Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 54

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
EN
The article presents the results of tests aimed to assess the effect of the gas-shielded metal arc welding of protectively coated sheets on the emission of welding fumes (CO, NOx). The tests made it possible to identify the correlation between the welding method, protective coating type, current parameters and filler metals and the emission of pollutants. The tests involved the MAG, CMT, ColdArc and AC MIG Pulse welding of steel sheets provided with various protective (anticorrosive) coatings. The filler metals used in the tests were solid wire grade G3Si1 having a diameter of 1.2 mm and metallic flux-cored wire grade T3T Z M M 1 H15 having a diameter of 1.2 mm.
PL
Przedstawiono badania których celem była ocena wpływu parametrów technologicznych spawania łukowego elektrodą topliwą blach stalowych z powłokami ochronnymi na wielkość emisji pyłu i gazów (CO, NOx). Wyznaczono korelacje pomiędzy metodą spawania, rodzajem powłoki ochronnej, parametrami prądowymi, rodzajem materiału dodatkowego a emisją zanieczyszczeń. Badania prowadzone były dla spawania metodami MAG, CMT, ColdArc oraz AC MIG Pulse blach stalowych z różnymi rodzajami powłok ochronnych antykorozyjnych. Jako materiał dodatkowy zastosowano drut lity w gat. G3Si1 o śr. 1,2 mm oraz drut proszkowy z wypełnieniem metalicznym o oznaczeniu T3T Z M M 1 H15 o śr. 1,2 mm.
EN
The FSW process is primarily used to join elements made of similar materials. Generally, the making of structures involving the use of similar materials require low welding rates. The article presents research results connected with the high-speed FSW of wrought aluminium alloys and the effect of welding conditions on the structure and properties of joints. The welds made within the research-related tests were characterized by high quality and free from any imperfections.
PL
Proces zgrzewania tarciowego FSW w większości przypadków jest stosowany do łączenia elementów wykonanych z materiałów jednoimiennych. Zasadniczo, do tego rodzaju konstrukcji wykorzystuje się również niewielką prędkość zgrzewania. W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczące wysokowydajnego zgrzewania metodą FSW stopu aluminium przerabianego plastycznie, a także określono wpływ warunków zgrzewania na strukturę i własności powstałych złączy. Uzyskane rezultaty wskazują, że otrzymane połączenia cechują się wysoką jakością i nie zawierają niezgodności spawalniczych.
3
Content available remote Wysokowydajne zgrzewanie FSW stopu aluminium przerabianego plastycznie
PL
Proces zgrzewania FSW jest stosunkowo prosty do realizacji w przypadku łączenia elementów wykonanych z takich samych materiałów lub materiałów nieznacznie różniących się własnościami fizycznymi. Zasadniczo, do tego rodzaju konstrukcji wykorzystuje się niewielkie prędkości zgrzewania. W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczące wysokowydajnego zgrzewania metodą FSW stopu aluminium przerabianego plastycznie. Uzyskane rezultaty wskazują, że otrzymane połączenia cechują się wysoką jakością i pozbawione są wad oraz niezgodności.
EN
FSW process is relatively simple for realization in case of welding of similar materials or materials which slightly differ in their physical properties. Principally, for these types of application, low welding speeds are used. The article presents research results connected with high speed FSW welding of wrought aluminium alloy. Obtained results show that welds are characterized by high quality without any defects or imperfections.
EN
This article presents universal measurement-analytical system for monitoring, recording and analysing noise level and technological parameters on welding workstation. The paper describes the structure, functions and application of this system. This article presents also the research results of noise level during gas-shielded metal arc welding of steel. These results were used in analytical-advisory module of the system.
PL
W artykule przedstawiono uniwersalny system pomiarowo-analityczny do monitorowania, rejestrowania i analizy poziomu dźwięku oraz parametrów technologicznych procesu na spawalniczym stanowisku pracy. Opisano budowę, funkcje oraz możliwości zastosowania systemu. W artykule przedstawiono również wyniki badań poziomu dźwięku przy spawaniu łukowym elektrodą topliwą w osłonie gazów konstrukcji stalowych, które zostały wykorzystane w module analityczno-doradczym opisywanego systemu.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań wielkości emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych powstających przy lutospawaniu łukowym metodami MIG/MAG. Badania przeprowadzono dla blach stalowych z powłoką cynkową oraz powłoką ze stopu cynku i żelaza. Na osłonę łuku zastosowano argon oraz mieszaniny gazowe dwuskładnikowe typu Ar+O2, Ar+CO2, Ar+H2 i trójskładnikowe Ar+CO2+H2. W analizie wyników badań przedstawiono wpływ składu gazu osłonowego na wielkość emisji pyłu całkowitego, tlenków azotu i tlenku węgla oraz na skład chemiczny zanieczyszczeń pyłowych.
EN
The results of research into the fume and gas emission during MIG/MAG arc weld brazing are presented in the article. Research was conducted for hot – dip coated steel sheets with zinc and zinc and iron alloy coatings. Arc shielding gases applied were Ar, Ar+O2, Ar+CO2, Ar+H2 and Ar+CO2+H2 gas mixtures. The analysis of the results presents the influence of composition of shielding gas effect on the emission rate of total fume, nitrogen oxides and carbon monoxide and the chemical composition of welding fume.
PL
Przedstawiono budowę, możliwości techniczne oraz przeznaczenie wielostanowiskowego systemu pomiarowo-analitycznego do oceny parametrów procesu spawania oraz poziomu dźwięku. System stanowi innowacyjne rozwiązanie w technice pomiarowej dotyczącej parametrów procesu spawania i pomiarów ciśnienia akustycznego w halach technologicznych. Wdrożony do praktyki przemysłowej system umożliwia monitoring i rejestrację poziomu hałasu w poszczególnych gniazdach produkcyjnych oraz monitoring i rejestrację warunków technologicznych spawania różnych konstrukcji lub wyrobów.
EN
This paper presents the design, technical possibilities and the intended use of a multi-station measurement system for assessing welding process parameters and noise levels. The system is an innovative solution as regards the measurement technique related to welding process parameters and acoustic pressure in production floors. Once implemented industrially, the system enables the monitoring and recording of noise levels in individual work centres as well as the monitoring and recording of technological conditions accompanying the welding of various structures and products.
PL
W artykule przedstawiono nowe narzędzie do prowadzania analiz środowiskowych pod względem emisji zanieczyszczeń - program i-EkoSpawanie. Ten internetowy system doradczy jest innowacyjnym w kraju narzędziem wspomagającym podejmowanie decyzji w aspekcie bezpieczeństwa pracy w procesach produkcyjnych oraz wspomagającym obliczenia wielkości emisji do środowiska pracy w przypadku spawania i procesów pokrewnych. Internetowy system doradczy do określania wielkości emisji pyłu i gazów oraz składu chemicznego pyłu dotyczy emisji zanieczyszczeń z procesów spawania, zgrzewania rezystancyjnego, zgrzewania wibracyjnego tworzyw, z procesów lutowania oraz z procesów cięcia termicznego gazowego i plazmowego. System umożliwia również obliczanie wielkości emisji dla całej produkcji spawalniczej w danym zakładzie po uwzględnieniu czasu trwania procesu technologicznego lub zadeklarowaniu ilości zużytego spoiwa.
EN
The article presents a new tool for environmental analyses concerning pollutant emissions, i.e. the I-EcoWelding software programme. This Internet guidance system is an innovative tool supporting the decision-making related to health and safety in production processes and supporting calculations of pollutant emissions into work environment during welding and allied processes. The Internet guidance system helps determining emissions and compositions of welding fumes during fusion welding, resistance welding, the vibration welding of thermoplastics, brazing as well as thermal gas and plasma cutting. In addition, the system enables calculating emissions in relation to the entire welding production of a given company, taking into consideration the duration of a technological process or the declared weight of filler metal used.
PL
Procesy spawania metali związane są z powstawaniem substancji niebezpiecznych stwarzających zagrożenie dla zdrowia człowieka, zaklasyfikowanych do jednej z następujących kategorii: toksyczne, szkodliwe, drażniące, uczulające, rakotwórcze, mutagenne. Przy spawaniu elementów wykonanych ze stali nierdzewnej zagrożeniem dla pracowników jest emisja pyłu zawierającego substancje kancerogenne w postaci związków chromu (VI) i związków niklu. Spawanie elementów wykonanych ze stali z powłoką cynkową związane jest z emisją cynku i jego związków, które przy dłużej ekspozycji i niewłaściwej organizacji stanowiska pracy powodują gorączkę metaliczną. W artykule przedstawiono wyniki badań rozpoznawczych emisji zanieczyszczeń powstających przy spawaniu metodą MAG elementów ze stali nierdzewnej ferrytycznej i stali niestopowej z powłoką antykorozyjną ze stopu cynku i żelaza. Przedstawiono również wyniki identyfikacji fazowej i ilościowej analizy fazowej pyłu spawalniczego wydzielającego się podczas spawania blach. Na podstawie badań emisji pyłu i gazów oraz składu chemicznego pyłu przeprowadzono analizę porównawczą warunków pracy przy spawaniu stali nierdzewnej i stali niestopowej w powłoką cynkową.
EN
Metal welding proeesses are connected with the occurrence of dangerous substances which ean cause hazards to human health. They are classified as one of following categories: toxic, harmful, irritating, allergenic, carcinogenic, mutagenic. Fume forming during weIding of stainless steel elements contains carcinogenic substanees - chromium(VI) and niekel compounds which cause hazard for workers. Welding of steel elements with protective coatings is connected with the emission of zinc and its compounds, which during long exposure and inappropriate workstation organization, can result in metal fume fever. The article presents the research results of fume and gases emission during MAG welding of ferritic stainless and unalloyed zinc-iron coated steel components. In the article the research results of phase identification and quantitative phase analysis of welding fume are also presented. On the basis of the research results of fume and gases emission and the chemical composition of fume, a comparative analysis of the work conditions during welding of stainless and unalloyed zinc protected coatings steel components was conducte.
EN
The most effective way of welding fume elimination from workstation is to remove it directly from its generation area. For that purpose, exhaust arms, fans integrated with welding torch or special tables with suction option are used. Application of these solutions prevents from fume propagation beyond the welding workstation and protects workers from inhalation of harmful contamination. The article presents ven- tilation system in welding shop. The selection of ventilation devices for welding workstations was also discussed.
PL
Najskuteczniejszym sposobem eliminacji dymów spawalniczych ze stanowiska pracy jest wyciąganie ich bezpośrednio z miejsca ich powstawania. W tym celu stosuje się ramiona odciągowe, ssawy zintegrowane z uchwytem spawalniczym lub specjalne stoły, w których znajduje się odciąg. Zastosowanie takich rozwiązań zapobiega rozprzestrzenianiu się dymów poza stanowisko spawalnicze, chroniąc tym samym pracowników przed wdychaniem szkodliwych zanieczyszczeń. W artykule przedstawiono system wentylacji w spawalni. Omówiono także dobór urządzeń wentylacyjnych na stanowiskach spawalniczych.
EN
In this paper summary of realization project entitled „Health, Safety and Environmental Training for Welding Personnel” was presented. The Leonardo da Vinci project was realized in framework of Lifelong Learning Programme. Main aim of the project was to elaborate training materials in subject health, safety and environmental aspects during welding and allied processes and to organize pilot course for welding personnel.
PL
W artykule przedstawiono podsumowanie z realizacji projektu „Health, Safety and Environmental Training for Welding Personnel” prowadzonego w ramach programu Leonardo da Vinci „Uczenie się przez całe życie”. Głównym celem projektu było opracowanie materiałów szkoleniowych z zakresu, ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska pracy przy spawaniu i procesach pokrewnych oraz organizacja szkolenia pilotażowego dla personelu spawalniczego.
PL
W artykule przedstawiono badania wpływu warunków technologicznych procesu spawania łukowego elektrodą topliwą w osłonie gazów na poziom dźwięku generowanego w trakcie procesu. Omówiono wyniki badań dla wybranych metod spawania; MAG, MAG Pulse, CMT (Cold Metal Transfer), ColdArc, RapidArc, MAG Double Pulse, AC Pulse. Analizowano zależności pomiędzy warunkami materiałowo-technologicznymi spawania a poziomem ciśnienia akustycznego dźwięku A oraz poziomem ciśnienia akustycznego w 1/3 oktawowych pasmach widma hałasu słyszalnego i ultradźwiękowego.
EN
The article presents tests focused on the effect of gas-shielded metal arc welding technological conditions on the level of sounds generated during welding processes. The study discusses the results of tests for welding methods: MAG, MAG pulse, CMT (Cold Metal Transfer), ColdArc, RapidArc, MAG Double Pulse, AC Pulse. The analysis was concerned with the correlations between welding material-technological conditions and the acoustic pressure level of sound A and the acoustic pressure level in the 1/3 octave bands of audible and ultrasonic noise spectrum.
PL
W artykule przedstawiono zakres i główne wnioski z badań prowadzonych w ramach Programu Wieloletniego „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy”, w którym Instytut Spawalnictwa realizował samodzielny projekt pt. „Ocena zagrożeń chemicznych, pyłowych i fizycznych w środowisku pracy przy innowacyjnych metodach spajania różnych materiałów konstrukcyjnych jako działanie wspomagające kształtowanie bezpiecznych warunków pracy”. Zakres badań obejmował analizę i ocenę zagrożeń chemicznych, pyłowych i fizycznych przy spawaniu i lutospawaniu metodami niskoenergetycznymi, przy zgrzewaniu rezystancyjnym punktowym, zgrzewaniu ultradźwiękowym, wibracyjnym oraz tarciowym z mieszaniem materiału zgrzeiny (metoda FSW). Na postawie wyników badań doświadczalnych opracowano zalecenia do profilaktyki zagrożeń zdrowia pracowników z uwzględnieniem modyfikacji warunków technologicznych, zaprojektowano i zmieszczono na stronie internetowej Instytutu Spawalnictwa podstronę „BHP w spawalnictwie”, stanowiącą podstawę do doboru efektywnej i bezpiecznej technologii spajania w procesie kształtowania bezpiecznych warunków pracy, a także opracowano materiały szkoleniowe przeznaczone do kształcenia i zdobywania wiedzy w zakresie poprawy warunków pracy przy innowacyjnych metodach spajania różnych materiałów konstrukcyjnych.
EN
In the article, the scope and main conclusions from research conducted in framework of National Programme entitled “Improvement of occupational safety and work conditions” were presented. In the framework of this Programme Instytut Spawalnictwa carried out its own project entitled “Evaluation of chemical and physical hazards in work environment during joining of different constructional materials using innovative methods as a supportive activity for safe work conditions’ forming”. The scope of research covered analysis and evaluation of chemical and physical hazards during welding and weld brazing using low-energetic methods, during resistance spot welding, ultrasonic welding, vibration welding and friction stir welding. On the basis of obtained results, recommendations for chemical and physical hazards prevention taking into consideration technological conditions’ modification were elaborated, subpage”Health and safety in welding”, which is the basis for selection of effective and safe joining method in the process of safe work conditions’ forming was designed, training materials for education and gaining konwledge in the field of health and safety during innovative joining methods of different constructional materials were elaborated.
EN
During various welding processes workers are exposed to activities connected with audible and ultrasonic noise. In spite of the continuous development and improvement of production means, robotisation of welding works and the development of measures protecting workers against noise, the exposure to noise continues to be one of the major issues in welding engineering. The article presents experimental tests focused on the effect of gas-shielded metal arc welding technological conditions on the level of sounds generated during welding processes. The study discusses the results of tests performed for 7 selected gas-shielded arc welding methods, i.e. MAG, MAG Pulse, CMT (Cold Metal Transfer), ColdArc, RapidArc, MAG Double Pulse and AC Pulse. The test-related analysis was concerned with the correlations between welding material-technological conditions and the acoustic pressure level of sound A as well as the acoustic pressure level in the 1/3 octave bands of audible and ultrasonic noise spectrum.
PL
Podczas różnych prac spawalniczych pracownicy narażeni są na pracę związaną z hałasem słyszalnym i ultradźwiękowym. Pomimo ciągłego rozwoju i doskonalenia środków produkcji, robotyzacji prac spawalniczych oraz rozwoju środków ochrony pracowników przed pracą w hałasie, można stwierdzić, że ekspozycja na hałas w spawalnictwie stanowi wciąż jeden z głównych problemów. W artykule przedstawiono badania eksperymentalne wpływu warunków technologicznych procesu spawania łukowego elektrodą topliwą w osłonie gazów na poziom dźwięku generowanego w trakcie procesu. Omówiono wyniki badań dla wybranych 7 metod spawania łukowego w osłonie gazów: MAG, MAG Pulse, CMT (Cold Metal Transfer), ColdArc, RapidArc, MAG Double Pulse i AC Pulse. Analizowano zależności pomiędzy warunkami materiałowo-technologicznymi spawania a poziomem ciśnienia akustycznego dźwięku A oraz poziomem ciśnienia akustycznego w 1/3 oktawowych pasmach widma hałasu słyszalnego i ultradźwiękowego.
14
Content available remote Hałas słyszalny i ultradźwiękowy przy zgrzewaniu ultradźwiękowym metali
PL
Stanowiska zgrzewania ultradźwiękowego do łączenia elementów metalowych związane są z zagrożeniem, jakie dla pracownika stwarza hałas słyszalny i ultradźwiękowy. Zgrzewarki ultradźwiękowe są źródłem niskich częstotliwości ultradźwiękowych. Według istniejącego w Polsce stanu prawnego hałas ultradźwiękowy w środowisku pracy traktuje się, obok hałasu słyszalnego, jako czynnik szkodliwy, powodujący zagrożenia dla zdrowia pracowników. W widmie hałasu ultradźwiękowego występują składowe o wysokich częstotliwościach słyszalnych i niskich ultradźwiękowych od 10 do 40 kHz. W artykule przedstawiono wyniki badania poziomu ciśnienia akustycznego w zakresie hałasu ultradźwiękowego oraz hałasu słyszalnego przy zgrzewaniu ultradźwiękowym różnych materiałów metalowych. Badania prowadzono na stanowisku doświadczalnym w Instytucie Spawalnictwa przy zgrzewaniu ultradźwiękowym połączeń jednoimiennych miedź + miedź i stop aluminium + stop aluminium oraz połączeń różnoimiennych typu miedź + stop aluminium. Przedstawiono wyniki symulacji ekspozycji 8-godzinnej na hałas ultradźwiękowy i hałas słyszalny dla operatora na hipotetycznym stanowisku zgrzewania ultradźwiękowego. W artykule przedstawiono również zalecenia techniczne i organizacyjne do profilaktyki zagrożeń akustycznych przy zgrzewaniu ultradźwiękowym metali opracowane na podstawie badań doświadczalnych.
EN
Ultrasonic welding of metal elements is a process connected with health hazard caused by ultrasonic and audible noise. Ultrasonic welding machines are source of low frequency ultrasonic noise. According the Polish legal status ultrasonic noise in work environment is treated, apart from audible noise, as a harmful factor which can cause health hazards. Ultrasonic noise covers sounds and ultrasounds of frequency from about 10 to 40 kHz. This paper presents the results of measurements of sound pressure level of ultrasonic noise and audible noise during ultrasonic welding of different metal elements. Research was carried out on the experimental workstation in Instytut Spawalnictwa during ultrasonic welding of joints like copper + copper, aluminium alloy + aluminium alloy and joints like copper + aluminium alloy. Results of simulation of 8-hour working day exposure on ultrasonic and audible noise for the operator at hypothetical workstation are also shown in the paper. This paper presents also technical and organizational recommendations for prevention from acoustic hazards during ultrasonic welding of metals which were elaborated on the basis of experimental research.
PL
Przedstawiono wyniki ankiety przeprowadzonej przez Instytut Spawalnictwa w ramach projektu „Health, Safety and Environmental Training for Welding Personnel” prowadzonego w ramach programu Leonardo da Vinci „Uczenie się przez całe życie” przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Zasadniczym celem projektu jest przygotowanie merytoryczne i organizacyjne cyklu bezpłatnych szkoleń w obszarze ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska pracy dla personelu spawalniczego w różnych krajach europejskich. Przygotowana przez partnerów projektu ankieta miała na celu określenie zakresu i szczegółowej tematyki szkoleń, jak również uzyskanie wiedzy o zainteresowaniu wśród spawalników uczestnictwem w nowym cyklu szkoleń.
EN
It has been presented the results of the interview carried out by the Instytut Spawalnictwa as part of the project “Health, Safety and Environmental Training for Welding Personnel” conducted under the Leonardo da Vinci programme “Education during the entire lifetime” with financial support of the European Commission. The fundamental purpose of the project is to make factual and organizational preparations for charge-free education cycle in the field of health, safety and work environment protection for welding personnel in various European countries. The interview prepared by the project partners was aimed at determination of the scope and detailed subject-matter of courses as well as at achievement of knowledge about the interest of welding personnel in participation in the new cycle of education.
16
Content available remote Promieniowanie optyczne przy spawaniu i lutospawaniu metodami CMT i ColdArc
PL
Przedstawiono wyniki pomiarów natężenia promieniowania UV, IR oraz radiancję światła niebieskiego podczas spawania metodami CMT i ColdArc stali austenicznej chromo-niklowej o symbolu X5CrNi18-10 oraz stali chromowej ferrytycznej o symbolu X6Cr17, a także podczas lutospawania stali o symbolach DX 54D oraz DP 600X, pokrytych warstwą ochronną czystego cynku lub stopu cynku i żelaza. Wykazano, że natężenie promieniowania optycznego wzrasta ze wzrostem natężenia prądu spawania i napięcia łuku. Poza tym na natężenie emitowanego promieniowania mają wpływ metody spawania/lutospawania i rodzaje gazów osłonowych, natomiast trudny do ustalenia jest wpływ rodzaju spawanych/lutospawanych materiałów.
EN
It has been presented results of measurements of UV and IR radiation and the radiance of visible light during welding of X5CrNi18-10 chromium-nickel austenitic steel and X6Cr17 chromium ferritic steel by CMT and ColdArc methods as well as during braze welding of DX 54D and DP600X steels covered with protective layer of pure zinc or zinc-iron alloy. It has been shown that the optical radiation intensity increases together with the increase in welding current and arc voltage. Moreover, the radiation intensity is affected by welding/braze welding methods and the kind of shielding gases whereas the influence of parent materials kind is difficult to assess.
PL
Przedstawiono wybrane wyniki badań ukierunkowane na identyfikację, analizę i ocenę zagrożeń chemicznych i pyłowych, które występują przy stosowaniu innowacyjnych technologii łączenia różnych materiałów konstrukcyjnych oraz na wyznaczenie możliwości optymalizacji tych technologii w aspekcie poprawy warunków pracy i wzrostu bezpieczeństwa pracy przy wytwarzaniu konstrukcji spawanych w różnych gałęziach przemysłu. Przedstawiono wyniki projektu pt. „Ocena zagrożeń chemicznych, pyłowych i fizycznych w środowisku pracy przy innowacyjnych metodach spajania różnych materiałów konstrukcyjnych jako działanie wspomagające kształtowanie bezpiecznych warunków pracy” realizowanego w ramach II etapu krajowego Programu Wieloletniego pt. „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy”.
EN
It has been presented selected results of investigations oriented on identification, analysis and assessment of dust and chemical hazard which occurs during application of innovative methods of joining various construction materials as well as on disclosure of the possibility of optimization of these methods in respect of the improvement in work conditions and the increase in work safety during fabrication of welded structures in different industrial branches. The results of the project “Assessment of dust and chemical hazard in work environment during joining various construction materials by innovative methods as the action supporting the formation of safe work conditions” executed under the Long-term National Programme “Improvement in safety and work conditions” have been given as well.
PL
Przedstawiono badania laboratoryjne wpływu warunków materiałowych i technologicznych spawania czterech stopów aluminium (EN AW 5251, EN AW 6082, EN AW 2017 A i EN AW 5754) innowacyjnymi metodami AC Pulse i Cold Process na wielkość emisji zanieczyszczeń. Omówiono metodykę badawczą, przedstawiono stanowisko doświadczalne oraz szczegółowo przeanalizowano zależności pomiędzy wielkością emisji pyłu i gazów a rodzajem spawanego stopu aluminium, gatunkiem zastosowanego spoiwa oraz parametrami prądowo-napięciowymi spawania elektrodą topliwą o zmiennej biegunowości. Porównano wielkości emisji pyłu przy spawaniu stopów aluminium z zastosowaniem spawania konwencjonalną metodą MIG oraz MIG łukiem pulsującym, z podwójnym pulsem i metodami niskoenergetycznymi (CMT, ColdArc, AC Pulse i Cold Process). Celem badań przedstawionych w publikacji było wyznaczenie metody spawania stopów aluminium, która może stanowić korzystną alternatywę w aspekcie ochrony środowiska pracy i redukcji wielkości emisji zanieczyszczeń.
EN
It has been presented laboratory experiments on the influence of material-technological conditions of welding of four grades of aluminium alloys, namely EN AW 5251, EN AW 6082, EN AW 2017 A and EN AW 5754, by innovative methods such as AC Pulse and Cold Process, on the pollutants emission level. Investigation methodics has been discussed, the test stand has been presented and the relationships between the fume and gases emission quantity and the kind of aluminium alloy subjected to welding, the grade of filler metal and current-voltage prameters of welding have been analysed in detail. The fume emitted during welding of aluminium alloys by conventional MIG method has been compared to that generated during welding by pulse MIG, double pulse MIG and by low heat input methods (CMT, ColdArc, AC Pulse and Cold Process). The purpose of the investigation was to determine a method of aluminium alloys welding which would be an advantageous alternative to the above mentioned methods in respect of work environment protection and reduction in pollutants emission.
19
EN
The article presents overview and practical exploration of the data extraction scraping tool for internet web sites content. As the exemplary analytical data source author has chosen job market portals offering the advertisements of new vacancies. Outcome results can be used in further detailed analysis as the input data of the complex analytical systems based on the data exploration, displaying search results according to the chosen criteria. Extraction data tool let the user store output results and exchange the data with other systems through XML, XSL and CSV files. Web scraping mechanism built into the tool offers graphical, action-based, user interactive processes. Data extraction is based on the web macro recordings as well as data and pages patterns generation.
PL
W artykule przedstawiono możliwości praktycznego wykorzystania narzędzia do ekstrakcji zawartości stron internetowych w celu agregacji danych do dalszych analiz. Wskazano formaty wymiany danych: XML, XLS i CSV, dzięki którym pozyskane dane mogą stać się danymi wejściowymi złożonych systemów analitycznych. Dzięki wykorzystaniu technologii, takich jak eksploracja danych i ETL, systemy te mogą reorganizować dane, przeszukiwać je i w efekcie wyświetlać rezultaty analiz w formie raportów, wykresów i statystyk.
PL
Badano skuteczne natężenie napromienienia UV podczas spawania metodami CMT i ColdArc stali austenicznej chromo-niklowej o symbolu X5CrNi18-10 oraz stali chromowej ferrytycznej o symbolu X6Cr17, a także podczas lutospawania stali o symbolach DX 54D oraz DP 600X, pokrytych warstwą ochronną czystego cynku lub stopu cynku i żelaza. Spawanie wykonywano w osłonie argonu lub mieszaniny argonu, tlenu i dwutlenku węgla, natomiast lutospawanie wykonywano jedynie w osłonie argonu. Stwierdzono, że natężenie napromienienia UV wzrasta wykładniczo ze wzrostem natężenia prądu spawania lub lutospawania. Poza tym na natężenie emitowanego nadfioletu mają wpływ metody spawania/ lutospawania i rodzaje gazów osłonowych, natomiast nie stwierdzono wpływu rodzaju spawanych/lutospawanych materiałów.
EN
Tested the intensity of UV during of the CMT and ColdArc welding methods of austenitic chrome-nickel steel with symbol X5CrNi18-10 steel and chromium ferritic steel with symbol X6Cr17 and during solder-welding steel with the symbols of the DX 54D and DP 600X, coated with a protective layer of pure zinc or zinc alloy and iron. Welding has been performed in the shielding argon Or a mixture of argon, oxygen and carbon dioxide, while solder-welding has been shielded argon only. It was found that the intensity of the UV increases exponentially with an increase in the intensity of the welding current or solder-welding. In addition to the intensity of the emitted the ultraviolet affects the method of welding/ solder-welding and types of shielding gases and welding/solder-welding materials are practically meaningless.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.