Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Organizacja publicznych przewozów pasażerskich w systemie transportu miejskiego jest zagadnieniem złożonym. Najważniejszym problemem jest dostosowanie oferty transportowej do popytu na ten rodzaj przewozu osób. W tym celu należy dokonać podziału miasta na rejony komunikacyjne, wskazać cele i kierunki podróży mieszkańców oraz zaproponować układ linii komunikacyjnych. Następnie należy określić wartości parametrów do wykonania projektu organizacji transportu publicznego. W artykule przedstawiono sposób organizacji publicznych przewozów pasażerskich na przykładzie Starogardu Gdańskiego.
EN
The organization of public passenger transport in the urban transport system is complex. The most important problem is to adapt the transport offer to the demand for this type of passenger transport. For this purpose it is necessary to divide the city into transport areas, to indicate the purposes and travel directions of the inhabitants and to propose a layout of communication lines. Then the parameter values were determined to carry out the public transport organization project. The article presents the method of organization of public passenger transport on the example of Starogard Gdański.
PL
W artykule została przedstawiona metoda, w której zastosowano modelowanie procesów transportowych do wybranych aspektów organizacji kolejowych przewozów ładunków. Stosując modelowanie uwzględniono warunki charakterystyczne dla gospodarki rynkowej. Wyspecyfikowano, przesłanki jakie muszą być spełnione, aby popyt na przewozy ładunków, generowany przez nabywców usług transportowych, był zrealizowany przez przewoźników kolejowych, którzy oferują swoje usługi na rynku usług transportowych.
EN
The article presents the method, which uses modelling of transport processes to selected aspects of the organization of rail freight. Using of modelling takes into account the conditions specific to the market economy. Specified, the conditions which must be satisfied that the demand for cargo generated by the buyers of transport services, was carried out by the railway operators who offer their services on the transport market.
PL
Organizacja kolejowych przewozów towarowych jest zagadnieniem złożonym. Jednym z istotnych problemów jest dysponowanie przez przewoźnika potrzebnymi środkami transportu, w odpowiednim czasie i miejscu, gdzie jest generowany ładunek, przeznaczony do przewozu koleją. Rozwiązaniem tego problemu jest przemieszczanie wagonów próżnych z miejsc ich rozładunku do miejsc nadania ładunków. W artykule przedstawiona została metoda przemieszczania wagonów próżnych, w której zastosowano elementy rozłożenia potoku ruchu w sieci transportowej.
EN
Organization of rail freight is a complex problem. One of the main problems is that the carrier had the necessary means of transport, at the right time and place where it is generated load carried by rail. The solution to this problem is to shift empty wagons from the places of unloading to the place of dispatch cargo. The paper presents a method shift empty wagons, which utilizes a distribution of traffic flow in the transport network.
PL
Ruch taboru kolejowego realizowany jest na podstawie przygotowanego planu działania – rozkładu jazdy, który w formie graficznej jest konstruowany w postaci wykresu ruchu pociągów. Istotnym elementem wykresu ruchu jest czas jazdy pociągów na szlaku. Stosowane są dwie metody wyznaczania czasu jazdy pociągów. W artykule scharakteryzowana została metoda obliczeń uproszczonych, oparta na prawach kinematyki i zasadach geometrii analitycznej. Przeprowadzono analizę porównawczą wartości czasów jazdy, wyznaczonych przy użyciu metody obliczeń uproszczonych oraz metody uwzględniającej dynamikę ruchu pociągów. Przedstawiono przyczyny powstawania różnic pomiędzy wartościami czasu oraz zarekomendowano obszar stosowania wartości czasów jazdy, wyznaczonych przy pomocy metody obliczeń uproszczonych.
EN
The railway traffic is based on the previously prepared action plan - timetable, which is rising on the basis of the graphic timetable. The running time of a train on the open line is an important component of the graphic timetable. Two methods are applied for appointing its. In the article a simplified calculation method based on the rights of the kinematics and principles of the analytical geometry was characterized. A comparative analysis of the running times set using the "simplified" method and method "dynamic" was conducted. Reasons for coming the differences between times were presented and an area of applying running times fixed with the help of the simplified calculation method was recommended.
5
Content available remote Komputerowo wspomagane badania oprzyrządowania technologicznego.
PL
Zastosowanie komputera klasy IBM PC wyposażonego w kartę LAB do badań rzeczywistych konstrukcji mechanicznych, przeprowadzanych w warunkach laboratoryjnych i produkcyjnych.
EN
Application of the computer of the IBM PC class provided with a LAB card for examinations of real mechanical constructions performed under laboratory and production conditions.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.