Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono problematykę bezpieczeństwa maszyn w kontekście obowiązujących przepisów prawnych i norm międzynarodowych oraz komputerowo wspomagane metody przeprowadzania oceny zgodności i szacowania ryzyka. Na podstawie literatury oraz norm zostały za prezentowane najczęściej stosowane współczynniki oraz metody szacowania bezpieczeństwa. Następnie na przykładzie z praktyki przemysłowej autora została zaprezentowana metoda szacowania ryzyka z wykorzystaniem metod wspomaganych komputerowo. Do przeprowadzenia oceny zgodności autor wykorzystał oprogramowanie SISTEMA niemieckiego instytutu IFA [10]. Prezentowany przykład pokazuje możliwości zautomatyzowanie procedury obliczeniowej, przyspieszenia procesu oceny ryzyka oraz zmniejsza możliwość popełnienie błędu podczas projektowania układów związanych z bezpieczeństwem maszyn i urządzeń. Dodatkowym atutem metod komputerowych jest łatwość skalowania na większe i bardziej złożone układy.
EN
The paper present aspect of machine safety in addition to current legal regulations and international standards and computer aided method of risk analysis. Based on literate and international standards paper author presents most common factors and method of safety estimation. Next, based on author industry experience, computer aided risk analysis has been present. To proceed conformity assessment author used SISTEMA software developed by German institute IFA [10]. The example shown shows simplify calculation method of risk analysis and decrees level of mistake during to designee of machine safety component. Another advantages of computer aided method is simplify to scale it to the more complex system.
PL
W artykule przedstawiono metodę oceny bezpieczeństwa maszyn polegajacą na obliczaniu poziomu nienaruszalności bezpieczeństwa SIL (ang. Safety Integrity Level). Problematyka bezpieczeństwa maszyn została przedstawiona w kontekście obowiazujących przepisów prawnych i norm międzynarodowych. Na podstawie literatury oraz norm zostały zaprezentowane metody określania poziomu nienaruszalności bezpieczeństwa, miary ilościowe i jakościowe używane w ramach normy PN-EN 62061 oraz podstawowe pojęcia związane z wymaganiami funkcjonalnymi. Dodatkowo przedstawiono zależność między poziomem nienaruszalności bezpieczeństwa SIL a poziomem zapewnienia bezpieczeństwa PL. Artykuł jest kontynuacja poprzedniej publikacji autora dotyczacej bezpieczeństwa maszyn [1].
EN
The article presents a method for determining machine safety by calculating the safety integrity level (SIL). Problems of machine safety were presented in the context of applicable legal regulations and international standards. On the basis of the literature and standards, methods for determining the safety integrity level, quantitative measures used within the PN-EN 62061 standard and basic concepts related to functional requirements have been presented. In addition, the author compares the method of determining the SIL level from the PL level of safety assurance. The article is a continuation of the author's previous publication on machine safety [8].
EN
The paper describes the application of a simulation environment (Tecnomatix Plant Simulation) for solving a real manufacturing problem. The studied case consisted in rebalancing the production line with a specified number of operators on the line. The first stage of the study involved determination of the production cycle and key performance indicators. The production system was then divided into work cells. After that, proposed design assump-tions were verified via a simulation model.
4
Content available Translator G-codu na język robota Kawasaki
PL
W artykule opracowano translator znormalizowanego języka zapisu poleceń dla urządzeń CNC (G-Code) do języka AS obsługiwanego przez roboty firmy Kawasaki. W tym celu powstał program komputerowy przekształcający komendy zapisane w standardzie G-codu na kod w języku AS. Program translacji został napisany w języku Python. Walidacja translatora polegała na testach z wykorzystaniem robota Kawasaki RS003N. Program grawerowania powierzchni został przekształcony na kod w języku AS. Proces grawerowania został zasymulowany i zrealizowany z wykorzystaniem robota.
EN
The article presents a standardized language translator, write commands for the CNC machines (G-code) to the language supported by the Kawasaki robots (AS language). For this purpose, a computer program converting G-code commands into AS code was developed. The translation program was written in Python. The translator's validation consisted of tests using the Kawasaki RS003N robot. The surface engraving program has been converted to AS code. The engraving process was simulated and executed using a robot.
PL
W artykule przedstawiono zaprojektowany oraz wykonany system wizyjny do aplikacji pick and place zgodny z kontrolerem robota Kawasaki. Aplikacja polega na wykonaniu zdjęcia przestrzeni w której znajdują się losowo rozłożone elementy do paletyzacji. Algorytm systemu wizyjnego (przygotowany w środowisku Adaptive Vision) określa współrzędne rozważanych elementów. Aplikacja napisana w języku Python ma na celu komunikację systemu wizyjnego z kontrolerem Kawasaki po interfejsie TCP/IP. Kontroler robota odpowiada za wykonanie operacji pobrania detali i paletyzacji oraz komunikację z komputerem PC. Wymiana informacji odbywa się po standardowych wejściach/wyjściach IO (wykorzystując protokół TCP/IP). Dzięki opracowaniu własnego interfejsu komunikacji autorom pracy udało się uzyskać kompatybilność między niezależnie działającym algorytmem systemu wizyjnego realizowanym na komputerze klasy PC a kontrolerem robota. Dodatkowo przygotowany przez autorów program typu pick’n’place oraz algorytm systemu wizyjnego cechują się dużym poziomem uniwersalności. Zastosowanie tej metody umożliwia wykorzystania technik wizyjnych i połączenie ich z niezależnie sterowanym robotem przy relatywnie niskiej cenie.
EN
The article presents designed and manufactured vision system for pick and place applications compatible with the robot controller Kawasaki. The application procedure made a picture of the space in which are randomly distributed elements to palletizing. The algorithm of vision system (prepared in Adaptive Vision software) determines the coordinates of the component. The application written in Python communicate the vision system and E70 controller using TCP/IP interface . Robot controller is responsible for picking details and palletizing, as well as communication with a PC. Information exchanging is made by standard inputs/outputs (using TCP/IP protocol). By developing their own communication interface authors was achieved compatibility between independently operated vision system algorithm implemented on a PC and the robot controller. In addition, prepared by the authors program type pick'n'place algorithm and video system characterized by a high level of versatility. Using this method allows the use of vision techniques and combining them with independently controlled robot at a relatively low price.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.