Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 21

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Zapewnienie ustalonych parametrów jakościowych dla transmisji w sieciach komputerowych jest bardzo istotnym zadaniem. Jak pokazały wcześniejsze badania [3,6] koncepcja Pay&Require może być wykorzystana do zapewniania wymaganej jakości transmisji. Aby uzyskać wyniki niezależne od konfiguracji sieci testowej, tj. urządzeń sieciowych, łączy i innych elementów, należało przeprowadzić badania z wykorzystaniem powszechnie stosowanego symulatora sieciowego NS3. Badania symulacyjne przeprowadzono dla kilku topologii sieci.
EN
Ensuring required parameters of transmission quality in computer networks is a very important issue. As previous studies have shown [3,6], the Pay&Require concept can be used to ensure required quality of transmission. To obtain results independent of the test network configuration i.e. network devices, links and other elements we conducted studies using well-known network simulator NS3. The simulation investigations were carried for several networks with different topologies.
EN
The paper describes an innovative approach to quality assurance in IP networks. The concept shown here is called Pay&Require. This approach enables to bettermanage the resources. The paper describes the emulation environment, which has been used in the study aimed at determining the impact of the routing protocol on the transmission quality. The results of the study showed a significant reduction (around 50%) in the transmission time and delay when the proposed P&R concept was used as compared to dynamic routing protocols RIP and OSPF.
PL
W niniejszym artykule przedstawiono innowacyjne podejście dla zapewniania jakości w sieciach IP. Zaprezentowana koncepcja nazwana została Pay&Require. Podejście to pozwala na lepsze zarządzanie zasobami. W artykule opisano środowisko emulacji wykorzystane do określenia wpływu protokołu rutingu na jakość transmisji. Wyniki badań wykazały znaczącą redukcję (około 50%) w czasie i opóźnieniu transmisji w przypadku wykorzystania proponowanego podejścia P&R. Dokonano porównania z protokołami rutingu dynamicznego RIP i OSPF.
3
EN
This article presents a new concept of providing service quality with a level required by customers as outcome of an agent system decision making. Decisions are based on network state information and customer requirements concerning transmission quality with accepted costs of transmission. The proposed mechanism, which is called Pay&Require, combines features of decentralized routing systems in computer networks and the newly implemented concept of centralized control determined as SDN (Software-Defined Networking).
PL
W artykule zaprezentowano koncepcję zapewniania jakości usługi na poziomie wymaganym przez klienta będącą wynikiem procesu decyzyjnego system agentowego. Decyzje oparte są na rzeczywistym stanie sieci oraz wymaganiach klienta dotyczących jakości transmisji z zaakceptowanym kosztem. Zaproponowany mechanizm, nazwany Pay&Require, jest kombinacją zdecentralizowanego trasowania w sieci i nowej koncepcji scentralizowanego zarządzania siecią nazwanej SDN (Software-Defined Networking).
4
Content available remote Analiza grup w serwisach społecznościowych
PL
Artykuł dotyczy zastosowania analizy sieci społecznych do identyfikacji grup ściśle związanych blogów oraz do analizy charakterystyk tych grup. Analiza grup polega na wyliczeniu wartości miar opisujących gęstość grup oraz ich stabilność oraz na dyskusji uzyskanych wyników.
EN
In the paper, methods of identification groups in the blogosphere using the social network analysis approach are presented. Dynamics of groups are measured by density, stability and cohesion. Additional measure, light stability is introduced.
PL
Celem pracy jest zaproponowanie algorytmów rozwiązujących problem transportowy Pickup and Delivery Problem with Time Windows opartych na opisie i identyfikacji sytuacji. Istotnym elementem rozwiązania jest obliczenie miar charakteryzujących sytuację oraz podejmowanie decyzji odnośnie wersji oraz konfiguracji wykonywanego algorytmu w oparciu o wartości tych miar. Umożliwia to użycie algorytmu najlepiej radzącego sobie z danymi rodzajami problemu oraz ograniczenie czasu obliczeń.
EN
The goal of the work is to design algorithms to solve transportation problem - pickup and delivery problem with time windows. The import element of the solution is to calculate measures which describe the current situation from the point of view of vehicle position as well as the spatial and temporal locations of transportation requests and the choice of the suitable version and configuration of the optimisation algorithm taking into consideration values of these measures. It makes it possible to use the algorithm which offers the best solution for the given kind of the data and to limit the computation time.
PL
W pracy została przedstawiona koncepcja holonicznego systemu agentowego do zarządzania łańcuchami dostaw. Przedstawione zostały miary opisujące sytuacje przedsiębiorstwa, w oparciu o analizę których wybrano odpowiednie strategie działania, w tym decyzje związane z zawieraniem długoterminowych kontraktów oraz formowaniem holonów złożonych z grup kooperujących przedsiębiorstw.
EN
In the paper, the concept of a holonic multi-agent system for modelling and optimising market strategies for a company and management of supply chains is presented. The measures which describe the situation of the company in the market, used for the choice of activity strategies, and especially decisions of assigning long-term contracts and holon formation consisting of cooperated companies are discussed.
PL
Artykuł dotyczy analizy wzorców danych dotyczących stanu ruchu pojazdów. W szczególności skupiono się na analizie częstych sekwencji. Analizowane dane zostały pozyskane w oparciu o wieloagentowy symulator do modelowania i optymalizacji ruchu drogowego.
EN
The paper concerns the analysis of data about road traffic. We are focusing our analysis on the frequent sequences. The analysed data was obtained using multi-agent simulator for modelling and optimisation of road traffic.
PL
W pracy przedstawiona jest koncepcja wieloagentowego system opartego na architekturze SOA, który został zastosowany do zarządzania procesem złożonej akcji ratowniczej, w trakcie której wykorzystywane są zasoby oferowane przez służby publiczne różnych typów. Do celu przeprowadzenia efektywnego procesu decyzyjnego dotyczącego przydziału zasobów związanych ze świadczoną usługą zostały wykorzystane różne rodzaje aukcji.
EN
In this paper the concept of a multi-agent system based on SOA is presented. It was applied to the management of complex rescue actions, during which the resources offered by public services of different types are used. For the sake of an efficient decision process performance related to resources connected with the services required, various types of auctions were used.
9
Content available remote Identyfikacja wpływowych jednostek w blogosferze
PL
W artykule zaprezentowano identyfikację wpływowych jednostek w blogosferze stosując metodę analizy sieci społecznej. Identyfikacja jest dokonywana przez obliczenie podstawowych miar sieci społecznych dla węzłów, rozpatrywanie wpływu poszczególnych postów na blogosferę oraz wyodrębnienie w sieci grup jednostek mających silne wzajemne powiązania społeczne.
EN
In the paper, methods of identification of the influential persons in the blogosphere using the social network analysis approach are presented. The identification is performed thanks to an estimation of the values of social network measures for nodes, an analysis of the influence of given posts onto the posts written by other authors, or by the recognition of the groups in the network composed from entities having strong reciprocal social links.
10
Content available remote Building multi-agent models applied to supply chain management
EN
In this paper, a model of a multi-agent system for modelling and optimising supply chains is presented. The most popular methodologies of developing multi-agent systems and selected applications of the agent approach to modelling and optimisation of supply chains are described in brief. A pilot realisation of such a system is also presented, together with a selection of the subsequent experimental results obtained.
PL
W artykule jest przedstawiony system do rozwiązywania problemów transportowych, oparty na koncepcji holonów. W prezentowanym systemie, skupiono się na możliwości porównania jakości rozwiązań dostarczanych przez system z rozwiązaniami oferowanymi przez klasyczne algorytmy, dla powszechnie stosowanego zbioru problemów testowych. Problemy te zostały zmodyfikowane w celu uwzględnienia podstawowych możliwości jakie daje wykorzystanie podejścia holonicznego.
EN
In the paper, the system based on the concept of holons, which solves transportation problems has been presented. The proposed system has enabled to compare the quality of solutions offered by classic algorithms for widely known and applied test problems. These problems have been modified to take into consideration potential crisis situations as well as possibilities given by the use of holonic approach.
PL
W pracy przedstawiono przegląd dziedzin i narzędzi związanych z tworzeniem systemów SOA opartych na automatycznej kompozycji usług webowych. Zaproponowano koncepcję wykorzystania podejścia agentowego w takim systemie oraz projekt jego architektury. Przedstawiono także dziedziny zrealizowanych projektów prototypowych.
EN
In the paper, an overview of the research domain as well as tools related to development of SOA systems based on automatic composition of Web Services is presented. The concept of applying multi-agent approach in such systems and a project of its architecture are given. The domains of implemented pilot realisations are shown.
PL
W artykule opisano koncepcję zastosowania metod analizy sieci społecznych do badania blogów internetowych. Zaproponowane rozwiązanie omówiono na przykładzie blogów politycznych.
EN
In the paper the application of Social Network Analysis methods to Weblogs was described. The proposed solutions were explained using political blogs as an example.
14
Content available Agentowy model systemu logistycznego
PL
W pracy przedstawiono koncepcję metodologii do tworzenia systemów agentowych, mających na celu modelowanie i optymalizację łańcuchów dostaw. Przedstawiono także jedną z pilotowych realizacji systemu do modelowania łańcuchów dostaw oraz przykładowe rezultaty eksperymentów.
EN
In the paper a concept of methodology fot development of Multi-agent systems for modelling and optimising supply chains is presented. The example of a pilot realisation of the system and examples of experimental results are shown.
EN
Correct placement of domain ontologies in the upper ontology structure may significantly improve the ontology matching techniques. The main idea of the algorithm presented relies on defining all undefined concepts within the domain ontology on the basis of general upper ontology concepts. Although the method itself is lexical in nature, we believe it to be the step towards semantic integration of ontologies. Upper ontology is represented by SUMO (Suggested Upper Merged Ontology), aspiring to become a standard. The article also presents the results of quality tests of the algorithm proposed.
EN
We present an application of probabilistic approach to the anomaly detection (PAD). By analyzing selected system calls (and their arguments), the chosen applications are monitored in the Linux environment. This allows us to estimate "(ab)normality" of their behavior (by comparison to previously collected profiles). We've attached results of threat detection in a typical computer environment.
PL
W artykule przedstawiono zastosowanie propabilistycznego podejścia do rozpoznawania anomalii (PAD). Poprzez analizę wybranych wywołań systemowych (oraz ich argumentów), monitorowane są aplikacje działające pod kontrolą Linux. Pozwala to na oszacowanie (a)normalności ich zachowania (poprzez porównanie z poprzednio zebranymi profilami). Załączone są rezultaty rozpoznawania zagrożeń w typowym środowisku komputerowym.
EN
This article describes a proposition of knowledge organization for the purpose of reasoning using an upper-ontology. It presents a model of integrated ontologies architecture which consists of a domain ontologies layer with instances, a shared upper-ontology layer with additional rules and a layer of ontologies mapping concrete domain ontologies with the upper-ontology. Thanks to the upper-ontology, new facts were concluded from domain ontologies during the reasoning process. A practical realization proposition is given as well. It is based on some popular Semantic Web technologies and tools, such as OWL, SWRL, nRQL, Protege and Racer.
PL
Artykuł przedstawia propozycję organizacji wiedzy na cele wnioskowania z wykorzystaniem ontologii wyższego poziomu. Prezentuje model architektury zintegrowanych ontologii, składający się z ontologii domenowych z instancjami, współdzielonej ontologii wyższego poziomu z dodatkowymi regułami oraz z warstwy ontologii mapujących. Dzięki wiedzy wyższego poziomu uzyskano nowe fakty podczas wnioskowania. Zaprezentowano rownież propozycje praktycznej realizacji omawianego podejścia przy użyciu popularnych narzędzi i technologii dla Semantic Web, takich jak OWL, SWRL, nRQL, Protege i Racer.
PL
W pracy przedstawiono przykłady zastosowań podejścia agentowego do modelowania i optymalizacji anomalii i sytuacji kryzysowych w dziedzinach łańcuchów dostaw oraz ruchu miejskiego. System do modelowania łańcuchów dostaw uwzględnia aukcje prowadzone między kontrahentami oraz parametr prestiżu opisujący relacje między parami przedsiębiorstw. System do modelowania ruchu miejskiego bazuje na koncepcji automatu komórkowego oraz algorytmie wirujących dysków zastosowanym do optymalizacji konfiguracji świateł.
EN
In this paper examples of the application of a multi-agent approach are given for modelling and the optimising of handling anomalies and crisis situations within the scope of supply chains and city traffic. The system for modelling supply chains takes into consideration auctions led among contractors and prestige parameter which describes the relationships among the pairs of companies. The system for modelling city traffic is based on the concept of cellular automaton and an algorithm of rotating discs responsible for the traffic lights configuration.
PL
Prezentujemy wykorzystanie probabilistycznego podejścia (PAD) do wykrywania anomalii. Stworzony przez nas system, poprzez analizę wybranych wywołań systemowych (wraz z ich argumentami), monitoruje wybrane aplikacje w środowisku Linux. Poprzez porównywanie ich działania z wcześniej zebranym profilem jest w stanie określić "normalność" ich zachowania. W dalszej części zamieszczono wyniki prezentujące praktyczną zdolność do rozpoznawania naruszeń bezpieczeństwa w spotykanych w rzeczywistym świecie atakach na systemy informatyczne.
EN
This work focuses on the dynamic Pickup and Delivery Problem with Time Windows (PDPTW). The transport requests should be performed using the available fleet of vehicles. The vehicles move between the nodes of a road network. The aim of this work is to propose a model which allows, during a transport plan creation, to take into account predictable events. Particularly, we consider the frequency of requests at any node in the road network and the construction of vehicle routes that will allow new requests to be inserted without any significant route modification. Therefore, we construct routes that pass near the nodes where transport requests are most frequently generated.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.