Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 12

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote The usefulness of mental maps for sociological research of the city
EN
The paper attempts to demonstrate the potential applications of mental maps in sociological research of the city. The author presents the method and its modification. Beginning with the classical work by Kevin Lynch, he proceeds to show the elaboration of this method in the research of psychologists, social geographers and urbanists. The subsequent part of the paper discusses the possibilities of applying the method in sociological research of the city. The author demonstrates the wide range of possibilities offered by the use of mental maps. The final chapter includes a summary of the advantages and disadvantages of this method.
PL
Tekst stanowi próbę pokazania możliwości wykorzystania map mentalnych do socjologicznych badań miasta. Autor przedstawia metodę i jej modyfikacje. Wychodzi od klasycznej pracy Kevina Lyncha, by następnie przedstawić rozwinięcie metody w badaniach psychologów, geografów społecznych i urbanistów. Kolejną część tekstu stanowi omówienie możliwości zastosowania metody w socjologicznych badaniach miasta. Autor pokazuje szerokie możliwości, które daje wykorzystanie map mentalnych. W końcowej części pokazuje zalety i wady zastosowania tej metody.
PL
Szansę dla przezwyciężenia fragmentaryzacji przestrzeni miasta i zachowania jego istoty mogą stanowić przestrzenie publiczne, gdzie jego mieszkańcy są razem i wchodzą we wzajemne relacje.
PL
Artykuł ma charakter głównie teoretyczny. Przedstawiono w nim przegląd różnych ujęć innowacyjności przedsiębiorstw oraz podejść do jej pomiaru i oceny, zwracając przy tym uwagę na wiele związanych z tym zadaniem problemów i niejasności oraz nakreślając pewne propozycje zmian.
EN
Article is mainly theoretical. It presents an overview of different perceptions on enterprises innovativeness and approaches to its measurement and assessment, paying attention to a number of related to this task problems or ambiguities and outlining some ideas for change.
PL
Artykuł podejmuje tematykę istoty organizacji inteligentnej oraz jej cech charakterystycznych, których próbę identyfikacji przeprowadzono na podstawie analizy porównawczej wielkości i wskaźników finansowych wybranych spółek notowanych na GPW w Warszawie.
EN
The paper facesan issue of intelligent organization nature and its characteristics, which attempt to identify was performed basing on financial data and ratios comparative analysis of selected companies listed on the WSE.
EN
Mining enterprises function in the conditions of enhanced internal and sector risk, which cause their financial results to be exposed to considerable and frequent deviations from the values planned. The circumstances indicated require special protection from risk, implying a necessity for deep and multiaspect risk assessment. Therefore, the main objective of this article is to present the authors’ method of operational risk assessment in a mining enterprise that utilizes fuzzy logic.
PL
Przedsiębiorstwa górnicze funkcjonują w warunkach podwyższonego ryzyka wewnętrznego i sektorowego, co sprawia, że ich wyniki finansowe są narażone na znaczne i częste odchylenia od planowanych wartości. Wskazane okoliczności wymagają szczególnej ochrony przed ryzykiem, co implikuje potrzebę dokładnej i wieloaspektowej oceny ryzyka. Dlatego też głównym celem niniejszego artykułu jest przedstawienie autorskiej metody oceny ryzyka operacyjnego w przedsiębiorstwie górniczym, uwzględniającej wykorzystanie logiki rozmytej.
EN
In the literature innovativeness is often identified with the key success factor determining the competitive advantage of companies on the market, efficiency improvement, higher financial results and, in the case of listed companies, a more favorable perception of their shares by investors in the capital market. At the same time, however, due to the high risk and costs of innovative activity, as well as differences in terms of its internal determinants, in practice, it might have to deal with very different cases related to the transformation of an innovation activities effort undertaken by the enterprise on financial or capital market image measurable results. Therefore, to closer examine this issue, this article analyses the innovative activities of domestic banks listed on the Warsaw Stock Exchange in the years 2011-2014 and its relationship with published by them during this period financial results and an assessment of their shares on the capital market by prism of basic market indicators and possible to achieve rates of return.
PL
Innowacyjność w literaturze przedmiotu często jest utożsamiana z kluczowym czynnikiem sukcesu, decydującym o przewadze konkurencyjnej przedsiębiorstw na rynku, poprawie efektywności ich działania, wyższych wynikach finansowych oraz, w przypadku spółek giełdowych, bardziej korzystnym postrzeganiu ich akcji przez inwestorów na rynku kapitałowym. Jednocześnie jednak, z uwagi na wysokie ryzyko i koszty działalności innowacyjnej, a także różnice w zakresie jej wewnętrznych uwarunkowań, w praktyce można mieć do czynienia z bardzo różnymi przypadkami przełożenia wysiłku związanego z podejmowaną przez przedsiębiorstwa działalnością innowacyjną na wymierne efekty finansowe czy też wizerunkowe na rynku kapitałowym. W związku z powyższym, celem bliższego zbadania tego zagadnienia, w niniejszym artykule poddano analizie działalność innowacyjną krajowych banków notowanych na GPW w Warszawie w latach 2011-2014 oraz jej związek z publikowanymi przez nie w tym okresie wynikami finansowymi oraz oceną ich akcji na rynku kapitałowym przez pryzmat podstawowych wskaźników rynkowych oraz możliwych do osiągnięcia stóp zwrotu.
PL
W niniejszym artykule zaprezentowano możliwość przeprowadzenia oceny innowacyjności produktowej giełdowych spółek informatycznych, w oparciu o model przedstawiony w artykule pt. "Model rozmyty oceny rezultatywnej innowacyjności produktowej giełdowych spółek informatycznych" oraz możliwość wykorzystania otrzymanych wyników do zbadania zależności pomiędzy rezultatywną innowacyjnością produktową badanych spółek a ich rentownością sprzedaży.
EN
This article presents possibility of evaluating product innovativeness of IT companies quoted on stock exchange, based on model presented in article "Fuzzy model of resultative product innovativeness assessment for IT companies quoted on stock exchange" and using obtained results to examine the relationship between resultative product innovativeness of investigated companies and their sales profitability.
PL
W niniejszym artykule przedstawiono koncepcję modelu oceny rezultatywnej innowacyjności produktowej przeznaczoną dla giełdowych spółek informatycznych. Przy jego budowie przyjęto, że źródłami danych o efektach działalności innowacyjnej poszczególnych spółek będą publikowane przez nie raporty roczne i prospekty emisyjne. Celem ustalenia syntetycznej oceny rezultatywnej innowacyjności produktowej wykorzystano teorię zbiorów rozmytych. Biorąc pod uwagę różnorodność proponowanych w literaturze kryteriów oceny oraz złożoność problemu, jakim jest innowacyjność produktowa, umożliwi to uzyskanie bardziej wiarygodnych wyników aniżeli wykorzystanie technik opartych na tradycyjnych metodach matematycznych.
EN
This article presents conception of a model of resultative product innovativeness assessment dedicated for IT companies quoted on stock exchange, while in its construction it is assumed that the data sources on innovative activities results of individual companies will be published in their annual reports and prospectuses. In order to determine a synthetic resultative product innovativeness assessments for individual companies there have been used the fuzzy sets theory, which, taking into account the diversity of evaluation criteria proposed in the literature and the complexity of the product innovativeness problem, will make it possible to obtain more reliable results than the use of techniques based on traditional mathematical methods.
PL
W opracowaniu scharakteryzowano działania Agencji Nieruchomości Rolnych, które w sposób bezpośredni i pośredni przyczyniają się głównie do poprawy warunków życia mieszkańców wsi. Do tych działań można zaliczyć działalność Agencji, obejmującą m.in. segment wspierania rozwoju szeroko pojętej infrastruktury technicznej i społecznej. Należy do nich szczególnie nieodpłatne przekazywanie części gruntów Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa na cele realizacji projektów infrastrukturalnych czy transfer środków finansowych na wsparcie remontów i modernizacji obiektów technicznych na obszarach wiejskich. W tym celu przeanalizowano dotychczasowe dokonania Agencji w tym zakresie, jak również posłużono się przykładami funkcjonowania pokrewnych instytucji, działających w wybranych krajach Unii Europejskiej.
EN
Paper characterized activities of the Agency of Agricultural Real Estates, which indirectly and directly contribute to improving the living conditions of rural inhabitants. To such activities may be included the action supporting development of widely understood technical and social infrastructure. In particular, it should be mentioned the gratuitous transferring parts of the grounds owned by the Resources of State Treasury Agricultural Properties, in order to realization of local infrastructural projects, or the transfer of financial means supporting the repairs and modernization of technical objects on rural areas. For such a reason hitherto existing achievements of the Agency in this field, were analyzed; also some examples of similar institutions functioning in selected countries of the EU, were given.
PL
W niniejszym artykule przedstawiono koncepcję modelu oceny potencjalnej innowacyjności produktowej od strony nakładów dla spółek giełdowych, przy czym przy jego budowie przyjęto, że źródłami danych o działalności innowacyjnej poszczególnych spółek będą. publikowane przez nie raporty roczne i prospekty emisyjne. Celem ustalenia syntetycznych ocen potencjalnej innowacyjności produktowej, od strony nakładów dla poszczególnych spółek, wykorzystano teorię zbiorów rozmytych, co - biorąc pod uwagę różnorodność proponowanych w literaturze kryteriów oceny oraz złożoność problemu, jakim jest innowacyjność produktowa - umożliwi uzyskanie bardziej wiarygodnych wyników, niż wykorzystanie technik opartych na tradycyjnych metodach matematycznych.
EN
This article presents conception of a model of potential product innovativeness assessment from the side of the outlays for companies quoted on stock exchange, while in its construction it is assumed that the sources of data on innovative activities of individual companies will be published in their annual reports and prospectuses. In order to determine a synthetic potential product innovativeness assessments from the side of the outlays for individual companies there have been used the fuzzy sets theory, which, taking into account the diversity of evaluation criteria proposed in the literature and the complexity of the product innovativeness problem, will make it possible to obtain more reliable results than the use of techniques based on traditional mathematical methods.
11
Content available remote "Serca" śląskich miast w społecznej percepcji
PL
W artykule przedstawiono kilka refleksji wynikających z badań prowadzonych przez autorów nad postrzeganiem przestrzeni centrów śląskich miast. Badania pokazują, że choć mieszkańcy dostrzegają wiele przejawów kryzysu przestrzeni centralnej (np. hipermarketyzacja, desakralizacja, utrata funkcji mieszkalnych), to centra nadal pełnią w ich miastach ważną rolę, a oni doceniają potrzebę ich istnienia. Badania pokazały też, że mieszkańcy, postrzegając i oceniając przestrzeń miasta, odwołują się do archetypu przestrzennego - miasta z centralnym punktem, jakim jest rynek.
EN
The article shows a few reflections resulting from research on perception of Silesian cities space conducted by the authors. The research showed, that although citizens do see a number of central space crisis symptoms (e.g. hypermarketisation, desacralisation, loss of residential functions), centres still fulfil an import role and citizens appreciate the need of their existence. The research also showed, that citizens perceiving and appreciating city space refer to spatial archetype - a city with a market square as a central point.
PL
W trakcie wieloletniego funkcjonowania rynków giełdowych powstało wiele różnorodnych metod analiz, których podstawowym celem jest uporządkowanie chaosu, jakim wydają się być notowania giełdowe. Jedną z tych metod jest analiza fundamentalna. Metoda ta wydaje się być logiczna, gdyż przedsiębiorstwo o dobrych parametrach fundamentalnych powinno być wyżej wycenione przez inwestorów niż to, którego parametry są gorsze. Praktyka pokazuje jednak, że nie zawsze wartości fundamentalne decydują o kursie akcji przedsiębiorstwa. Podstawową przyczyną takiego stanu rzeczy jest fakt, że rynek giełdowy przy ustalaniu ceny akcji poszczególnych spółek bierze pod uwagę nie tylko informacje dotyczące wartości fundamentalnych, ale także inne dotyczące między innymi sytuacji w danym sektorze, gospodarce krajowej, a nawet światowej. Dużą rolę w wycenie spółek odgrywa też popularność danego sektora gospodarki w określonym czasie, typowe czynniki rynkowe, takie jak cena i wolumen obrotów oraz emocje inwestorów, które często doprowadzają do skrajnego niedowartościowania lub przewartościowania walorów spółek giełdowych. W niniejszym artykule podejmuję próbę oceny wpływu czynników fundamentalnych na ceny akcji, wykorzystując w tym celu analizę korelacji.
EN
There have been many different analysis created in a long - term history of stock markets. Their main goal is to set the chaos, which quotations are supposed to be, in order. One of this methods is fundamental analysis. This kind of analysis seems to be logical because the firm with good fundamental parameters should be higher priced by investors than the one with worse parameters. However real life shows, that not always fundamental parameters decide about firms' stock quotations. The main reason of this situation is the fact, that stock market takes under consideration during quotation not only fundamental information but also different ones, which refer for example to the situation in specific sector, national and even world economy. In stock pricing an important part is played by popularity of specific economy sector in particular time, typical stock market factors as price and volume and investors feelings. In this article I will try, using correlation analysis, to evaluate the influence of fundamental factors on stock prices.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.