Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 39

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available Wizyjny monitoring i analiza granulometryczna nadawy
PL
W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia związane z wykorzystaniem technik wizyjnych do celów analizy składu ziarnowego. Opisano podstawowe etapy i uwarunkowania akwizycji obrazów materiału ziarnistego, a następnie ich dalszego przetwarzania i analizy. Sformułowano zalety akwizycji i przetwarzania obrazów trójwymiarowych w porównaniu z dwuwymiarowymi. Przedstawiono potencjalne obszary zastosowań związane z nadzorowaniem transportu materiałów, optymalizacją procesów wzbogacania grawitacyjnego oraz pomiarami gęstości nasypowej.
EN
This paper presents selected problems related to the use of machine vision techniques for the analysis of particle size distribution. The basic steps and conditions for acquiring granular material images are described, followed by further processing and analysis methods. The advantages of 3-D image acquisition and processing have been compared to 2-D image analysis. Several possible areas of application related to the supervision of material transportation, optimization of mineral processing systems, and bulk density measurements have also been presented.
EN
This paper presents selected problems related to the use of machine vision techniques for the analysis of particle size distribution. The basic steps and conditions for acquiring granular material images are described, followed by further processing and analysis methods. The advantages of 3-D image acquisition and processing have been compared to 2-D image analysis. Several possible areas of application related to the supervision of material transportation, optimization of mineral processing systems, and bulk density measurements have also been presented.
PL
W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia związane z wykorzystaniem technik wizyjnych do celów analizy składu ziarnowego. Opisano podstawowe etapy i uwarunkowania akwizycji obrazów materiału ziarnistego, a następnie ich dalszego przetwarzania i analizy. Sformułowano zalety akwizycji i przetwarzania obrazów trójwymiarowych w porównaniu z dwuwymiarowymi. Przedstawiono potencjalne obszary zastosowań związane z nadzorowaniem transportu materiałów, optymalizacją procesów wzbogacania grawitacyjnego oraz pomiarami gęstości nasypowej.
EN
The article presents a dynamic model of a drive system of cutting heads of a boom-type roadheader equipped with an inverter system. Such roadheaders are used in underground mining for the mechanised drilling of roadways and for tunnelling in civil engineering. If the created mathematical model takes into account the electromagnetic effects accompanying the work of an asynchronous motor and an adjustable source of the motor power supply (inverter), dynamic effects can be simulated in the drive system working at different, angular velocities of cutting heads with stepless adjustment. The created mathematical model was implemented in Matlab/Simulink environment. The so established simulation model allows to perform numerical investigations, in particular for the purpose of optimisation of the values of the cutting process parameters, including the selection of cutting heads’ angular speed in the aspect of reducing dynamic loads and minimising the energy consumption of the cutting process. The representation of the inverter system dynamics allows to analyse the dynamic loads of all the key elements of the drive of the cutting heads – a drive motor, the parts of the system of power transmission onto cutting heads, equipped with a multistage transmission gear, and (allows) to examine the behaviour of an inverter system in its different operational modes.
PL
W artykule przestawiono model dynamiczny układu napędowego głowic urabiających wysięgnikowego kombajnu chodnikowego wyposażonego w układ przekształtnikowy. Kombajny tego rodzaju stosowane są w górnictwie do zmechanizowanego drążenia wyrobisk korytarzowych oraz tuneli w budownictwie inżynieryjnym. Uwzględnienie w opracowanym modelu matematycznym zjawisk elektromagentycznych towarzyszących pracy silnika asynchronicznego oraz sterowanego źródła zasilania silnika (falownika) pozwala na symulowanie zjawisk dynamicznych w układzie napędowym pracującym przy różnych, regulowanych bezstopniowo prędkościach kątowych głowic urabiających. Utworzony model matematyczny został zaimplementowany w środowisku Matlab/Simulink. Uzyskany w ten sposób model symulacyjny pozwala na realizację badań numerycznych, między innymi dla potrzeb optymalizacji wartości parametrów procesu urabiania, w tym doboru prędkości kątowej głowic urabiających w aspekcie redukcji obciążeń dynamicznych i minimalizacji energochłonności procesu urabiania. Odwzorowanie dynamiki układu przekształtnikowego umożliwia analizę obciążeń dynamicznych wszystkich kluczowych elementów napędu głowic urabiających – silnika napędowego, elementów układu przeniesienia napędu na głowice urabiające wyposażonego w wielostopniową przekładnię zębatą oraz badanie zachowania się układu przekształtnikowego w różnych stanach jego pracy.
4
Content available Metody stereowizyjne w analizie składu ziarnowego
PL
Stereowizja jest jednym ze sposobów akwizycji obrazów trójwymiarowych, opartym na naśladownictwie funkcjonowania ludzkiego układu wzrokowego. W artykule przedstawiono podstawowe zasady stereowizji oraz koncepcję zastosowania tej metody do analizy powierzchniowej warstwy strumienia materiału ziarnistego na ruchomej taśmie przenośnika. Dzięki wykorzystaniu ruchu taśmy możliwa jest realizacja prostego układu stereowizyjnego z wykorzystaniem tylko jednej kamery o wysokiej rozdzielczości, wykonującej zdjęcia w krótkim odstępie czasu. Przedstawiono wyniki wstępnych badań przeprowadzonych na stanowisku laboratoryjnym. Przeanalizowano zalety i wady metod stereowizyjnych w porównaniu z innymi sposobami akwizycji obrazów trójwymiarowych. Podstawową zaletą jest mała złożoność sprzętowa i stosunkowo niski koszt oraz wysoka rozdzielczość uzyskiwanych obrazów, natomiast podstawową wadą – wysoka złożoność obliczeniowa w przypadku obrazów obejmujących dużą liczbę ziarn (drobne sortymenty), związana z koniecznością identyfikacji odpowiadających sobie punktów w sekwencji dwóch kolejnych obrazów .
EN
Stereovision is a way of three-dimensional image acquisition based on the imitating the operation of the human visual system. The article discusses basic stereovision principles and the concept of application of this method to the granulometric analysis of the surface layer of a particulate material stream on a moving conveyor belt. Through the use of of the belt movement it is possible to design a simple stereovision system with a single high resolution camera, recording two pictures within a short time interval. There have been presented some results of preliminary tests performed on a laboratory stand. There have been also described the advantages and disadvantages of stereovision methods compared with other types of three-dimensional images acquisition methods. The main advantage is a low hardware complexity, relatively low cost and high resolution of recorded images, but the main drawback - high computational complexity for images involving a large number of particles (fine granulometric classes), associated with the need to identify the corresponding points in the sequence of two successive images.
EN
This paper presents a description of the test stand and results of the Hardware-in-the-Loop simulation for the angular speed control system of roadheader cutting heads. The system has been implemented in the LabView package using National Instruments cRIO and cDAQ devices. The system uses a discrete PI controller implemented with a cRIO FPGA module. Some results of simulation tests undernormal operating conditions and in emergency conditions have been presented.
PL
W artykule przedstawiono opis stanowiska badawczego oraz wyniki symulacji metodą Hardware-in-the-Loop przeprowadzonej dla układu regulacji prędkości kątowej głowic urabiających kombajnu chodnikowego. Układ został utworzony w systemie LabView z wykorzystaniem urządzeń cRIO oraz cDAQ. W układzie zastosowano dyskretny regulator typu PI zrealizowany z wykorzystaniem sterownika cRIO. Przedstawiono wyniki badań symulacyjnych w stanach normalnej pracy oraz w stanach awaryjnych.
PL
W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia związane ze stosowaniem silników indukcyjnych w strefach zagrożonych wybuchem metanu. Opisano wymagania dotyczące konstrukcji i stosowania silników z osłoną ognioszczelną oraz silników o budowie wzmocnionej. Jako punkt odniesienia przyjęto Dyrektywę 94/9/EC, zwaną dyrektywą ATEX. Szczególną uwagę zwrócono na problem zabezpieczeń silników i instalacji zasilających oraz kwestię silników zasilanych z przemienników częstotliwości.
EN
The article presents selected issues related to the use of induction motors in areas with the risk of methane explosion. Requirements regarding the structure and use of motors with a flameproof enclosure and increased safety motors have been described. The ATEX 95 equipment directive 94/9/EC has been adapted as the basis for reference. The issue of the protection of motors and supply facilities as well as of motors powered by frequency inverters has been emphasized.
EN
The measurement of the particle size distribution plays an important role in mineral processing. Due to the high costs and time-consumption of the screening process, modern machine vision methods based on the acquisition and analysis of recorded photographic images. But the image analysis methods used so far, do not provide information on the three-dimensional shape of the grain. In the coal industry, the application scope of these methods is substantially limited by the low reflectivity of the black coal particle surface. These circumstances hinder proper segmentation of coal stream surface image. The limited information contained in two-dimensional image of the raw mineral stream surface, makes it difficult to identify proper size of grains partially overlapped by other particles and skewed particles. Particle height estimation based on the shadow length measurement becomes very difficult in industrial environment because of the fast movement of the conveyor belt and because of spatial arrangement of these particles, usually touching and overlapping. Method of laser triangulation connected with the movement of the conveyor belt makes it possible to create three-dimensional depth maps. Application of passive triangulation methods (e.g. stereovision) can be impeded because of the low contrast of the black coal on the black conveyor belt. This forces the use of active triangulation methods, directly identifying position of the analyzed image pixel. High contrast of the image can be obtained by a direct pointwise laser lighting. For the simultaneous identification of the entire section of the raw material stream it is useful to apply a linear laser (a planar sheet of the laser light). There have been presented basic formulas for conversion of pixel position on the camera CCD matrix to the real-word coordinates. A laboratory stand has been described. This stand includes a linear laser, two high-definition (2Mpix) cameras and stepper motor driver. The triangulation head moves on the rails along the belt conveyor section. There have been compared acquired depth maps and photographic images. Depth maps much better describe spatial arrangement of coal particles, and have a much lower noise level resulting from the specular light reflections from the shiny fragments of the particle surface. This makes possible an identification of the coal particles partially overlapped by other particles and obliquely arranged particles. It enables a partial elimination or compensation of image disturbances affecting the final result of the estimated particle size distribution. Because of the possibility of the reflected laser beam overriding by other particles it is advantageous to use a system of two cameras. Results of the experimental research confirmed the usefulness of the described method in spite of low reflectance factor of coal surface. The fast detection of changes in particle size distribution makes possible an on-line optimization of complex technological systems - especially those involving coal cleaning in jigs - thus leading to better stabilization of quality parameters of the enrichment output products. An additional application of the described method can be achieved by measuring the total volume of the stream of the transported materials. Together with the measurement signal from the belt conveyor weight it makes possible to estimate the bulk density of the raw mineral stream. The low complexity of the signal processing in the laser triangulation method is associated with the acquisition of high contrast images and analysis based on simple trigonometric dependencies.
PL
Pomiar składu ziarnowego odgrywa istotną role w przeróbce surowców mineralnych. Ze względu na wysoką czasochłonność procesu przesiewania duże znaczenie nabierają metody wizyjne, oparte na akwizycji i analizie obrazów fotograficznych. Dotychczas stosowane metody analizy obrazu nie zapewniają informacji o trójwymiarowym kształcie ziarna. Zakres stosowania tych metod w przemyśle węglowym ograniczony jest niskim współczynnikiem odbicia powierzchni węgla utrudniającym właściwą segmentację obrazu. Ograniczenia dwuwymiarowego obrazu powierzchni strumienia materiału ziarnistego utrudniają identyfikację właściwego rozmiaru ziaren częściowo przesłoniętych przez inne ziarna oraz ziaren ułożonych ukośnie. Wyznaczanie wysokości ziaren na podstawie pomiaru długości cienia staje się w warunkach przemysłowych utrudnione przez szybki ruch taśmy przenośnika oraz przestrzenne ułożenie ziaren, często stykających się ze sobą. Metoda triangulacji laserowej w połączeniu z ruchem taśmy przenośnikowej umożliwia tworzenie trójwymiarowych map głębi. Zastosowanie metod triangulacji pasywnej (np. stereowizyjnych) jest utrudnione ze względu na niski kontrast obrazu czarnego węgla na czarnej taśmie przenośnika. Zmusza to do stosowania metod triangulacji aktywnej, bezpośrednio identyfikujących analizowany punkt obrazu. Duży kontrast przetwarzanych obrazów uzyskuje się za pomocą oświetlenia wiązką lasera. Dla jednoczesnej identyfikacji wysokości całego fragmentu strumienia materiału celowe jest zastosowanie lasera liniowego. Przedstawiono podstawowe zależności umożliwiające przeliczenie położenia punktów obrazu na przetworniku kamery na współrzędne w układzie rzeczywistym. Opisano stanowisko doświadczalne obejmujące laser liniowy, dwie kamery o rozdzielczości HD (2Mpix) oraz sterownik silników krokowych, przesuwających po szynach układ triangulacyjny nad taśmą przenośnika. Porównano uzyskane mapy głębi oraz obrazy fotograficzne. Mapy głębi znacznie lepiej opisują przestrzenne ułożenie ziaren oraz charakteryzują się mniejszym szumem wynikającym z odbicia światła od błyszczących fragmentów powierzchni ziaren. Pozwala to na identyfikację ziaren częściowo przesłoniętych przez inne ziarna oraz ziaren ułożonych ukośnie. Umożliwia to częściową eliminację lub kompensację zakłóceń wpływających na wynik analizy składu ziarnowego. Ze względu na możliwość przesłonięcia odbitej wiązki laserowej przez inne ziarna celowe jest zastosowanie układu dwóch kamer. Wyniki badań doświadczalnych potwierdziły użyteczność opisywanej metody dla węgla o niskim współczynniku odbicia światła. Szybkie wykrywanie zmian składu ziarnowego umożliwia optymalizację pracy złożonych układów technologicznych – zwłaszcza obejmujących wzbogacanie węgla w osadzarkach – prowadząc w ten sposób do lepszej stabilizacji parametrów jakościowych otrzymywanych produktów wzbogacania. Dodatkowym zastosowaniem opisywanej metody może być również pomiar objętości strumienia transportowanego materiału, co w połączeniu z sygnałami pomiarowymi z wagi taśmociągowej umożliwić może estymację gęstości nasypowej materiału ziarnistego. Mała złożoność przetwarzania sygnałów w metodzie triangulacji laserowej związana jest z wysokim kontrastem analizowanych obrazów oraz z wykorzystaniem nieskomplikowanych zależności trygonometrycznych.
PL
Impedancja ciała ludzkiego jest jednym z podstawowych parametrów decydujących o wartości prądu rażeniowego, a zatem i o patofizjologicznych skutkach porażenia. Badania takiej impedancji ciała muszą być jednak prowadzone w sposób zapewniający bezpieczeństwo osób badanych. Na podstawie badań laboratoryjnych został opracowany model impedancji umożliwiający badanie przepływu prądu rażeniowego w szerokim zakresie napięć. Wyniki badań mogą zostać wykorzystane do sprecyzowania oceny zagrożeń porażeniem śmiertelnym dla konkretnej osoby w określonych warunkach środowiskowych.
EN
The human body impedance is one of the main factors determining the value of the body current, and therefore the pathophysiological effects of its flow. Research on the body impedance – however – must be conducted in a manner that ensures the safety of the subjects. On the basis of laboratory tests there has been developed an impedance model for measuring the body current flow throughout a wide voltage range. These test results can be used to specify a lethal electric shock risk assessment for a particular person in certain environmental conditions.
PL
Analiza wizyjna może być bardzo użyteczna w ocenie stanu technicznego elementów obudowy szybowej oraz podszybi, zwłaszcza w przypadku szybów bez zainstalowanych maszyn wyciągowych (np. w przypadku szybów przekształconych w studnie głębinowe). Analiza geometrii strumienia wypływającej wody może stać się podstawą do oceny zjawisk i zagrożeń hydrostatycznych w takich obiektach – o czym mowa w artykule. Współczynniki skalujące są niezbędne przy przeliczaniu odległości wyznaczonych na obrazie (mierzonych w pikselach) na odległości rzeczywiste (mierzone w metrach lub centymetrach). Również do precyzyjnej identyfikacji pionowego położenia kamery – czyli właściwej lokalizacji obserwowanego obrazu – metodą korelacji wzajemnej celowy jest pomiar tej odległości i wykorzystanie w odpowiednich zależnościach kompensacyjnych.
EN
Video analysis can be very useful in the assessment of technical condition of the shaft's lining and shaft's bottom lining elements, especially shafts without installed hoisting machines (for instance, shafts converted into deep wells). The analysis of the geometry of the stream uf out flowing water can become the basis for the assessment of the phenomena of hydrostatic hazards in such facilities - referred to in the article. Scaling factors are necessary for the conversion of the distances denoted on the image (measured in pixels) into the actual distances (measured in meters or centimeters). The measurement of these distances and its use in appropriate compensation relationships is also purposeful for a precise identification of the vertical pusition of the camera - that is a proper localion of the image being observed - by the method of mutual correlation.
PL
Podano podstawowe zasady tworzenia schematów zastępczych do obliczania prądów zwarciowych maksymalnych oraz sposoby wyznaczania charakterystycznych prądów zwarciowych niezbędnych do doboru aparatury łączeniowej przy zastosowaniu zaleceń normy europejskiej oraz norm amerykańskich.
EN
The paper gives basic principles of creating equivalent circuit diagrams for calculating maximum fault currents as well as methods of determination characteristic fault currents that are needed for selecting switchgear, using recommendations of European standard and US standards.
PL
W referacie opisano wpływ przebiegu nagrzewania żył roboczych kabli lub przewodów oponowych prądem zwarciowym na wartość minimalnego prądu zwarciowego, a w konsekwencji na czułość nadprądowego zabezpieczenia zwarciowego. Opisano w sposób skrótowy zalecenia normalizacyjne z tego zakresu. Zwrócono uwagę na różnice między PN-G-42042:1998 oraz PN-EN 60909-0:2002 (U). Przedstawiono prosty przykład obliczeniowy ilustrujący te różnice. Zaproponowano uproszczone uwzględnienie nagrzewania przy obliczaniu mocy zwarciowej.
EN
The paper describes the impact of the cable conductor wires heating because of the short circuit current on the value of the minimum short-circuit current, and consequently on the sensitivity of the over-current fault protection. There have been described standard recommendations in this field. There have been highlighted the main differences between the national standard PN-G-42042: 1998 and European standard PN EN 60909-0:2002 (U). These differences have been illustrated by a simple calculation example. Heating impact should be taken into consideration (at least in the simplified manner) when calculating the short circuit power.
PL
W ostatnich latach coraz częściej w napędach górniczych wymagających dokładnej regulacji prędkości obrotowej stosuje się bezszczotkowe silniki prądu stałego (BLDC), wzbudzane za pomocą magnesów trwałych umieszczonych w wirniku. W tych silnikach rolę komutatora przejmuje falownik sterowany przez elektroniczne czujniki położenia wału. Zastosowanie maszyn BLDC powoduje powstanie nowych problemów. Jednym z nich jest niepewna praca czujników położenia wału, w których elementami przełączającymi są najczęściej hallotrony. W chwilach komutacji prądu, a także pod wpływem silnych zewnętrznych zakłóceń elektromagnetycznych czujniki mogą wysłać fałszywe impulsy sterujące, wskutek czego pojawiają się błędne przełączenia tranzystorów falownika. Aby napęd mógł pracować poprawnie, należy ograniczyć wpływ niepewności czujników hallotronowych na pracę maszyny. W tym celu stosuje się tzw. procedury debouncingu, pozwalające na przełączenie obwodu dopiero wtedy, kiedy upewnimy się, że wirnik istotnie obrócił się o założony kąt. Wprowadzają one pewne, niewielkie opóźnienie chwili komutacji tranzystorów. W artykule przedstawiono problemy związane z zastosowaniem procedur debouncingu w szybkobieżnych maszynach BLDC dużej mocy.
EN
Brushless DC motors (BLDC) are used more and more frequently used in mining drives which require accurate regulation of rotational speed. These motors are induced by means of permanent magnets placed in the rotor. The role of the commutator is taken over by an inverter which is controlled by electronic shaft position sensors. The use of BLDC generates some problems. One is the uncertain work of shaft position sensors in which the commuting elements are hall generators. During current commutation, and under the influence of strong external magnetic disturbances, the sensors may send false control impulses. As a result of that, there are false commutations of the inverter transistors. In order to have proper operations of the drive, it is necessary to reduce the impact of hall-generators uncertainty on the work of the machine. For this purpose the so called debouncing procedures are used. They allow to commute the circuit no sooner than it is certain that the rotor rotates by the defined angle. These procedures introduce some small delays of the transistors commutation moment. The article features the issues related to the use of debouncing procedures in high-speed high-power brushless motors (BLDC).
EN
In the currently used coal cleaning plants, coal concentrate quality is determined by on-line measurement of the concentrate ash content. The cleaning process in the jig is quite sensitive to the feed particle size distribution. For this reason, the on-line video analysis of feed particle size distribution enables faster (up to a few minutes) reaction of the control system to changes in grain size composition, resulting in the concentrate production with more time-stable qualitative parameters (ash content). As a result, it can lead to an increase in the production value. In this paper there has been made an attempt to assess the extent to which the on-line analysis of feed particle size distribution of the feed- to cleaning systems with one or two and three jigs can improve the cleaning efficiency.
PL
W obecnie istniejących zakładach wzbogacania węgla jakość węgla jest oceniania przez analizatory on-line zawartości popiołu. Proces wzbogacania w osadzarce jest wrażliwy na uziarnienie nadawy. Z tego powodu analiza video on-line rozkładu wielkości ziaren pozwala na szybszą (do kilku minut) reakcję systemu kontroli na zmiany wielkości ziaren, co w konsekwencji prowadzi do bardziej skoncentrowanej produkcji ze stabilniejszymi parametrami jakości (zawartości popiołu). Ostatecznie może to prowadzić do zwiększenia wartości produkcji. W artykule podjęto próbę oceny stopnia polepszenia się wydajności wzbogacania z wykorzystaniem analizy on-line wielkości ziaren nadawy dla jednej, dwu lub trzech osadzarek.
PL
Artykuł obejmuje porównanie dwóch różnych metod obliczania prądów zwarciowych maksymalnych, opartych o zalecenia norm IEC i IEEE/ANSI dotyczących obliczeń prądów zwarciowych niezbędnych do doboru aparatury łączeniowej w oddziałowych sieciach kopalnianych nn. W opracowaniu podano wzory wyznaczania impedancji zastępczych poszczególnych elementów obwodu zwarciowego oraz zasady obliczania charakterystycznych prądów zwarciowych, a także przedstawiono wyniki obliczeń sprawdzających dla przykładowej kopalnianej sieci oddziałowej.
EN
The article compares two different methods for calculating maximum short circuit currents, based on IEC and IEEE/ANSI standards which concern the calculation of short circuit currents indispensable to select switchgear in low-voltage local mining networks. The authors gave the formulas to determine equivalent impedance values of particular elements in the short circuit and presented the rules to calculate characteristic short circuit currents. Finally, the results of control calculations were presented for a sample local mining network.
EN
The paper describes design and operation of processor-based control system of two-machine driver with BLDC motor. This type of drive may be applied for example to mobile wheel robots, powered wheelchairs etc. Such drives require fast, four-quadrant and reversible controller, which allows for operation in All four quadrants of current-voltage co-ordinate system, making it possible to change over from driving mode to braking mode and to reverse rotational direction smoothly. The operation is directed by processor-based motor speed control system, consisting of standard controller block, measurement block and transistor converter. Transistor converter used here is built on the basis of three-phase inverter bridge structure with a single pair of complementary transistors. This type of structure makes possible simple transition from driving to kraking operation, without any additional switching manoeuvres. Currents and rotational emfs of motors are measured in the speed blocks; those quantities are represented by alternating waveforms. The principal measurement problem is to determine proper sign (negative or positive) of quantities indispensable to correct operation of control algorithms. This is important in drives where rotational direction changes as well as modes of operations (from driving to braking and vice versa for both rotational directions). The paper is supplemented by measured examples of currents and speeds occurring during operation of the drive. It is demonstrated that operations is smooth, without overshootings and jerks.
PL
W artykule opisano wybrane metody przetwarzania obrazu wykorzystywane w opracowywanym systemie wizyjnego monitoringu stanu technicznego obudowy szybowej. Przedstawiono ilościowe zależności między rozmiarami obiektu rzeczywistego a wielkością obrazu na przetworniku kamery cyfrowej. Opisano sposób homomorficznej korekcji niejednorodności oświetlenia oraz metody filtracji spękań i zarysowań stosowane do obrazów obudowy szybowej. Wyniki mogą zostać wykorzystane do tworzenia tzw. rzeczywistości rozszerzonej w istotny sposób ułatwiającej człowiekowi analizę sytuacji i podejmowanie decyzji.
EN
The article features selected methods of image processing used in the developed visual system for monitoring technical condition of the shaft lining. The authors presented quantitative dependencies between the size of a real object and the size of its image on a digital camera converter. The following methods were discussed: the method of homomorphic correction of uneven lightning, and the method of filtering the cracking lines and scratches used, both used for the images of the shaft lining. The results can be used to create the so called extended reality which makes it easier to analyze a situation and make a decision.
17
Content available remote Pomiary prądu i prędkości w układach sterowania wolnoobrotowych silników BLDC
EN
BLDC motors become more and more popular for direct drive systems without clutches and mechanical gearboxes. For small devices like mobile robots and wheelchairs they need to be low-speed motors. They need a proper control system, providing fast and accurate response to commands and disturbances. Usually they are equipped with cascade control systems with outer speed feedback control loop and inner current feedback control loop. These loops need fast and precise measurements of two input signals - speed and current values. The paper presents some practical experiences from design and laboratory tests of a low speed wheelchair drive. For low-speed motors period measurements fed directly from digital Hall sensors are much better than frequency measurements because they give much faster response. But they are very sensitive to the accuracy of Hall sensor displacement. The fastest reactions to speed changes can be achieved using a back EMF measurements with maximum value phase selection. The key to successful measurements is an application of low-pass analogue filters on the voltage inputs. Current measurements are heavily disturbed by strong pulse disturbances in transistor switching time instants. Much better accuracy can be achieved when the measurements are done in the middle of the PWM pulse. It can be achieved using a symmetrical modulation technique instead of the asymmetrical one. Additional hardware interrupt allows for precise readout synchronization.
18
Content available remote Analiza obrazu w zastosowaniu do oceny stanu obudowy szybów
PL
W artykule przedstawiono uwarunkowania komputerowego wspomagania procesów diagnostyki wizualnej wraz z parametryzacją obiektów w diagnostyce stanu technicznego obudowy szybowej. Proponowana metoda uwzględnia kryteria statyczne, oparte na analizie pojedynczego obrazu jak i kryteria dynamiczne, oparte na porównywaniu dwóch lub większej liczby obrazów tego samego fragmentu powierzchni obmurza szybowego, zarejestrowanych w różnym czasie.
EN
The article presents determinants of a computer aided processes of visual diagnosis together with the parameterization of objects in the diagnosis of technical condition of the shaft's lining. The proposed method takes into account static criteria, based on an analysis of a single image as well as dynamic criteria, based on comparing of two or more images of the same portion of the surface of the shaft's lining, recorded at different times.
PL
W obliczeniach elektromechanicznych napędów wysokowydajnych maszyn górniczych często niezbędna jest znajomość modelu matematycznego silnik napędowego. W artykule przedstawiono metodykę wyznaczania wartości elementów schematu zastępczego dla silników z wirnikiem dwuklatkowym. Przedstawiono wyniki przykładowych obliczeń dla silnika 500 kW, 3300 V.
EN
In the calculations of electromechanical drives of high-efficiency mining machines it is often indispensable to be familiar with a mathematic model of a driving motor. The article features the methodology to determine the values of the elements of an interim diagram for two-cage motors. The results of sample calculations were presented for a 500 KW and 3,300 V motor.
PL
W artykule przedstawiono problem wyznaczania udziałów poszczególnych klas ziarnowych w strumieniu materiału na podstawie parametrów teksturowych, bez konieczności dokonywania pełnej segmentacji obrazu z wyodrębnianiem granic poszczególnych ziaren. Podstawą obliczeń są wzorcowe parametry teksturowe (np. funkcja autokorelacji) wyznaczane w sposób doświadczalny. Zwrócono uwagę na konieczność redukcji liczby wymiarów funkcji (uśrednienie radialne), eliminację składowej stałej jasności obrazu oraz zastosowanie odpowiednich algorytmów rozwiązywania nadokreślonego układu równań, zapewniających nieujemność otrzymywanych rozwiązań. Przedstawiono obliczeniowe przykłady obrazów wzorcowych oraz analizy obrazu zawierającego wiele klas ziarnowych.
EN
The paper presents a problem of determining fractions of individual grain-size categories in a mass flow on the basis of texture parameters without any need for making a complete segmentation image including separation of individual grains. The standard texture parameters (e.g. autocorrelation function) determined experimentally is a basis for calculations. It has been paid attention to necessity to reduce a number of function sizes (radial averaging), to eliminate a constant component of image brightness, and to apply appropriate algorithms of solution of an overdetermined system of equations which provide for non-negative solutions to be gained. There have been presented the calculative examples of standard images and image analysis including many size grades.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.