Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 38

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
W artykule zaprezentowano nowe obowiązki wynikające z przepisów f-gazowych polskiego oraz europejskiego ustawodawstwa. Szczegółowo omówiono obowiązki wprowadzone przez znowelizowane przepisy dotyczące użytkowania pojazdów chłodniczych. Scharakteryzowano obowiązek regularnych i terminowych przeglądów szczelności urządzeń wraz z ich harmonogramem. Przedstawiono również nowe wytyczne dla czynników chłodniczych w zakresie odzysku i utylizacji. Wskazano konsekwencje niedopełnienia wymaganych obowiązków f-gazowych.
EN
New obligations resulting from f-gas regulations of Polish and European legislation are presented in this article. An unfavorable influence of freons on the environment is described and the most important indicators are characterized. The responsibilities introduced by the amended law regarding: the use of refrigerated vehicles are discussed in detail. The obligation of regular and timely checks of devices along with their schedule is characterized. New guidelines for refrigerants in recovery and utilization were also presented. The consequences of failure to comply with the required f-gas duties are indicated.
PL
W artykule przedstawiono nowe obowiązki dotyczące prawa f-gazowego według polskiego oraz europejskiego ustawodawstwa. Opisano niekorzystne oddziaływanie freonów na środowisko oraz scharakteryzowano najistotniejsze wskaźniki. Szczegółowo omówiono obowiązki wprowadzone przez znowelizowane przepisy dotyczące: baz danych, certyfikacji personelu i przedsiębiorstw, etykietowania i postępowania z czynnikami chłodniczymi. Przedstawiono również zakres obowiązków i czynności, do których jest uprawniona osoba fizyczna posiadająca odpowiednią kategorię certyfikatu personalnego oraz certyfikowana firma. Wskazano konsekwencje niedopełnienia wymaganych obowiązków f-gazowych.
EN
New obligations regarding f-gas law according to Polish and European legislation are presented in this article. An unfavorable influence of freons on the environment is described and the most important indicators are characterized.The responsibilities introduced by the amended law regarding: databases, personnel and company certification, leakage control, labeling and handling of refrigerants are discussed in detail. The scope of duties and activities to which a person with the appropriate category of personal certificate and a certified company are authorized, are also presented. The consequences of failure to comply with the required f-gas duties are indicated.
PL
W artykule przestawiono znaczenie łańcucha chłodniczego w produkcji żywności. Zasygnalizowano niebezpieczeństwa związane z niedotrzymaniem parametrów temperaturowych produktów rolno-spożywczych przy wytwarzaniu i transporcie. Omówiono wpływ łańcucha chłodniczego na zmiany klimatyczne oraz zadania, które należy wykonać w celu świadomego i kompleksowego podejścia do ograniczenia jego negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne.
EN
The importance of the cold chain in food production was presented within this article. The issues connected with the failure to keep the temperature parameters of agri-food products during production and transport were indicated. The impact of the cold chain on climate change and the tasks to be carried out in order to consciously and comprehensively approach the reduction of its negative impact on the natural environment were discussed.
PL
W przeciwieństwie do dwutlenku węgla, monitorowanego na różne sposoby, emisja metanu jest słabo poznana i przedstawia sobą zagrożenie, którego wcześniej nie brano pod uwagę. W publikacji omówiono zmiany emisji tego gazu do atmosfery w czasie oraz w zależności od źródła jego pochodzenia. Przedstawiono wpływ metanu na globalny efekt cieplarniany, zwracając uwagę na trudności z identyfikacją rzeczywistej jego emisji. Wskazano znaczenie badań dotyczących niekontrolowanej jego emisji, w celu podjęcia stosownych działań zmierzających do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych do atmosfery, a pochodzących m.in. z rolnictwa. Autorki stwierdzają, że obecnie metan powinien stać się głównym obiektem troski w sferze kontrolowania zmian klimatycznych, co wynika z gwałtownego wzrostu jego ilości w atmosferze.
EN
There are different methods for carbon dioxide emissions monitoring, but the problem of methane emissions is still not well known and not taken into account. In the paper fluctuations of methane emissions depending on time and sources are described. The influence of methane on the global warming effect is discussed and the problem of real emissions identification is pointed. The need of proper investigations and emissions reduction is stated. Since the amount of methane in atmosphere is dramatically rising special attention should be paid here for climate changes monitoring.
PL
W artykule przedstawiono aspekty wykorzystania wody przez sektor rolno-spożywczy oraz zaopatrzenia w wodę w celu zapewnienia produkcji bezpiecznej i zdrowej żywności. Scharakteryzowano wskaźnik środowiskowy, jakim jest ślad wodny (WF). Pokazano wartości WF dla przykładowych produktów żywnościowych. Zasygnalizowano konieczność zmiany podejścia oraz podjęcia działań w celu ograniczenia zużycia wody przez przemysł spożywczy. Omówiono nowe Prawo wodne i jego konsekwencje dla tej branży. Ustawa reguluje gospodarowanie wodami zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, w szczególności kształtowanie i ochronę zasobów wodnych, korzystanie z wód oraz zarządzanie zasobami wodnymi.
EN
The aspects of water usage by the agricultural and food sector and the need to provide water to ensure the safe and healthy food production was presented in the paper. The environmental indicator: water footprint (WF) was characterized. The WF values for specific foods were indicated. The need to change the approach and actions to reduce water consumption by the food industry were signaled. New water law and its consequences in the mentioned industry were discussed. The act regulates water administration in accordance with the principle of sustainable development, in particular the structure, management and protection of water resources and water usage.
PL
W artykule scharakteryzowano metan jako gaz cieplarniany. Omówiono zmiany jego emisji do atmosfery w czasie oraz w zależności od źródła pochodzenia. Wskazano trudności z identyfikacją rzeczywistej emisji metanu. Udowodniono też istotę badań zmierzających do kontroli emisji metanu pochodzącego z rolnictwa, w celu podjęcia stosownych działań ograniczających emisję do atmosfery gazów cieplarnianych pochodzących z tego sektora.
EN
In the article, methane is characterized as a greenhouse gas. The changes in its emissions to the atmosphere over time and according to source are discussed. Difficulties with identification of actual methane emissions are identified. The essence of research, aiming to control the emission of methane from agriculture, are also proven, in order to take appropriate measures to limit the greenhouse gases emissions, coming from this sector.
PL
W artykule przedstawiono obowiązującą legislację krajową i unijną dotyczącą przeciwdziałania zmianom zachodzącym w środowisku oraz ograniczania ich niekorzystnych skutków. Zaprezentowano wpływ chłodniczych gazów fluorowanych na efekt cieplarniany. Omówiono metodę badawczą chromatografii gazowej z użyciem detektora wychwytu elektronów ECD umożliwiającą analizy śladowych ilości tych związków.
EN
The applicable national and EU legislation concerning the prevention of the changes occurring in the environment and reduction of their negative effects was presented. The influence of fluorinated refrigerant on the greenhouse effect was showed. The research methods of gas chromatography using an electron capture detector ECD which allows analysis of trace amounts of these compounds were discussed.
PL
W artykule przedstawiono charakterystyczne wskaźniki ekologiczne efektu cieplarnianego, głównie wskaźnik śladu węglowego. Zasygnalizowano konieczność podjęcia działań, w celu ograniczenia negatywnego wpływu branży chłodniczo-klimatyzacyjnej na środowisko. Omówiono zasady konstruowania systemów chłodniczych i klimatyzacyjnych mające wpływ na oszczędność energii. Wskazano usprawnienia umożliwiające ograniczenie zużycia energii, bez dodatkowych kosztów, poprzez racjonalne użytkowanie urządzeń i instalacji chłodniczo-klimatyzacyjnych.
PL
Zmiana stylu życia oraz rosnące zapotrzebowanie na żywność spowodowały, że produkcja żywności jest jedną z najprężniej rozwijających się branż. Wyzwania, z którymi zmaga się ten przemysł, to m.in. poprawa walorów smakowych i odżywczych oraz zapewnienie dostępności i wydłużenie okresu trwałości produktów rolno-spożywczych. Zagadnienia te dotyczą wielu obszarów. Transport i magazynowanie produktów spożywczych odgrywają tu znaczącą rolę, natomiast chłodnictwo zapewnia optymalne warunki w transporcie, produkcji i przechowywaniu żywności, a zatem jego rola jest ogromna na globalnym rynku żywnościowym.
PL
Naturalne czynniki chłodnicze pozwalają uzyskać wysoką efektywność energetyczną urządzeń, pozostając przy tym neutralnymi wobec ziemskiego klimatu. Amoniak, należący do tej grupy, wykazuje bardzo dobre właściwości termodynamiczne, dzięki czemu układy chłodnicze napełnione nim, charakteryzują się szczególnie wysoką efektywnością pracy. Trzeba jednak spełnić pewne szczególne wymagania dotyczące bezpieczeństwa.
PL
Stosowanie amoniaku w instalacjach chłodniczych wymaga odpowiedniego zabezpieczenia systemami wykrywającymi ewentualne wycieki. Odpowiedni wybór systemów stosowanych do monitoringu pozwala na skuteczne zabezpieczenie obiektów przemysłowych, handlowych i pomieszczeń chłodniczych przed wystąpieniem niebezpiecznych stężeń czynnika chłodniczego w powietrzu. Poszczególne elementy systemu należy dobierać uwzględniając specyfiką konkretnego zastosowania.
PL
W artykule opisano badania śladu węglowego (CF) układu chłodniczego. Przeprowadzono ocenę jako właściwości termodynamicznych. Na podstawie uzyskanych wyników wyznaczono ślad węglowy jednostopniowego sprężarkowego obiegu chłodniczego w zależności od zmiennych warunków pracy. Określono optymalne warunki modelowego urządzenia chłodniczego przy osiągnięciu możliwie najniższego współczynnika śladu węglowego.
PL
Syntetyczne czynniki chłodnicze (tzw. freony) stosowane w technice chłodniczej, klimatyzacji i pompach ciepła, w przypadku wycieku z instalacji, powodują niszczenie warstwy ozonowej i wzrost efektu cieplarnianego. W celu minimalizacji tych globalnych zagrożeń konieczna jest jak najwcześniejsza identyfikacja niepożądanych emisji tych substancji. W publikacji przedstawiono opracowaną w Pracowni Chłodnictwa i Ochrony Środowiska w Łodzi metodę analizy czynników chłodniczych przy wykorzystaniu chromatografu gazowego z układem chłodzącym (ciekłym CO2) oraz detektorem FID i ECD. Autorki dokonały optymalizacji najważniejszych parametrów procesu chromatograficznego, który pozwala na uzyskanie rozdziału czynników chłodniczych w warunkach niskotemperaturowych. Chromatograficzne metody analizy niskotemperaturowej czynników z zastosowaniem omówionej aparatury badawczej wykazują duży potencjał aplikacyjny.
EN
Synthetic refrigerants (freons) used in refrigeration, air-conditioning and heat pumps, in the event of leakage from the installation, destroy the ozone layer and increase the greenhouse effect. In order to minimize these global threats, it is essential to identify undesirable emissions of these substances as early as possible. The publication presents a method of analyzing refrigerants using a gas chromatograph with a cooling system (liquid CO2), FID and ECD detectors, developed at the Refrigeration and Environmental Protection Laboratory in Łódź. The authors optimized the most important parameters of the chromatographic process, which allows for the separation of refrigerants under low-temperature conditions.
PL
Syntetyczne czynniki chłodnicze w przypadku wycieku z instalacji powodują niszczenie warstwy ozonowej i wzmocnienie efektu cieplarnianego. W związku z tym w celu ograniczenia tych oddziaływań, konieczna jest jak najwcześniejsza identyfikacja niepożądanej emisji tych substancji. W publikacji zaprezentowano szybką metodę analizy mieszanin czynników chłodniczych przy wykorzystaniu chromatografu gazowego z detektorem FID i układem chłodzącym z ciekłym CO2. W trakcie badań zaobserwowano wysoką powtarzalność czasów retencji oraz powierzchni pików dla wykonanych analiz. Chromatograficzna metoda analizy niskotemperaturowej mieszanin czynników syntetycznych z zastosowaniem detektora FID i układu chłodzącego, w opinii autorek artykułu, wykazuje duży potencjał aplikacyjny. W części drugiej tej publikacji przedstawiono walidację opracowanej metody chromatograficznej identyfikacji syntetycznych czynników chłodniczych. Wykazano, że metoda ta pozwala na identyfikację kilkunastoskładnikowych mieszanin chłodniczych z dużą pewnością. Stwierdzono, że jest ona metodą szybką i czułą dla ilościowej oceny tych substancji ze względu na niską granicę wykrywalności oraz oznaczalności.
EN
Synthetic refrigerants in case of leakage from the plant cause the destruction of the ozone layer and the greenhouse effect stronger. Therefore, in order to reduce these effects, it is necessary to identify as early as possible undesirable VOC emissions. The publication presents a quick method for analyzing mixtures of refrigerants, using a gas chromatograph with an FID detector and a cooling system with liquid CO2. During the studies the high repeatability of retention times and peak areas for the analyzes. Chromatographic method for the analysis of low-temperature mixtures of synthetic refrigerants using the FID and cooling system, in the opinion of the authors of the article, shows a high potential for application. In the second part of this paper presents the validation of chromatographic method developed to identify synthetic refrigerants. It has been shown that this method allows the identification of refrigerating mixtures kilkunastoskładnikowych certainty. It has been found that it is a rapid and sensitive method for quantifying these substances due to the low limit of detection and quantification.
PL
W artykule zaprezentowano wskaźniki charakteryzujące negatywny wpływ antropogenicznej działalności na atmosferę, hydrosferę i biosferę. Scharakteryzowano ślady środowiskowe: węglowy (CF), wodny (WF) i ekologiczny (EF). Wykazano znaczenie szacowania wskaźników środowiskowych w przemyśle rolno-spożywczym oraz ich podstawowe wady i zalety.
EN
The indicators characterizing the negative impact of anthropogenic activities on the atmosphere, hydrosphere and biosphere have been presented in this paper. Environmental footprints: carbon (CF), water (WF) and ecological (EF) ones, were characterized. The importance of estimating the environmental indicators in the agricultural and food industry has been pointed out. The basic advantages and disadvantages of these parameters have been shown.
PL
W artykule opisano badania modelowego układu chłodniczego w aspekcie ograniczania śladu węglowego. Przeprowadzono analizą właściwości termodynamicznych układu chłodniczego i przystosowano stanowisko badawcze. Zbadano wpływ różnych parametrów termodynamicznych modelowej instalacji chłodniczej. Wyliczono wskaźniki energetyczne i ślad węglowy dla przyjętych założeń. Określono optymalne warunki pracy jednostopniowego sprężarkowego obiegu chłodniczego przy osiągnięciu możliwie najniższego współczynnika śladu węglowego.
EN
The research of the carbon footprint minimization for model refrigeration system was presented in this paper. The thermodynamic properties of this system was analyzed, The test stand of model refrigeration system was adapted for this studies. The influence of various parameters of this system was examined. The energy indicators and carbon footprint were calculated for the assumptions. The optimal working conditions for single-stage compressor refrigerant system at achieving the lowest possible carbon footprint factor were determined.
PL
Zaprezentowano wskaźniki charakteryzujące negatywny wpływ antropogenicznej działalności na zmiany klimatu. Wskazano możliwości zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych w przemyśle rolno-spożywczej. Szczególnie istotnym zagadnieniem jest redukcja śladu węglowego w branży chłodniczo i klimatyzacyjnej.
EN
The indicators characterizing the negatwe impact of anthropogenic activities on climate change were presented. The opportunities to reduce greenhouse gas emissions in the agricultural and food industry were identified. The issue of reducing carbon footprint is essential in the refrigeration and air-conditioning branch.
PL
Syntetyczne czynniki chłodnicze, w przypadku wycieku z instalacji, powodują niszczenie warstwy ozonowej I wzrost efektu cieplarnianego. W celu minimalizacji tych globalnych zagrożeń konieczne jest jak najwcześniejsza identyfikacja niepożądanych emisji tych substancji. Celem pracy było opracowanie nowej metody analizy wybranych mieszanin czynników chłodniczych przy wykorzystaniu chromatografu gazowego z układem chłodzącym (ciekłym CO2) i detektorem FID. Zbadano wpływ poszczególnych parametrów oraz warunków analizy na rozdział mieszanin czynników chłodniczych w warunkach niskotemperaturowych. Dokonano optymalizacji najważniejszych parametrów procesu chromatograficznego, który pozwala na uzyskanie rozdziału handlowych mieszanin czynników chłodniczych (R402a, R404a, R407c, R410a, R413a, R422d oraz R507a). Najlepszy rozdział modelowej 11-to składnikowej mieszaniny z jednorodnych czynników chłodniczych, uzyskano dla programu izotermicznego. Chromatograficzna metoda analizy niskotemperaturowej czynników z zastosowaniem układu chłodzącego i detektora FID wykazuje duży potencjał aplikacyjny dla rozdziału handlowych mieszanin czynników chłodniczych.
EN
Synthetic refrigerants (freons), in case of leakage from the installation, they cause the ozone layer destruction and increase the greenhouse effect. In order to minimize these global threats, it is necessary to detect these substance emissions as soon as possible. The aim of this work was to develop a new analysis method for selected fluorinated and chlorofluoracarbons mixtures using a gas chromatograph with cooling system (liquid CO2) and FID detector. The impact of various parameters and analysis conditions on the synthetic refrigerants mixtures separation was examined at low temperature conditions. The optimization of the most important parameters of the chromatographic method, which allows for the separation of commercial refrigerants mixtures (R402a, R404a, R407c, R410a, R413a, R507a and R422d), was carried out. The best chromatographic selection of the model mixture (eleven component synthetic refrigerants) has been obtained for the isothermal method. The chromatographic method for the low-temperature analysis of the refrigerants, using the FID detector and the cooling system, has a high potential for practical application for the separation of commercial refrigerants mixtures.
PL
Scharakteryzowano podstawowe cechy wraz z niezbędnymi elementami konstrukcyjnymi opracowanego systemu monitoringu wycieków czynników chłodniczych. Zaprezentowano budowę i funkcje systemu detekcji amoniaku, zastosowanego dla zabezpieczenia układu chłodniczego, wraz z zadaniami i działaniami oprogramowania obsługującego ten system. Opracowana aplikacja systemu monitorowania parametrów instalacji chłodniczych uruchamia automatyczne czynności prewencyjne oraz archiwizuje kontrolowane parametry.
PL
Pojęcie śladu węglowego (CF, ang. Carbon Footprint) zostało formalnie wprowadzone w latach 90-tych. Tzw. ślad węglowy jest to ekwiwalentna ilość dwutlenku węgla wytworzonego pośrednio lub bezpośrednio w wyniku aktywności lub obecności gazów cieplarnianych, emitowanych w cyklu życia produktu lub procesu. Każdy proces technologiczny jest źródłem takiego śladu. Określenie CF staje się impulsem do podejmowania proekologicznych działań, które dają wymierne korzyści ekonomiczne. Zwiększanie efektywności energetycznej wysoko energochłonnych technologii przechowywania chłodniczego wpływa na zmniejszenie CF.
EN
The concept of Carbon Footprint (CF) was formally approved in 1990s. This is the equivalent amount of carbon dioxide produced direct and indirecty because of greenhouse gases activity during the whole life of certain de vice at process. Carbon Footprint reduction has positive impact on ecology and economy as well. This reduction may be obtained by increase in the efficiency of refrigerating plants.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.