Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 16

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Rusztowania budowlane są tematem wielu badań w zakresie poprawy bezpieczeństwa pracy. Jednak jak dotychczas nie oceniano skali rusztowań stosowanych w praktyce polskich budów. Autorzy przeprowadzili badania terenowe polegające na zliczeniu rusztowań wzniesionych w wielu miastach. W tym celu opracowano metodę, na podstawie której zbierano dane do analizy o charakterze ilościowo-jakościowym. Cykliczne obserwacje prowadzono przez dwa lata w Warszawie i pięciu miastach województwa mazowieckiego. Oszacowano m.in. liczbę i powierzchnię rusztowań użytkowanych w danym miesiącu w danej miejscowości, zmienność liczby rusztowań na przestrzeni roku oraz najczęściej występujące typy i wielkości rusztowań w zależności od rodzaju prac budowlanych. Badania dostarczyły również informacji o nieprawidłowościach rusztowań przyczyniających się do obniżenia bezpieczeństwa pracy.
EN
Scaffoldings are a popular theme of construction health and safety research. As no direct information on the types, number, and sizes of scaffoldings used on Polish construction sites was available, the authors conduct in-situ observation in selected urban locations. Regular surveys were conducted over two years in, among others, Warsaw and five smaller cities and towns of Mazovia. The results were used for estimating the total number and total size of scaffoldings in each location, as well as their changes throughout the year. Moreover, the results provided qualitative information on types of scaffoldings, the works they serve, and visible deficiencies in their structure and equipment. Although the objective of this survey was to provide a scale for the assessment of scaffolding-related threats in terms of occupational safety, the results offer insight into the scaffolding market in Poland.
2
Content available remote Analysis of green solutions for new residential projects
EN
Improvement of the ecological aspect in residential buildings is connected with the need for high investment expenses, which meets with little interest from investors, who are mainly interested in decreasing investment building costs rather than maintenance costs or environmental protection. To change this attitude, it is necessary to evaluate the validity of applications in terms of pro-ecological solutions, technologies and materials used. This is the basis for developing a mathematical decision support model when choosing ecological solutions. Application is demonstrated on the example of the selection of ecological solutions for a residential building.
PL
Poprawa ekologiczności budynków mieszkalnych wiąże się z koniecznością poniesienia wysokich nakładów inwestycyjnych, co spotyka się z niewielkim zainteresowaniem ze strony inwestorów, których interesuje przede wszystkim obniżenie kosztów inwestycyjnych budowy, a nie kosztów eksploatacyjnych i ochrona środowiska. Aby zmienić to nastawienie, konieczna jest ocena zasadności stosowania proekologicznych rozwiązań projektowych, technologicznych i materiałowych. Problem stanowił podstawę do opracowania matematycznego modelu wspomagania decyzji przy doborze rozwiązań ekologicznych. Jego zastosowanie pokazano na przykładzie jednorodzinnego budynku mieszkalnego.
3
Content available remote Planowanie wydatków na utrzymanie wielorodzinnych budynków mieszkalnych
PL
Utrzymanie wielorodzinnych budynków mieszkalnych jest złożonym i wieloetapowym zagadnieniem, które obejmuje wielokryterialną ocenę stanu budynku, wariantowanie napraw oraz optymalizację wyboru działań remontowych. Przedstawione w artykule badania odnoszą się do planowania wydatków na utrzymanie budynków mieszkalnych. Opracowany model matematyczny pozwala określić koszt i zakres działań naprawczych w celu osiągnięcia zakładanego stanu eksploatacyjnego budynku. Aby rozwiązać poszczególne zadania modelu, zastosowano metody wielokryterialnego wspomagania decyzji oraz programowania liniowego.
EN
Maintenance of multi-family residential buildings is a complex and multi-stage problem, which covers multi-criteria assessment of a building’s state, repair variants and optimization of the choice of renovation activities. The studies presented in the article refer to planning expenditures for the maintenance of residential buildings. The developed mathematical model allows to determine the cost and the scope of repair activities to achieve assumed exploitation state of a building. In order to solve particular tasks multicriterial decision making methods and linear programming have been applied.
PL
Warunki realizacji przedsięwzięć budowlanych są specyficzne i znacząco odbiegają od tych, które występują przy wykonywaniu projektów w innych obszarach gospodarki. Długi czas realizacji inwestycji budowlanej, zmienność warunków otoczenia, wpływ warunków atmosferycznych, duża materiałochłonność, indywidualność opracowań projektowych, wewnętrzne i zewnętrzne problemy organizacyjne sprawiają, że przedsięwzięcia budowlane charakteryzują się nadzwyczajnie wysokim poziomem ryzyka. Ze względu na specyfikę budownictwa analiza i ocena ryzyka projektów budowlanych (identyfikacja dużej liczby czynników ryzyka, oszacowanie prawdopodobieństwa wystąpienia i ocena wpływu zagrożeń) jest złożona i w dużym stopniu skomplikowana. W artykule przedstawiono metodykę oceny ryzyka czasu i kosztu przedsięwzięcia budowlanego za pomocą symulacji komputerowej Monte Carlo. Klasyczne podejście do oszacowania ryzyka związanego z kosztem inwestycji rozszerzono o uwzględnienie zarówno kosztów bezpośrednich, jak i pośrednich – zależnych od czasu realizacji. To rozwinięcie pozwala na uwzględnienie kolejnych istotnych czynników, tym samym zwiększając precyzję oceny ryzyka przedsięwzięć budowlanych.
EN
Execution conditions of construction projects are specific and significantly different from circumstances of other economy areas. Long project durations, variability of ambient circumstances, influence of weather conditions, high material consumption, architectural project individuality, internal and external organizational difficulties result in exceptionally high risk levels. In connection with particular construction properties, risk analysis and assessment of construction project (identification a lot of risk factors, probability evaluation of occurring events and assessment threat impact) is complex and intricate. The paper presents a methodology for cost and time risk assessment of construction project based on Monte Carlo method. A basic approach to risk (connected with cost evaluation) was extended to account for direct and indirect costs, which are dependent on project duration. This enhancement allows the planner to consider further, vital factors, thus increasing accuracy of risk assessment for construction projects.
EN
Paper identifies obstacles limiting functioning and development of small and medium construction enterprises. It also includes a description of cluster supply chain (CSC) idea as a suggested solution to some of the problems resulting from the small scale of company activities. One of more important issues of every distribution centre, i.e. portions of deliveries smaller than truck capacity for particular consumers, is also discussed. This problem was formulated for the first time in dairy industry, therefore, it was called milk runs. Moreover, the authors of this paper presented the outcome analysis of survey carried out among construction engineers and managers. This study aimed at determining organizational principles for logistic centre working with CSC framework. The mathematical model depicting milk runs deliveries with overtime consideration, done for many construction sites within a distribution centre is presented hereunder. This model may be potentially used to optimize distribution centres working within cluster supply chain framework.
PL
Problem utrzymania wielorodzinnych budynków mieszkalnych jest złożony i obejmuje wiele zagadnień. Jednym z nich jest określanie wydatków na utrzymanie budynków mieszkalnych. Jest to zadanie ważne z punktu widzenia zarządcy, którego obowiązkiem jest utrzymanie budynku w stanie niepogorszonym. Aby temu sprostać autorzy proponują zastosowanie opracowanego modelu. Jego zadaniem jest wskazanie działań remontowych, które pozwolą poprawić stan eksploatacyjny budynku. Proponowany model oparty jest na wielokryterialnej ocenie budynku, która obejmuje aż sześć wymagań eksploatacyjnych. Przeprowadzone obliczenia z wykorzystaniem opracowanego modelu pozwalają wyznaczyć zakres działań naprawczych dla uzyskania wymaganego stanu eksploatacyjnego budynku oraz określić wysokość składki na tzw. fundusz remontowy dla różnych okresów rozliczeniowych. Model może być wykorzystywany przez zarządców na etapie opracowania wieloletnich planów remontowych budynków.
EN
The problem of maintaining multifamily residential buildings is complex and involves many issues. One of them is to determine expenses for maintenance of residential buildings. It is an important task from the administrator’s point of view, whose duty is to maintain a building at its not impoverished state. To meet these requirements the authors suggest the application of the proposed model. Its task is to determine renovation activities that will allow improving the building’s operating state. The proposed model is based on the multi-criteria building’s assessment, which includes six operating requirements. Calculations carried out with the use of the developed model allow assigning a range of repairs to achieve a required building’s operating state and determining the amount of dues to so- called repair fund for different accounting periods. The model can be used by administrators at the stage of developing long-term renovation plans of buildings.
PL
Jednym z krytycznych zagadnień rozpatrywanych w ramach logistycznych przedsięwzięć inwestycyjno-budowlanych jest zaopatrzenie placu budowy w mieszankę betonową. Wskutek coraz większych wymagań odnośnie jakości oraz dążenia do uzyskania specjalnych właściwości betonu, wiele wytwórni dysponuje zaawansowanymi, w pełni zautomatyzowanymi liniami produkcyjnymi. Przedsiębiorstwa te posiadają również floty nowoczesnych betonowozów. Problemem okazuje się jednak wykorzystanie posiadanego potencjału produkcyjnego. Harmonogramowaniem produkcji mieszanki oraz planowaniem tras przewozowych betonowozów zazwyczaj zajmują się dyspozytorzy, którzy bazują jedynie na własnym doświadczeniu, a nie na rzetelnej analizie wspartej systemami wspomagającymi podejmowanie decyzji. W artykule scharakteryzowano ograniczenia w dystrybucji mieszanki betonowej oraz opracowano liniowy model matematyczny mający na celu optymalizację procesów transportu i produkcji mieszanki betonowej.
EN
Ready-mixed concrete delivery is one of the major logistic problem for construction investment projects. Because of demand for quality are growing, concrete batching plants are typically equipped with modern automated high-capacity systems. The plants often dispose of fleets of modern concrete transport trucks. The biggest disadvantage of concrete batching plants is fluctuation of production capacity utilization level. The plants rarely use decision support tools to plan transport routes and schedule production of the mix. The decisions in this respect base on experience of the staff. The paper investigates into the problems of modeling logistic processes and systems for production and dispatching ready-mixed concrete, and proposes a concept of mathematical model for integrated production scheduling and vehicle routing optimization.
8
Content available remote Expenditure determination for improving utility standard of a residential building
EN
In the article a method was presented that allows determining a range of necessary repairs in a building in order to increase its utility standards and settle the order of repair performance. The proposed approach consists of four computational stages. To solve them it was necessary to use suitable techniques and computational methods, i.a. linguistic assessments to assess a building and proposed repairs, quasi-fuzzy scalling method while determining the validity of operating demands and criteria assessment and the TOPSIS method for choosing the most favourable repair range for a building.
PL
W artykule przedstawiono metodę pozwalają określić zakres koniecznych napraw w budynku do podniesienia jego standardu użytkowego oraz ustalić kolejność ich wykonania. Proponowane podejście składa się z czterech etapów obliczeniowych, których rozwiązanie wymagało przyjęcia odpowiednich technik i metod obliczeniowych, m.in. ocen lingwistycznych przy ocenie budynku i proponowanych napraw, metody pseudorozmytego skalowania przy określaniu istotności wymagań eksploatacyjnych i kryteriów oceny oraz metody TOPSIS do wyboru najkorzystniejszego zakresu napraw dla budynku.
PL
Przygotowanie inwestycji mieszkaniowej zgodnie z oczekiwaniami nabywców wymaga od dewelopera dużego doświadczenia i dobrej znajomości rynku, mieszkaniowego. Preferencje osób poszukujących mieszkań są bardzo zróżnicowane, dlatego kluczowe jest poznanie czynników, które brane są pod uwagę przy zakupie mieszkania. Od tego, w jakim stopniu oferowane mieszkania będą spełniać wymagania nabywców zależy poziom ich sprzedaży, który przekłada się na wysokość uzyskanego dochodu z ich sprzedaży. Poznanie preferencji nabywców mieszkań wymaga przeprowadzenia szczegółowych badań wśród potencjalnych nabywców, których celem jest wyłonienie czynników branych pod uwagę przy wyborze mieszkania oraz określenia ich wpływu na podejmowaną decyzję. W artykule przedstawiono metodę, która ma wspomagać dewelopera przy podejmowaniu decyzji odnośnie sposobu opracowania koncepcji budynku odnoszącej się do rozwiązań projektowych i materiałowych, jego lokalizacji oraz uatrakcyjnienia oferty sprzedaży mieszkań.
EN
Preparation of a residential project in accordance with the expectations of a buyer requires from a developer a lot of experience and a good knowledge of housing market. Preferences of people looking for flats are very diverse, therefore, it is essential to know the factors which are taken into consideration when buying a flat. The level of flats sale and income gained from it depend on how much the offered flats meet the requirements of buyers. Understanding the flats buyers’ preferences requires a detailed study among potential buyers that aims at identifying the factors taken into consideration while choosing a flat and determining their influence on the made decision. In the article, the method is presented which supports a developer in making decisions regarding the development of a building concept in relation to design and material solutions, its location and making the offers of flats for sale more attractive.
10
Content available Wyznaczanie zakresu remontu budynku mieszkalnego
PL
Podejmowanie decyzji dotyczących wyboru rozwiązania remontowego jest zadaniem trudnym i złożonym, wymagającym od zarządcy uwzględnienia zarówno korzyści wynikających z wykonania określonych napraw, priorytetu określającego pilność naprawy jak również ograniczeń w dostępności nakładów finansowych. Wybór rozwiązania remontowego z uwzględnieniem powyższych warunków wymagał opracowania kompleksowego podejścia, które w pierwszej kolejności pozwala ocenić stan budynku i na tej podstawie wskazać potrzebny zakres remontu, z podaniem stopnia pilności napraw. W następnym etapie obliczeń autorzy proponują wykorzystanie rozmytego rozwinięcia metody AHP do określania istotności przyjętych w pracy kryteriów, których ocena stanowi podstawę uszeregowania i wyboru rozwiązań remontowych w zastosowanej metodzie TOPSIS. Podano przykład liczbowy zastosowania proponowanej metody wyboru rozwiązania remontowego wielorodzinnego budynku mieszkalnego.
EN
The article addresses the problem of selecting renovation solution which is a difficult task. It requires the administrator to consider and compare benefits that result from the execution of particular repairs. The priority is to define both the urgency of repair and the financial constraints. Thus, the choice of renovation solution fulfilling these conditions requires a systematic approach. The proposed method allows the decision-maker to assess the state of building, on which basis it is possible to indicate a needed range of renovation – including the information about the level of urgent repairs. During the next stage of calculations, the significance of the selection criteria is defined by means of the fuzzy AHP method. The assessment of these criteria provides the basis for prioritizing and choosing the renovation solutions and is proposed to be conducted by means of TOPSIS method. To illustrate the method, the authors present a numerical example of the proposed approach to selecting renovation solution method applied to a residential building.
11
Content available remote Model decyzyjny wyboru rozwiązań remontowych budynków mieszkalnych
PL
Podejmowanie decyzji o przeprowadzeniu robót remontowych przez zarządców budynków mieszkalnych wymaga dysponowania wiedzą zarówno techniczną (ocena stanu technicznego, dobór materiałów i technologii robót), ekonomiczną (kalkulacja kosztów, wycena nieruchomości), jak również znajomości potrzeb i preferencji użytkowników. Wskazanie zakresu robót remontowych i ocena dopuszczalnych wariantów powinny być dokonane na podstawie wielu kryteriów, pozwalających na określenie przyrostu wartości użytkowej obiektu budowlanego i podjęcie decyzji racjonalnej ekonomicznie. W artykule zaproponowano model wspomagający podejmowanie decyzji w zakresie wyboru rozwiązań remontowych w budynkach mieszkalnych, bazujący na wiedzy ekspertów z poszczególnych dziedzin, wyrażanej zazwyczaj w postaci ocen o charakterze rozmytym, przy zastosowaniu skal lingwistycznych. Model ten można zastosować do alokacji ograniczonych środków finansowych pochodzących np. z funduszu remontowego.
EN
Making a decision about the scope of repair works made by an estate administrator requires both technical (evaluation of technical condition, selection of materials and methods of work) and economic (cost calculation, real estate appraisal) expertise as well as understanding of needs and preferences of users. The choice of scope of works and evaluation of acceptable variants should be made on the basis of many criteria, with consideration for the impact of works on property value and economical justification of the decisions. The paper presents a model facilitating the decision on scope of repairs. It is based on the knowledge of experts in particular fields, expressed usually in the form of fuzzy evaluations and linguistic scales. This model can be applied to allocation of limited repair funds at the disposal of property administrators, such as housing associations.
PL
Obecny poziom wymagań użytkowych obiektów mieszkalnych znacznie odbiega od tych, jakie miały miejsce jeszcze kilka lat temu. Wraz ze wzrostem wymagań użytkowych pojawił się również problem związany z oceną przydatności do użytkowania. Przedstawiono przykład oceny stanu eksploatacyjnego obiektu z zastosowaniem zbiorów rozmytych, w którym do oceny przydatności użytkowej budynku mieszkalnego posłużono się wspomnianymi kryteriami.
EN
The present level of usability requirements for residential buildings is very different than it was a few years ago. With the increased level of usability requirements, a problem has also arisen relating to assessment of usability. This article contains an example of an assessment of the state of usability of a building using fuzzy sets, where the usability of a residential building is assessed using specified criteria.
PL
Przy ocenie stanu obiektu brane są pod uwagę różne kryteria decydujące o jego przydatności do użytkowania (techniczne, funkcjonalne, ekonomiczne, wizualne itd.). Kryteria te ujmują wiele różnorodnych czynników charakteryzujących stan obiektu. Ocena wielu z nich jest niejednoznaczna i nieprecyzyjna i utrudnia określenie rzeczywistego stanu, w jakim znajduje się obiekt, a co za tym idzie określenie np. zakresu niezbędnych działań naprawczych. Do oceny takich zjawisk można zastosować teorię zbiorów rozmytych. W artykule przedstawiono przykład zastosowania technik rozmytych przy ocenie stanu użyteczności budynku mieszkalnego.
EN
To assess building's condition different criteria which decide on its usefulness of utility (technical, functional, economical, visual etc) are taken under consideration. These criteria involve many various factors characterising building condition. The assessment of many of them is ambiguous and imprecise and makes it difficult to determine either an actual building state or a range of necessary repairs. To assess such cases the fuzzy set theory can be applied. This article has presented an example of fuzzy techniques applications while assessing building serviceability state.
PL
Proces eksploatacji obiektu budowlanego i związane z nim koszty utrzymania stanowią przesłankę do podjęcia działań zmierzających w kierunku poprawy efektywności utrzymania zasobów budowlanych. Poszukiwane są coraz lepsze metody działania i podejmowania decyzji prowadzących do poprawy procesu utrzymania obiektów budowlanych. Prezentowane w artykule zastosowanie analizy FMEA ma na celu jakościową i ilościową ocenę ryzyka uszkodzeń obiektu/elementu podczas użytkowania obiektu i wykorzystania uzyskanych danych zarówno do zarządzania utrzymaniem obiektów podczas ich eksploatacji, jak i podejmowania decyzji na etapie projektowania, wyboru rozwiązań konstrukcyjnych i materiałowych itp., które mają istotny wpływ na eksploatację obiektu.
EN
The performance process of a building and related with it building maintenance costs constitute an essential reason for taking actions towards building resource effectiveness improvement. Preferable taking actions and decision making methods have been searched which may lead to improvement of buildings maintenance process. The proposed application of FMEA aims at quantitative and qualitative assessment of building/building element failure risk during the building performance and the utilization of obtained data to either buildings maintenance management during their performance or decision making at building design stare, the choice of structural and material solutions etc.. which have essential influence on building performance process.
PL
Właściwe zarządzanie nieruchomościami budynkowymi w technicznym aspekcie tego zagadnienia wiąże się z określaniem niezawodności obiektów budowlanych. Wyzwanie, jakie stanowi określanie niezawodności, zmusza badaczy do poszukiwania wciąż nowych metod, które w prosty i skuteczny sposób pozwoliłyby na jej wyznaczanie. Próby, jakie podjęto w związku z tym zaowocowały licznymi badaniami a zastosowana przez autorów w artykule metoda wykorzystująca łańcuchy Markowa do prognozowania eksploatacji obiektów budowlanych, stanowi jedną z obecnie rozwijanych. Badania literaturowe wskazują na dużą przydatność tej metody w rozwiązywaniu zagadnień z zakresu eksploatacji obiektów budowlanych. W artykule zaprezentowano dotychczasowe badania nad jej zastosowaniem wraz z podaniem praktycznego przykładu jej zastosowania w budownictwie.
EN
Proper management of buildings in technical aspect involves buildings reliability determination. Challenge, that is to determine reliability forces researchers to find new methods which would allow for completing this task in an easy and effective way. Efforts that have been undertaken resulted in numerous research. The method, presented in this paper, applying Markov chains in order to predict structure building operate makes for one of these methods that currently raises great interest. Literature research showed large usefulness of this method in solving problems connected with building operate (maintenance). In the paper, research that have been already done in applying the method have been presented together with its practical application example in construction.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.