Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Stan obecny i perspektywy wzbogacania węgla kamiennego w Polsce
PL
W Polsce pracują 43 zakłady przeróbcze związane z 41 kopalniami węgla kamiennego. Działa też około dziesięciu zakładów samodzielnych, tzn. nie związanych organizacyjnie z kopalniami. W artykule oceniono aktualny stan przeróbki węgla w zakładach wchodzących w skład trzech spółek węglowych (Jastrzębskiej, Katowickiego Holdingu i Kompanii Węglowej). Podano zdolności produkcyjne, technologie przeróbcze, zatrudnienie, koszty wzbogacania oraz jakość węgla kamiennego. Zwrócono uwagę na funkcjonowanie górnictwa, a więc i zakładów przeróbczych w perspektywie do 2030 roku. Omówiono zadania jakie staną przed problemem wzbogacania węgla w tej perspektywie (budowa sekcji wzbogacania miałów, wprowadzenie nowych technologii i technik wzbogacania, stosowanie krajowych maszyn i urządzeń). Sugeruje się uruchomienie narodowego programu zagospodarowania węgla w celu zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju.
EN
There are 43 coal preparation plants operating in Poland and connected to 41 hard coal mines. There are also about ten independent plans, not connected organisationally with mines. The article provides assessment of current condition of coal preparation in plants integrated in three coal companies (Jastrzębska, Katowicki Holding and Kompania Węglowa). It provides production throughput, preparation technologies, employment, preparation costs and coal quality. It pays attention to functioning of coal industry and thus to coal preparation plants in perspective to 2030. In discusses task that are to be faced by coal preparation in this perspective (construction of fine coal washing sections, introduction of new technologies and washing techniques, further application of indigenous machines and equipment). It is suggested to initiate a national programme for coal management in order to secure energy security of the country.
PL
Dokonano przeglądu oraz oceny uwarunkowań ekonomiczno-finansowych oraz organizacyjno-instytucjonalnych wspierania innowacji technologicznych w zakresie tworzenia i stosowania innowacyjnych metod oraz technologii recyklingu popiołów ze spalania węgla, jak również oceny małych i średnich przedsiębiorstw pod kątem przygotowania ich do wdrażania nowych rozwiązań.
EN
A review has been performed of economic-financial and organization-institutional conditions of supporting technological innovations with regard to creation and application of innovative methods and technologies of ashes recycling from hard coal combustion as well as the assessment of small and medium size companies with the view of their preparedness for implementation of new solutions.
PL
Dokonano przeglądu możliwych zastosowań gospodarczych wyników prac badawczo - rozwojowych w zakresie metod i technologii recyklingu odpadów popiołowych. Przeprowadzono analizę i ocenę uwarunkowań prawnych.
EN
A review has been performed of economic application possibilities of research - development works results with regard to methods and technologies of ashes wastes recycling. Analysis and assessment of legal regulations has been conducted.
PL
W artykule przedstawiono materiały i obliczenia obrazujące sytuację cenowo-kosztową górnictwa węgla kamiennego w latach 1991 -! 997, Operując kosztami i cenami sprowadzonymi do wielkości porównywalnych, przy uwzględnieniu inflacji, prześledzić można w długim okre-sie sytuację finansową górnictwa węgla kamiennego. Łatwo zauważyć, że jednostkowe koszty sprzedanego węgla ogółem (koszty zbliżone do technicznych kosztów pozyskania węgla), mimo sezonowych wahań, ulegają obniżeniu (o jedną piątą początkowej ich wartości). Jest to efekt restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego. Zmniejszeniu podlegają także i ceny węgla ka-miennego; realna cena ogółem o 4,3 % przy obniżeniu w tym okresie ceny węgla koksowego o 21 %. Mimo formalnego uwolnienia cen, nie osiągająone dotychczas poziomu, który dawa-łby pełne pokrycie kosztów produkcji węgla. Dlatego pomimo wysiłków restrukturyzacyjnych,
EN
The article presents materials and calculations depicting price - cost situation of hard coal industry in 1991 - 1997. Using costs and prices adjusted to comparable values, taking into account inflation, one can trace financial situation of coal industry in a long period. It is easy to note that unit costs of sold coal in total (costs closed to technical cost of cost winning) undergo decrease irrespective of seasonal changes (by one fifth of their initial value). It is the outcome of hard coal industry's restructuring also prices of hard coal are decreasing; the real price in total by 4,3 % with the decrease of cooking coal process in the same period by 21 %. Irrespective of formal liberalisation of prices they do not reach by now the level that would provide complied covering of coal production cost. Therefore, irrespective of restructuring efforts, the hard coal industry deteriorates its economic in financial condition. The presented analysis undermines the commonly rooted in the conscious of citizens thesis that hard coal mining is not being restructure
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.