Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 56

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Tematyka artykułu obejmuje kształtowanie integracji pasażerskich połączeń kolejowych wykonywanych w służbie publicznej. Omówiono zadania organizatorów i operatorów publicznego transportu zbiorowego oraz funkcjonowanie pasażerskich przewozów kolejowych. Przedstawiono warunki i zasady skomunikowań pociągów określonych w Planie transportowym oraz stosowaną metodę obliczeń wskaźnika średniosieciowego czasu skomunikowania i średniosieciowego czasu oczekiwania. Na podstawie porównania zapisów zawartych w Planie transportowym przed i po jego nowelizacji, wykazano różnice odnoszące się do integracji połączeń kolejowych, realizowanych przez różnych przewoźników. Na przykładzie dwóch stacji węzłowych charakteryzujących się różnym potencjałem przewozowym: Krakowa Głównego i Zbąszynka, przedstawiono analizę skomunikowań pociągów pasażerskich jako elementu integracji przewozów. Przegląd danych historycznych z poprzednich rozkładów jazdy pociągów (edycja: 2013/14, 2014/15, 2015/16 i 2016/17) umożliwił ewaluację podstawowych parametrów, takich jak: liczba pociągów międzywojewódzkich i regionalnych, liczba połączeń skomunikowanych na kierunkach określonych w Planie transportowym, średni czas skomunikowania i średni czas oczekiwania dla tych stacji. Przedstawienie trendów zmian umożliwiło ocenę kolejowej oferty przewozowej, świadczonej jako służba publiczna. W podsumowaniu zwrócono uwagę na istniejące mankamenty obecnej wersji Planu transportowego oraz przedstawiono propozycję uzupełnień w zakresie określenia udziału pociągów skomunikowanych.
EN
The subject of the article includes shaping the integration of passenger rail connections performed within the public service. The tasks of organizers and operators of public mass transport as well as the functioning of passenger rail transport are discussed. The conditions and principles of train connections specified in the Transport Plan as well as the methodology used for calculating the ratio of medium-distance connection time and average-duration waiting time are presented. On the basis of a comparison of the provisions contained in the Transport Plan before and after its amendment, there were shown differences relating to the integration of railway connections made by various operators. On the example of two node stations characterized by different transport potential: Kraków Główny and Zbąszynek, the analysis of passenger train connections as an element of transport integration is presented. A review of historical data from previous train timetables (2013/14, 2014/15, 2015/16 and 2016/17) enabled to evaluate the basic parameters such as the number of inter-regional and regional trains, the number of connections in the directions specified in the Transport Plan, average waiting time and average connection time for stations and for individual directions. The presentation of the trends of changes in basic parameters, allowed evaluating the railway transport offer, provided as a public service. In the summary, attention is drawn to the existing shortcomings of the current version of the Transport Plan and a proposal for additions in the scope of determining the share of connection trains.
PL
Przedstawiono sposób projektowania konstrukcji i procesu technologicznego belki wzmacniającej drzwi samochodu osobowego. Przeprowadzono analizę MES wytrzymałości belki oraz procesu jej tłoczenia na gorąco. Omówiono wyniki symulacji. Sformułowano wnioski i zalecenia.
EN
Presented is the process of designing the construction and technological process of the passenger car door beam. The FEM beam strength analysis and FEM analysis of the hot stamping process of this beam were presented. The simulations were discussed. Conclusions and recommendations were made.
3
Content available remote Poprawa sztywności belki wzmocnienia tylnych drzwi samochodu osobowego
PL
Aby chronić pasażerów przed skutkami zderzenia bocznego, w drzwiach samochodów osobowych montuje się wzmocnienia – belki drzwiowe, których sztywność sprawdza się podczas prób stanowiskowych. Opisano model MES do symulowania takiego testu, a po sprawdzeniu wykorzystano go do poprawy sztywności belki wzmacniającej tylne drzwi.
EN
To protect passengers against consequences of side crash side door beams are assembled to doors of passenger cars. Their stiffness is examined during stand tests. The FE model to simulate such a test is described. After verification the model has been applied to improve of rear door side beam stiffness.
4
Content available remote Optymalizacja nieliniowych modeli MES na przykładzie tłocznika
PL
Rozwiązywanie zadań optymalizacji, w których model MES jest nieliniowy, stwarza problemy związane z dużym nakładem obliczeniowym. W artykule przedstawiono i porównano algorytm powierzchni odpowiedzi RSM z hybrydowym algorytmem przeszukiwania SHERPA w zastosowaniu do rozwiązywania zadań optymalizacji progów ciągowych tłocznika do blach karoseryjnych.
EN
Solving of optimization tasks using nonlinear FEM models creates problems because of large expenditure of calculation time. The response surface methodology RSM and hybrid search SHERPA algorithms in application of optimization of stamping die drawbeads are presented and compared in the paper.
PL
W artykule przedstawiono analizę deformacji hartowniczych typowej belki drzwiowej samochodu osobowego. Opracowano model obliczeniowy procesu tłoczenia na gorąco, który posłużył do symulacji i kompensacji deformacji hartowniczych analizowanej belki.
EN
The article presents an analysis of hardening deformations for a typical door beam of a passenger car. A calculation model for the hot stamping process of the analyzed beam was developed. Such a model was used to simulate which resulted in hardening deformation and to compensate for these deformations.
EN
The Arctic Ocean (AO) is an important basin for global oceanic carbon dioxide (CO2) uptake, but the mechanisms controlling air–sea gas fluxes are not fully understood, especially over short and long timescales. The oceanic sink of CO2 is an important part of the global carbon budget. Previous studies have shown that in the AO differences in the partial pressure of CO2 (Δp CO2) and gas transfer velocity (k) both contribute significantly to interannual air–sea CO2 flux variability, but that k is unimportant for multidecadal variability. This study combined Earth Observation (EO) data collected in 2010 with the in situ p CO2 dataset from Takahashi et al. (2009) (T09) using a recently developed software toolbox called FluxEngine to determine the importance of k and Δp CO2 on CO2 budgets in two regions of the AO – the Greenland Sea (GS) and the Barents Sea (BS) with their continental margins. Results from the study indicate that the variability in wind speed and, hence, the gas transfer velocity, generally play a major role in determining the temporal variability of CO2 uptake, while variability in monthly Δp CO2 plays a major role spatially, with some exceptions.
7
Content available remote Symulacje procesów tłoczenia na gorąco wytłoczek o zmiennej grubości
PL
Przedstawiono metodykę analizy procesu wytwarzania – metodą tłoczenia na gorąco – wytłoczek o zmiennej grubości. Wykorzystano symulacje metodą elementów skończonych, przeprowadzone za pomocą specjalistycznego oprogramowania dla typowego elementu karoserii – podłużnicy. Zaprezentowano i omówiono wyniki symulacji. Sformułowano wnioski i zalecenia.
EN
Methodology of production process analysis – by means of hot forming – using workpieces of variable thickness, was presented. Finite element simulations were performed using specialized software for the typical car body element – the longitudinal longeron. The simulation results were presented and discussed as well as conclusions and recommendations were formulated.
8
Content available remote Symulacja MES procesów tłoczenia na gorąco
PL
Przedstawiono metodykę analizy technologiczności wytłoczek produkowanych metodą tłoczenia na gorąco ze stali 22MnB5 z wykorzystaniem symulacji metodą elementów skończonych. Symulację wykonano dla typowego elementu karoserii samochodu – słupka B. Zdefiniowano parametry symulacji mające znaczący wpływ na wyniki. Przedstawiono i skomentowano wyniki symulacji. Sformułowano wnioski i zalecenia.
EN
Presented is the methodology for the analysis of manufacturability stampings manufactured using hot stamping steel 22MnB5 using finite element simulation. The simulation was performed for the B-pillar – a typical part of the car body. Defined simulation parameters having a significant impact on the results. Simulation results were showed and commented. Conclusions and recommendations were formulated.
PL
Funkcjonujący od października 2012 roku. Plan transportowy w zakresie kolejowych przewozów międzywojewódzkich oraz międzynarodowych zakładał jego weryfikację i aktualizację w 2016 roku. Przegląd realizacji zawartych w Planie założeń w zakresie wielkości środków finansowych na realizację usług transportowych, rozwoju oferty przewozowej i wynikających z niej parametrów jakości przewozu oraz wymiernych efektów w postaci zakładanego wzrostu liczby przewiezionych pasażerów, skłania do rewizji Planu wraz ze zmianami koncepcji przyjętej polityki w zakresie przewozów będących w gestii ministra właściwego ds. transportu. W artykule przedstawiono stopień wykonywania przez operatorów przewozów kluczowych postanowień Planu, wymienionych w rozdziale 7, nie tylko w rozkładzie jazdy pociągów 2015/16, ale uwzględniając również jego poprzednie edycje. Kluczowym elementem artykułu są propozycje nowych wariantów rozszerzenia zakresu połączeń międzywojewódzkich i międzynarodowych wraz z sugerowaną ofertą dotyczącą dobowej liczby połączeń wraz z obsługą dodatkowych punktów handlowych, jak również zaprezentowanie wskaźników standardów usług przewozowych do roku 2023. Przedstawione nowe, zmienione podejście do modelowania oferty przewozowej definiuje zasady budowy oferty i kryteria, na podstawie których została zaproponowana. Z analitycznych prac wynika główna konkluzja, że odpowiednia organizacja przewozów może przyczynić się do zmniejszenia deficytowości systemu przy zwiększeniu pracy eksploatacyjnej pociągów.
EN
The article features the reasons and needs of changes of National Public Transport Sustainable Development Plan and main data describing transport in Poland. The progress in achieving of the targets defined in the national public transport sustainable development plan, which has been obligatory since 2012, is presented. The key topic of the paper is how to find new, better, variants of public interregional train connections network organised by the Ministry, which is responsible for transport, where the interregional connections network means a number of interregional trains on each fragment of the railway network and location of interregional trains stops. The criteria of organization of railway connections network are also described. Moreover, the document presents some important indicators to be achieved in railway transport by 2023. The main conclusion is that appropriate organization of transport service could reduce the deficiency of interregional public trains while increasing the number of train-km of this type of trains.
10
PL
Symulacje komputerowe tłoczenia blach na zimno zazwyczaj przeprowadza się dla modeli materiałowych dostarczonych przez producentów oprogramowania. W artykule porównano wyniki symulacji tłoczenia przykładowej części nadwozia samochodowego ze stali S420MC dla trzech zestawów parametrów modelu materiałowego odpowiadających wymaganiom normy, w tym wyznaczonych doświadczalnie dla konkretnej dostawy. Oceniono wpływ tych parametrów na ryzyko wystąpienia wad w wytłoczce na podstawie diagramów FLD, stwierdzając istotny ich wpływ zwłaszcza na ryzyko powstawania pęknięć wytłoczki. Sformułowano zalecenia do projektowania tłoczników.
EN
Computer simulation of cold metal forming is usually performed using material models delivered by software makers. Results of simulations of metal forming of an exemplary car body part made of S420MC steel for three sets of material model parameters which are suited to the needs of standard, among them for the parameters fixed experimentally for the specified delivery, are compared in the paper. The influence of material model parameters on risk of the drawpiece defects appearance basing on FLD diagrams has been evaluated. The essential influence of the material model parameters especially on the risk of cracks of the drawpiece appearance has been stated. Some advices to stamping die designing have been formulated.
PL
Model materiałowy do symulowania tłoczenia blach metodą elementów skończonych wymaga podania odpowiednich parametrów, które wyznacza się doświadczalnie. W artykule wyznaczono te parametry dla próbek wyciętych na frezarce i elektrodrążarce oraz wykrojnikiem. Na podstawie porównania wyników doświadczeń i symulacji komputerowej próby jednoosiowego rozciągania dokonano oceny adekwatności przyjętego modelu materiałowego do rzeczywistości oraz poprawności wyznaczonych wartości parametrów modelu.
EN
Material model to simulate sheet-metal forming using finite elements method needs assuming their proper parameters, which are determined experimentally. The parameters for specimens cut out by means of milling machine, spark machine and blanking die have been determined in the paper. Based on comparison of the results of experiments and computer simulation of uniaxial tensile test adequateness of the assumed material model to reality, correctness of values of its parameters.
12
Content available remote System transportowy w obszarze funkcjonalnym - przykład Doliny Logistycznej
PL
Transport należy do najważniejszych czynników determinujących rozwój społeczno-gospodarczy danego obszaru. Stąd tak istotne jest wyznaczenie kierunków działań oraz ich realizacja w zakresie tworzenia nowoczesnego, efektywnego i bezpiecznego systemu komunikacyjnego, łączącego różne gałęzie transportowe. Przykładem zintegrowanej polityki w zakresie transportu jest obszar funkcjonalny Dolina Logistyczna, na którym przewidziano projekty z zakresu transportu drogowego, kolejowego, morskiego i lotniczego. Zakres poszczególnych projektów ma na celu usunięcie aktualnie występujących braków, które tworzą bariery w wykorzystaniu i rozwoju tych gałęzi transportu. Artykuł opisuje genezę Doliny Logistycznej, jej potencjały rozwoju społeczno-gospodarczego oraz efekty możliwe od osiągnięcia po zrealizowaniu zakładanych inwestycji. Poprawa dostępu do terenów inwestycyjnych przeznaczonych pod funkcje przemysłowe i usługowe oraz nowa jakość systemów przewozowych przyczynią się do powstania w obszarze Doliny Logistycznej bieguna wzrostu, opartego o sektor usług transportowo-logistyczno-spedycyjnych. Takie podejście jest związane z rozwojem w kierunku atrakcyjności i innowacyjności gospodarczej, powstawaniem nowych miejsc pracy oraz wzrostem jakości życia mieszkańców.
EN
Transport is one of the core factors determining social-economic development of specific area. Therefore it is so important to determine the lines of actions and their implementation within the scope of creation of modern, effective and safe communication system connecting various transport modes. The example of integrated transport policy is the functional area Dolina Logistyczna, where road, rail, maritime and air transport projects were envisaged. The scope of particular projects is aimed towards elimination of present shortcomings which bring barriers in utilization and development of these transport modes. The article describes the genesis of Dolina Logistyczna, its socio-economic potentials and achievable effects after completion of the investment. The improvement of access to the areas allocated to industrial and service functions and new quality of transportation systems will contribute towards arising the growth pole within Dolina Logistyczna area, based on the service of transport-logistics-forwarding sector. Such approach is related to development towards attractiveness and innovation of the economy, creation new jobs and growth quality of inhabitants life.
PL
Artykuł charakteryzuje kolejowe połączenia międzywojewódzkie i międzynarodowe w rozkładzie jazdy pociągów 2013/2014 r., w aspekcie wybranych postanowień i zapisów Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 9 października 2012 roku w sprawie planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego w zakresie sieci komunikacyjnej w międzywojewódzkich i międzynarodowych przewozach pasażerskich w transporcie kolejowym [4]. W rozdziale „Uregulowania prawne w zakresie publicznego transportu zbiorowego” scharakteryzowano Ustawę z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym [6], regulującą zasady organizacji, funkcjonowania i finansowania regularnego przewozu osób w Polsce i w strefie transgranicznej, w każdej gałęzi transportu oprócz transportu lotniczego. Przytoczono definicje w zakresie publicznego transportu zbiorowego i zrównoważonego rozwoju transportu publicznego oraz wymieniono obowiązki, które ta ustawa nakłada na organizatorów publicznego transportu zbiorowego, szczególnie w zakresie opracowania planów zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego zwanych inaczej planami transportowymi. Rozdział „Kształtowanie się publicznego transportu zbiorowego według krajowego planu transportowego” zawiera opis zawartości „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego w zakresie sieci komunikacyjnej w międzywojewódzkich i między-narodowych przewozach pasażerskich w transporcie kolejowym” [4] oraz wybrane za-pisy regulujące: minimalne standardy połączeń, za które odpowiada minister właściwy ds. transportu, rozwój oferty przewozowej do roku 2015 według określonych wariantów oraz jakość usług transportowych. W rozdziale „Oferta przewozowa według rozkładu jazdy pociągów 2013/2014” zaprezentowano wyniki przeprowadzonych analiz w zakresie minimalnych standardów połączeń międzywojewódzkich i międzynarodowych, realizacji wariantów rozwoju oferty przewozowej, a także jakości usług przewozowych w aspekcie: liczby połączeń, czasów przejazdu i obsługi punktów handlowych na wybranych liniach komunikacyjnych, prędkości handlowej pociągów, skomunikowań pociągów na przykładzie stacji Gdynia Główna i Dęblin oraz zapewnienia przewozu osobom niepełnosprawnym poruszającym się na wózkach inwalidzkich. W Podsumowaniu zawarto wnioski z przeprowadzonych analiz oraz przesłanki poprawy oferty przewozowej w zakresie kolejowych przewozów międzywojewódzkich i międzynarodowych.
EN
The paper describes the interregional and international connections provided in the 2013/14 Rail Time-Table from the point of view of selected resolutions and regulations of the Directive issued of the Directive issued by the Ministry of Transport, Construction and Marine Economy dated 9th October, 2012 regarding sustainable development of the public rail transport within the scope of interregional and international passenger service network. In Chapter "Regulations applying to the mass transport", the Act of 16th December, 2010 on the mass transport regulating the rules of organization, functioning, and financing regular passenger transport in Poland and in the trans-border zone were described - basically in every branch of transport industry except for air transport. Definitions applying to the mass transport and sustainable development of public transport have been quoted as well as the obligations imposed by the Act on the operators of public transport - particularly in preparation of sustainable development of mass transport schemes called transport schemes. Chapter "Development of the mass transport according to the National Transport Scheme" describes the scheme of sustainable development of the public transport in respect of the interregional and international of passenger service network [4] as well as the selected legal requirements for minimum standards of rail links - as included in the responsibilities of the minister of transport, development of transport offer until 2015 according to specific variants, and also the quality of transport services. Chapter "Transport offer according to the 2013/2014 Rail Time-Table" describes the results of analyses of minimum standards of interregional and international rail links, realization of variants of the development of transport offer, and also the quality of transport services in respect of: number of connections, travel times and retail outlets available in selected railway lines, train commercial speeds, available connections - using examples of the Gdynia Główna and the Dęblin station as well as providing the passengers on wheelchairs with transport services. To sum up, conclusions drawn from analysis as well as guidelines on the improvement of the transport offer in interregional and international rail transport were included.
PL
Przedmiotem analiz opisanych w prezentowanej pracy jest zespół koła bijakowego i wału napędowego stosowany w młynach do mielenia węgla. Przedstawiono zbudowane do celów analizy dyskretne modele obliczeniowe koła bijakowego o wymiarach nominalnych oraz o kształcie pozyskanym ze skanera 3D. Wykonano analizę modalną zespołu w celu wyznaczenia prędkości krytycznych oraz analizę strukturalną dla określenia naprężeń w elementach koła bijakowego podczas pracy. Sformułowano wnioski.
EN
The object of the analyses described in the following paper is a beater wheel and drive shaft unit used in mills for grinding coal. Discrete calculation models of the beater wheel with nominal dimensions and the shape obtained from a 3D scanner, built for the purpose of the analysis, have been presented. Modal analysis of the unit for determining critical velocities and structural analysis for determining stresses in the parts of the beater wheel during operation have been performed. Conclusions have been formulated.
15
Content available remote Wykorzystanie inżynierii odwrotnej do budowy modeli MES części maszyn
PL
W referacie zaprezentowano opracowaną przez autora metodykę budowy modelu MES części maszyn która wykorzystuje narzędzia i metody inżynierii rekonstrukcyjnej. Polega ona na wykorzystaniu optycznego skanera 3D do pomiaru kształtu części maszyn. Wykorzystując wyniki pomiaru zbudowano modele dyskretne MES, które w dalszej części posłużyły do odpowiednich symulacji mających na celu weryfikację poprawności konstrukcji tych elementów. Zaprezentowano dwa przykłady: element tłocznika i łopatka turbiny parowej.
EN
This paper presents a methodology developed by the author of the FEM model construction equipment that uses the tools and methods of reverse engineering. It involves the use of optical 3D scanners for measuring the shape of machine parts. Using the measurement results to FEM discrete models built, in next step was used for the respective simulations in order to verify the correctness of the design of these components. Presented two examples: the die element and a steam turbine blade.
16
Content available remote Inżynieria odwrotna w projektowaniu tłoczników
PL
W referacie zaprezentowano opracowaną przez autorów metodykę rekonstrukcji powierzchni kształtujących stempli i matryc. Polega ona na wykorzystaniu specjalistycznych narzędzi dostępnych w komercyjnych systemach CAD. Są to narzędzia które służą do dopasowania wybranych powierzchni modelu geometrycznego projektowanej części do chmury punktów odwzorowujących powierzchnię rzeczywistej części uzyskanej w rezultacie skanowania. Sprawdzono przydatność tych narzędzi na przykładzie matrycy tłocznika.
EN
This paper presents a methodology developed by the authors reconstruct the surface forming punches and dies. It involves the use of specialized tools available in commercial CAD systems. These are the tools that are used to adjust the selected area of the proposed geometrical model of the point cloud surface mapping real part of the resulting scan. Examined the usefulness of these tools on the example of matrix die.
PL
Celem cyklu artykułów Efektywna programowanie, w Matlabie. jest prezentacja sposobów pisania bardzo wydajnych algorytmów w języku Matlab, rozwiązujących wybrane problemy obliczeniowe. W niniejszym artykule przedstawiamy efektywną implementację metody eliminacji Gaussa zastosowanej do wyznaczania odwrotności macierzy trój przekątniowych. Zaimplementowane zostały warianty eliminacji zarówno bez, jak i z wyborem elementów głównych. Wysoka efektywność stworzonych funkcji potwierdzona jest wykonanymi testami obliczeniowymi.
EN
The scries Effective programming in Mallab is meant to present very fast implementations of al- gorithms for solving various computational problems in the Matlab programming language. In this paper, we present a very efficient implementation of the Gaussian elimination algorithm applied to computing the inverse of a tridiagonal matrix. Two variants of the elimination, without and with pivoting, are considered. The high efficiency of the presented solutions is supported by computational examples.
PL
Artykuł charakteryzuje istniejące kolejowe połączenia do portów lotniczych w Polsce, w aspekcie parametrów infrastruktury transportowej oraz oferowanych usług przewozowych na przykładzie trzech portów lotniczych zlokalizowanych w Krakowie, Warszawie oraz Lublinie. W rozdziale „Przewozy pasażerskie w Polsce, a jakość infrastruktury kolejowej” podano wielkości przewozów pasażerskich w poszczególnych gałęziach transportu zbiorowego od 1990 roku oraz wykazano zależność spadku przewozów kolejowych od jakości infrastruktury kolejowej. Rozdział „Polityka transportowa a pasażerskie połączenia intermodalne” traktuje o tendencjach europejskich i krajowych w tworzeniu spójnej sieci transportowej wykorzystującej różne środki transportu z ukierunkowaniem na budowę połączeń transportu kolejowego i lotniczego. W rozdziale „Ruch pasażerski na polskich lotniskach” zaprezentowano wyniki prowadzonej działalności operacyjnej w poszczególnych portach lotniczych, dotyczące liczby obsłużonych pasażerów oraz wykonanych operacji lotniczych w latach 2009–2012. Dodatkowo przedstawiono wielkości przewozowe w podziale na ruch krajowy i międzynarodowy oraz regularny i czarterowy. Rozdział „Oferta kolejowa w obsłudze polskich portów lotniczych” przedstawia podstawowe parametry infrastruktury kolejowej oraz ofertę transportu szynowego w dojazdach do następujących lotnisk: Kraków Balice, Warszawa Lotnisko Chopina oraz Lublin–Świdnik. Ofertę przewoźników autobusowych zaprezentowano w rozdziale „Kolej wobec konkurencji transportu autobusowego”, w którym również dokonano porównania podstawowych czynników oferty przewozowej operatorów kolejowych oraz autobusowych, w tym liczby linii dowozowych, dobowej liczby kursów, czasu przejazdu i ceny biletu. W podsumowaniu przedstawiono wyniki i wnioski z przeprowadzonych analiz oraz prognozy popytu na pasażerski ruch lotniczy do 2030 roku.
EN
This paper examines existing rail links to the Airports in Poland from the aspect of the parameters of transport infrastructure and the offered transport services. The analysis concerns three airports located in Kraków, Warszawa, and Lublin. In Section "Passenger Transport and the Railway Infrastructure" number of passengers that have been carried by individual branches of public transport since 1990 was presented. Furthermore, relationship between decreases in the volume of railway traffic versus quality of the railway infrastructure was shown. Section "Transport Policy and Intermodal Passenger Connections" discusses European and domestic trends towards establishing coherent transport network using various means of transport and oriented at creation of the links between railway and air transport systems. In the part describing passenger traffic in Polish airports the results of operation activities in individual airports and namely the numbers of attended passengers and executed flight operations in the years 2009-2012 were presented. Moreover, passenger transport figures were shown with the division to domestic and international as well as regular and charter traffic. Section "An Offer of railway Services in Polish Airports" describes basic parameters of railway infrastructure as well as rail transport services offered for the following airports: Kraków Balice, Warszawa Chopin Airport, and Lublin-Świdnik Airport. An offer of bus operators is presented in Section "Railway Services in Competition from the Bus Transport". Here, basic factors in the transport services offered by railway and bus operators stating number of lines, number of trips per day, travel times and fares, are presented. Final summary contains predictions about the demand for passenger air traffic until 2030, as well as conclusions drawn from the carried out abalyses.
19
Content available remote Wysokocyklowa analiza zmęczeniowa elementów osiowosymetrycznych
PL
Przedmiotem analiz opisanych w prezentowanej pracy jest element osiowosymetryczny, koło zębate. Przedstawiono zbudowany do celu obliczeń model dyskretny z wykorzystaniem Metody Elementów Skończonych. Wykonano analizę statyczna modelu, której wyniki będą wejściowymi wartościami do wysokocyklowej analizy zmęczeniowej. Do celów przeprowadzenia analizy zmęczeniowej napisano program obliczeniowy w środowisku programowania Matlab. Zaprezentowano wyniki. Sformułowano wnioski.
EN
The object of the analysis described in the paper is axisymmetric element, gearshaft. Model for calculation, built based on the Finite Element Method for the analysis have been presented. The static analysis has been performed and the results from it has been input for high-cycle fatigue analysis. Dedicated program has been written in the development environment of Matlab program for high-cycle fatigue analysis. Results have been presented. The conclusions have been formulated.
20
PL
W referacie zaprezentowano rozwiązanie zadania analizy statycznej połączenia śrubowego z nakrętką klatkowa o specjalnej konstrukcji stosowana w przemyśle samochodowym do łączenia elementów układu kierowniczego. Zasadniczym celem analiz było sprawdzenie nośności połączenia. Obliczenia wykonano metoda elementów skończonych (pakiet ANSYS). Opracowano dyskretne modele obliczeniowe połączeń śrubowych, które uwzględniały zjawiska kontaktowe z tarciem na styku poszczególnych części, a także nieliniowa, wyznaczona eksperymentalnie, charakterystykę materiału złącza. Stwierdzono występowanie w elementach połączenia naprężeni przekraczających granice plastyczności. Wskazano że zmiany w technologii wykonania nakrętek korzystnie wpływające na nośność połączenia.
EN
The paper presents the solution of a static analysis of a screw joint with a cage nut used in car manufacturing industry for joining steering system elements. The essential aim of the analyses was to determine load capacity. Calculations were performed with the use of the Finite Element Method (ANSYS package). Discrete calculation models of screw joints were developed. The models took into account the contact phenomena with fiction on the point of contact of particular parts as well as nonlinear characteristic of the joint material, which was determined experimentally. Stresses exceeding the yield point of the joint material were noticed in joint elements. The authors pointed out changes in nut manufacturing technology which have beneficial influence on the load capacity of the joint.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.