W pracy przedstawiono szczegółową analizę możliwości zastosowania technologii zgazowywania biomasy odpadowej pochodzenia rolniczego, oraz wykorzystywania otrzymywanych w ten sposób gazowych nośników energii, po odpowiednim ich wcześniejszym przygotowaniu, do zasilania silników spalinowych mogących stanowić źródło energii w układzie skojarzonym wykorzystywane na terenach rolniczych, pozwalające na pokrycie wszystkich występujących tam potrzeb energetycznych. Wstępne badania przedstawione w pracy prowadzone były na skalę techniczną i obejmowały między innymi gazyfikację pomiotu z ferm drobiarskich.
EN
The works presents a detailed analysis of the possibility of use of the technology of gasification of the waste biomass of agricultural origin and utilisation of gas energy carriers obtained in this manner after their adequate preparation for supply of power to combustion engines that can form a source of energy in the associated system for use in agricultural lands, making it possible to cover all related energy needs. Preliminary tests presented in the work were carried out on a technical scale and covered, among others, the gasification of litter from poultry farms.
PL
W artykule przedstawiono założenia budowy stanowiska badawczego mającego umożliwić badanie energetycznych aspektów kompostowania biomasy. Wyodrębniono wielkości fizyczne, które będą mierzone. Zbudowane stanowisko ma umożliwić badania empiryczne potrzebne do opracowania systemu sterowania procesem kompostowania tak, aby można było odebrać maksymalną ilość ciepła (możliwą do wykorzystania w innym miejscu, np. do ogrzewania podłoża w szklarniach) i jednocześnie, aby proces kompostowania był jak najkrótszy.
EN
The article presents assumptions for the construction of a testing station intended to provide the possibility of testing of energy aspects of composting of biomass. Physical quantities that will be measured were separated. The new station should make it possible to perform empirical tests necessary to elaborate a system of control of the composting process so that the maximum quantity of heat (which can be used in another place, e.g. for heating of the ground in greenhouses) could be collected and the composting process is as short as possible.
PL
W pracy przedstawiono analizę pracy ogniwa fotowoltaicznego w warunkach ustawienia nieruchomego oraz sterowania nadążnego za słońcem. Na podstawie analizy warunków pracy w systemie sterowania opracowany został algorytm sterowania. Porównano zyski energetyczne obu rozwiązań. Zaproponowane zostało rozwiązanie mechaniczno-informatyczne układu realizującego optymalne ustawienie płaszczyzny ogniwa fotowoltaicznego do aktualnej pozycji słońca. W układzie sterowania zastosowano mikrokontroler jednoukładowy ATmega8 firmy Atmel współpracujący z elementami wykonawczymi w postaci elektrycznych siłowników liniowych.
EN
Analysis of photovoltaic module work under conditions of its immovable setups and follow-up behind sun control is presented in this paper. An algorithm of steering was processed on the basis of the work condition in the control system analysis. Energy benefits of both solutions were compared. Mechanical solution, realizing optimal setup of photovoltaic module surface on the basis of information about the current position of the sun, was built. One-chip ATmega8 microcontroller of the Atmel company mating with executive elements in the form of electric linear servo-motors was applied in the control system.
PL
W pracy opisano zbudowane stanowisko do kompostowania materiału biologicznego wraz z odbiorem ciepła. Przedstawiono ideę i wykonanie układu regulacji wykorzystujący algorytm samouczące się sterowania procesem napowietrzania i odbioru ciepła ze stanowiska do kompostowania. Przeprowadzono badania układu regulacji dla różnych punktów początkowych startu procesu (wartości napowietrzania i odbioru ciepła). Uzyskane wyniki badań pokazują, że proces kompostowania przebiegał najkrócej w przypadku rozpoczęcia procesu nauki od zerowych wartości początkowych napowietrzania i odbioru ciepła oraz nie przekroczył temperatury optymalnej dla procesu kompostowania.
EN
The article describes a station designed for biological material composting, including heat reception. The work presents a concept and execution of an adjustment system using a self-learning algorithm for controlling the process involving aeration and heat reception from composting station. The researchers carried out a research on the adjustment system for different initial points of process start (aeration and heat reception values). Obtained research results showed that the composting process was shortest in case of learning process start from initial values of zero aeration and heat reception, and it did not exceed optimal temperature for the composting process.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.