Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 18

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W pracy omówiono dominujące typy chłodni, które wykorzystywane są do długotrwałego składowania owoców, z uwzględnieniem wymogów stawianych tym obiektom oraz procedury związane z prawidłowym ich napełnianiem oraz utrzymaniem podstawowych warunków mikroklimatu (temperatura, wilgotność i skład atmosfery). W pracy omówione zostały problemy związane z dystrybucją owoców podczas ich długotrwałego składowania. Wobec nowych, wysokich wymagań stawianych przechowywanym owocom w ostatnich latach następuje wzrost udziału chłodni z kontrolowaną atmosferą, w tym ULO. Przedstawiono nowoczesne metody odtwarzania kontrolowanej atmosfery, co ułatwia ich dystrybucję.
EN
This paper presents predominant types of storage chambers used for long term storage were presented with procedures of chamber loading and maintaining the main storage parameters (temperature, humidity and atmosphere gas composition). The problems with transportation and market distribution after long term storage were analyzed and discussed taking into account varieties of fruits, their storage facility and storage method. The constant growth of ULO and CA chambers capacity is increasingly urgent because of market requirements. The modern methods of restoration of CA and ULO conditions after re-sealing of those chambers are presented as an important aid in fruit distribution to the market after storage.
EN
The paper presents logistic aspects of the utilization of by-products and waste from the sugar industry. Sugar refineries produce residues from the manufacture in the form of beet pulp and molasses, which - depending on the management - could be a waste or by-products. So far, they were use in agricultural sec-tor like animal feed (pulp) or for the production of spirits (molasses). Both of these raw materials are use-ful for the production of liquid and gaseous biofuels, however, their use for the production of bioethanol or biogas requires careful analysis of the technical conditions related to the transport and storage.
PL
Praca prezentuje logistyczne aspekty zagospodarowania produktów ubocznych i odpadów, powstają-cych w przemyśle cukrowniczym. Cukrownie generują pozostałości z produkcji w postaci wysłodków i melasy, które – w zależności od zagospodarowania – mogą być odpadami lub produktami ubocznymi. Dotychczas znajdowały one wykorzystanie rolnicze jako pasza dla zwierząt (wysłodki) lub do produkcji spirytusu (melasa). Obydwa te surowce są przydatne do produkcji biopaliw ciekłych lub gazowych, jed-nak ich wykorzystanie do produkcji bioetanolu lub biogazu wymaga starannej analizy uwarunkowań technicznych związanych z transportem i przechowywaniem tych substratów.
PL
Przedstawiono wyniki badań wpływu ciśnienia (od 45 do 113 MPa) na parametry procesu zagęszczania wysłodków buraczanych. Badaniom poddano wysłodki surowe oraz zawierające dodatek lepiszcza w po-staci melasy (5%) i lignosulfonianu wapnia (1%). Wykazano, iż najniższa energochłonność zagęszczania odnosiła się do zagęszczania wysłodków bez dodatku lepiszcza (wartość średnia - 11,45 J/g ). Najwyższa zaś dotyczyła wysłodków z 5% dodatkiem melasy (30,88 J/g). Stwierdzono, że najwyższą odpornością mechaniczna (2,82 MPa) charakteryzował się aglomerat wytworzony z wysłodków z dodatkiem 1% li-gnosulfonianu wapnia, zagęszczanych przy ciśnieniu 113 MPa.
EN
This paper presents the results of analyses investigating the effect of specific piston pressure (45 to 113 MPa) and the addition of the binder as molasses (5%) and calcium lignosulphonate (1%) on the compac-tion parameters of sugar beet pulp. The lowest energy outcomes were noted during compaction of sugar beet pulp without content of binder (average 11,45 J/g) and the highest during compaction of sugar beet pulp with addition of the molasses– at about 30,88 J/g. The agglomerated sugar beet pulp with addition of the calcium lignosulphonate, with compaction pressure of 113 MPa, was shown to have the highest value of mechanical strength of about 2,82 MPa.
PL
W pracy dokonano analizy polskiego rynku usług transportowych, w oparciu o teorię układów samodzielnych Mazura. Analiza ta dotyczy wyłącznie problematyki licencjonowania tego rynku przez organy administracyjne państwa. W efekcie otrzymano klarowny obraz sposobu sterowania tym rynkiem przez państwo, co może być podstawą prognoz, dotyczących stanu tego rynku w przyszłości.
EN
Paper presents an analysis of the Polish market of transport services, based on the Mazur’s theory of autonomous systems. This analysis applies only to the issue of licensing of this market by the administrative authorities of the state. As a result, we obtain a clear answer to the question: how is the method using of control of this market by the state ? The answer could be the basis for predictions concerning the state of this market in the future.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczące wpływu wstępnej obróbki ultradźwiękowej na proces destylacji olejków eterycznych z nasion kminku zwyczajnego. Badania przeprowadzono w dwóch wariantach. W pierwszym procesowi destylacji poddano całe nasiona, zaś w drugim nasiona rozdrobnione. Do generowania ultradźwięków wykorzystano procesor ultradźwiękowy (Sonic VC 750) z głowicą o średnicy 19 mm, pracujący z częstotliwością 20 kHz. Zastosowano następujące parametry wstępnej sonifikacji nasion: czas obróbki od 20 do 60 minut, natężenie ultradźwięków: 28 i 42 W·cm-2. Stwierdzono, że wstępna obróbka ultradźwiękowa nasion kminku znacząco przyśpiesza tempo pozyskiwania olejków oraz zwiększa końcową wydajność procesu. W zależności od czasu i natężenia ultradźwięków zanotowano wzrost wydajności od 9 do 40%. Zaobserwowano także istotny wpływ rozdrobnienia nasion na kinetykę procesu destylacji.
EN
The paper presents research results concerning the influence of ultrasound pre-treatment on the process of distillation of essence from caraway seeds. Tests were carried out in two variants. In the first one, whole seeds were subjected to distillation process, and in the second one ground seeds. An ultrasound processor (Sonic VC 750) with a head of 19 mm diameter operating with frequency 20 kHz was used for generating ultrasounds. The following parameters of initial sonification of seeds were applied: treatment time from 20 to 60 minutes, intensity of ultrasounds: 28 and 42 W·cm-2. It was found out that the initial ultrasound treatment of caraway considerably speeds up the rate of obtaining essence and increases the final efficiency of the process. Depending on the time and intensity of ultrasounds the increase of efficiency from 9 to 40% was reported. Moreover, a significant impact of seeds fragmentation on the kinetics of the distillation process was reported.
EN
This paper presents the results of analyses determining the effect of meadow grass compaction conditions on process parameters and agglomerate strength. The experiments were performed with the use of the ZWICK Z020/TN25 universal strength tester and a closed compression die assembly with three diameters of chamber: 12 mm, 15 mm and 18 mm. The correlations between material density in the chamber and agglomerate density, agglomerate compaction, compaction work, the coefficient of material susceptibility to compaction, the mechanical strength of the agglomerate and the moisture content of meadow grass were determined for three diameters of chamber. Compaction parameters were determined by the moisture content of meadow grass and the diameter of the compression die chamber. Material with a higher moisture content was more susceptible to compression in the die chamber, and the produced agglomerates were characterized by lower mechanical strength.
PL
Przedstawiono wyniki badań nad określeniem wpływu warunków zagęszczania trawy łąkowej na parametry procesu i wytrzymałość aglomeratu. W badaniach wykorzystano maszynę wytrzymałościową ZWICK typ ZO2O/TN25 oraz zespół prasujący z matrycą zamkniętą o trzech średnicach komory 12 mm, 15 mm i 18 mm. Określono zależności pomiędzy gęstością materiału w komorze i aglomeratu, stopniem zagęszczenia aglomeratu, nakładami pracy na zagęszczanie, współczynnikiem podatności materiału na zagęszczanie oraz odpornością mechaniczną aglomeratu a wilgotnością trawy dla trzech średnic komory. Wykazano, że parametry zagęszczania w różnym stopniu zależą od wilgotności trawy łąkowej i średnicy komory matrycy. Zwiększenie wilgotności polepsza podatność materiału na zagęszczanie oraz pogarsza jakość aglomeratów pod względem ich wytrzymałości.
PL
Przedstawiono wyniki badań nad określeniem wpływu wilgotności odpadów drewnianych (wiórów z sosny i topoli) na proces brykietowania, podatność materiału na zagęszczanie oraz odporność (wytrzymałość) mechaniczną aglomeratu. Brykietowanie surowca przeprowadzano na maszynie wytrzymałościowej Zwick typ ZO2O/TN2S przy wykorzystaniu zespołu prasującego z matrycą zamkniętą. Wilgotność surowców wynosiła od 8% do 20%. Wyniki wykazały, że zwiększenie wilgotności powoduje zmniejszenie gęstości aglomeratu i pracy zagęszczania, zwiększenie rozprężenia aglomeratu, polepszenie podatności surowca na zagęszczanie oraz pogorszenie jakości aglomeratów pod względem ich wytrzymałości.
EN
The work presents the results of the research on determining the influence of wood waste (pine and poplar chips) humidity on the briquetting process, material susceptibility to compaction, and agglomerate mechanical resistance (strength). Material briquetting was carried out on a Zwick testing machine, type ZO2O/TN2S, using a pressing unit with closed die. The humidity of raw materials ranged from 8% to 20%. The obtained results have proven that the increase in humidity results in the reduced agglomerate density and compaction work, increasing the agglomerate decompression, the improvement of material susceptibility to compaction, and quality deterioration of agglomerates as regards their strength.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu udziału jęczmienia oplewionego i nagiego oraz owsa nagiego w mieszankach DKA-S i DKA-G na parametry procesu granulowania. Stwierdzono, iż średnie wartości wytrzymałości kinetycznej granulatu wahały się w przedziale od 89,22 do 96,21%. Natomiast średnie nakłady energii granulowania mieściły się w przedziale od 135,82 do 160,52 kJ*kg-1.
EN
The paper presents results of the research on the impact of weeded and bare barley and bare oats content in DKA-S and DKA-G mixes on granulation process parameters. It was observed that mean values of granulate kinetic strength were ranging from 89.22 to 96.21%. Whereas, average granulation energy expenditure values remained within 135.82 to 160.52 kJ*kg-1.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań nad określeniem wpływu wilgotności biomasy roślinnej (słoma pszenna, wierzba wiciowa) oraz nacisku jednostkowego tłoka na parametry brykietowania (zagęszczania), podatność surowca na zagęszczanie oraz jakość uzyskanych aglomeratów. Wilgotność materiału wynosiła od 10 do 18%. Zagęszczanie surowca przeprowadzano przy wykorzystaniu maszyny wytrzymałościowej Zwick typ ZO2O/TN2S i zespołu prasującego z matrycą zamkniętą. Stwierdzono, że wraz ze wzrostem wilgotności rośnie gęstość biomasy roślinnej w komorze, maleje gęstośćaglomeratu (po okresie 48 h) przechowywania oraz praca zagęszczania, rośnie także rozprężenie aglomeratu. Wzrost wilgotności polepsza podatność surowca na zagęszczanie oraz powoduje pogorszenie jakości aglomeratów pod względem ich wytrzymałości. Ze zwiększeniem nacisku tłoka rośnie gęstość aglomeratu, praca zagęszczania i wytrzymałość aglomeratu.
EN
Paper presents results of a study on the influence of moisture content of plant biomass (wheat straw, osier) and the pressure piston unit on the parameters of briquetting (compaction), the compaction ability of raw material and the quality of obtained agglomerates. Material moisture was established from 8% to 18%. Compaction of the raw material was carried out using a Zwick testing machine type ZO2O/TN2S and a closed compression assembly (die). It was found that the higher the moisture content increases the density of plant biomass in the chamber, decreases the density of the agglomerate after a period of 48 hours of storage and work of compaction, increases the expansion of the agglomerate. The increase in raw material moisture content improves the ability to compaction and worsens the quality of the agglomerates in terms of their strength. With increasing pressure the piston increases the density of the agglomerate, compaction work and the agglomerate strength.
PL
Przedstawiono wyniki badań oddziaływania stopnia rozdrobnienia śruty z jęczmienia i łubinu (zakres od 0,25 do 2,5 mm) na wilgotność materiału sypkiego po obróbce hydrotermicznej oraz właściwości fizyczne granulatu. Stwierdzono, że średnie wartości przyrostu wilgotności śruty po kondycjonowaniu w odniesieniu do łubinu wahają się w przedziale od 2,62 do 5,79%, a w przypadku jęczmienia przybierają wartości w zakresu od 4,06 do 4,90%. Wykazano, iż stopień rozdrobnienia surowca nie wpływa istotnie statystycznie na jakość granulatu wytworzonego z łubinu (p>0,01). Natomiast w przypadku jęczmienia najlepsze efekty uzyskano dla surowca o najmniejszym średnim wymiarze cząstki. Przy czym zaobserwowano, że wpływ stopnia rozdrobnienia najbardziej uwidacznia się w odniesieniu do zawartości cząstek rozkruszonych w granulacie (zmiana wartości w zakresie od 7,43 do 14,41%) oraz wytrzymałości kinetycznej granulatu (zmiana wartości w przedziale od 97,12 do 91,72%).
EN
Paper presents results of the studies upon influence of grinding rate of barley and lupine (particle size in the range 0.25 to 2.5 mm) on the moisture content resuling from hydrothermal treatement, and physical propertis of pellet. It was noticed that the mean values of moisture increasement after conditioning for lupine ranged from 2.62 to 5.79%, and from 4.06 to 4.90 for barley. Lupine pellet quality was not statistically influenced by the particle size (p>0.01). For barley the best results were obtained for material constituted of the finest particles. It was additionally noticed that the grinding ratio influenced mostly amount of fines in resulting pellet (change from 7.43 to 14.41%), and its durability (change from 97.12 to 91.72%).
PL
Praca przedstawia wyniki badań nad wpływem warunków kondycjonowania surowców roślinnych i ich mieszanin na straty wydajności procesu granulowania wyrażone zawartością cząstek rozkruszonych w granulacie. Stwierdzono, iż kondycjono-wanie parowe, w przypadku większości badanych surowców, zapewnia uzyskanie granulatu o niższej zawartości cząstek rozkruszonych aniżeli kondycjonowanie z dodatkiem wody. Uzyskane średnie wartości zawierają się w przedziale od 2,03 do 4,12% dla kondycjonowania parowego i od 1,2 do 19,82% dla kondycjonowania z dodatkiem wody. Jednocześnie zaobserwowano, iż najniższa wartość analizowanego parametru odnosi się do lucerny, a najwyższa do owsa.
EN
The paper presents results of studies on the conditioning treatments of plant materials and their mixctures upon the capacity losses, represented by the amount of fines in pellets. It was confirmed for the majority of materials under the study, that steam conditioning in comparison to the simple conditioning with water addition, decreased amounts offines. The averages values ranged from 2,03 to 4,12% for steam conditioning, and from 1,2 to 19,8% for water addition. The lowest percentage of fines was noticed for lucerne and the highest for oats.
PL
Celem pracy było określenie wpływu warunków prowadzenia procesu kondycjonowania surowców strączkowych (groch i łubin) na właściwości fizyczne granulatu. Porównano kondycjonowanie parowe z kondycjonowaniem z dodatkiem wody. Wykazano, iż niezależnie od zastosowanej metody kondycjonowania, otrzymany granulat charakteryzował się wysoką wytrzymałością kinetyczną (PDI > 93%). Wyższe średnie wartości parametru odnotowano w przypadku grochu, gdzie wartość wskaźnika PDI za każdym razem wynosiła co najmniej 94%. Jednocześnie ilość cząstek rozkruszonych w granulacie nie przekraczała 5%. Stwierdzono, iż granulat wytworzony z surowców zawierających duże ilości białka charakteryzuje się twardością przekraczającą 150 Nźcm-1. Największą wartość parametru uzyskano w odniesieniu do łubinu kondycjonowanego "na gorąco" (236 Nźcm-1).
EN
The purpose of the work was to determine the impact of conditions, in which process involving conditioning of leguminous materials (pea and lupine) is carried out, on physical properties of granulate. The paper compares steam conditioning to conditioning with water additive. It was proven that independently of employed conditioning method, obtained granulate was characterised by high kinetic strength (PDI > 93%). Higher mean parameter values were observed in case of pea, where each time PDI index value was minimum 94%. At the same time, the amount of particles crushed in granulate never exceeded 5%. It was observed that granulate produced of components containing large amounts of protein is characterised by hardness exceeding 150 Nźcm-1. Highest parameter value was reached for "hot" conditioned lupine (236 Nźcm-1).
PL
W pracy przedstawiono wpływ warunków prowadzenia procesu kondycjonowania wybranych surowców roślinnych i ich mieszanin na gęstość granulatu. Porównano obróbkę hydrotermiczną z kondycjonowaniem z dodatkiem wody. Stwierdzono, iż warunki kondycjonowania wpływały istotnie na gęstość granulatu (p<0,05), która malała wraz ze wzrostem temperatury obróbki parowej. Jednocześnie zwiększanie ciśnienia pary (w zakresie temperatur 50-70 °C) powodowało liniowe przyrosty wartości tego parametru. Natomiast w przypadku kondycjonowania z dodatkiem wody dla wszystkich badanych surowców zaobserwowano istnienie silnych ujemnych zależności liniowych (r >- 0,93), a średnie wartości parametru wahały się w przedziale od 438,3 do 756 kgźm-3.
EN
The influence of conditioning regimes of some chosen plant materials and their mixtures upon the density of obtained pellets was presented in the paper. Hydrothermal conditioning procedures were compared to that applying addition of water only. It was confirmed that the pellets density was significantly influenced by the steam treatment conditions (p<0.05), and it decreased with a rise in the temperature of steam used. At the same time, the rising steam pressure (for temperatures within 50-70 °C) caused the linear increase in the analysed feature. Contrary, when water was added instead of steam treatment, for all materials used in the study, strong negative linear relations were noticed (r>-0.93), and the average density of pellets ranged from 438.3 do 756 kgźm-3.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu zawartości włókna w materiale paszowym na parametry procesu granulowania prowadzonego z wykorzystaniem kondycjonowania parowego oraz z dodatkiem wody. Materiał badawczy stanowiła mieszanina pszenicy z lucerną o zawartości włókna od 2,74 do 18,34%. W czasie granulowania rejestrowano charakterystykę zużycia pary i ciepła oraz mocy elektrycznej, na podstawie czego określono energochłonność procesu. Stwierdzono, iż zużycie pary i ciepła zwiększa się wprost proporcjonalnie do wzrostu udziału włókna w mieszance poddawanej granulowaniu. Jednocześnie zaobserwowano, iż średnie różnice wilgotności materiału po kondycjonowaniu parowym (pomiędzy minimalną a maksymalną zawartością włókna) wynoszą 2,65%. Wykazano, że ze wzrostem zawartości włókna w materiale zwiększa się energochłonność jednostkowa prasowania; średnio od 150 do 335 kJ*kg-1 dla kondycjonowania parowego i od 210 do 500 kJ*kg-1 dla kondycjonowania z dodatkiem wody. Natomiast ze względu na energochłonność całkowitą granulowania, mniejsze wartości uzyskano w przypadku stosowania metody granulowania z wykorzystaniem kondycjonowania z dodatkiem wody (średnio o 25%).
EN
The study the results of research on the impact of fibre content in feed material on the parameters of the granulation process done by using steam conditioning and with addition of water. The test material was a mixture of wheat and alfalfa with fibre content from 2.74 to 18.34%. During the granulation, the characteristics of steam, heat and electrical power consumption were recorded, based on which the process energy consumption was determined. It was found that steam and heat consumption increases in proportion to the increase of fibre share in the mixture undergoing granulation. It was also observed that the average difference of humidity of the material after steam conditioning (between the minimum and maximum fibre content) is 2.65%. It was established that together with the increase of fibre content in the material the unit energy consumption for compression increases; on the average from 150 to 335 kJ*kg-1 for steam conditioning and from 210 to 500 kJ*kg-1 for conditioning with addition of water. As far as of total energy consumption for granulation is concerned, lower values were obtained in case of using the granulation method with conditioning with addition of water (on the average by 25%).
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań nad wpływem zawartości tłuszczu i włókna w materiale paszowym na cechy wytrzymałościowe granulatu. Badaniom poddano mieszaninę pszenicy z rzepakiem o zawartości tłuszczu od 1,92 do 20,8%, mieszaninę pszenicy z lucerną o zawartości włókna od 2,74 do 18,34% oraz mieszankę DKA-Super Grower o zawartości tłuszczu od 0 do 4%. Stwierdzono, iż w przypadku maksymalnej zawartości tłuszczu w materiale paszowym, wytrzymałość kinetyczna granulatu (PDI) przyjmuje minimalną wartość 60% w odniesieniu do mieszaniny pszenicy z rzepakiem i 77% w odniesieniu do mieszanki DKA-Super Grower. Natomiast przy najniższej zawartości lucerny w mieszaninie z pszenicą (2,74% włókna), granulat uzyskuje wytrzymałość kinetyczną na poziomie 97%. Wykazano, iż twardość granulatu zmniejsza się wraz ze zwiększaniem się udziału tłuszczu w materiale, średnio o 72% w przypadku mieszanki DKA-Super Grower i o 61% w przypadku mieszaniny pszenicy z rzepakiem. Natomiast zwiększanie udziału włókna w przerabianym materiale powoduje zwiększenie się twardości średnio o 95%.
EN
The paper presents results of the studies of the effect of fat and fiber content in the feed material on strength characteristics of the granulated product. The studies covered a mixture of wheat and rape with a fat content from 1,92 to 20,8%, mixture of wheat and lucerne with a fiber content from 2,74 to 18,34% and mixture of DKA-Super Grower with a fat content from 0 to 4%. The studies showed that for maximum fat content in the feed material, the kinetic strength of the granulated product (PDI) reaches a minimum value of 60% in relation to the mixture of wheat and rape and 77% in relation to mixture of DKA-Super Grower. With the lowest content of lucerne in the mixture with wheat (2,74% of fiber), the granulated product reaches a kinetic strength of 97%. The studies revealed that granulated product hardness was decreasing with the increase of fat share in the material, on the average by 72% for DKA-Superb Grower mixture and by 61% for the mixture of wheat and rape. Increasing the share of fiber in the processed material results in increase of hardness - on the average by 95%.
PL
Praca zawiera wyniki badań nad wpływem średnicy i długości kanałów matrycy na przebieg procesu granulowania mieszanek pszenicy z rzepakiem (o zawartości rzepaku od 5 do 20%). W czasie badań stosowano matryce o średnicy kanału (S) 3, 4 i 5mm oraz długości (D) 20, 25 i 30mm. Wykazano, iż najniższe opory przetłaczania materiału występują w przypadku stosowania matrycy o parametrach: S=4mm, D=20mm, a najwyższe podczas używania matrycy o parametrach: S=4mm, D=30mm. Zaobserwowano, iż dla stosowanych matryc wytrzymałość kinetyczna granulatu maleje wraz ze wzrostem zawartości rzepaku w mieszaninie, przyjmując najniższą wartość (Pdi=84%) w przypadku stosowania matrycy o parametrach: S=5mm, D=30mm. Stwierdzono, iż najniższe (168 kJ*kg-1) zapotrzebowanie na energię granulowania występuje w odniesieniu do mieszanek o zawartości 15% rzepaku, wytłaczanych na matrycy o parametrach: S=5mm, D=30mm.
EN
The study contains the results of research on the impact of diameters and length of die channels on the process of granulating of mixtures of wheat with rapeseed (with the content of rapeseed from 5 to 20%). During the tests the dies with channel diameter (S) of 3, 4 and 5mm and length (D) of 20, 25 and 30mm were used. It was shown that the lowest resistance to forcing through the material are in the case of using a die with the parameters: S=4mm, D=20mm, and the highest while using a die with the parameters: S=4mm, D=30mm. It was observed that for the used dies the kinetic strength of the pellets decreases with the increase of the content of rapeseed in the mixture, taking as the lowest value (Pdi=84%) in the case of using a die with parameters: S=5mm, D=30mm. It was established that the lowest (168 kJ*kg-1) demand for energy in granulating exists in case of the mixtures with the content of rapeseed 15%, extruded on a die with the parameters: S=5mm, D=30mm.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań nad wpływem zawartości tłuszczu w materiale paszowym na przebieg procesu granulowania, prowadzonego metodą "na gorąco" i "na zimno". Badaniom poddano mieszaninę pszenicy z rzepakiem o zawartości tłuszczu od 1,92 do 20,8%. W czasie granulowania rejestrowano charakterystykę zużycia pary i ciepła oraz mocy elektrycznej, na podstawie czego określono energochłonność procesu. Stwierdzono prostoliniowe zależności pomiędzy zużyciem pary i ciepła (r=0,98) oraz przyrostem wilgotności materiału po obróbce hydrotermicznej (r=0,97) a wzrostem udziału tłuszczu w mieszaninie. Wykazano, że ze zwiększaniem zawartości tłuszczu w materiale zmniejsza się energochłonność jednostkowa prasowania; średnio od 151 do 59 kJ·kg-1 dla kondycjonowania parowego i od 280 do 105 kJ·kg-1 dla kondycjonowania z dodatkiem wody. Natomiast ze względu na energochłonność całkowitą granulowania, mniejsze wartości uzyskano w przypadku stosowania metody granulowania "na zimno" (średnio o 25%).
EN
The paper presents the outcome of investigation of the effect of fat content in feeds on the process of granulation by the "hot’ and "cold" method. Mixture of wheat and rape of fat content between 1.92% and 20.8% was examined. During granulating, the characteristics of steam, heat and electric power consumption were observed, which allowed to establish energy demand of that process. Straight line dependencies were found between steam and heat consumption (r=0.98), the increment of material moisture content after hydrodynamic treatment (r=0.97) and the increase of fat content in the mixture. It has been found, that as the fat content in the feed increases, the unit energy consumption for pressing decreases, on average from 151 to 59 kJ·kg-1for steam conditioning and between 280 do 105 kJ·kg-1 for water assisted conditioning. Lower values in terms of total granulation energy demand, however, were achieved in case of using the "cold’ granulation method (25% on average).
PL
Przedstawiono prototypowe stanowisko badawcze procesu granulowania mieszanek paszowych. W szczególności zaprezentowano komputerowy układ pomiarowy do zliczania przepływu objętościowego i masowego pary wodnej. Pomiary wykonane przez układ pozwalają na wyznaczenie wartości jednostkowego zużycia pary oraz jednostkowych nakładów energii cieplnej w procesie kondycjonowania.
EN
The prototype of experimental stand for testing of pelleting the feed mixtures was described. Computer aided measuring system to counting of the steam flow by volume and by weight, was presented in particular. The measurements performed by the system enabled quantitative determination of the specific steam consumption as well as the specific thermal energy inputs in feed conditioning process.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.