Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 14

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The rapid analytical method was developed in response to increasing concern over the environmental impact of azoles (sterol biosynthesis inhibitors) and neonicotinoids (nicotinic acetylcholine receptor site). These chemicals are commonly used to protect fruit and vegetables crops against fungi and pests. Seven insecticides and twenty one fungicides commonly occurring in food industrial wastewater have been determined. For this purpose, active substances from two new pesticide classes were extracted and isolated by QuEChERS by addition of acetonitrile, buffering salts and chitin as a clean-up sorbent. The novelty of this procedure was one step sample preparation including extraction and removing of co-extracts in short time. Instrumental analysis was conducted by liquid chromatography coupled with mass spectrometry using multiple reaction monitoring. The limits of detection ranged from 0.002 to 0.005 μg·L-1 with satisfactory accuracy and precision The recoveries for the pesticides ranged from 81–103%, with high repeatability (n = 3, RSD ≤ 9%) and low LOQs (0.01 μg·L-1). Matrix effects calculated were less than 12% for all analyses. The method was applied to routine analysis of food industrial wastewater. Concerning the results, total pesticide levels in most cases were below 1 μg·L -1. The most significant pesticides in terms of concentration and frequency of detection were acetamiprid (0.07 μg· L-1); tebuconazole (1.2 μg· L-1) and thiacloprid (0.04 μg·L-1).
EN
Food safety is very important for consumers. Fruits, vegetables and cereals are not only the major source of vitamins, minerals, fibre and energy, but can also be a source of many pollutants posing health hazards. Pesticides found in food are just examples of harmful substances affecting food safety. The objective of this paper was to assess short-term health risks assessment based on the concentration of pesticide residues found in agricultural products collected from national food control systems during the period 2005–2013 at the Official Pesticide Residue Laboratory in Bialystok in frame of RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed) system. During nine-year testing, totally 2021 fruits, vegetables and cereals were sampled from the north-eastern and central part of Poland and analyzed by gas and liquid chromatography and spectroscopic technique for the presence of 188 active substances of pesticides. Contaminations were not detected in 65.3 % of samples, 31.9 % samples contained residues below the maximum residue levels (MRLs), while 2.8 % of tested samples exceeded MRLs. Among 81 RASFF notifications noted, the greatest number of irregularities concerned exceeding the values of MRL – 41, in 27 cases it was found that a pesticide was not used in accordance with the registration of plant protection product. The highest estimated values for short-term exposure were obtained for plum for the dimethoate, and in the group of toddlers it was 94.6 % ARfD (Acute Reference Dose), and in the adult group it was 23.3 % ARfD.
PL
Bezpieczeństwo żywności jest bardzo ważne dla konsumentów. Owoce, warzywa i zboża są nie tylko ważnym źródłem witamin, minerałów, błonnika i energii, ale również mogą być źródłem wielu zanieczyszczeń mogących stanowić ryzyko dla zdrowia. Pestycydy znajdujące się w żywności to tylko przykłady szkodliwych substancji wpływających na bezpieczeństwo żywności. Celem niniejszej pracy była ocena krótkoterminowego zagrożenia zdrowia na podstawie stężenia pozostałości pestycydów w płodach rolnych pobranych w ramach urzędowej kontroli w okresie 2005–2013 w ramach systemu RASFF (System Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach). W dziewięcioletnim okresie badań łącznie 2021 próbek owoców, warzyw i zbóż pobrano z północno-wschodniej i środkowej części Polski i analizowano pod kątem obecności 188 substancji czynnych pestycydów techniką chromatografii gazowej, cieczowej i spektrofotometryczną. Wolnych od zanieczyszczeń było 65,3 % próbek, 31,9 % próbek zawierało pozostałości poniżej, a w 2,8 % powyżej najwyższych dopuszczalnych poziomów (NDP). Spośród 81 powiadomień informacyjnych RASFF, najwięcej nieprawidłowości dotyczyło przekroczenia wartości NDP – 41, w 27 przypadkach stwierdzono, że pestycyd nie był używany zgodnie z rejestracją środka ochrony roślin. Najwyższe oszacowane wartości krótkotrwa łego narażenia zdrowia uzyskano dla śliwki dla dimetoatu, w grupie małych dzieci – 94,6 % ARfD (Ostra Dawka Referencyjna) i dorosłych – 23,3 % ARfD.
EN
Food from organic and conventional crops should retain sufficient nutritional value as well as a low content of substances which may pose a risk to health such as pesticide residues. The aim of the study was to determine and evaluate the residues of pesticides in raw berry fruits from organic and conventional crops from Podlasie region in Poland. The 141 samples of berry fruits from conventional crops and 61 samples of berry fruits from organic crops were collected in 2011: blackcurrant (57), redcurrant (26) and strawberry (119). The study included 160 pesticides, among which 28 were detected in the products of conventional crops, and 11 were found in the products from organic crops. During the study one detected the presence of substances whose use in plant protection is prohibited. Procymidone was found in 1 sample of blackcurrant. On the basis of conducted study a share of samples with multi-residues detected in the products was estimated: 21 % of the samples of organic crops contained from 2 to 5 residues, and 53 % of the samples of conventional crops contained from 2 to 9 residues. Because of the presence of residues of plant protection products in the organic products it is recommended to monitor food produced from these crops.
PL
Celem badań było określenie pozostałości pestycydów w świeżych owocach jagodowych z upraw ekologicznych i konwencjonalnych w województwie Podlaskim, Polska. Materiał do badań w 2011 r. stanowiło 141 próbek owoców jagodowych z upraw konwencjonalnych i 61 próbek z upraw ekologicznych, w tym: czarnej porzeczki (60), czerwonej porzeczki (25) i truskawek (119). Badaniami objęto 160 substancji aktywnych, z których 28 wykryto w produktach z upraw konwencjonalnych i 16 stwierdzono w produktach The Occurrence of Pesticides in Berry Fruits from Organic and Conventional Cultivation 1017 z upraw ekologicznych. Podczas badania wykryto obecność substancji, których stosowanie jako środków ochrony roślin jest zabronione. Do nich należy procymidon stwierdzony w 1 próbce porzeczki czarnej. Na podstawie przeprowadzonych badań oceniono udział próbek zawierających multipozostałości: od 2 do 5 pozostałości s.a. wykryto w 21,0 % produktów z upraw ekologicznych, a 53,0 % produktów z upraw konwencjonalnych zawierało od 2 do 9 pozostałości s.a. Ze względu na obecność pozostałości środków ochrony roślin w produktach ekologicznych zaleca się systematyczny monitoring żywności z tych upraw.
EN
Presented research concerns the evaluation of residues of synthetic pesticides in crops, depending on the system of production: conventional, integrated and organic. The study was conducted in 2005–2009 on 1134 samples of plant material derived from the four provinces: Lubelskie, Podlaskie, Warminsko-Mazurskie and Mazowieckie. The 123 active substances of pesticides were searched in the plant material. This research has been shown that in the samples of fruit produced in the integrated system percentage of samples with residues below the maximum residue levels (MRL) is larger (55 %) than in the samples from conventional production (28 %), and less with above MRL (3 %). The pesticide residues were also detected in 8 % in samples of fruits and vegetables from organic production.
PL
Przedstawione badania dotyczą oceny pozostałości środków ochrony roślin w płodach rolnych wyprodukowanych w systemie konwencjonalnym, integrowanym i ekologicznym. W latach 2005–2009 przeprowadzono analizy 1134 próbek materiału roślinnego, pochodzących z czterech województw: lubelskiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego. W materiale roślinnym poszukiwano 123 substancji aktywnych pestycydów. W badaniach wykazano, że w próbkach owoców produkowanych w systemie integrowanym próbki z pozostałościami poniżej najwyższego dopuszczalnego poziomu mają większy udział (55 %) niż w próbkach z produkcji konwencjonalnej (28 %), a nieznacznie mniejszy z przekroczeniami NDP (3 %). Pozostałości pestycydów wykryto również w 8 % próbek owoców i warzyw z produkcji ekologicznej.
PL
W latach 2004-2010 w ramach urzędowych badań kontrolnych oceniano 957 próbek, w których analizowano w zależności od roku pozostałości od 96 do 175 substancji aktywnych środków ochrony roślin i ich metabolitów. Próbki do badań pobierali próbobiorcy 7 jednostek certyfikujących w rolnictwie ekologicznym. Próbki badano w laboratoriach Instytutu ochrony Roślin - Państwowego Instytutu Badawczego (IOR-PIB) w Białymstoku, Poznaniu i Rzeszowie. Pozostałości niedozwolonych środków ochrony roślin stwierdzono w 61 próbkach, to jest w 6,4% badanych próbek. Wykryto pozostałości 11 insektycydów (alfa-cypermetryna, bifentryna, chloropiryfos, cypermetryna, DDT, diazynon, dimetoat, endosulfan, fenitrotion, lindan, pirymifos metylowy) i 15 fungicydów (azoksystrobina, chlorotalonil, cyprodynil, dichlofluanid, difenokonazol, dimetomorf, ditiokarbaminiany, fenheksamid, flusilazol, kaptan, pirymetanil, procymidon, tebukonazol, tetrakonazol, tolilofluanid). Wyniki przesyłano do jednostek certyfikujących w rolnictwie ekologicznym, które podejmowały odpowiednie decyzje. Wyniki próbek zawierających pozostałości środków ochrony roślin przesyłano również do Głównego Inspektoratu Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.
EN
During 2004-2010 in the framework of the official testing, 957 samples were analyzed for residues, depending on the year, 96-175 pesticide active substances and their metabolites. Samples were collected by sampling officers of 7 certification bodies for organic farming. Samples were tested in the laboratories of the Institute of Plant Protection - National Research Institute (IPP-NRI) in Bialystok, Poznań and Rzeszów. Illegal residues of plant protection products were found in 61 samples, that is, 6.4% of samples tested. There were detected residues of 11 insecticides (alpha-cypermethrin, bifenthrin, chlorpyrifos, cypermethrin, DDT, diazinon, dimethoate, endosulfan, fenitrothion, lindane, methyl pirymifos) and 15 fungicides (azoxystrobin, chlorothalonil, cyprodinil, dichlofluanid difenoconazole, dimethomorph, dithiocarbamates, fenhexamid, flusilazole, captan, pyrimethanil, procymidone, tebuconazole, tetraconazole, tolylfluanid). Results were sent to the certification bodies for organic farming, which have taken the appropriate decisions. Results of samples containing pesticide residues were also forwarded to the Chief Inspectorate of Agricultural and Food Quality Inspection.
EN
The studies included 20 herbicides, 47 insecticides and 25 fungicides popularly used in plants protection. The levels of 15 pesticides: organochlorine (OCPs), organophosphorous (OPPs) and herbicides (H), in wells water in Podlasie Region in Poland were investigated to evaluate their potential pollution and risks. The analysis of all pesticides extracted by solid phase extract were performed using Agilent gas chromatograph coupled with dual system detection: electron capture and nitrogen phosphorous detector and Waters liquid chromatograph with photodiode array detector. Water samples have been collected seasonally from thirty wells for a period of 2 year (2009 - 2010). Results obtained confirm the presence of pesticide residues representing different chemical and biological activity classes in the wells waters. The most commonly encountered OPPs in water were: chlorpyrifos, diazinone, dimethoate and fenitrothion, among the herbicides: atrazine, MCPA and li-nuron and one fungicide - captan. Also, organochlorine pesticide residues in wells water were detected: p,p'-DDD, and o -HCH.The highest concentration was quantified for atrazine and simazine (2.23 /
PL
Próbki wody pobierano sezonowo z trzydziestu studni w ciągu 2 lat (2009 - 2010). Badaniami objęto 20 substancji aktywnych herbicydów, 47 insektycydów oraz 25 fungicydów powszechnie stosowanych w ochronie roślin. Wszystkie pestycydy wyizolowano techniką ekstrakcji do fazy stałej i oznaczono na chromatografie gazowym w dualnym systemie detekcji z wykorzystaniem detektorów wychwytu elektronów i azotowo-fosforowego oraz chromatografu cieczowego z detektorem fotodiodowym. Uzyskane wyniki potwierdzają obecność w wodach studzienicznych pozostałości pestycydów z różnych klas chemicznych i biologicznej aktywności. Najczęściej stwierdzano pozostałości pestycydów fosforoorganicznych: chloropiryfos, diazinon, dimetoat i fenitrotion, wśród herbicydów: atrazynę, MCPA i linuron oraz jeden fungicyd - kaptan. Sporadycznie odnotowano pestycydy chloroorganiczne, produkty degradacji DDT oraz lindan (y-HCH). Najwyższe stężenia stwierdzono dla atrazyny i syma-zyny (2,23 /
7
Content available remote Pesticide residues in apples (2005-2010)
EN
Fruit and vegetables constitute an essential part of human diet and that is why they should be “safe”. Chemical contaminants of plant origin in food, including the pesticide residues, are defined as critical differentiators of quality and food safety. Pesticide residues are found in fruits, vegetables, cereals and herbs chemically protected at low concentrations, but they are one of the elements that affect the quality of healthcare. The aim of this study was to assess the pesticide residues in apples from the north-eastern Poland (Lubelskie, Podlaskie and Warmińsko-Mazurskie provinces) and get an answer whether any contamination in fruit from the region is similar to that in other countries and whether it can lead to exposure of consumer’s health. Also assessed compliance of used pesticides with applicable law and found residues were compared with the Maximum Residue Levels (MRLs). The study showed that 59% of the samples of apples from the north-eastern Poland contain pesticide residues below the MRL, and 7% above the limits. The estimated dietary intake has shown the chronic dietary exposure of the most vulnerable groups -children and adults to the pesticide residues in Polish apples was relatively low and does not constitute a health risk to. The results show that apples from north-eastern Poland are safe.
PL
Żywność pochodzenia roślinnego, stanowiąca niezbędny element diety człowieka, powinna być bezpieczna. Zanieczyszczenia chemiczne w żywności pochodzenia roślinnego, w tym pozostałości środków ochrony roślin, są określane jako krytyczne wyróżniki jakości i bezpieczeństwa żywności. Pozostałości środków ochrony roślin występują w owocach, warzywach, zbożach czy ziołach chronionych chemicznie w niewielkich stężeniach, ale są też jednym z elementów mogących mieć wpływ na jakość zdrowotną. Celem pracy była ocena występowania pozostałości pestycydów w jabłkach pobranych w ramach urzędowej kontroli z północno-wschodniej Polski (lubelskie, podlaskie, warmińsko-mazurskie) w latach 2005-2010 oraz uzyskanie odpowiedzi, czy te zanieczyszczenia mogą powodować narażenie zdrowia konsumentów. Ponadto oceniono prawidłowość stosowania środków ochrony roślin z obowiązującymi przepisami prawa oraz dokonano porównania oznaczonych stężeń z najwyższymi dopuszczalnymi poziomami (NDP) w Polsce i UE. Przeprowadzone badania wykazały, że 59% próbek jabłek pochodzących z północno-wschodniej Polski zawiera pozostałości środków ochrony roślin poniżej NDP, a 7% powyżej granicznych limitów. Oszacowane narażenie zdrowia konsumentów na znalezione pozostałości jest jednak znikome i nie stanowi zagrożenia najbardziej wrażliwej grupy zarówno dzieci, jak i dorosłych.
EN
Maximum residue levels of pesticides (MRL), as obligatory normative values appeared in the Polish food-legislation in 1993. Among at present obligatory values (MRL) one differentiates values implemented from Instructions of the European Union and so called national MRL (the Order of The Minister of Health from the day 16 May 2007). One of control systems of pesticides residues in crops is planned official inspection of pesticides residues on the stage of the primary vegetable production of foodstuffs. The present food on the market can contain residues of pesticides on level not to higher than obligatory values MRL. In the chance of the offence MRL follows the notification to Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF). The aim of work was the estimate short- and long-term exposure of consumers to the pesticide residues from fruits and vegetables (together 32 crops) proceeding from North-Eastern Poland. Data concerning estimations of the risk one received on the ground findings of led official inspection in years 2005, 2006, 2007 in North-Eastern Poland. The Pesticide Residue Laboratory in Białystok estimated intake pesticide residues by consumers for two age groups, ie small children (the mass of the body to 14 kg) and adult, using to this end new models of the British Pesticides Safety Directorate. Obtained results show that the long-term exposure is low enough. For adult it does not top 10 %, and for children is lower than 40 % values of acceptable daily intake (ADI). An acute exposure was calculated only for compounds exceeding MRL. The estimating short-term exposure in the chance adult imperceptibly tops 60 %, instead in the case of children does not exceed 80 % acute reference dose (ADI). The results show that fruit and vegetables proceeding from North-Eastern Poland are safe for children and adult consumers in long - as well as in short-term nutrition.
PL
Najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości pestycydów (NDP) w środkach spożywczych, jako obowiązujące wartości normatywne ukazały się w polskim ustawodawstwie dotyczących żywności w 1993 r. Wśród obecnie obowiązujących wartości NDP rozróżnia się wartości implementowane z Dyrektyw Unii Europejskiej (MRL) oraz tzw. narodowe NDP (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 maja 2007 r. DzU nr 119, póz. 817). Jednym z systemów kontroli pozostałości pestycydów w płodach rolnych jest urzędowy monitoring na etapie pierwotnej produkcji rolnej żywności pochodzenia roślinnego. Żywność obecna na rynku może zawierać pozostałości pestycydów na poziomie nie wyższym niż obowiązujące wartości NDP. W przypadku przekroczenia NDP następuje zgłoszenie do Systemu Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznych Produktach Żywnościowych i Środkach Żywienia Zwierząt (RASFF). Celem badań była ocena krótko- i długoterminowego pobrania pozostałości pestycydów z owoców i warzyw (łącznic 32 uprawy) pochodzących z północno-wschodniej Polski. Do oceny ryzyka wykorzystano dane uzyskane z urzędowej kontroli w zakresie pozostałości pestycydów w owocach i warzywach w latach 2005-2007 w północno-wschodniej Polsce. Laboratorium Badania Pozostałości Środków Ochrony Roślin 1OR w Białymstoku oceniło pobranie pozostałości pestycydów przez konsumentów dla dwóch grup wiekowych, tj. małych dzieci (masa ciała do 14 kg) i dorosłych, wykorzystując do tego celu nowe modele brytyjskiego Urzędu Bezpieczeństwa Pestycydów. Uzyskane wyniki wskazują, iż długoterminowe narażenie jest dość małe. Dla dorosłych nie przewyższa 10 %, a dla dzieci jest mniejsze niż 40 % wartości bezpiecznego dziennego pobrania (ADI - Acceptable Daily Intake). Narażenie jednorazowe wyznaczono dla przypadków, w których stwierdzono przekroczenia najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości (NDP) lub zastosowanie zabronionych preparatów. Oceniono narażenie krótkoterminowe w przypadku dorosłych było nieznacznie większe od 60 %, natomiast w przypadku dzieci nie przekraczało 80% ostrej dawki referencyjnej (ARfD - Acute Reference Dose). Przeprowadzone badania wykazały, że owoce i warzywa pochodzące z północno-wschodniej Polski są bezpieczne dla dzieci i dorosłych konsumentów zarówno w trakcie krótkoterminowego pobrania pestycydu z żywnością, jak i w drugim okresie spożycia.
EN
The aim of this study was to investigate the DDT, organochlorine and linuron pesticide residues in agricultural products and herbs from North-Eastern Poland in 2000-2007. Total analyzed 3399 samples: field vegetables, greenhouse vegetables, fruit, field crops and herbs. The determination of 20 active substances: DDT (p,p'-DDT, o,p'-DDT, p,p'-DDE, p,p'-DDD), aldrin, dicofol, dieldrin, endosulfan (alfa, beta, sulfate), endrin, HCH (alfa-HCH, beta-HCH, gamma-HCH and delta-HCH), heptachlor, heptachlor epoxide(endo, exo), metoxychlor and linuron was carried by gas chromatography with selective detectors: EC and NP. Pesticide residues of linuron were detected only in carrot samples; DDT and metabolites of degradation in carrots, parsiey, wheat, and flower of mallow, endosulfan in black curry and mushrooms; dicofol only in flower of mallow; lindan in parsley and wheat. Aldrin, heptachlor and metoxychlor were not found in any sample. Evaluation of detected contamination was carried out on the basis of appropriate regulation of Minister of Health on maximum residue limits (MRLs) in foodstuffs, on the basis of the register of biological substances in Poland and on the basis of EU directives. Violations of MRLs were found in the case of endosulfan, degradation products of DDT, dieldrin, lindan, dicofol and linuron in small percent. After estimating long and short term risk of exposure to these compounds, it has been stated that food from North-Eastern Poland is safe considering the presence of organochlorine pesticides, and detection of pesticide residues was incidental.
PL
Celem badań była ocena poziomu skażeń płodów rolnych oraz surowców zielarskich pochodzących z północno-wschodniej Polski pod kątem obecności linuronu, DDT i związków chloroorganicznych. W latach 2000-2007 w Laboratorium BPŚOR w Białymstoku przebadano ponad 3000 próbek. Badane asortymenty to: warzywa spod osłon, płody rolne, owoce, surowce zielarskie. Oznaczenia 20 substancji aktywnych: czterech izomerów DDT (p, p'-DDT, p,p'-DDT, p,p'-DDE, p,p'-DOD), aldryny, dikofolu, dieldryny, endosulfanu(ot, p, siarczanu), endryny, czterech izomerów HCH (alfa-HCH, beta-HCH, gamma-HCH i delta-HCH), heptachloru, heptachloru epoksydu(endo, exo), metoksychloru i linuronu wykonano metodą chromatografii gazowej z zastosowaniem specyficznego mikrodetektora EC. Pozostałości linuronu stwierdzono w uprawie marchwi, DDT i produkty rozkładu w marchwi, pietruszce, pszenicy, kwiecie ślazu, endosulfan w porzeczce czarnej i jagodzie, dikofol - w kwiecie ślazu, lindan w pietruszce i pszenicy, a dieldryne. w marchwi. Ocenę wykrywanych skażeń prowadzono zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie największych dopuszczalnych pozostałości w środkach spożywczych, rejestrem substancji biologicznych w Polsce oraz zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej. Przekroczenia największych dopuszczalnych poziomów (NDP) stwierdzono w przypadku endosulfanu, produktów rozkładu DDT, dieldryny, dikofolu, lindanu i linuronu w niewielkim procencie. Po ocenie krótko-i długoterminowego ryzyka narażenia ludności na te związki stwierdzono, iż żywność pochodząca z Podlasia jest bezpieczna pod kątem obecności pestycydów chloroorganicznych, a stwierdzone obecności tych związków są incydentalne.
EN
Determination of pesticides residues in oilseed rape is becoming a very important and challenging issue. This paper compares two methods for determination of acaricides, insecticides, herbicides, and fungicides in rape by gas chromatography (GC). Residual pesticides were extracted from oil using two procedures: matrix solid phase dispersion (MSPD) with florisil as a sorbent and liquid-liquid extraction (LLE) with hexane as a solvents. Both methods were followed by a clean-up step comprising solid phase extraction (SPE) on a C|B cartridge. Advantages and disadvantages of both approaches were discussed. Pesticides were quantified by gas chromatography with a dual system detection - electron capture (EC) and nitrogen-phosphorus (NP) detectors, depending on sensitivity towards each compound. MSPD has found particular application in determination of 99 pesticide residues of different physicochemical properties in rape samples. Thus, it was recognized as a multi-method applicable simultaneously to a large number of pesticides. Recovery studies were performed at different fortification levels. Average recoveries achieved in MSPD varied from 70 to 110% for most pesticides. Precision, expressed as relative standard deviation (RSD), ranged from 1 to 10%. Limits of quantification were in the range of 0.01-0.05 mg kg-1. Results obtained by both procedures were compared. MSPD showed higher recoveries and sensitivity than LLE for most pesticides. MSPD was easier to per form, faster, and allowed for reducing matrix interferences.
PL
Oznaczanie pozostałości pestycydów w roślinach o wysokiej zawartości tłuszczu jest niezwykle trudnym i ważnym zadaniem. W artykule porównano dwie techniki izolacji pestycydów z rzepaku. Pozostałości ekstrahowano wykorzystując rozproszenie matrycy na fazie stałej z zastosowaniem florisilu jako adsorbentu lub ekstrakcję ciecz-ciecz (LLE) w układzie heksan-acetonitryl. Zastosowano wspólny etap oczyszczania na kolumienkach SPE C|g. Pestycydy oznaczono ilościowo z wykorzystaniem chromatografu gazowego wyposażonego i w detektory: wychwytu elektronów (EC) i azotowo-fosforowy (NP). Porównując obydwie techniki stwierdzono, że MSPD charakteryzuje się lepszymi parametrami walidacyjnymi niż LLE. Średnie wartości odzysków dla MSPD większości pestycydów mieściły się w zakresie 70-110%, a granice oznaczalności w zakresie 0,01-0,05 mg kg-1. Technika MSPD znalazła praktyczne zastosowanie w oznaczaniu 99 pestycydów o różnych właściwościach fizyko-chemicznych i biologicznych (akarycydy, insektycydy, herbicydy i fungicydy) w próbkach rzepaku. Wielopozostałościowa technika MSPD jest łatwiejsza, szybsza i tańsza w wykonaniu analiz niż technika LLE.
EN
The official program of pesticide residue monitoring in farm produce encompasses fruits, vegetables, grains of cereals and seeds of rape from conventional and integrated production. In 2005-2007 in North-Eastern Poland, 16 integrated crops (352 samples) and 23 conventional crops (322 samples) were monitored. Pesticide residues were found both in products from conventional and integrated production systems. There were mainly found fungicide residue (dithiocarbamate fungicides, procymidone, captan, tolylf1uanid, carbendazim) and, in lesser extent, insecticide residue (fenitrothion, chlorpyrifos). Fungicide content (carbendazim, piryrnethanil, procymidon) visibly exceeded the maximum residues levels (MRL) more often than remaining pesticides. Fungicides (carbendazim, tolylfluanid, endosulfan) occurred in studied farm produce as active substances that could not be applied on given crops.
PL
Program urzędowej kontroli pozostałości pestycydów w płodach rolnych objął owoce, warzywa oraz ziarno zbóż i nasiona rzepaku pochodzące z produkcji konwencjonalnej oraz integrowanej. W latach 2005-2007 w północno-wschodniej Polsce kontroli poddano 16 upraw prowadzonych metodami integrowanymi (352 próbki) i 23 uprawy prowadzone metodami konwencjonalnymi (322 próbki). Pozostałości pestycydów wykryto zarówno w produktach pochodzących z produkcji konwencjonalnej, jak i integrowanej. Wykryto przede wszystkim pozostałości fungicydów (fungicydy ditiokarbaminianowe, procymidon, kaptan, tolitluanid, karbendazym), a w mniejszym stopniu insektycydów (fenitrotion, chloropiryfos). Zawartość fungicydów (karbendazym, pirymetanil, procymidon) częściej niż pozostałych pestycydów, wyraźnie prze. wyższały największe dopuszczalne poziomy (NDP). Fungicydy (karbendazym, tolitluand, endosulfan) występowały jako substancje aktywne niedozwolone do stosowania na dane uprawy.
EN
Our knowledge about emission of volatile organic compounds (VOCs) from Siberian forest and southern European taiga is still insufficient. Thus, in the frames of Terrestrial Carbon Observation System project we have performed a series of measurements during summer 2004. The aim of our research was to understand biogenic fluxes, vertical exchange, and atmospheric transport of VOCs. In this paper we have described the measurement of the atmospheric mixing ratio of different VOCs above the forest canopy and at different altitudes in Fyodorovskoje (southern part of European taiga, 400 km from Moscow) and near Zotino (central Siberia, 700 km to the north of Krasnoyarsk). In both probing sites, isoprene and ct-pinene were the main components measured above the forest canopy. In Fyodorovskoje and Zotino, the most abundant monoterpenes found at higher altitudes (> 300 m above sea level) were ct-pinene and p-cymene, respectively. Concentration of isoprene in both probing sites was about 1 ppb. In determinations of VOCs, GC-MS and GC-FID with thermal desorption were utilised. These belong to the most widespread method for analysis of VOCs. The data obtained in these studies will be used for modeling atmospheric distribution of VOC species over central Siberian forest and the southern part of European taiga.
PL
Wiedza na temat emisji lotnych związków organicznych (LZO) z lasów Syberii oraz południowej części europejskiej tajgi jest wciąż niewystarczająca. W ramach projektu Terrestrial Carbon Observation System prowadziliśmy pomiary stężeń LZO w lecie 2004 roku. Celem naszych badań było uzyskanie danych, które pozwoliłyby na określenie strumieni biogenicznych, wymiany w płaszczyźnie pionowej oraz transportu atmosferycznych LZO. Mierzyliśmy zawartości atmosferyczne różnych ŁZO ponad sklepieniem lasu oraz na różnych wysokościach w Fyodorovskoje (południowa część tajgi europejskiej, ok. 400 km od Moskwy) i w pobliżu Zotino (centralna Syberia, 700 km na północ od Krasnojarska). Głównymi związkami występującymi tuż ponad sklepieniem lasu zarówno w Fyodorovskoje jak i w Zotino były izopren i a-pinen. Głównym monoterpenem występującym w wyższych partiach atmosfery (> 300 m n.p.m.) w Fyodorovskoje był a-pinen, a w Zotino p-cymen. Stężenie izoprenu w próbkach powietrza pobranych podczas lotów samolotem wynosiło około l ppb zarówno w pobliżu Zotino jak i w Fyodorovskoje. W badaniu LZO użyto GC-MS, oraz GC-FID z termiczną desorbcją. Są to jedne z najpowszechniej stosowanych technik w analizie LZO. Otrzymane dane zostaną wykorzystane w modelowaniu atmosferycznej dystrybucji LZO ponad lasami centralnej Syberii i południowej części tajgi europejskiej.
EN
The aim of presented research was to evaluate the quality and determine the concentrations of pesticide residues in plant material harvested in 2005 in North-Eastern Poland that is typically agricultural region. Twenty-three plantations including 40--60 of active substances determined were subjected to the control. In total, 273 samples from North-Eastern Poland were studied (76 - Warmia-Mazury province, 56 Pod-lasie province, 79 - Mazowsze province, and 62 - Lublin province), including 68.9 % of fruits, 18.6 % of field-cultivated vegetables, 9.2 % of crops, and 3.3 % of vegetables cultivated under coverage. Gas chromatograph systems provided with specific EC detectors for organic phosphorus and nitrogen compounds residues determination were applied for analyses. Gas chromatography coupled with mass spec-trometry as well as VIS spectrophotometry for dithiocarbamate fungicides residues determination was used to confirm achieved results. The analytical methods were mainly based on matrix solid-phase dis-persion (MSPD) and liquid-liquid extraction. The pesticide residues exceeding MRL were identified in 1.5 % of fruit and covered vegetable samples. A single sample contained the active substance of a preparation applied against its purposes. Residues not exceeding MRL were found in 47 % of fruit, 8 % of field-cultivated vegetables and 25 % covered vegetable samples. No residue exceeding permissible levels was detceted in studied cereals. Most often, the pesticide residues were present in following fruit samples: cherry - captane; apple - pyrimethanile, pyrimicarb, capatane, dithiocarbamates, and tolifluanide; black currant - bupyrimate, and fenitrition; raspberry - procymidone; strawberry - iprodione, and fenhexamide; in vegetables: ground cucumber - chlorothalonil; paprika and lettuce under cover - procymidone and diasinone.
PL
Jednym z najważniejszych elementów ochrony zdrowia człowieka przed niepożądanymi skutkami stosowania środków ochrony roślin w praktyce rolniczej jest urzędowa kontrola ich pozostałości. Celem prezentowanych badań było określenie poziomu stężeń pozostałości środków ochrony roślin w materiale roślinnym pobranym z upraw Polski Północno-Wschodniej, będącej rejonem typowo rolniczym. W ra-mach kontroli w 2005 r. w tym rejonie badaniami objęto 23 uprawy, w których oznaczano od 40 do 60 substancji aktywnych. Pobrano i przeanalizowano 273 próbek (z województw: warmińsko-mazurskiego 76 próbek, podlaskiego 56 próbek, mazowieckiego 79 próbek, lubelskiego 62 próbki), z czego 68,9 % stanowiły owoce, 18,6 % warzywa gruntowe, 9,2 % uprawy rolnicze i 3,3 % warzywa uprawiane pod osłonami. Do badań analitycznych wykorzystano chromatografy gazowe ze specyficznymi detektorami EC do oznaczania pozostałości związków fosforoorganicznych oraz zawierających połączenia azotowe. Jako technikę potwierdzającą stosowano chromatografię gazową ze spektrometrią mas oraz technikę uzupełniającą spektrofotometrię w zakresie widzialnym do oznaczania pozostałości fungicydów ditiokarbaminianowych. Stosowane metody analityczne opierały się głównie na rozproszeniu na matrycy stałej (M SPD) oraz ekstrakcji ciecz-ciecz. Pozostałości pestycydów przekraczające NDP wykryto w 1,1 % próbek owoców (jabłka). W 25 % wszystkich badanych próbek w tym: 47 % próbek owoców, 8 % warzyw oraz 19 % warzyw spod osłon, stwierdzono pozostałości nie przekraczające NDP. W kontrolowanych zbożach nie stwierdzono pozostałości pestycydów przewyższających poziomy dopuszczalne. Pozostałości występowały najpowszechniej w próbkach owoców: w wiśniach - kaptan, w jabłkach - pirymetani1, pirymikarb, kaptan, ditiokarbami-nainy, tolifluanid, w porzeczkach czarnych - bupirymat, fenitrition, w malinach - procymidon, w tru-skawkach iprodion, fenheksamid, następnie w warzywach spod osłon: w papryce - procymidon i diazinon, a rzadziej w warzywach gruntowych: w ogórku gruntowym - chlorotalonil.
EN
The crystal structure of 1,2,5-trimethoxy-3-(1-propenyl)benzene (D) and 1,3,5-trimethoxy-2-(1-propenyl)benzene (F) have been determined by X-ray diffraction methods. The compounds crystalize in the monoclinic system, space group P2-1/c for (D) with a=8.173(2), b=11.725(2), c=12.275(2) A, beta=102.48(3) degree, V=1148.5(4) A(3), and P2-1/n for (F) with a=7.433(1), b=18.225(4), c=8.854(2) A, beta=108.51(3) degree, V=1137.4(4) A(3). Both, (D) and (F), carry E-propenyl side chains. The double bond lenghts observed in the propenyl groups of the compounds examined (1.307(3) and 1.281(4) A) deviate from the expected value (ca. 1.34 A). The angular deformation parameters were used in the analysis of the deformations of angles in the benzene ring. The existence of intra- and intermolecular C-H....0 hydrogen bonds was observed.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.